ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/170

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 67/1997 προεδρικού διατάγματος «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υπποστηρικτικών Υπηρεσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι διατάξεις της περίπτωσης β3 του άρθρου 9 του π.δ/τος 67/1997 «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Α΄61) αντικαθίστανται ως εξής: «β3. Τριάντα πέντε (35) θέσεις Διοικητικού Προσωπικού ως εξής: Είκοσι έξι (26) θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής για την στελέχωση των Τμημάτων. Επιπλέον, και οι δύο ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των Τομέων ή Τμημάτων. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή ειδικές σπουδές στα σχετικά θέματα ή και γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση ή αξιολόγηση Κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων καθώς και η γνώση μιας ξένης γλώσσας και η ικανότητα χρήσης συστημάτων πληροφορικής. Εννέα (9) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γραμματέων -Δακτυλογράφων με τα εξής προσόντα: Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου - Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή αντίστοιχο πτυχίο του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και επί πλέον πρέπει να έχουν γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, να είναι γνώστες τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική σχετική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν γνώση και εμπειρία των κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων ή και προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση γραμματειακής υποστήριξης». Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 7 περιπτ. ε’ του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (Α΄38).
  • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
  • Τις διατάξεις του π.δ/τος 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄57).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α΄247).
  • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 519).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 160.200,00 ευρώ, περίπου, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις με κωδ. 60 του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ, Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό).
  • Την υπ’ αριθμ. Δ 133/21.6.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 1997/67 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία