ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/176

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 1.Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 (Ε.Ε. L.177/13/6.7.2002) Περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). Το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε μηχανικούς κραδασμούς. 2.Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε δραστηριότητες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, σε κινδύνους από μηχανικούς κραδασμούς. 3.Το π.δ. 17/1996 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/393/ ΕΟΚ (Α΄ 11) και οι γενικές διατάξεις για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων εφαρμόζονται πλήρως στο σύ–νολο του τομέα που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, με την επιφύλαξη των αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: α. Κραδασµός µεταδιδόµενος στο σύστηµα άκρας χειρός-βραχίονα (δόνηση άκρας χειρός-βραχίονα): Ο µηχανικός κραδασµός ο οποίος, όταν µεταδίδεται στο σύστηµα άκρας χειρός-βραχίονα του ανθρώπου, συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, ιδίως διαταραχές αγγειακές, οστών ή αρθρώσεων, νευρολογικές ή µυϊκές. β. Κραδασµός μεταδιδόμενος σε ολόκληρο το σώµα (δόνηση ολοκλήρου σώματος): Ο µηχανικός κραδασµός ο οποίος, όταν μεταδίδεται σε ολόκληρο το σώµα, συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, ιδίως οσφυαλγία και τραυµατισµό της σπονδυλικής στήλης. Άρθρο 3 Οριακές τιµές έκθεσης και τιµές έκθεσης για την ανάληψη δράσης 1.Για κραδασµούς µεταδιδόµενους στο σύστηµα άκρας χειρός-βραχίονα: 1)η ηµερήσια οριακή τιµή έκθεσης, η οποία ανάγεται σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, καθορίζεται σε 5 m/s2. 2)η ηµερήσια τιµή έκθεσης για την ανάληψη δράσης, η οποία ανάγεται σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, καθορίζεται σε 2,5 m/s2. Η έκθεση των εργαζοµένων σε κραδασµούς που μεταδίδονται στο σύστηµα άκρας χειρός-βραχίονα υπολογίζεται ή µετράται βάσει των διατάξεων του παραρτήµατος του άρθρου 10 µέρος Α σηµείο 1. 2.Για κραδασµούς που μεταδίδονται σε ολόκληρο το σώµα: 1)η ηµερήσια οριακή τιµή έκθεσης, η οποία ανάγεται σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, καθορίζεται σε 1,15 m/s2 ή σε τιµή δόσης κραδασµών 21 m/s1,75. 2)η ηµερήσια τιµή έκθεσης για την ανάληψη δράσης, η οποία ανάγεται σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, καθορίζεται σε 0,5 m/s2 ή σε τιµή δόσης κραδασµών 9,1 m/s1,75. Η έκθεση των εργαζοµένων στους κραδασµούς που μεταδίδονται σε ολόκληρο το σώµα εκτιµάται ή µετράται βάσει των διατάξεων του παραρτήµατος του άρθρου 10 µέρος Β σηµείο 1. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Άρθρο 4 Προσδιορισµός και εκτίµηση των κινδύνων 1.Ο εργοδότης, ανταποκρινόµενος στις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 8 και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του π.δ. 17/1996, εκτιµά και, εάν είναι απαραίτητο, µετρά τα επίπεδα των µηχανικών κραδασµών στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι. Η µέτρηση διενεργείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος µέρος Α σηµείο 2 ή µέρος Β σηµείο 2, ανάλογα µε την περίπτωση. 2.Το επίπεδο έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς µπορεί να εκτιµηθεί µε παρατήρηση των συγκεκριµένων εργασιακών πρακτικών και µε αναφορά σε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε το πιθανό µέγεθος των κραδασµών και τον εξοπλισµό ή το είδος του εξοπλισµού υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που προέρχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού. Η εν λόγω εκτίμηση διαφέρει από τη µέτρηση, η οποία απαιτεί τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων οργάνων μέτρησης και κατάλληλη µεθοδολογία. 3.Η εκτίµηση και η µέτρηση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχεδιάζονται και εκτελούνται όπως ορίζεται στην παράγραφο (1α) του άρθρου 8 του π.δ. 17/1996 ανά κατάλληλα χρονικά διαστήµατα. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εκτίµηση ή/και τη µέτρηση του επιπέδου έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς καταγράφονται και φυλάσσονται ώστε να είναι δυνατό να τα συµβουλευθεί κανείς σε µεταγενέστερο στάδιο. 4.Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 8 του π.δ. 17/1996, ο εργοδότης αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή, κατά τη διενέργεια της εκτίµησης των κινδύνων, στα εξής: 1)στο επίπεδο, τύπο και διάρκεια της έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης κάθε έκθεσης σε µη συνεχείς κραδασµούς ή σε επαναλαµβανόµενους κραδασμούς τύπου σοκ (σε επαναλαμβανόμενες κρούσεις), 2)στις οριακές τιµές έκθεσης και τις τιµές έκθεσης για την ανάληψη δράσης που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος, 3)σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες κινδύνου, 4)σε οποιεσδήποτε έµµεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των εργαζοµένων οι οποίες προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις µηχανικών κραδασµών και χώρου εργασίας ή άλλου εξοπλισµού εργασίας, 5)στις πληροφορίες που παρέχουν οι κατασκευαστές εξοπλισµού εργασίας σύµφωνα µε τις συναφείς κοινοτικές οδηγίες ή/και τις αντίστοιχες διατάξεις εναρμόνισης του εθνικού δικαίου, 6)στην ύπαρξη εναλλακτικού εξοπλισμού ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να μειώνει τα επίπεδα έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς, 7)στην παράταση της έκθεσης σε κραδασµούς που µεταδίδονται σε ολόκληρο το σώµα πέραν του ωραρίου εργασίας µε ευθύνη του εργοδότη, 8)σε τυχόν ειδικές συνθήκες εργασίας, όπως η εργασία σε χαµηλές θερµοκρασίες, 9)σε κατάλληλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την επίβλεψη της υγείας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται, στο µέτρο του δυνατού, και οι σχετικές δηµοσιεύσεις. 5.Ο εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των κινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του π.δ. 17/1996, και να επισηµαίνει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος διατάγματος. Η εκτίμηση αυτή µπορεί να περιλαµβάνει αιτιολόγηση εκ µέρους του εργοδότη για το ότι η φύση και η έκταση των κινδύνων που σχετίζονται µε µηχανικούς κραδασµούς καθιστούν µη αναγκαία µια περαιτέρω λεπτοµερή εκτίµηση των κινδύνων. Η εκτίµηση των κινδύνων επανεξετάζεται και αναθεωρείται τακτικά ιδίως όταν έχουν επέλθει σηµαντικές µεταβολές που µπορεί να την καθιστούν ξεπερασµένη ή όταν φαίνεται να το επιβάλλουν τα αποτελέσµατα της επίβλεψης της υγείας. Άρθρο 5 Διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη µείωση της έκθεσης 1.Λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του κινδύνου στην πηγή προέλευσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση στους µηχανικούς κραδασµούς πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή προέλευσής τους ή να περιορίζονται στο ελάχιστο. Η µείωση αυτών των κινδύνων γίνεται βάσει των γενικών αρχών πρόληψης που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του π.δ. 17/1996. 2.Με βάση την εκτίµηση των κινδύνων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4, εάν η έκθεση υπερβεί τις τιµές έκθεσης για την ανάληψη δράσης οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β), ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρµόζει πρόγραµµα το οποίο συνίσταται σε τεχνικά και/ή οργανωτικά µέτρα, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς και των συνεπαγοµένων κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως: 1)άλλες µεθόδους εργασίας που συνεπάγονται µικρότερη έκθεση σε µηχανικούς κραδασµούς 2)την επιλογή κατάλληλου εξοπλισµού εργασίας, ο οποίος είναι ορθά σχεδιασµένος από εργονοµική άποψη και παράγει, λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατοποιούµενη εργασία, τους ελάχιστους δυνατούς κραδασµούς, 3)την παροχή βοηθητικού εξοπλισµού που περιορίζει τους κινδύνους βλαβών που οφείλονται στους κραδασµούς, όπως π.χ. καθίσµατα που µειώνουν αποτελεσµατικά τους κραδασµούς που µεταδίδονται σε ολόκληρο το σώµα και λαβές που περιορίζουν τους κραδασµούς που µεταδίδονται στο σύστηµα άκρας χειρός-βραχίονα, 4)κατάλληλα προγράµµατα συντήρησης του εξοπλισµού εργασίας, του χώρου εργασίας και των συστηµάτων στο χώρο εργασίας, 5)το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας, 6)την επαρκή ενηµέρωση και την εκπαίδευση ώστε οι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούν ορθά και µε ασφαλή τρόπο τον εξοπλισµό εργασίας για να περιορίζουν στο ελάχιστο την έκθεσή τους σε µηχανικούς κραδασµούς, 7)τον περιορισµό της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης, 8)την κατάλληλη οργάνωση του ωραρίου εργασίας προβλέποντας επαρκείς περιόδους ανάπαυσης, 9)την παροχή στους εκτιθέµενους εργαζόµενους κατάλληλων ενδυμάτων προστασίας από το κρύο και την υγρασία. 3.Σε καµία περίπτωση οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένοι σε τιµές έκθεσης άνω των οριακών. Εάν, παρά τα µέτρα που έλαβε ο εργοδότης κατ εφαρµογή του παρόντος διατάγματος, σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης, ο εργοδότης λαµβάνει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα για να µειωθεί η έκθεση σε επίπεδα χαμηλότερα από την αντίστοιχη οριακή τιµή έκθεσης. Εντοπίζει τους λόγους της υπέρβασης των οριακών τιµών έκθεσης και προσαρµόζει αναλόγως τα μέτρα προστασίας και πρόληψης ώστε να αποφευχθεί η επανεµφάνιση της υπέρβασης. 4.Ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες κινδύνου πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που τις αφορούν ειδικότερα. Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης προσαρµόζει τα µέτρα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προς τις απαιτήσεις των εργαζοµένων που ανήκουν στις ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες κινδύνου. Άρθρο 6 Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 17/1996, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι στους εργαζόµενους οι οποίοι εκτίθενται σε κινδύνους από µηχανικούς κραδασµούς κατά την εργασία ή/και στους εκπροσώπους τους παρέχεται ενηµέρωση και εκπαίδευση σε σχέση µε το αποτέλεσµα της εκτίµησης των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος και ιδίως σχετικά µε: α) τα µέτρα που λαµβάνονται κατ εφαρµογή του παρόντος διατάγματος για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από τους µηχανικούς κραδασµούς, β) τις οριακές τιµές έκθεσης και τις τιµές έκθεσης για την ανάληψη δράσης, γ) τα αποτελέσµατα της εκτίμησης και της μέτρησης των µηχανικών κραδασµών, που πραγµατοποιούνται κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος και τις βλάβες υγείας που είναι δυνατόν να προκληθούν από τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό εργασίας, δ) τη χρησιµότητα και τις µεθόδους εντοπισµού και επισήµανσης των συµπτωµάτων των βλαβών, ε) τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα επίβλεψης της υγείας τους, στ) ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στους µηχανικούς κραδασµούς. Άρθρο 7 Διαβουλεύσεις και συµµετοχή των εργαζοµένων. Οι διαβουλεύσεις και η συµµετοχή των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους, όσον αφορά τα θέµατα που καλύπτει το παρόν διάταγμα, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του π.δ. 17/1996. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 8 Επίβλεψη της υγείας 1.Εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων διενεργείται επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές ρυθμίσεις στην νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Η επίβλεψη της υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και ταχεία διάγνωση κάθε πάθησης που συνδέεται µε την έκθεση σε μηχανικούς κραδασµούς. Τα αποτελέσματα της επίβλεψης της υγείας πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων στους συγκεκριμένους χώρους εργασίας. Η επίβλεψη της υγείας ενδείκνυται όταν: - η έκθεση των εργαζοµένων σε κραδασµούς είναι τέτοια, ώστε μια διαγνώσιμη ασθένεια ή δυσμενής επίπτωση επί της υγείας μπορεί να συνδεθεί με την έκθεση αυτή, - υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας του εργαζομένου, υπάρχει πιθανότητα να εμφανισθεί η εν λόγω ασθένεια ή να επέλθει η δυσμενής επίπτωση, και - υπάρχουν έγκυρες τεχνικές που επιτρέπουν την διάγνωση της ασθένειας ή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία. Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόµενος που εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασµούς υψηλότερους από τις τιµές που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β), έχει το δικαίωµα να τύχει της κατάλληλης επίβλεψης της υγείας. 2.Για κάθε εργαζόμενο ο οποίος υπόκειται σε επίβλεψη της υγείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να τηρείται και να ενηµερώνεται ατοµικός ιατρικός φάκελος. Οι ατομικοί ιατρικοί φάκελοι περιλαμβάνουν περίληψη των αποτελεσμάτων της επίβλεψης της υγείας. Τηρούνται υπό κατάλληλη μορφή έτσι ώστε να είναι δυνατό να τους συμβουλεύεται κανείς αργότερα, χωρίς να θίγεται το ιατρικό απόρρητο. Ο ατομικός ιατρικός φάκελος περιλαμβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 1)Το ονοματεπώνυμο και το είδος της εργασίας του εργαζόμενου. 2)Τους λόγους για τους οποίους ασκείται η ιατρική επίβλεψη. 3)Τις ημερομηνίες διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων. 4)Τα αποτελέσματα των κλινικών εξετάσεων. 5)Την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 6)Τα στοιχεία από το ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό του εργαζόμενου και 7)Τα μέτρα που λήφθηκαν με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρούνται το συντομότερο δυνατό και πάντως μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων και εξετάσεων και τηρούνται για είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, οι φάκελοι αποστέλλονται με μέριμνα του εργοδότη στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για ερευνητικούς σκοπούς χωρίς να θίγεται το ιατρικό απόρρητο. Αντίγραφα των ατομικών ιατρικών φακέλων παρέχονται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας κατόπιν σχετικής αιτήσεως. Κάθε εργαζόμενος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, έχει πρόσβαση στον ατομικό του ιατρικό φάκελο. Σε περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση παύει τις δραστηριότητές της, οι ατομικοί ιατρικοί φάκελοι παραδίδονται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 3.Όταν, ως αποτέλεσμα της επίβλεψης της υγείας, διαπιστώνεται ότι ένας εργαζόμενος πάσχει από διαγνώσιμη ασθένεια ή έχει υποστεί δυσμενή επίπτωση στην υγεία του η οποία, κατά την εκτίμηση γιατρού εργασίας ή ειδικού της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, οφείλεται στην έκθεση σε μηχανικούς κραδασμούς κατά την εργασία: 1)ο εργαζόµενος ενηµερώνεται από τον γιατρό εργασίας ή από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για το αποτέλεσµα που τον αφορά προσωπικά και του παρέχονται πληροφορίες και συµβουλές οι οποίες αφορούν την επίβλεψη της υγείας στην οποία θα πρέπει να υπόκειται, µετά το τέλος της έκθεσης, 2)ο εργοδότης ενηµερώνεται για κάθε σηµαντικό εύρηµα στο πλαίσιο της επίβλεψης της υγείας, χωρίς να θίγεται το ιατρικό απόρρητο, 3)ο εργοδότης: - επανεξετάζει την εκτίµηση των κινδύνων η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 4, - επανεξετάζει τα μέτρα που προβλέπονται για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 5, - λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφάλειας ή τις υποδείξεις της αρµόδιας Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 5, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας τοποθέτησης του εργαζοµένου σε άλλη θέση εργασίας όπου δεν υπάρχει κίνδυνος έκθεσής του, και - µεριµνά για τη συνεχή επίβλεψη της υγείας και λαµβάνει µέτρα για την επανεξέταση της κατάστασης της υγείας οποιουδήποτε άλλου εργαζοµένου που έχει υποστεί παρόµοια έκθεση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο γιατρός εργασίας ή η αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας µπορεί να προτείνει την υποβολή σε ιατρική εξέταση των ατόµων που υφίστανται έκθεση. Άρθρο 9 Παρεκκλίσεις 1.Τηρώντας τις γενικές αρχές της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, είναι δυνατόν στους τοµείς της ναυτιλίας και της αεροπορίας, υπό δεόντως αιτιολογηµένες συνθήκες, να χορηγούνται παρεκκλίσεις από το άρθρο 5 παράγραφος 3, σε ό,τι αφορά τους κραδασµούς σε ολόκληρο το σώµα, όταν, λαµβάνοντας υπόψη τη πρόοδο της τεχνολογίας και των ειδικών χαρακτηριστικών των χώρων εργασίας, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η οριακή τιµή έκθεσης παρά την εφαρµογή τεχνικών ή/και οργανωτικών µέτρων. 2.Στην περίπτωση όπου η έκθεση εργαζοµένου σε µηχανικούς κραδασµούς είναι, κατά γενικό κανόνα, κατώτερη από τις τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β) αλλά κυµαίνεται αισθητά χρονικά και ενδέχεται περιστασιακά να υπερβεί την οριακή τιµή έκθεσης, είναι δυνατόν κατ εξαίρεση να χορηγηθούν παρεκκλίσεις από το άρθρο 5 παράγραφος 3. Ωστόσο, η µέση τιµή έκθεσης σε κραδασµούς στο διάστηµα 40 ωρών πρέπει να είναι µικρότερη της οριακής τιµής έκθεσης και πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το ότι οι κίνδυνοι από το συγκεκριµένο τύπο έκθεσης είναι µικρότεροι από τους κινδύνους που προκύπτουν από έκθεση που αντιστοιχεί στην οριακή τιµή. 3.Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 χορηγούνται μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1568/85 και πρέπει να συνοδεύονται από όρους που εγγυώνται, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές και ότι προβλέπεται αυξημένη επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται. Οι παρεκκλίσεις αυτές επανεξετάζονται ανά τετραετία και καταργούνται µόλις εκλείψουν οι περιστάσεις που τις υπαγόρευσαν. Άρθρο 10 Προσάρτηση Παραρτήματος Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος το παράρτημα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 και στο άρθρο 4 αυτού και έχει ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ - ΒΡΑΧΙΟΝΑ (ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ) 1.Εκτίµηση της έκθεσης Η εκτίµηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς μεταδιδόμενους στο σύστημα άκρας χειρός-βραχίονα βασίζεται στον υπολογισμό της τιμής ηµερήσιας έκθεσης ανηγµένης σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών Α (8), η οποία εκφράζεται ως η τετραγωνική ρίζα του αθροίσµατος των τετραγώνων (rms) (ολική τιμή) των κατά συχνότητα σταθµισµένων τιµών επιτάχυνσης, προσδιοριζομένων κατά τους ορθογώνιους άξονες (ahwx, ahwy, ahwz), όπως ορίζεται στα κεφάλαια 4 και 5 και στο Παράρτηµα Α΄ του προτύπου ΙSΟ 5349-1 (2001). Η εκτίµηση του επιπέδου έκθεσης μπορεί να διενεργηθεί βάσει ενός προσεγγιστικού υπολογισμού, ο οποίος προκύπτει από πληροφορίες που παρέχουν οι κατασκευαστές σχετικά με τους παραγόμενους κραδασμούς από το χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό εργασίας και από παρατήρηση των συγκεκριµένων εργασιακών πρακτικών ή από μετρήσεις. 2.Μέτρηση Όταν διενεργείται μέτρηση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1: 1)οι χρησιµοποιούµενες μέθοδοι είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν δειγµατοληψία, η οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της ατομικής έκθεσης του εργαζοµένου στους εξεταζόµενους μηχανικούς κραδασμούς. Οι μέθοδοι και τα όργανα μέτρησης που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προς μέτρηση μηχανικών κραδασμών, τους παράγοντες του περιβάλλοντος και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων μέτρησης σύµφωνα µε το πρότυπο ΙSΟ 5349-2 (2001) 2)σε περίπτωση μηχανημάτων που είναι αναγκαίο να κρατούνται και µε τα δύο χέρια, πρέπει να γίνονται μετρήσεις σε κάθε χέρι. Η έκθεση προσδιορίζεται µε αναφορά στην υψηλότερη από τις δύο τιµές, παρέχονται όµως πληροφορίες και για το άλλο χέρι. 3.Παρενόχληση Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ), εφαρµόζονται ιδίως όπου ο μεταδιδόμενος μηχανικός κραδασμός παρενοχλεί τον ορθό χειρισµό διατάξεων ελέγχου ή την ανάγνωση ενδείξεων. 4.Έµµεσοι κίνδυνοι Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ), εφαρµόζονται ιδιαίτερα όπου ο μεταδιδόμενος μηχανικός κραδασμός επηρεάζει τη σταθερότητα κατασκευών ή τη διατήρηση των ανοχών των στοιχείων σύνδεσης. 5.Ατοµικά μέσα προστασίας Εξοπλισμοί ατοµικής προστασίας έναντι κραδασμών μεταδιδόμενων στο σύστημα άκρας χειρός-βραχίονα μπορούν να συµβάλλουν στο πρόγραµµα μέτρων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Β. ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) 1.Εκτίµηση της έκθεσης Η εκτίµηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς βασίζεται στον υπολογισµό της ηµερήσιας έκθεσης Α(8), εκφραζόµενης ως ισοδύναµη συνεχής επιτάχυνση για περίοδο οκτώ ωρών, η οποία υπολογίζεται ως η υψηλότερη (rms) τιμή, ή ως η υψηλότερη τιµή δόσης δονήσεων (VDV), των κατά συχνότητα σταθµισµένων επιταχύνσεων, προσδιοριζομένων κατά τους τρεις ορθογώνιους άξονες (1,4 awx, 1,4 awy, awz, για εργαζόµενο καθήµενο ή όρθιο), όπως ορίζεται στα κεφάλαια 5, 6 και 7, Παράρτηµα Α΄ και Παράρτηµα Β΄ του προτύπου ΙSΟ 2631-1 (1997). Η εκτίµηση του επιπέδου έκθεσης μπορεί να διενεργηθεί βάσει ενός προσεγγιστικού υπολογισμού, ο οποίος προκύπτει από πληροφορίες που παρέχουν οι κατασκευαστές σχετικά με τους παραγόμενους κραδασμούς από το χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό εργασίας και από παρατήρηση των συγκεκριµένων εργασιακών πρακτικών ή από μετρήσεις. Όσον αφορά τη ναυτιλία, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι δονήσεις συχνότητας άνω του 1 Ηz. 2.Μέτρηση Όταν διενεργείται μέτρηση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι χρησιµοποιούµενες μέθοδοι μπορεί να περιλαµβάνουν δειγµατοληψία, η οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της ατομικής έκθεσης του εργαζοµένου στους εξεταζόµενους μηχανικούς κραδασμούς. Οι μέθοδοι που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προς μέτρηση μηχανικών κραδασμών, τους παράγοντες του περιβάλλοντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων μέτρησης. 3.Παρενόχληση Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ), εφαρµόζονται ιδίως όπου ο μεταδιδόμενος μηχανικός κραδασμός παρενοχλεί τον ορθό χειρισμό διατάξεων ελέγχου ή την ανάγνωση ενδείξεων. 4.Έμμεσοι κίνδυνοι Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ) εφαρµόζονται ιδιαίτερα όπου ο μεταδιδόμενος μηχανικός κραδασμός παρενοχλεί τη σταθερότητα κατασκευών ή τη διατήρηση των ανοχών των στοιχείων σύνδεσης. 5.Παράταση της έκθεσης Οι διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ) εφαρµόζονται ιδιαίτερα όπου η φύση της δραστηριότητας επιτρέπει στον εργαζόµενο να επωφελείται από τη χρήση χώρων ανάπαυσης υπό την επίβλεψη του εργοδότη. Η έκθεση σε δονήσεις ολοκλήρου του σώµατος σ αυτούς τους χώρους πρέπει να ελαττώνεται σε επίπεδο συµβατό µε τον προορισμό και τις συνθήκες χρήσης τους, εξαιρούμενων περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Άρθρο 11 Κυρώσεις 1.Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 16 του ν. 2639/ 1998 (Α΄ 205), 11 παρ. 5 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111) και 4 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31). Ειδικώς για το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζεται το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 88555/3293/30.9.1988 κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79). 2.Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/1994 (Α 112). Άρθρο 12 Έλεγχος εφαρμογής Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος 1.Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 3, σε περίπτωση χρησιμοποίησης εργασιακών εξοπλισμών οι οποίοι θα έχουν τεθεί στη διάθεση των εργαζομένων πριν από τις 6 Ιουλίου 2007 και οι οποίοι δεν επιτρέπουν την τήρηση των οριακών τιμών έκθεσης λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες προόδους της τεχνολογίας ή/και την εφαρμογή οργανωτικών μέτρων, παρέχεται μεταβατική περίοδος πέντε ετών από την 6η Ιουλίου 2005. Ειδικότερα για τους εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας η μεταβατική αυτή περίοδος παρατείνεται για τέσσερα ακόμη έτη. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), του άρθρου 4 του ίδιου νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21).
  • Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη (Α΄ 136).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Α΄ 177).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Α΄ 79).
  • Την υπ’ αριθμ. 2/22.2.2005 γνώμη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α 98).
  • Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠΔΔ.
  • Την υπ’ αριθμ. 147/2005 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουµε: ΤΜΗΜΑ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία