ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/179

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 365/ 2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της...», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/89/ΕΚ του Συμβουλίου με εξαίρεση τις παραγράφους 8 όσον αφορά το άρθρο 13δ και 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2002/89/ΕΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του π.δ. 365/2002 ( Α΄ 307) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/89/ΕΚ του Συμβουλίου με εξαίρεση τις παραγράφους 8 όσον αφορά το άρθρο 13δ και 19, του άρθρου 1 της Οδηγίας 2002/89/ΕΚ. Άρθρο 2 (άρθρο 1 Οδηγίας 2002/89/ΕΚ) Το π.δ. 365/2002 ( Α΄ 307) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 1) Στο άρθρο 1: α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο ως νέο εδάφιο: «Το υπόδειγμα των «Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας» και των «Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας Επανεξαγωγής» ή των ισοδυνάμων τους σε ηλεκτρονική μορφή που εκδίδονται από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Προστασίας Φυτών (ΙΡΡC) όπως κυρώθηκε με το ν. 2014/1992 ( Α΄ 29)». β) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Κάθε μεταβολή της αρμόδιας Αρχής γνωστοποιείται στις αρμόδιες Αρχές των άλλων Κρατών Μελών και της Επιτροπής». 2) Στο άρθρο 2 η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: α) Η περίπτωση α) τροποποιείται ως εξής: i) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) αντικαθίσταται από το κείμενο: «Φυτά: τα ζώντα φυτά και συγκεκριμένα ζώντα μέρη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων», ii) Στο δεύτερο εδάφιο: μετά την έκτη περίπτωση, παρεμβάλλεται η ακόλουθη έβδομη περίπτωση: «- φύλλα, φύλλωμα,». iii) Η υφιστάμενη έβδομη περίπτωση γίνεται όγδοη περίπτωση και προστίθενται οι ακόλουθες ενάτη και δεκάτη περιπτώσεις: «- ζωντανή γύρη», «- μοσχεύματα, εμβόλια». β) Η περίπτωση ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ε) Επιβλαβείς οργανισμοί: κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος φυτικού, ζωικού ή παθογόνου παράγοντα που είναι επιβλαβής για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα.» γ) Η περίπτωση ζ) αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) αρμόδια Αρχή: i.) η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 του παρόντος διατάγματος. ii.) αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται: - τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. - άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. - οι Υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. - Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τρίτης βαθμίδας που διαθέτουν κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή. iii.) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ανωτέρω Αρχών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. iν.) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ορίζονται οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές και τα καθήκοντα τους. ν.) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές.» δ) Στην περίπτωση η) στις δύο τελευταίες προτάσεις, μεταξύ των λέξεων «γνωστοποιείται αμέσως» και «στην Επιτροπή» καθώς και μεταξύ των λέξεων «γνωστοποιεί» και «τα αποτελέσματα των ελέγχων στην Επιτροπή» παρεμβάλλεται αντιστοίχως η λέξη «εγγράφως». ε) Η περίπτωση θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «θ) Επίσημη δήλωση ή επίσημο μέτρο: δήλωση ή επίσημο μέτρο που έγινε ή λήφθηκε, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19: - είτε από εκπροσώπους του επίσημου εθνικού οργανισμού προστασίας φυτών μιας τρίτης χώρας ή, με ευθύνη τους, από άλλους δημόσιους υπαλλήλους που διαθέτουν τα τεχνικά προσόντα και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από αυτόν τον επίσημο εθνικό οργανισμό προστασίας των φυτών, στην περίπτωση δηλώσεων ή μέτρων που σχετίζονται με την έκδοση Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας και Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας Επανεξαγωγής, ή των ισοδυνάμων τους σε ηλεκτρονική μορφή. - είτε από τις επίσημες αρχές της Χώρας και των άλλων Κρατών Μελών. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω μέτρα λαμβάνονται από προσωπικό που ικανοποιεί το ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης και δεν πορίζεται κανένα ίδιο όφελος από αυτά. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής καταρτίζει προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της Χώρας». στ) Μετά την περίπτωση θ) προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: «ι) Σημείο εισόδου: το μέρος όπου τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισάγονται για πρώτη φορά στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μέσω της Χώρας, δηλαδή, ο αερολιμένας, σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς, το λιμάνι, σε περίπτωση θαλάσσιας ή ποτάμιας μεταφοράς, ο σταθμός, σε περίπτωση σιδηροδρομικής μεταφοράς, και ο τόπος του τελωνείου που είναι αρμόδιο για την περιοχή όπου πραγματοποιείται η διάβαση των χερσαίων συνόρων της Κοινότητας μέσω της Χώρας, για όλα τα άλλα είδη μεταφοράς. ια) Επίσημος φορέας του σημείου εισόδου: ο επίσημος φορέας που είναι υπεύθυνος στη Χώρα και είναι αρμόδιος για το σημείο εισόδου. ιβ) Επίσημος φορέας προορισμού: ο επίσημος φορέας που είναι υπεύθυνος στη Χώρα και είναι αρμόδιος για την περιοχή όπου ευρίσκεται το «τελωνείο προορισμού». ιγ) Τελωνείο του σημείου εισόδου: το τελωνείο του σημείου εισόδου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ι). ιδ) Τελωνείο προορισμού: το τελωνείο προορισμού κατά την έννοια του άρθρου 340β παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2454/1993 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2787/2000 (ΕΕL 330/1, 27.12.2000). ιε) Παρτίδα: ένα σύνολο μονάδων του ιδίου εμπορεύματος, αναγνωρίσιμο από την ομοιογένεια της σύνθεσης και της καταγωγής του, και το οποίο αποτελεί μέρος μιας αποστολής. ιστ) Αποστολή: μία ποσότητα προϊόντων που καλύπτεται από ένα ενιαίο έγγραφο που απαιτείται για τις τελωνειακές ή άλλες διατυπώσεις, όπως ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας ή ένα εναλλακτικό έγγραφο ή μία σήμανση. Μία αποστολή μπορεί να απαρτίζεται από μια ή περισσότερες παρτίδες. ιζ) Τελωνειακός προορισμός εμπορεύματος: ο τελωνειακός προορισμός εμπορεύματος που αναφέρεται στο σημείο 15 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2913/1992 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (εφεξής αναφερόμενος ως «Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας»). (ΕΕ L 302/ 19.10.1992) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (ΕΕ L 311/12.12.2000). ιη) Διαμετακόμιση (transit): η διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2913/1992.» 3) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 3Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με όρους που είναι δυνατό να καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, στην περίπτωση ελαφράς μόλυνσης των φυτών, εκτός εκείνων που προορίζονται για φύτευση, από επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α΄ ή στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α΄ ή στην περίπτωση καθορισμού ορίων ανοχής για επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α΄, Κεφάλαιο ΙΙ όσον αφορά φυτά που προορίζονται για φύτευση, τα οποία έχουν επιλεγεί με συμφωνία της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αρχών που εκπροσωπούν τα Κράτη Μέλη στον τομέα της φυτοϋγείας, και βάσει της σχετικής ανάλυσης του φυτοϋγειονομικού κινδύνου». 4) Τα άρθρα 8, 9 και 10 καταργούνται. Όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις των άρθρων αυτών νοούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 365/2002 ( Α΄ 307) όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του παρόντος διατάγματος. 5) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής : Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής : ί) Στο πρώτο εδάφιο, διαγράφονται οι λέξεις «αντί των πιστοποιητικών φυτοϋγείας που αναφέρονται στα άρθρα 8 ή 9». ii) Μετά από το πρώτο εδάφιο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: «Στην περίπτωση σπόρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, δεν απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, εφ όσον εξασφαλίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, ότι τα έγγραφα που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την εμπορία των επίσημα πιστοποιημένων σπόρων, προκύπτει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 7, παράγραφος 4. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα αυτά θεωρούνται ότι επέχουν θέση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για κάθε σκοπό, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο στ) » 2)Στην παράγραφο 2, στο πρώτο εδάφιο, πριν από τις λέξεις «δεν μπορούν να διακινηθούν» και στο δεύτερο εδάφιο, πριν από τις λέξεις «δεν μπορούν να εισαχθούν», παρεμβάλλονται οι λέξεις «και σπόροι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4». 6) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 προστίθεται η φράση: «και μπορεί να χρησιμοποιείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο» 7) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 14 1.Η αρμόδια Αρχή διενεργεί επισήμους ελέγχους για να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ιδίως του άρθρου 11 παράγραφος 2. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται τυχαία και χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων και σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: - σποραδικοί έλεγχοι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε τόπο όπου διακινούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, - σποραδικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις όπου φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται ή διατίθενται προς πώληση, καθώς και στις εγκαταστάσεις των αγοραστών, - σποραδικοί έλεγχοι που διενεργούνται ταυτόχρονα με άλλο έλεγχο εγγράφων για μη φυτοϋγειονομικούς σκοπούς. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί στο επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 15γ παράγραφος 1 περίπτωση β), και μπορεί να είναι τακτικοί σε εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί στο επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι επιλεκτικοί (κατευθυνόμενοι), εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν μια ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 2.Οι έμποροι που αγοράζουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, ως τελικοί χρήστες που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, φυλάσσουν τα σχετικά φυτοϋγειονομικά διαβατήρια επί ένα τουλάχιστον έτος και καταχωρούν τα στοιχεία στο αρχείο τους. Οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές έχουν πρόσβαση στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας. Έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν οποιαδήποτε έρευνα που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των επίσημων αυτών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και τα αρχεία. 3.Η αρμόδια Αρχή μπορεί να επικουρείται κατά τους επίσημους ελέγχους από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος διατάγματος. 4.Εάν διαπιστωθεί, κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ότι φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, αυτά υπόκεινται σε επίσημα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3. Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων και πληροφοριών που απαιτούνται βάση του άρθρου 16, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις περιπτώσεις που τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα προέρχονται από άλλο Κράτος Μέλος, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια Αρχή του εν λόγω Κράτους Μέλους και την Επιτροπή, για τα ευρήματα και για τα επίσημα μέτρα που προτίθεται να λάβει ή έχει λάβει.» 8) α. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από τα άρθρα 15, 15α, 15β, 15γ και 15δ που έχουν ως εξής: «Άρθρο 15 (άρθρο 13 Οδηγίας 2000/29/ΕΚ όπως προστέθηκε από το άρθρο 1 παράγραφο 8 Οδηγίας 2002/89/ΕΚ) 1.Η αρμόδια Αρχή διασφαλίζει, με την επιφύλαξη: - των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 3, και του άρθρου 15β παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, - των ειδικών απαιτήσεων και προϋποθέσεων που καθορίζονται σε παρεκκλίσεις οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, σε ισοδύναμα μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ ή σε έκτακτα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, και - των ειδικών συμφωνιών που συνάπτονται για θέματα που καλύπτονται από το παρόν άρθρο μεταξύ της Κοινότητας και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V Μέρος Β, τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα και εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Χώρας, τίθενται, από τη στιγμή της εισόδου τους, υπό τελωνειακή επιτήρηση σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και υπό τον έλεγχο των Επίσημων αρμόδιων αρχών της Χώρας. Μπορούν μόνο να τίθενται υπό ένα τελωνειακό καθεστώς, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 16, στοιχεία α), δ), ε), στ) και ζ) του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15γ παράγραφος 2 και προέκυψε από αυτές, στο βαθμό που μπορεί να διαπιστωθεί: i) - ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα δεν έχουν μολυνθεί από επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α, και - στην περίπτωση φυτών ή φυτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Μέρος Α, ότι δεν έχουν μολυνθεί από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτό το Παράρτημα, και - στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV Μέρος Α, ότι πληρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτό το Παράρτημα ή κατά περίπτωση, την επιλογή που δηλώνεται στο πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 15α παράγραφος 4 στοιχείο ........... και ii) ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα συνοδεύονται από το αντίστοιχο πρωτότυπο του απαιτούμενου επίσημου «Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας» ή «Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας Επανεξαγωγής» που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15α παράγραφοι 3 και 4 ή κατά περίπτωση, ότι το πρωτότυπο εναλλακτικών εγγράφων ή σημάνσεων που ορίζονται και επιτρέπονται στις εκτελεστικές διατάξεις συνοδεύει ή επισυνάπτεται ή τοποθετείται κατ άλλον τρόπο στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 2.Η παράγραφες 1 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που έχουν προορισμό μια προστατευόμενη ζώνη, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ειδικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β, στο Παράρτημα ΙΙ Μέρος Β΄ και στο Παράρτημα ΙV Μέρος Β΄, αντιστοίχως, για την εν λόγω προστατευόμενη ζώνη. 3.Οι αρμόδιες αρχές της Χώρας μεριμνούν ώστε τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2, τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα και εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Χώρας, από τη στιγμή της εισόδου τους, τίθενται υπό την εποπτεία των επίσημων αρμόδιων αρχών, όσον αφορά την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη περίπτωση της παραγράφου 1 σημείο i). Σε αυτά τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα συμπεριλαμβάνεται και το ξύλο υπό μορφή υλικού σφηνώσεως φορτίων πλοίων (dunnage), διαχωριστικών στοιχείων (spacers), παλετών (pallets) ή υλικών συσκευασίας (pacing material), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά παντός είδους αντικειμένων. Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα παραμένουν υπό την επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διατυπώσεις και βάσει αυτών επιτραπεί να συναχθεί το συμπέρασμα, ως αποτέλεσμα των εν λόγω διατυπώσεων και στο βαθμό που μπορεί να διαπιστωθεί, ότι αυτά ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται από ή δυνάμει του παρόντος διατάγματος. 4.Με την επιφύλαξη του άρθρου 15γ παράγραφος 2 στοιχείο α), οι αρμόδιες αρχές μπορούν, σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, να εφαρμόζουν επίσης τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που τίθενται υπό εγκεκριμένη τελωνειακή μεταχείριση ή χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 15 στοιχεία β), γ), δ), ε) του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, ή δυνάμει των τελωνειακών διαδικασιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 16, στοιχεία β) και γ) του εν λόγω Κώδικα. Άρθρο 15α (άρθρο 13α Οδηγίας 2000/29/ΕΚ όπως προστέθηκε από το άρθρο 1 παράγραφο 8 Οδηγίας 2002/89/ΕΚ) 1. 1)Οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, συνίστανται σε λεπτομερείς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), τουλάχιστον: i) κάθε αποστολής που δηλώνεται, δυνάμει των τελωνειακών διατυπώσεων, ότι συνίσταται από ή περιλαμβάνει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 ή 3 υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, ή ii) σε περίπτωση μιας αποστολής η οποία απαρτίζεται από διάφορες παρτίδες, κάθε παρτίδα που δηλώνεται, δυνάμει των τελωνειακών διατυπώσεων, ότι συνίσταται από ή περιλαμβάνει τέτοια φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα. 2)Από τους ελέγχους πρέπει να διαπιστώνεται εάν: ί) η αποστολή ή η παρτίδα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, εναλλακτικά έγγραφα ή τις σημάνσεις, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 σημείο ii) (έλεγχοι εγγράφων), ii) η αποστολή ή η παρτίδα αποτελείται από ή περιλαμβάνει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα στο σύνολο της ή σε ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα, όπως δηλώνονται στα απαιτούμενα έγγραφα (έλεγχοι ταυτότητας), και iii) η αποστολή ή η παρτίδα ή το ξύλινο υλικό συσκευασίας της στο σύνολο τους ή σε ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και, όπου ενδείκνυται, των μέσων μεταφοράς, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 σημείο i) (φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι), και κατά πόσον εφαρμόζεται το άρθρο 16 παράγραφος 2. 2.Οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι διενεργούνται με μικρότερη συχνότητα, εάν: - οι έλεγχοι των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων της αποστολής ή της παρτίδας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην τρίτη χώρα απ όπου αποστέλλονται με βάση τις τεχνικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, ή - τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα της αποστολής ή της παρτίδας περιλαμβάνονται στις διατάξεις που θεσπίζονται γι αυτόν το σκοπό κατεπίκληση του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, ή - τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα της αποστολής ή της παρτίδας προέρχονται από τρίτη χώρα, για την οποία στα πλαίσια ή βάσει συνολικών διεθνών φυτοϋγειονομικών συμφωνιών βάσει της αρχής της αμοιβαίας μεταχείρισης μεταξύ της Κοινότητας και μιας τρίτης χώρας, προβλέπεται διάταξη για μειωμένη συχνότητα ελέγχων ταυτότητας και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος να πιστεύεται ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν επίσης να διενεργούνται με μικρότερη συχνότητα εάν υπάρχουν ενδείξεις, που αντιπαραβάλλονται από την Επιτροπή και βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενη εισαγωγή τέτοιου υλικού της ίδιας καταγωγής στην Κοινότητα σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. 3.Το επίσημο «Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας» ή «Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας Επανεξαγωγής» που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 σημείο ii) πρέπει να έχει εκδοθεί σε μια τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της τρίτης χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής, οι οποίες έχουν θεσπιστεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβαλλόμενο μέρος ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών (ΙΡΡC).1 Το έγγραφο αυτό πρέπει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3. Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που καλύπτονται από αυτό εγκατέλειψαν την τρίτη χώρα στην οποία εκδόθηκε. Το πιστοποιητικό, ανεξάρτητα από τη μορφή του, πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται στο Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών (ΙΡΡC). Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σύμφωνο προς ένα από τα υποδείγματα που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4. Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται από τις αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες γι αυτόν το σκοπό βάσει των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων της οικείας τρίτης χώρας οι οποίες δηλώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών (ΙΡΡC), στο Γενικό Διευθυντή του FΑΟ ή οε περίπτωση τρίτων χωρών μη συμβεβλημένων στη Διεθνή Σύμβαση Προστασίας Φυτών (ΙΡΡC), στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις δηλώσεις αυτές. 4. 1)Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV Μέρος Α΄ Κεφάλαιο Ι ή Μέρος Β΄, πρέπει να διευκρινίζεται στα πιστοποιητικά, στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση» και, ανάλογα με την περίπτωση, ποια ειδική απαίτηση μεταξύ αυτών που απαριθμούνται ως εναλλακτικές στην οικεία θέση των διαφόρων μερών του Παραρτήματος ΙV έχει εκπληρωθεί. Η ειδική αυτή απαίτηση ποϋ εκπληρούται πρέπει να αναγράφεται με παραπομπή της σχετικής θέσης του Παραρτήματος ΙV. 2)Σε περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙV Μέρος Α΄ ή Μέρος Β΄, το επίσημο «Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας» που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 σημείο ii) πρέπει να έχει εκδοθεί στην τρίτη χώρα από την οποία κατάγονται τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα (χώρα καταγωγής). 3)Στην περίπτωση που οι σχετικές ειδικές απαιτήσεις μπορούν να εκπληρωθούν και σε τόπους άλλους από αυτόν της καταγωγής ή όταν δεν εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις, το «Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας» μπορεί να έχει εκδοθεί στην τρίτη χώρα από την οποία προέρχονται τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα (χώρα αποστολής). Άρθρο 15β (άρθρο 13β Οδηγίας 2000/29/ΕΚ όπως προστέθηκε από το άρθρο 1 παράγραφο 8 Οδηγίας 2002/89/ΕΚ) 1.Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι αποστολές ή οι παρτίδες που προέρχονται από τρίτη χώρα αλλά για τις οποίες δεν δηλώνεται, κατά τις τελωνειακές διατυπώσεις, ότι αποτελούνται από ή περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V Μέρος Β, ελέγχονται επίσης από τις αρμόδιες επίσημες αρχές, όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για την παρουσία τέτοιων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων. Οποτεδήποτε ο τελωνειακός έλεγχος διαπιστώνει ότι μια αποστολή ή παρτίδα από τρίτη χώρα συνίσταται από ή περιέχει μη δηλωθέντα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο Παράρτημα V Μέρος Β, το τελωνείο ελέγχου ενημερώνει αμέσως την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο ζ), στα πλαίσια της συνεργασίας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15γ παράγραφος 4. Εάν, μετά από έλεγχο των αρμοδίων αρχών, υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα του προϊόντος, ιδίως όσον αφορά το γένος ή το είδος των φυτών ή φυτικών προϊόντων ή την καταγωγή τους, η αποστολή θεωρείται ότι περιλαμβάνει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V Μέρος Β΄. 2.Εφόσον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στη Χώρα ή μέσω της Χώρας σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ: 1)Το άρθρο 15 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή στη Χώρα φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που διακινούνται μεταξύ δύο σημείων εντός της Κοινότητας μέσω του εδάφους τρίτης χώρας, χωρίς μεταβολή του τελωνειακού τους καθεστώτος (εσωτερική διαμετακόμιση / internal transit). 2)Το άρθρο 15 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται για την εισαγωγή στη Χώρα φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που διακινούνται μεταξύ δύο σημείων εντός μίας ή δύο τρίτων χωρών μέσω του εδάφους της Κοινότητας σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες τελωνειακές διαδικασίες χωρίς μεταβολή του τελωνειακού τους καθεστώτος. 3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 όσον αφορά το Παράρτημα ΙΙΙ, και υπό τον όρο ότι δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στη Χώρα, το άρθρο 15 παράγραφος 1 δεν είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, στη Χώρα, μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον πρόκειται για φυτά ή φυτικά προϊόντα που προορίζονται για χρήση από τον κάτοχο ή τον παραλήπτη για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. 4.Το άρθρο 15 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, υπό καθοριζόμενες προϋποθέσεις, για τις εισαγωγές, στη Χώρα, φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δοκιμές, για επιστημονικούς σκοπούς ή για εργασίες επιλογής ποικιλιών. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. 5.Εφ όσον δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στη Χώρα, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής μπορεί να χορηγείται παρέκκλιση κατά την οποία το άρθρο 15 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, για φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται στην άμεση παραμεθόρια ζώνη με τρίτη χώρα και εισάγονται στη Χώρα για να υποστούν επεξεργασία σε γειτνιάζουσα περιοχή, μέσα στην παραμεθόρια ζώνη της επικράτειας της Χώρας. Όταν χορηγείται η ανωτέρω παρέκκλιση, η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζει την περιοχή και ορίζει το όνομα του εκτελούντος τη σχετική επεξεργασία. Οι λεπτομέρειες αυτές πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά και να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής. Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία χορηγείται παρέκκλιση βάσει του πρώτου εδαφίου, συνοδεύονται από έγγραφα που πιστοποιούν την περιοχή της τρίτης χώρας απ όπου κατάγονται. Άρθρο 15γ (άρθρο 13γ Οδηγίας 2000/29/ΕΚ όπως προστέθηκε από το άρθρο 1 παράγραφο 8 Οδηγίας 2002/89/ΕΚ) 1. 1)Οι διατυπώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15α παράγραφος 1, οι έλεγχοι όπως προβλέπονται στο άρθρο 15β παράγραφος 1 και οι έλεγχοι για συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 4, όσον αφορά το Παράρτημα ΙΙΙ, διενεργούνται σε συνδυασμό, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2, με τις διατυπώσεις που απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ή 4. Οι διατυπώσεις αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Εναρμόνιση των Ελέγχων των Εμπορευμάτων στα Σύνορα και ιδίως με το Παράρτημα 4, όπως εγκρίθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 1262/1984 του Συμβουλίου (ΕΕ υπ’ αριθμ. L 126/1, 12.5.1984). 2)Οι εισαγωγείς, είτε είναι παραγωγοί είτε όχι, φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο Παράρτημα V Μέρος Β, υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στο επίσημο Μητρώο, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος διατάγματος, με ένα επίσημο αριθμό εγγραφής. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5, τρίτο και πέμπτο εδάφιο εφαρμόζονται ανάλογα σε αυτούς τους εισαγωγείς. 3)Οι αρμόδιες αρχές της Χώρας διασφαλίζουν επίσης ότι: i) οι εισαγωγείς, ή οι αντιπρόσωποι εκτελωνιστές τους, αποστολών που αποτελούνται από ή περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο Παράρτημα V Μέρος Β, πρέπει να δηλώνουν, σε ένα τουλάχιστον από τα έγγραφα που απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ή 4, το περιεχόμενο της αποστολής με τις ακόλουθες πληροφορίες: - παραπομπή στο είδος των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, με τη χρήση του κωδικού του «Ολοκληρωμένου Δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Τaric)», - δήλωση ότι «Η εν λόγω αποστολή περιέχει προϊόντα με φυτοϋγειονομική σημασία», ή άλλη ισοδύναμη εναλλακτική σήμανση κατά τα συμφωνηθέντα μεταξύ του τελωνείου του Σημείου Εισόδου και της επίσημης αρχής του Σημείου Εισόδου, - τον αριθμό ή τους αριθμούς αναφοράς των απαιτουμένων φυτοϋγειονομικών εγγράφων, - τον επίσημο αριθμό εγγραφής του εισαγωγέα, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο β), ii) οι αερολιμενικές αρχές, οι λιμενικές αρχές, ή οι εισαγωγείς ή άλλοι συναλλασσόμενοι, σύμφωνα με τις μεταξύ τους ρυθμίσεις, ειδοποιούν εκ των προτέρων, μόλις τους γίνει γνωστή η επικείμενη άφιξη των αποστολών αυτών, το τελωνείο του Σημείου Εισόδου και την επίσημη αρχή του Σημείου Εισόδου. Οι αρμόδιες αρχές της Χώρας μπορούν να εφαρμόζουν την εν λόγω διάταξη, τηρουμένων των αναλογιών, σε περιπτώσεις χερσαίων μεταφορών, ιδίως όταν η άφιξη αναμένεται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας των αρμοδίων αρχών όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2. 2. 1)Οι «έλεγχοι εγγράφων» καθώς και οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 15β παράγραφος 1 και οι έλεγχοι για συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 4, όσον αφορά το Παράρτημα ΙΙΙ, πρέπει να πραγματοποιούνται από την επίσημη αρχή του Σημείου Εισόδου. 2)Οι «έλεγχοι ταυτότητας» και οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται, με την επιφύλαξη των κατωτέρω σημείων γ) και δ) από την επίσημη αρχή του Σημείου Εισόδου ταυτόχρονα με τις τελωνειακές διατυπώσεις που απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ή 4, και είτε στον ίδιο τόπο με τις εν λόγω διατυπώσεις στις εγκαταστάσεις της αρμόδιας αρχής του Σημείου Εισόδου είτε σε οποιοδήποτε άλλο πλησιέστερο τόπο, ο οποίος καθορίζεται ή εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές και από την επίσημη αρχή του Σημείου Εισόδου διαφορετικό του τόπου προορισμού, όπως ορίζεται στο σημείο δ). 3)Σε περίπτωση διαμετακόμισης (transit) μη κοινοτικών εμπορευμάτων, η επίσημη αρχή του Σημείου Εισόδου μπορεί να αποφασίζει, σε συμφωνία με την ή τις επίσημες αρχές του Σημείο Προορισμού, ότι το σύνολο ή μέρος των «ελέγχων ταυτότητας» ή των «φυτοϋγειονομικών ελέγχων», να πραγματοποιούνται από την επίσημη αρχή του Σημείου Προορισμού, είτε στις εγκαταστάσεις της είτε σε οποιοδήποτε άλλο πλησιέστερο τόπο, που καθορίζεται ή εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές και την επίσημη αρχή του Σημείου Προορισμού, διαφορετικό του τόπου προορισμού όπως ορίζεται στο σημείο δ). Εάν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, ο «έλεγχος ταυτότητας» ή ο «φυτοϋγειονομικός έλεγχος» διενεργείται από την επίσημη αρχή του Σημείου Εισόδου σε έναν από τους δύο τόπους που καθορίζονται στο σημείο β). 4)Σε όλες τις περιπτώσεις, οι «φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των διατυπώσεων, οι οποίες αναφέρονται άρθρο 15 παράγραφος 1. 3.Το αντίστοιχο πρωτότυπο ή η ηλεκτρονική μορφή των πιστοποιητικών, ή τα εναλλακτικά έγγραφα εκτός των σημάνσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 σημείο ii), τα οποία υποβάλλονται στην αρμόδια επίσημη αρχή για τους «ελέγχους εγγράφων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15α παράγραφος 1, στοιχείο β) σημείο i), μετά τον έλεγχο, σφραγίζεται από την υπηρεσία αυτή με την ένδειξη «Visa», μαζί με την ονομασία της αρμόδιας αρχής και την ημερομηνία προσκόμισης του εγγράφου. 4.Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής διαβιβάζει εγγράφως στην Επιτροπή και στα άλλα Κράτη Μέλη τον κατάλογο των Σημείων Εισόδου και τις τυχόν τροποποιήσεις του χωρίς καθυστέρηση. Ο κατάλογος των Σημείων όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 σημεία β) και γ) και των Σημείων Προορισμού όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 σημείο δ) τροποποιείται και συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Ο κατάλογος αυτός είναι στη διάθεση της Επιτροπής. Κάθε επίσημη αρχή του Σημείου Εισόδου και του Σημείου Προορισμού που διενεργεί ελέγχους ταυτότητας ή φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, πρέπει να πληροί ορισμένες στοιχειώδεις προϋποθέσεις όσον αφορά την υποδομή, το προσωπικό και τον εξοπλισμό και οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. 5.Προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας προς τα Κράτη Μέλη για να ενισχυθεί η υποδομή των ελέγχων, εφόσον πρόκειται για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 σημείο β) ή γ). Η συνεισφορά αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση του εξοπλισμού των Σημείων ελέγχου που δεν βρίσκονται στον τόπο προορισμού και των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τους ελέγχους και τις εργαστηριακές εξετάσεις και, όπου είναι αναγκαίο, για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 7, πέραν του επιπέδου που έχει ήδη επιτευχθεί με τη συμμόρφωση προς τους στοιχειώδεις όρους που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Η Κοινοτική συνεισφορά καλύπτει μέχρι το 50% των δαπανών που αφορούν άμεσα τη βελτίωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Η χορήγηση και το ποσό της Κοινοτικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, βάσει των πληροφοριών και των εγγράφων που υποβάλλει η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και, οσάκις ενδείκνυται, των πορισμάτων των ερευνών που διεξάγονται κατ εντολή της Επιτροπής από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 19, και ανάλογα με τις διαθέσιμες σχετικές πιστώσεις. 6.Το άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 15, εφ όσον αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V Μέρος Α΄, και όπου κρίνεται, με βάση τις διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15α παράγραφος 1, ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο αυτό. 7.Εφόσον διαπιστωθεί, με βάση τις διατυπώσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, ότι δεν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, λαμβάνονται αμέσως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα: 1)άρνηση εισόδου στη Χώρα ή μέσω της Χώρας σε άλλα Κράτη Μέλη της Κοινότητας για ολόκληρη την αποστολή ή για μέρος της, 2)μεταφορά, υπό επίσημη επιτήρηση σύμφωνα με την κατάλληλη τελωνειακή διαδικασία, κατά την διακίνηση της εντός της Χώρας, σε προορισμό εκτός Κοινότητας, 3)απομάκρυνση των μολυσμένων / προσβεβλημένων προϊόντων από την αποστολή, 4)καταστροφή, 5)επιβολή καραντίνας μέχρις ότου είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ή των επισήμων εργαστηριακών δοκιμών, 6)κατ εξαίρεση και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατάλληλη επεξεργασία (χειρισμός) εφ όσον θεωρείται από την αρμόδια επίσημη Αρχή της Χώρας ότι, συνεπεία της επεξεργασίας (χειρισμού), θα εκπληρωθούν οι όροι και αποτρέπεται ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. Το μέτρο της κατάλληλης επεξεργασίας (χειρισμού) δύναται να λαμβάνεται και για επιβλαβείς οργανισμούς που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι ή στο Παράρτημα ΙΙ. Το άρθρο 11, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών. Σε περίπτωση άρνησης που αναφέρεται στο σημείο α), ή μεταφοράς σε προορισμό εκτός της Κοινότητας που αναφέρεται στο σημείο β), ή απομάκρυνσης που αναφέρεται στο σημείο γ), τα Πιστοποιητικά Φυτοϋγείας ή Πιστοποιητικά Φυτοϋγείας Επανεξαγωγής και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, τα οποία προσκομίστηκαν κατά την αίτηση εισαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Χώρας, ακυρώνονται από την αρμόδια επίσημη Αρχή. Όταν ακυρώνονται, τα εν λόγω πιστοποιητικά ή έγγραφα φέρουν στην πρώτη τους σελίδα και σε περίοπτη θέση, τριγωνική σφραγίδα ερυθρού χρώματος της εν λόγω επίσημης αρχής, με τις λέξεις «ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΕΓΓΡΑΦΟ», μαζί με την ονομασία της και την ημερομηνία άρνησης, την έναρξη μεταφοράς σε προορισμό εκτός Κοινότητας ή απομάκρυνσης. Η προαναφερόμενη ένδειξη πρέπει να είναι γραμμένη με κεφαλαία γράμματα και σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος διατάγματος. 8.Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων και των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 16, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή προστασίας φυτών της τρίτης χώρας καταγωγής ή προέλευσης και την Επιτροπή για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που προέρχονταν από την εν λόγω τρίτη χώρα απορρίφθηκαν επειδή δεν ανταποκρίνονταν στις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, και τους λόγους της απόρριψης, με την επιφύλαξη των ενεργειών που μπορεί να λάβει ή έχει λάβει η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με την απορριφθείσα αποστολή. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται το συντομότερο δυνατό, ώστε οι εμπλεκόμενες αρχές προστασίας φυτών και, όπου ενδείκνυται, και η Επιτροπή, να μπορούν να εξετάσουν την περίπτωση με σκοπό, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρεμποδίσουν την επανάληψη παρόμοιων περιπτώσεων. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, μπορεί να δημιουργηθεί τυποποιημένο σύστημα πληροφόρησης. Άρθρο 15δ (άρθρο 13ε Οδηγίας 2000/29/ΕΚ όπως προστέθηκε από το άρθρο 1 παράγραφο 8 Οδηγίας 2002/89/ΕΚ) Τα «Πιστοποιητικά Φυτοϋγείας» και τα «Πιστοποιητικά Φυτοϋγείας Επανεξαγωγής» τα οποία εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές της Χώρας δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών (ΙΡΡC) είναι όπως τα τυποποιημένα υποδείγματα του Παραρτήματος VΙΙ Μέρος Α΄ και Β΄ αντίστοιχα». 8) β. Το άρθρο 15α του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) αναριθμείται σε άρθρο 15ε και έχει ως εξής: «1Απόρριψη νοείται κάθε μέτρο που έχει ή πρόκειται να ληφθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15γ παρ. 7 του παρόντος διατάγματος, για το σύνολο ή για ένα μέρος της αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ή για οργανισμούς επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών, που δεν πληρούν τους όρους του εν λόγω διατάγματος. 2Η αρμόδια αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σημείο ζ, στοιχείο ii), περιπτώσεις πρώτη και τρίτη του παρόντος διατάγματος, η οποία πραγματοποιεί την απόρριψη μιας αποστολής ή μέρους αυτής υποβάλλει την γνωστοποίηση της απόρριψης αυτής σύμφωνα με το Παράτημα VΙΙΙ αυθημερόν στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η τελευταία ανακοινώνει την απόρριψη το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη μέρα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα η απόρριψη με εξαίρεση την περίπτωση παραβίασης του άρθρου 15α παρ. 3 του παρόντος διατάγματος, οπότε η κοινοποίηση στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται ταχύτερα. Η απόρριψη ανακοινώνεται στην Επιτροπή της Ε.Ε., στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στα άλλα σημεία εισόδου της Χώρας, β) Κάθε γνωστοποίηση απόρριψης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, γ) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεριμνά, ώστε κάθε γνωστοποίηση απόρριψης που λαμβάνεται από άλλο κράτος μέλος να διαβιβάζεται αμέσως σε όλα τα σημεία της εισόδου της χώρας. 3Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο η αρμόδια αρχή προσφεύγει κατά προτίμηση στο δίκτυο που καθιερώνεται από την Επιτροπή της Κοινότητας. 9) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως: i) Μεταξύ των λέξεων «γνωστοποιεί αμέσως» και «στην Επιτροπή», παρεμβάλλεται η λέξη «γραπτώς». ii) Η φράση «και λαμβάνει όλα τ αναγκαία μέτρα, για την εξάλειψη ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, για τον περιορισμό της εξάπλωσης των σχετικών επιβλαβών οργανισμών» αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο: «Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη ή εάν αυτό είναι αδύνατο για τον περιορισμό της εξάπλωσης των σχετικών επιβλαβών οργανισμών » 1)Στην παράγραφο 2, περίπτωση α), παρεμβάλλεται η λέξη «γραπτώς» μεταξύ των λέξεων «γνωστοποιεί αμέσως» και «στην Επιτροπή». Επίσης μεταξύ των λέξεων «Ανακοινώνει επίσης» και «στην Επιτροπή» παρεμβάλλονται οι λέξεις «αμέσως γραπτώς». 10) Στις διατάξεις του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), εκτός από αυτές που τροποποιούνται με τις παραγράφους 1 μέχρι 9 του παρόντος άρθρου, οι φράσεις «σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ» ή παρόμοια φράση και «σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ» ή παρόμοια φράση, αντικαθίστανται από τη φράση «σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ». Άρθρο 3 Το υπόδειγμα της τριγωνικής σφραγίδας του Παραρτήματος ΙΧ του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), αντικαθίσταται από το υπόδειγμα του Παραρτήματος του παρόντος διατάγματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (υπόδειγμα τριγωνικής σφραγίδας) σημείο εισόδου η σημείο προορισμού: ημερομηνια: 1) αρνησησ εισοδου: 2) εναρξησ μεταφορασ εκτοσ ε.κ: 3) απομακρυνσησ μολυσμενων: Άρθρο 4 Το άρθρο 17 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), αντικαθίσταται ως κατωτέρω: «Άρθρο 17 1.Για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που παράγονται στη Χώρα ή σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. και εξάγονται σε τρίτες χώρες και απαιτείται επίσημος έλεγχος, εκδίδεται Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ, Μέρος Α΄ του παρόντος, από τις αρμόδιες αρχές, μετά από τη διενέργεια των απαιτουμένων ελέγχων σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Προστασίας Φυτών (ΙΡΡC). 2.Για τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα καταγωγής τρίτων χωρών που έχουν εισαχθεί στη Χώρα και δεν έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς και επανεξάγονται, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται «Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας Επανεξαγωγής» σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ, Μέρος Β του παρόντος, από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς άλλο έλεγχο. 3.Για αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων καταγωγής τρίτων χωρών, ανεξάρτητα εάν έχουν εισαχθεί ή όχι στη Χώρα, και έχουν κατατμηθεί ή αποθηκευθεί ή υποστεί οποιαδήποτε μεταχείριση (χειρισμό) ή αλλαγή στη συσκευασία τους και επανεξάγονται, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιείται φυτοϋγειονομικός έλεγχος και εκδίδεται «Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας Επανεξαγωγής» σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ, Μέρος Β του παρόντος από τις αρμόδιες αρχές. 4.Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που έχουν εξαχθεί, εφόσον δεν ελευθεροκοινώνησαν κατά τη διαδρομή ή στη χώρα προορισμού, μπορούν να επανεισαχθούν στη Χώρα από τα σημεία εισόδου που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙ του παρόντος, μετά από έλεγχο, για τη διαπίστωση του ανωτέρω». Άρθρο 5 (άρθρο 2 Οδηγίας 2002/89/ΕΚ) Έναρξη ισχύος Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από 1.1.2005 εκτός του άρθρου 4 που ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» ( Α΄ 34) όπως η παρ.1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» ( Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄101). γ) Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 ( Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/ 1997 ( Α΄ 38).
  • Την υπ’ αριθμ. Υ 132/14.10.2004 (Β΄ 1533) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 74/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. και των λεπτομερών διαδικασιών που σχ[...]" 2006/30 2006
Καθορισμός των υποδειγμάτων των επίσημων πιστοποιητικών φυτοϋγείας ή των πιστοποιητικών φυτοϋγείας επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και αναφέρονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς τη[...]" 2006/42 2006
Έλεγχοι ταυτότητας και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), οι οποίοι μπορεί να διενεργούνται σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στ[...]" 2006/84 2006