ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/180

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π. δ/τος 220/2000 Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 (ΕΥΑΕ/ ΑΟΕΕ) (ΦΕΚ 190/Α/31.8.2000).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ), όπως αυτή ορίστηκε με το π.δ/μα 220/2000 (ΦΕΚ 190/Α/ 31.8.2000) και λήγει στις 31.8.2005 παρατείνεται μέχρι 31.8.2006. Στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/ 1977 περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α), όπως τα δύο τελευταία εδάφια αυτής αντικαταστάθηκαν με την παράγρ. 1 του άρθρου 23 του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), το οποίο προστέθηκε με, το άρθρο 27 του ν. 2081/ 1992(ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
  • Την υπ αριθμ. 33/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού και στους Υφυπουργούς Πολιτισμού (ΦΕΚ 527/Β).
  • Την υπ αριθμ. 221/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/33 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/Δ/ΜΑ220 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Δ_ΜΑ220 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία