Τροποποίηση του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» (Α΄ 177).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Γενική Επιθεώρηση Υγείας του Οίκου του Ναύτου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. Ι, περ. 2 του π.δ. 193/2002, μετονομάζεται σε Γενική Επιθεώρηση.
2.  
  Στο π.δ. 193/2002 όπου αναφέρεται «Γενική Επιθεώρηση Υγείας», η λέξη «Υγείας» καταργείται.
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 2 παρ. ΙΙ, μετά την περίπτωση 49, προστίθεται περίπτωση 50, ως εξής: «Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μεσολογγίου» (π.δ. 209/2004 - Α΄ 185) Οι λοιπές περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
Άρθρο 3
1.  
  Τα στοιχεία 4 και 12 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 193/2002 καταργούνται και τα λοιπά στοιχεία αναριθμούνται ανάλογα.
2.  
  Στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 193/2002 προστίθενται στοιχεία 8 και 9, ως ακολούθως:«.
8.  
  Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στις αποδοχές, στις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης και στα έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις του προσωπικού
9.  
  Η μέριμνα για τη χορήγηση δανείων στο προσωπικό
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 8 του π.δ. 193/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 8
  1.  
   Η Διεύθυνση Υγειονομικού συγκροτείται από τα εξής Τμήματα
  1. Προγραμματισμού-Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής.
  2. Ιατρικής Περίθαλψης.
  3. Απεικονιστικού Εργαστηριακού Ελέγχου.
  4. Μικροβιολογικού - Βιοχημικού - Ορμονολογικού Εργαστηρίου.
  5. Νοσηλευτικού Προσωπικού και Φυσικοθεραπείας.
  6. Οδοντιατρικής Περίθαλψης.
  2.  
   Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγειονομικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω
  1. Τμήμα Προγραμματισμού - Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής
  3.  
   Η οργάνωση και λειτουργία επιστημονικής βιβλιοθήκης.
  4.  
   Η παροχή προστασίας σε οικογένειες πολυτέκνων ναυτικών και σε οικογένειες ασφαλισμένων του Ο.Ν. με κοινωνικά προβλήματα.
  5.  
   Η άσκηση συμβουλευτικού έργου οικογενειακού προγραμματισμού.
  6.  
   Η παροχή ιδιαίτερης εξέτασης και καθοδήγησης σε ασφαλισμένους με ειδικά προβλήματα.
  7.  
   Ο προγραμματισμός και η διενέργεια των απαραίτητων εμβολιασμών των τέκνων των ασφαλισμένων του Ο.Ν. , κατά την παιδική ηλικία.
  8.  
   Η κάλυψη προληπτικά με εμβόλια, ορούς, δερμοαντιδράσεις των ασφαλισμένων.
  9.  
   Η έκδοση πιστοποιητικών υγείας.
  1. Τμήμα Ιατρικής Περίθαλψης.
Άρθρο 5
1.  
  Στη παράγραφο 1 του άρθρου 15 του π.δ. 193/2002 προστίθεται εδάφιο στ, ως εξής: 1 Την παροχή Ιατρικής - Οδοντιατρικής περίθαλψης και ελεγκτικού έργου, όπου υπηρετούν έμμισθοι Ιατροί - Οδοντίατροι Ο.Ν.
2.  
  Το πρώτο μέρος του εδαφίου 4 της παρ. ΙΙ του άρθρου 16 του π.δ. 193/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Κλάδος ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων - Οδοντιάτρων περιλαμβάνει εκατόν είκοσι μία (121) οργανικές θέσεις και επτά (7) προσωρινές του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) Ειδικότερα οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής .
3.  
  Στο τέλος του εδαφίου 12 της παρ.ΙΙ του άρθρου 16 του π.δ. 193/2002 προστίθενται τα εξής: «Η μεταφορά στους προαναφερόμενους κλάδους γίνεται μετά την αποχώρηση των υπηρετούντων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες».
4.  
  Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 16 καταργούνται. Η περίπτωση 3 αντικαθίσταται ως εξής: ΙΙΙ Οι θέσεις μονίμου προσωπικού του παρόντος άρθρου κατατάσσονται στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και Ε΄ - Β΄ για την κατηγορία ΥΕ.
Άρθρο 6
1.  
  Οι παράγραφοι 3, 7 και 8 του άρθρου 20 του π.δ. 193/2002 αντικαθίστανται, ως εξής: 3 Της Γενικής Επιθεώρησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων - Οδοντιάτρων ή ΠΕ Φαρμακευτικής ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. 7 Των Τμημάτων 1 Προγραμματισμού - Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής. 2 Ιατρικής Περίθαλψης. 3 Απεικονιστικού Εργαστηριακού Ελέγχου. 4 Μικροβιολογικού - Βιοχημικού - Ορμονολογικού Εργαστηρίου. 5 Υγειονομικής Περίθαλψης και Ελεγκτικής Υπηρεσίας ΠΟΝ/Αθήνας. 6 Οδοντιατρικής Περίθαλψης προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων - Οδοντιάτρων. 8 Του Τμήματος Νοσηλευτικού Προσωπικού και Φυσικοθεραπείας προϊσταται υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής - Μαιευτικής, ή ΤΕ Φυσικοθεραπευτών και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Νοσηλευτών.
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 20 του π.δ. 193/2002 προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:
  Των Τμημάτων Ταμείου, Επιδομάτων και του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολίτη, μπορούν να προϊστανται και υπάλληλοι Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, εφόσον δεν υφίσταται ομοιόβαθμος ή ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, δυνάμενος να ορισθεί ως προϊστάμενος των εν λόγω Τμημάτων και Γραφείου κατά τις προηγούμενες παραγράφους
Άρθρο 7
1.  
  Τα εδάφια α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του π.δ. 193/2002 αντικαθίστανται από της ισχύος τους ως εξής: α) Οι υπάλληλοι του προσωρινού Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού Περιφερειακών Παραρτημάτων Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.) σε προσωρινές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού β) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε υφιστάμενες ή προσωρινές θέσεις του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Περιφερειακών Π.Ο.Ν., σε υφιστάμενες ή προσωρινές θέσεις του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων .
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). 2 Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του Προϋπολογισμού του Οίκου Ναύτου πρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους 780,00 ευρώ από τη σύσταση Τμήματος για επίδομα θέσεως Προϊσταμένου, η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 455,00 ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται κατά το έτος 2005 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οίκου Ναύτου (Κ.Α.Ε. 0238) και κατά τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον εν λόγω προϋπολογισμό (Κ.Α.Ε. 0238) για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ’ αριθμ. 124/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου. 2002/193 2002
Μετάταξη του Περιφερειακού Γραφείου Οίκου Ναύτου (ΠΕ.Γ.Ο.Ν.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σε Παράρτημα Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.). 2004/209 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία