ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/177

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο έλεγχος που μνημονεύεται στο π.δ. 260/2004 παρατείνεται έως 30.9.2005, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του ν. 1265/1972 «Περί ελέγχου των δαπανών του κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ως και των λογαριασμών των Δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α΄ 197), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 89 του π.δ. 774/1980 (Α΄ 189).
 • Την υπ’ αριθ. 248/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Δικαιοσύνης,
 • Το άρθρο 24 παρ. 3 εδάφ. 6 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/οικ.4889/24.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β΄ 528).
 • Το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητος των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Κ1-455/22.6.2004 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στην έδρα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για τις χρήσεις 1988-2001» (ΦΕΚ Β΄ 1004).
 • Τα υπ’ αριθμ. 2652/26.7.2005 και 2729/2.8.2005 έγγραφα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος σχετικά με παράταση διενέργειας κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Η δαπάνη ορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, για χρονικό διάστημα τριών μηνών.
 • Τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως διατυπώνεται στα πρακτικά της 26ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 16ης Οκτωβρίου 2002.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/1-455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/1-455 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Δ15/Α/Φ.19/ΟΙΚ.4889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ15_Α_Φ_19_ΟΙΚ_4889 2004
ΝΟΜΟΣ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στις δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2004/260 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία