ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/172

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 188/2002 «Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 175 Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 3 του π.δ. 188/2002 «Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 175 Α) αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 3
  1.  
   Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του π.δ. 188/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση ι του άρθρου 5 του π.δ. 188/2002 αντικαθίσταται, ως εξής: ι. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει στον Πρόεδρο ή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένες αρμοδιότητές του .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 6 του π.δ. 188/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες.α. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. β. Εκπροσωπεί το Ι.ΜΕ.ΠΟ. ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής. γ. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Προϊσταται των υπηρεσιών του Ι.ΜΕ.ΠΟ. και είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού. ε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που υπάγονται στις αρμοδιότητές του. στ. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ζ. Με απόφασή του μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή/και σε μέλος του ΔΣ .
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 7 του π.δ. 188/2002 καταργείται.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 73 του ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α), οι διατάξεις του οποίου τροποποιήθηκαν με το άρθρο 16 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48 Α). β) Του άρθρου 29Α, του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137 Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 519 Β).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμό του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 • Την υπ αριθμ. 127/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
ΝΟΜΟΣ 2005/3320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3320 2005
Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2002/188 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010