ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/189

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διδασκαλία Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, κατά τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/95 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ - 174), προστίθεται εδάφιο η΄, ως εξής: η. Αποτυχία στο μάθημα της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 27 του π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
  Δεν απαιτείται διοικητική εξέταση για την αποβολή από τη Σχολή, στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου
Άρθρο 3
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του π.δ. 319/1995 (Α΄ - 174 και διόρθωση ημαρτημένων Α΄ - 228), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 171/2005 (Α΄ - 222), προστίθεται στα μαθήματα με βαθμό του Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ έτους, περίπτωση 12, 14, 15 και 14, αντίστοιχα, ως εξής:.
 1. «12.
 2. Οπλοτεχνική - Σκοποβολή».
 3. «14.
 4. Οπλοτεχνική - Σκοποβολή».
 5. «15.
 6. Οπλοτεχνική - Σκοποβολή».
 7. «14.
 8. Οπλοτεχνική - Σκοποβολή».
2.  
  Στην ίδια ως άνω παράγραφο του άρθρου 34 του π.δ. 319/1995 και στα μαθήματα χωρίς βαθμό: Του Α΄ έτους, καταργείται η περίπτωση 8 και οι περιπτώσεις 9, 10 και 11 αναριθμούνται αντίστοιχα σε 8, 9 και 10. Του Β΄ έτους, καταργείται η περίπτωση 4 και οι περιπτώσεις 5, 6 , 7 και 8 αναριθμούνται αντίστοιχα σε 4, 5, 6 και 7. Του Γ΄ έτους, καταργείται η περίπτωση 8 και οι περιπτώσεις 9, 10 και 11 αναριθμούνται αντίστοιχα σε 8, 9 και 10. Του Δ΄ έτους, καταργείται η περίπτωση 7 και οι περιπτώσεις 8, 9 και 10 αναριθμούνται αντίστοιχα σε 7, 8 και 9.
3.  
  Στο άρθρο 34 του π.δ.319/1995 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: 6 Οι δόκιμοι και των τεσσάρων τάξεων διδάσκονται, θεωρητικά και πρακτικά, το μάθημα «Οπλοτεχνική-Σκοποβολή», του οποίου η διδακτέα ύλη και ο χρόνος διδασκαλίας καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής. 7 Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου εκάστου έτους σπουδών οι δόκιμοι υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση στην Οπλοτεχνική - Σκοποβολή από τον καθηγητή του μαθήματος Κάθε εξέταση βαθμολογείται ξεχωριστά με ακέραιους αριθμούς από 0 - 20 Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει ιδίως τη λύση, αρμολόγηση και λειτουργία των όπλων καθώς και την εξάσκηση στη σκοποβολή και τον τρόπο χειρισμού των όπλων Στην πρακτική εξέταση δύναται να γίνεται χρήση και ειδικού εξοπλισμού (προσομοιωτή) Ο μέσος όρος των βαθμών στη γραπτή και πρακτική εξέταση αποτελεί το βαθμό επίδοσης στο μάθημα της Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λαμβάνουν ως βαθμό τη βάση 10 και άνω, ενώ οι λοιποί θεωρούνται αποτυχόντες Οι αποτυχόντες μπορούν να ζητήσουν την επανεξέτασή τους, με προσφυγή που υποβάλλεται μέσα σε 3 ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής καθώς και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις συνέπειες της αποτυχίας μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής Η επανεξέταση διενεργείται από ειδική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, ως πρόεδρος, ένας αξιωματικός καθηγητής του μαθήματος και ένας αξιωματικός - ψυχολόγος Σε περίπτωση που κατά την επανεξέταση ο δόκιμος κριθεί και πάλι ως αποτυχών αποβάλλεται από τη Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. η΄ .
Άρθρο 4
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του π.δ. 319/1995, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά για το μάθημα της Οπλοτεχνικής- Σκοποβολής οι δόκιμοι υποβάλλονται στις εξετάσεις της παρ. 7 του προηγούμενου άρθρου .
Άρθρο 5
1.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του π.δ. 319/1995 αντικαθίστανται ως εξής: α. Βαθμός επίδοσης πρώτου εξαμήνου Προστίθενται οι βαθμοί όλων των μαθημάτων, πλην της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής, όπως διαμορφώθηκαν από το μέσο όρο βαθμολογίας των εκτάκτων εξετάσεων και της βαθμολογίας της τακτικής γραπτής εξέτασης κάθε μαθήματος και το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των μαθημάτων Το πηλίκο, το οποίο προσδιορίζεται μέχρι χιλιοστού μονάδας, αποτελεί το μέσο όρο της επίδοσης του πρώτου εξαμήνου κάθε δοκίμου. β. Βαθμός επίδοσης δευτέρου εξαμήνου Προσδιορίζεται όπως ο βαθμός επίδοσης πρώτου εξαμήνου με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 34 και με τη διαφοροποίηση ότι στη βαθμολογία αυτή προστίθεται ο βαθμός της επαγγελματικής ικανότητας και ο βαθμός επίδοσης στο μάθημα της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής Το άθροισμα που προκύπτει διαιρείται με διαιρέτη τον αριθμό που αποτελεί το άθροισμα όλων των μαθημάτων και της επαγγελματικής ικανότητας Το πηλίκο το οποίο προσδιορίζεται μέχρι χιλιοστού μονάδας, αποτελεί το βαθμό επίδοσης κάθε δοκίμου για το δεύτερο εξάμηνο .
Άρθρο 6
1.  
  Στο άρθρο 39 του π.δ. 319/1995 προστίθεται παρ. 11, ως εξής:
  Οι παρ. 1 έως και 6 τελούν υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 34 ως προς τους επιτυχόντες, αποτυχόντες και επανεξεταστέους δοκίμους .
Άρθρο 7
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του π.δ. 352/1995 (Α΄ - 187) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Ειδικά για το μάθημα της Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής οι δόκιμοι υποβάλλονται στις εξετάσεις που προβλέπονται στην παρ. 16 .
2.  
  Στο άρθρο 46 του π.δ. 352/1995 προστίθεται παράγραφος 16, ως εξής:
  Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου εκάστου έτους σπουδών, οι δόκιμοι υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση στην Οπλοτεχνική - Σκοποβολή από τον καθηγητή του μαθήματος. Κάθε εξέταση βαθμολογείται ξεχωριστά με ακέραιους αριθμούς από 0 - 20. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει ιδίως τη λύση, αρμολόγηση και λειτουργία των όπλων καθώς και εξάσκηση στη σκοποβολή και τον τρόπο χειρισμού των όπλων. Στην πρακτική εξέταση δύναται να γίνεται χρήση και ειδικού εξοπλισμού (προσομοιωτή). Ο μέσος όρος των βαθμών στη γραπτή και πρακτική εξέταση αποτελεί το βαθμό επίδοσης στο μάθημα της Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λαμβάνουν ως βαθμό τη βάση 10 και άνω, ενώ οι λοιποί θεωρούνται αποτυχόντες. Οι αποτυχόντες μπορούν να ζητήσουν την επανεξέτασή τους, με προσφυγή που υποβάλλεται μέσα σε 3 ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής καθώς και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις συνέπειες της αποτυχίας μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής. Η επανεξέταση διενεργείται από ειδική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Διοικητής του οικείου Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, ως πρόεδρος, ένας αξιωματικός καθηγητής του μαθήματος και ένας αξιωματικός - ψυχολόγος. Σε περίπτωση που κατά την επανεξέταση ο δόκιμος κριθεί και πάλι ως αποτυχών αποβάλλεται από τη Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ. η΄ .
Άρθρο 8
1.  
  Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του π.δ. 352/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 307/2001 (Α΄ - 208), αντικαθίσταται ως εξής: Για τον υπολογισμό του βαθμού επίδοσης του πρώτου εξαμήνου προστίθενται οι βαθμολογίες όλων των μαθημάτων, πλην της Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής, που διαμορφώθηκαν από το μέσο όρο της τελικής προφορικής βαθμολογίας, όπως προκύπτει από την κατωτέρω διαδικασία εξομάλυνσης και της βαθμολογίας της τακτικής γραπτής εξέτασης κάθε μαθήματος και το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των μαθημάτων.
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του π.δ. 352/1995, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Βαθμός επίδοσης δευτέρου εξαμήνου.
 2. Προσδιορίζεται όπως ο βαθμός επίδοσης του πρώτου εξαμήνου με τη διαφοροποίηση ότι στη βαθμολογία αυτή προστίθεται ο βαθμός της επαγγελματικής ικανότητας και ο βαθμός επίδοσης της Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής.
 3. Το άθροισμα που προκύπτει διαιρείται με τον αριθμό των μαθημάτων, στα οποία προσμετράται η επαγγελματική ικανότητα και η Οπλοτεχνική - Σκοποβολή.
 4. Το πηλίκο, το οποίο προσδιορίζεται μέχρι χιλιοστού μονάδας, αποτελεί το βαθμό επίδοσης κάθε δοκίμου για το δεύτερο εξάμηνο .
Άρθρο 9
1.  
  Στο άρθρο 50 του π.δ. 352/1995 προστίθεται παρ. 11, ως εξής:
  Οι παρ. 1 έως και 6 τελούν υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παρ. 16 του άρθρου 46 ως προς τους επιτυχόντες, αποτυχόντες και επανεξεταστέους δοκίμους .
Άρθρο 10
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του π.δ. 352/1995 προστίθεται περίπτ. η΄, ως εξής: η. Αποτυχία στο μάθημα της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 46 .
Άρθρο 11
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 59 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Δεν απαιτείται διοικητική εξέταση για την αποβολή από τη Σχολή στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58
Άρθρο 12
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ - 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 257/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008