ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/171

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του π.δ. 319/1995 (Α΄ 174 και διόρθωση ημαρτημένων Α΄ 228), προστίθεται στα μαθήματα με βαθμό του Β΄ και Γ΄ έτους, περίπτωση 13 και 14, αντίστοιχα, ως εξής:.
 1. «13.
 2. Πληροφορική».
 3. «14.
 4. Πληροφορική».
2.  
  Στην ίδια ως άνω παράγραφο του ιδίου άρθρου του π.δ. 319/1995 στα μαθήματα με βαθμό του Δ΄ έτους, αντικαθίσταται η περίπτωση 12, ως εξής : 12 Πληροφορική
3.  
  Στην ίδια ως άνω παράγραφο του ιδίου άρθρου του π.δ. 319/1995, στα μαθήματα χωρίς βαθμό του Β΄ έτους καταργείται η περίπτωση 3 και οι περιπτώσεις 4, 5, 6, 7 και 8, αναριθμούνται αντίστοιχα σε 3, 4, 5, 6 και 7.
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 34 του π.δ.319/1995, προστίθεται άρθρο 34 Α , ως εξής:
  Άρθρο 34
  1.  
   ΄Αρθρο 34 Α. Για την ένταξη σε ομάδες επιπέδου γνώσης πληροφορικής λαμβάνεται υπόψη η προτίμηση του δοκίμου, οι τυχόν κατεχόμενοι τίτλοι γνώσεων και τέλος η εκτίμηση και κρίση του καθηγητή. Αλλαγή σε ομάδα διαφόρου επιπέδου γνώσεων δύναται να προτείνει μέχρι τέλους του πρώτου εξαμήνου μόνο ο καθηγητής, εκτιμώντας τις δυνατότητες του δοκίμου σε σχέση με τις δυνατότητες των άλλων δοκίμων της ίδιας ομάδας. Επί της προτάσεως αυτής αποφασίζει οριστικά ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών.
  2.  
   Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Διοικητού της Σχολής δεν συγκεντρώνεται ο αναγκαίος αριθμός για τη συγκρότηση ομάδων όλοι οι δόκιμοι παρακολουθούν το επίπεδο που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις.
  3.  
   Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 που αφορούν το μάθημα των ξένων γλωσσών εφαρμόζονται ανάλογα και για το μάθημα της πληροφορικής
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 45 του π.δ. 352/1995 (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 68/1997 (Α΄ 62), προστίθεται στα μαθήματα με βαθμό του 1ου και 2ου έτους, περίπτωση 15 και 15, αντίστοιχα, ως εξής:.
 1. «15.
 2. Πληροφορική».
 3. «15.
 4. Πληροφορική».
2.  
  Από το ίδιο ως άνω άρθρο του π.δ. 352/1995, στα μαθήματα χωρίς βαθμό του 2ου έτους καταργείται η περίπτωση 8 και οι περιπτώσεις 9, 10 και 11, αναριθμούνται αντίστοιχα σε 8, 9 και 10.
Άρθρο 4
1.  
  Μετά το άρθρο 45 του π.δ. 352/1995, προστίθεται άρθρο 45 Α, ως εξής:
  Άρθρο 45
  1.  
   ΄Αρθρο 45Α Για την ένταξη σε ομάδες επιπέδου γνώσης πληροφορικής λαμβάνεται υπόψη η προτίμηση του δοκίμου, οι τυχόν κατεχόμενοι τίτλοι γνώσεων και τέλος η εκτίμηση και κρίση του καθηγητή. Αλλαγή σε ομάδα διαφόρου επιπέδου γνώσεων δύναται να προτείνει μέχρι τέλους του πρώτου εξαμήνου μόνο ο καθηγητής, εκτιμώντας τις δυνατότητες του δοκίμου σε σχέση με τις δυνατότητες των άλλων δοκίμων της ίδιας ομάδας. Επί της προτάσεως αυτής αποφασίζει οριστικά ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων.
  2.  
   Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Διοικητού της Σχολής δεν συγκεντρώνεται ο αναγκαίος αριθμός για τη συγκρότηση ομάδων όλοι οι δόκιμοι παρακολουθούν το επίπεδο που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις
Άρθρο 5
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του π.δ. 352/1995, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 307/2001 (Α΄ 208) προστίθεται εδάφιο ως εξής : Ειδικά για το μάθημα της πληροφορικής, εφόσον συγκροτούνται ομάδες κατά τάξη, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης (αρχαρίων, προχωρημένων) συντάσσονται από τους οικείους καθηγητές ενιαία θέματα με βάση τις δυνατότητες του μέσου σπουδαστή της ομάδας με τις λιγότερες γνώσεις Η υπαγόρευση του θέματος και η βαθμολογία των γραπτών γίνεται από ένα καθηγητή της πληροφορικής, ο οποίος ορίζεται με κλήρωση
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματοςΑθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Φ.
 • Τα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85 από 17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 22.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2005, 25.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2006 και 20.000,00 ευρώ περίπου για καθένα των επομένων ετών. Η δαπάνη του έτους 2005 θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΚΑΕ 0517, 1723, 1725, 1123 και 1131 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ η δαπάνη του έτους 2006 και επομένων ετών θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους.
 • Την υπ’αριθμ. 233/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού και συναφή θέματα. 1997/68 1997
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187) και Π.Δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174). 2001/307 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). 2006/139 2006
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008