ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/178

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 (άρθρο 1 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου) Πεδίο εφαρμογής 1.Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται οι γενικοί κανόνες υγειονομικού ελέγχου οι οποίοι διέπουν όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής στη Χώρα και αποστολής από και προς τα άλλα κράτη μέλη καθώς και της εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων ζωικής προέλευσης και προϊόντων που παράγονται από αυτά και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 (ΕΕ αρ. L 18 σελ. 11 της 23.1.2003) και τα άρθρα 1 και 2 της οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ αρ. L 195 σελ. 12 της 2.6.2004). 2.Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι διατάξεις: 1)του Μέρους Α΄ και του Μέρους Γ΄ του π.δ/τος 420/ 1993, «Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών, για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους), 90/675/ΕΟΚ και 91/476/ΕΟΚ του Συμβουλίου», (Α΄179) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το π.δ. 120/2000, (Α΄109). 2)των προεδρικών διαταγμάτων που αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 2 (άρθρο 2 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου ) Ορισμοί 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ισχύουν, εφόσον υπάρχει ανάγκη, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002 (ΕΕ αρ. L 31, σελ. 1 της 1.2.2002), «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων» και στο Μέρος Γ΄ του π.δ. 420/1993 (Α΄ 179) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το π.δ. 120/2000 (Α΄ 109). 2.Επιπλέον εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 1)«όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής»: οποιοδήποτε στάδιο, από τη στιγμή, και συμπεριλαμβανομένης, της πρωτογενούς παραγωγής ενός προϊόντος ζωικής προέλευσης έως και την αποθήκευση, μεταφορά, πώληση ή διάθεση του στον τελικό καταναλωτή. 2)«εισαγωγή»: η ενσωμάτωση εμπορευμάτων σε ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα ΣΤ του π.δ. 420/1993 (Α΄ 109), με σκοπό την τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις τελωνειακές διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 16 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, (ΕΕ αρ. L 302 σελ. 1 της 19.10.1992) για τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα. 3)«επίσημος κτηνίατρος»: ο υπάλληλος ειδικότητας κτηνιάτρου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικών Αρχών ή κάθε άλλης αρχής στην οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα των ελέγχων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα. 4)«προϊόντα ζωικής προέλευσης»: προϊόντα που παράγονται από ζώα, καθώς και προϊόντα αυτών, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων των ζώντων ζώων όταν αυτά προορίζονται για τη χρήση αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 3 ( άρθρο 3 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου ) Γενικοί όροι υγειονομικού ελέγχου 1.Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, οι οποίοι χειρίζονται προϊόντα ζωικής προέλευσης, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής αυτών (εντός της χώρας ή από και προς άλλα κράτη μέλη), υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποφυγή εξάπλωσης ασθενειών, να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές στις περιπτώσεις υποψίας μεταδοτικών ασθενειών και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των κτηνιατρικών αρχών ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται κίνδυνος εξάπλωσης νόσων που μπορούν να μεταδοθούν στα ζώα. 2.Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης πρέπει να λαμβάνονται από ζώα τα οποία πληρούν τους όρους υγειονομικού ελέγχου, που προβλέπονται στη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 3.Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης πρέπει να λαμβάνονται από ζώα: 1)τα οποία δεν προέρχονται από εκμετάλλευση, εγκατάσταση, έδαφος ή μέρος εδάφους που υπόκειται σε περιορισμούς υγειονομικού ελέγχου οι οποίοι εφαρμόζονται στα εν λόγω ζώα ή προϊόντα, δυνάμει των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι 2)τα οποία, στην περίπτωση του κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας, δεν έχουν θανατωθεί σε εγκατάσταση στην οποία, κατά τη σφαγή ή τη διαδικασία παραγωγής, ήταν παρόντα ζώα μολυσμένα ή για τα οποία υπήρχαν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί από μία από τις νόσους που καλύπτονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην περίπτ. α) ή σφάγια ή μέρη σφαγίων αυτών, εκτός εάν η υπόνοια έχει αρθεί. 3)τα οποία, στην περίπτωση ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, πληρούν τους όρους του π.δ. 223/1995, (Α΄ 128). 4.Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα. 5.Αν δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου εξαιτίας πράξης ή παράλειψης, άμεσα αποδιδομένης σε συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων, επιβάλλεται απόσυρση των μη ασφαλών προϊόντων από την αγορά και ανάλογα με την περίπτωση καταστροφή ή επανεπεξεργασία ή χρήση αυτών μετά από επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Εκτός των ανωτέρω δύναται να επιβληθεί : 1)προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, 2)οριστική ανάκληση της λειτουργίας της εγκατάστασης, Στις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δύναται να επιβληθεί και πρόστιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 3 του Κεφαλαίου Α του ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242). Άρθρο 4 ( άρθρο 4 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου) Παρεκκλίσεις 1.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 και τηρουμένων των μέτρων καταπολέμησης των νόσων που καθορίζονται από τις διατάξεις του παραρτήματος Ι, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η παραγωγή, μεταποίηση και διανομή προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία προέρχονται από έδαφος ή μέρος εδάφους που υπόκειται σε περιορισμούς υγειονομικού ελέγχου, αλλά δεν προέρχονται από εκμετάλλευση που έχει μολυνθεί ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει μολυνθεί, υπό τον όρο ότι: 1)τα προϊόντα, πριν υποβληθούν στην επεξεργασία που αναφέρεται παρακάτω, λαμβάνονται, διακινούνται, μεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά ή σε διαφορετική χρονική στιγμή από τα προϊόντα που πληρούν τους όρους υγειονομικού ελέγχου και ότι οι συνθήκες μεταφοράς εκτός του εδάφους που υπόκειται σε περιορισμούς υγειονομικού ελέγχου έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια κεντρική ή νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες αποφάσεις λήψης υγειονομικών μέτρων 2)τα προϊόντα τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία επισημαίνονται καταλλήλως 3)τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, ικανή να εξαλείψει το σχετικό πρόβλημα υγειονομικού ελέγχου και 4)η επεξεργασία γίνεται σε εγκατάσταση εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό από την αρμόδια κεντρική ή/και νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή κατά περίπτωση. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος καθώς και τους λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 2 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ. 2.Η παραγωγή, μεταποίηση και διανομή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας τα οποία δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 3, επιτρέπεται υπό τους όρους που προβλέπονται στο π.δ. 223/1995 (Α΄ 128) και ενδεχομένως σύμφωνα με επιπλέον όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 2 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ. 3.Επιπλέον, εφ όσον το επιτρέπει η υγειονομική κατάσταση, επιτρέπεται να παρέχονται παρεκκλίσεις από το άρθρο 3 σε ορισμένες περιστάσεις, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 2 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ. Στις περιπτώσεις αυτές η αρμόδια κεντρική κτηνιατρική αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφού λάβει υπόψη ιδίως: 1)τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου στο συγκεκριμένο είδος και 2)τυχόν δοκιμές που πρέπει να διενεργηθούν ή μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα ζώα ζητά τις παραπάνω παρεκκλίσεις. Όταν παρέχονται αυτές οι παρεκκλίσεις δεν πρέπει να τίθεται με κανένα τρόπο σε κίνδυνο ο βαθμός προστασίας από τις νόσους των ζώων. Τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ζώων που θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, εφαρμόζονται με τη δέουσα αυστηρότητα και οι παραβάτες αυτών τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του παρόντος. Άρθρο 5 ( άρθρο 5 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου) Κτηνιατρικά πιστοποιητικά 1.Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση αποτελούν αντικείμενο κτηνιατρικής πιστοποίησης όταν : 1)Μετακινούνται από έδαφος ή τμήμα εδάφους που βρίσκεται για λόγους υγειονομικού ελέγχου υπό περιορισμό και εφόσον στα εθνικά μέτρα καθώς και σε αυτά που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ/τος 420/1993, προβλέπεται ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας ή 2)έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3. 2.Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις γενικές αρχές του παραρτήματος ΙV, να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που απαιτούνται βάσει άλλων διατάξεων περί δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων και να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 2 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ. Άρθρο 6 (άρθρο 6 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου ) Επίσημοι κτηνιατρικοί έλεγχοι 1.Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές αρχές διενεργούν επισήμους υγειονομικούς ελέγχους, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, τις λεπτομέρειες που θεσπίζονται σε εφαρμογή του και κάθε άλλο μέτρο διασφάλισης που αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που λαμβάνεται σε εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να είναι αιφνιδιαστικές και οι έλεγχοι να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α του π.δ/τος 420/1993 (Α΄179). 2.΄Όταν διαπιστώνονται παραβάσεις των κανόνων υγειονομικού ελέγχου, λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α του π.δ. 420/1993 (Α΄ 179) και στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 3 παρ. 4 του παρόντος. 3.Οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές αρχές παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής της Ε.Ε για την εκπλήρωση της αποστολής τους, όταν διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρού κινδύνου για την υγεία των ζώων, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από την Επιτροπή της Ε.Ε, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των ζώων. 4.Η συνεργασία των αρμοδίων εθνικών αρχών με την Επιτροπή της Ε.Ε διέπεται από τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 2 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Άρθρο 7 ( άρθρο 7 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου ) Γενικές Διατάξεις Απαγορεύεται η εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος. Είναι δυνατόν να επιτρέπεται η εισαγωγή τους μόνο εφόσον σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής παρέχονται ισοδύναμες εγγυήσεις για την υγεία των ζώων. Άρθρο 8 ( άρθρο 8 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου ) Τήρηση των κοινοτικών κανόνων Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των εγκεκριμένων σημείων εισόδου για την τήρηση της γενικής υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 7, υποχρεούνται να εφαρμόζουν στις διαδικασίες ελέγχου κατά την εισαγωγή τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 2 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ: α) Οι εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης επιτρέπονται από τις τρίτες χώρες ή τις περιοχές τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται σε ειδικούς καταλόγους. Μια τρίτη χώρα συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους αυτούς, μόνον εάν έχει πραγματοποιηθεί κοινοτικός έλεγχος σε αυτήν και έχει αποδειχθεί ότι η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις, όσον αφορά την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας. β) Οι κατάλογοι της παραγράφου α) πρέπει να συνδυάζονται με άλλους καταλόγους που καταρτίζονται για λόγους υγείας των ζώων ή δημόσιας υγείας, καθώς και να περιλαμβάνουν υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών. γ) Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα ζώα από τα οποία λαμβάνονται αυτά τα προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται σε καθορισμένους, ανάλογα με την καταγωγή τους, κανόνες. δ) Πρέπει να τηρούνται οι ειδικοί όροι εισαγωγής για κάθε τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης υγειονομικού ελέγχου της ή των συγκεκριμένων τρίτων χωρών. ε) Πρέπει να τηρούνται τυχόν πρόσθετες λεπτομέρειες και κριτήρια ταξινόμησης των τρίτων χωρών και περιοχών τρίτων χωρών όσον αφορά τις νόσους των ζώων. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι ειδικοί κανόνες όσον αφορά τύπους εισαγωγής ή συγκεκριμένα προϊόντα, όπως η εισαγωγή από ταξιδιώτες ή η εισαγωγή εμπορικών δειγμάτων. Άρθρο 9 ( άρθρο 9 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου ) Έγγραφα 1.Κατά την είσοδο παρτίδων προϊόντων ζωικής προέλευσης καταγωγής τρίτων χωρών προσκομίζεται κτηνιατρικό πιστοποιητικό που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙV. 2.Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό πιστοποιεί ότι τα προϊόντα πληρούν: 1)τις γενικές απαιτήσεις που καθορίζονται για τα συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, τις ειδικές απαιτήσεις της υγείας των ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται από διατάξεις της κοινοτικής ή της κείμενης νομοθεσίας. 2)όλους τους ειδικούς όρους εισαγωγής. 3.Τα έγγραφα περιέχουν λεπτομέρειες που απαιτούνται σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις για θέματα δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων. 4.Η είσοδος παρτίδων προϊόντων ζωικής προέλευσης τρίτων χωρών επιτρέπεται, όταν αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 2 της Οδηγίας 2002/99/ΕΚ: 1)βάσει ηλεκτρονικών εγγράφων, 2)εφόσον τα συνοδευτικά έγγραφα ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα υποδείγματα εγγράφων, 3)κατά τη διαμετακόμιση, τηρούνται οι κανόνες και τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά για τη διαμετακόμιση. Άρθρο 10 ( άρθρο 10 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου ) Κοινοτικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι Στις κοινοτικές επιθεωρήσεις ή/και τους έλεγχους που διενεργούνται στις τρίτες χώρες από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής της Ε.Ε προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση ή η ισοδυναμία προς τους κοινοτικούς κανόνες υγειονομικού ελέγχου, μπορούν να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες της Χώρας που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή της Ε.Ε για τη διενέργεια αυτών των επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων, κατά τη διάρκεια των οποίων τελούν υπό το νομικό καθεστώς της Επιτροπής της Ε.Ε . Άρθρο 11 Κυρώσεις κατά τις εισαγωγές 1.Εάν, κατά τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων που προβλέπονται από το άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος διαπιστώνεται ότι προϊόντα ζωικής προέλευσης καταγωγής τρίτων χωρών, δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις των άρθρων 7, 8 , και 9 του παρόντος: 1)δεσμεύεται το σύνολο των συγκεκριμένων προϊόντων, εφόσον δεν έχουν διατεθεί στην αγορά, και διεξάγεται έρευνα σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων 2)αποσύρεται από την αγορά και δεσμεύεται το σύνολο τη συγκεκριμένης παρτίδας, εφόσον έχει γίνει η διανομή 3)μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και τη διαπίστωση των παραβάσεων τα προϊόντα καταστρέφονται με δαπάνες του υπευθύνου και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής 4)επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 4 του παρόντος . 2.Εάν κατά την διενέργεια των ελέγχων που διενεργούνται στους εγκεκριμένους συνοριακούς σταθμούς Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.) διαπιστώνεται ότι προϊόντα ζωικής προέλευσης καταγωγής, τρίτων χωρών δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 7, 8 και 9 του παρόντος διατάγματος και οι υπεύθυνοι για τα φορτία δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου ορίζεται στο δεκαπλάσιο του αναλογούντος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 236996/2.5.2003 (Β΄ 727) κοινή υπουργική απόφαση κτηνιατρικού τέλους. Τα πρόστιμα της παρούσης παραγράφου επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου του Σ.Υ.Κ.Ε. Ο ενδιαφερόμενος για το φορτίο, στον οποίο επιδίδεται η εν λόγω απόφαση, δικαιούται να υποβάλει εντός (3) τριών ημερών ένσταση προς το Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής και Τροφίμων, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η απόφαση του Γενικού Δ/ντή Κτηνιατρικής εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου εισπράττονται σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα είσπραξης των δημοσίων εσόδων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Άρθρο 12 (άρθρο 13 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) Μεταβατικές διατάξεις 1.Οι διατάξεις υγειονομικού ελέγχου που καθορίζονται από τα προεδρικά διατάγματα που απαριθμούνται στο παράρτημα V παύουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. 2.Οι λεπτομέρειες εφαρμογής που έχουν θεσπιστεί με την κοινοτική διαδικασία παραμένουν σε ισχύ, έως ότου αντικατασταθούν από κανόνες ισοδυνάμου αποτελέσματος. Άρθρο 13 (παραρτήματα οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου) Παραρτήματα Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως ακολούθως : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Νόσοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά το εμπόριο προϊόντων ζοηκής προέλευσης για τις οποίες έχουν θεσπιστεί μέτρα καταπολέμησης δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας. Νόσοι Προεδρικό Διάταγμα Κλασσική πανώλης των χοίρων Π.Δ. 39/2005 Μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλης των χοίρων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/89/ΕΚ (Α΄ 57) Αφρικανική πανώλης των χοίρων Π.Δ. 37/2005 Θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/60/ΕΚ (Α΄ 56) Αφθώδης πυρετός Π.Δ. 36/1987 Μέτρα για την καταπολέμηση του αφθώδη πυρετού (Α΄ 10), όπως ισχύει Γρίπη των ορνίθων Π.Δ. 31/1995 Θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των ορνίθων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Α΄ 25). Ψευδοπανώλης των πτηνών Π.Δ. 141/1996 Θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλης των πτηνών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Α΄ 108) Πανώλης βοοειδών Π.Δ. 138/1995. Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμέΠανώλης των μικρών μηρυκαστικών νων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλι Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων δώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/119/ ΕΟΚ του Συμβουλίου (Α΄ 88). Νόσοι των ψαριών Π.Δ. 223/1995, Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/67/ΕΟΚ και 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την Απόφαση 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπής. (Α΄ 128) όπως ισχύει Π.Δ. 445/1995. Στοιχειώδη μέτρα καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ψαριών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Α΄ 259) όπως ισχύει Π.Δ. 288/1997 Θέσπιση στοιχειωδών μέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων και τροποποίηση των διατάξεων Π.Δ/τος 223/1995 (Α΄ 128) σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 95/22/ΕΟΚ και 95/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Α΄ 209) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ειδικό σήμα αναγνώρισης για κρέας από έδαφος ή μέρος εδάφους που δεν πληροί όλους τους κατάλληλους όρους υγειονομικού ελέγχου 1.Το σήμα καταλληλότητας για το νωπό κρέας πρέπει να καλύπτεται από διαγώνιο σταυρό αποτελούμενο από δύο ευθείες γραμμές που τέμνονται στο κέντρο της σφραγίδας επιτρέποντας έτσι να παραμένουν ευανάγνωστες οι αναγραφόμενες πληροφορίες. 2.Το σήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να επιτίθεται με μία μόνη σφραγίδα ωοειδούς σχήματος, μήκους 6,5 cm και πλάτους 4,5 cm. Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να εμφαίνονται με χαρακτήρες απολύτως ευανάγνωστους στο σήμα καταλληλότητας: - στο επάνω μέρος, το όνομα ή ο κωδικός ΙSΟ του κράτους μέλους με κεφαλαία στοιχεία: ΑΤ, ΒΕ, DΕ, DΚ, ΕS, FΙ, FR, GR, ΙΕ, ΙΤ, LU, ΝL, ΡΤ, SΕ και UΚ, - στο κέντρο, ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης του σφαγείου, - στο κάτω μέρος, μία από τις εξής ομάδες αρχικών: CΕ-ΕC-ΕF-ΕG-ΕΚ και ΕΥ - δύο ευθείες γραμμές που να τέμνονται στο κέντρο της σφραγίδας, κατά τρόπο που οι πληροφορίες να παραμένουν ευανάγνωστες Τα γράμματα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 0,8 cm και οι αριθμοί ύψος τουλάχιστον 1 cm. Η σφραγίδα πρέπει επίσης να περιέχει πληροφορίες που να επιτρέπουν την αναγνώριση του κτηνιάτρου ο οποίος επιθεώρησε το κρέας. Το σήμα πρέπει να επιτίθεται υπό την άμεση επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου που ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων υγειονομικού έλεγχου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Γενικές αρχές πιστοποίησης 1.Ο επίσημος κτηνίατρος υπεύθυνος για την αποστολή που εκδίδει το πιστοποιητικό το οποίο συνοδεύει παρτίδα προϊόντων ζωικής προέλευσης, πρέπει να υπογράφει το πιστοποιητικό και να διασφαλίζει ότι φέρει επίσημη σφραγίδα. Η απαίτηση αυτή ισχύει για κάθε φύλλο του πιστοποιητικού, όταν αυτό αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα. 2.Τα πιστοποιητικά πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους προέλευσης ή προορισμού και του κράτους μέλους στο οποίο διενεργείται η συνοριακή επιθεώρηση, ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ή στις γλώσσες αυτές. Γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά στην αγγλική γλώσσα. 3.Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει τις παρτίδες κατά την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος. 4.Τα πιστοποιητικά πρέπει να αποτελούνται από: 1)ένα μόνο φύλλο χαρτιού, ή 2)δύο ή περισσότερες σελίδες που αποτελούν μέρος ενός μόνον ενιαίου και αδιαίρετου φύλλου χαρτιού, ή 3)σύνολο σελίδων αριθμημένων κατά τρόπον ώστε να καθίσταται σαφής ο αριθμός των σελίδων και η θέση κάθε σελίδας στη συνολική αλληλουχία (π.χ. «σελίδα 2 επί συνόλου 4 σελίδων»). 5.Τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό (Αριθμός πρωτοκόλλου). Όταν το πιστοποιητικό αποτελείται από αλληλουχία σελίδων, ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται σε κάθε σελίδα. 6.Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται πριν η παρτίδα στην οποία αναφέρεται παύσει να είναι υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής της χώρας αποστολής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 1.Προεδρικό διάταγμα 181/1996, «υγειονομικός έλεγχος νωπών κρεάτων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 136). 2.Προεδρικό διάταγμα 485/1985 «τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 1124/1981… και σφράγιση νωπών κρεάτων για άλλες χρήσεις « (Α΄175) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 80/215/ΕΟΚ του Συμβουλίου 3.Προεδρικό διάταγμα 119/1997 «όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών των Ε.Κ. και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων πουλερικών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91/494/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ (άρθρο 2 παράγραφος 4), και 93/121/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄108). 4.Προεδρικό διάταγμα 11/1995, «υγειονομικοί όροι σχετικά με την παραγωγή και τη διακίνηση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91/495/ΕΟΚ και 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 5), όπως ισχύει. 5.Προεδρικό διάταγμα 56/1995, «συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (Α΄45). 6.Προεδρικό διάταγμα 289/1997, «περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά κιμάδων και παρασκευασμάτων κρέατος, ως και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 11/1995 (Α 5) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 94/65/ΕΚ» (Α΄ 210). Άρθρο 14 Το παρόν διάταγμα ισχύει από 1.1.2005, εκτός των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και του άρθρου 11 που ισχύουν από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α΄110), που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914» (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 98).
  • Την υπ αριθμ. Υ 132/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β ΄ 1533/14.10.2004).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 135/22.6.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. 2006/245 2006
Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (L 10). 2008/33 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 138/1995 «θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για την φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων…» (Α΄ 88) σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 2007/10/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής της Ε.Ε. 2008/54 2008
Τροποποίηση των π.δ. 308/2000 (Α΄ 252), 420/1993 (Α΄ 179), 178/2005 (Α΄ 229) και 32/2007 (Α΄ 30), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 10/06/2013 σ. 234), λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατία[...]" 2013/146 2013