ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/187

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 383/2002 (ΦΕΚ 332/Α΄/30.12.2002) «Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1, του π. δ/τος 383/ 2002 (ΦΕΚ 332/Α΄/30.12.2002), αντικαθίσταται ως ακολούθως:"
1.  
  Το ύψος του ημερήσιου ειδικού νοσηλίου για εξωτερικούς ασθενείς των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας, καθορίζεται σε 70 ευρώ. Β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του π. δ/τος 383/2002, αντικαθίσταται ως ακολούθως:. Το ύψος του νοσηλίου των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες (κατηγορία δ΄ του άρθρου 15 του π. δ/τος 395/1993 (ΦΕΚ 166/Α΄/1993), το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου παραμονής των ΑμεΑ στα Κέντρα αυτά και τις παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/ 29.9.1993 (ΦΕΚ 789/Β΄/93) υπουργικής απόφασης,.
 1. Για παραμονή - ημερήσια φροντίδα οκτώ (8) ωρών, καθορίζεται σε 40 ευρώ
 2. Για παραμονή - ημερήσια φροντίδα άνω των οκτώ (8) ωρών, καθορίζεται σε 50 ευρώ
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της 15ης Δεκεμβρίου 2005. Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση της παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α΄/1992) «Ρύθμιση επαγγέλματος Ειδικού Τεχνικού Προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29Α του ν. 1558/89 (137 Α΄), όπως αυτό έχει περιληφθεί στο άρθρο 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α΄/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) περί ορισμού δαπανών που προκαλούνται από τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 519/Β΄/17.3. 2004).
 • Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 598/Β΄/22.4.2004).
 • Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 517/Β΄/ 17.3.2004).
 • Την υπ’ αριθμ. 9357/28.2.2005 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Ασφαλιστικών Οργανισμών για τα επόμενα έτη, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 10.000.000 ευρώ, περίπου, συνολικά που θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους ΚΑΕ των ανωτέρω προϋπολογισμών.
 • Την υπ’ αριθμ. 171/13.7.2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/Π4Α/ΟΙΚ.4633 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/Π4Α_ΟΙΚ_4633 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/27304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/27304 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80015 2004
ΝΟΜΟΣ 1989/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1558 1989
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/383 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία