ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/17

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-01-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-01-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-01-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ποσό των 91.305,94 ΕΥΡΩ, που θα καταβληθεί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως αποφασίστηκε στην 3η/20.11.2003 συνεδρίαση της Συγκλήτου του ανωτέρω Ιδρύματος, η οποία ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, συμφώνως προς το άρθρο 14 παρ. 3 του Π.Δ. 29/1993.
2.  
  Με την αύξηση που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 150.000 ΕΥΡΩ, τροποποιουμένου ως προς το σημείο αυτό, του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 29/1993.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την αριθμ. 272/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 58.694,00 ΕΥΡΩ η οποία καλύπτεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87). 2.Τις διατάξεις των άρθρων 2,11 και 12 του Ν. 2842/ 2000 (Α΄ 207).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2, εδ. θ του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 (Α΄67).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 29/1993 (Α΄ 11).
 • Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/ 26.4.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενεργούσας ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ιδρύματος (συνεδρίαση 3η /20.11.2003).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το 69922/ Β1/22.7.2004 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2842 2000
Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1993/29 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία