ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/191

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών των οικογενειών τους έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησής τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθορίζονται ενιαία οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους έναντι των ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τη χρήση, θεώρηση και έλεγχο του ατομικού τους συνταγολογίου και βιβλιαρίου υγείας κατά την παροχή φαρμακευτική [...]"
1.  
  Να χρησιμοποιούν αυστηρά προσωπικά το θεωρημένο από τον ασφαλιστικό τους φορέα βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο, φροντίζοντας να το διατηρούν σε άριστη κατάσταση, ως δημόσιο έγγραφο
2.  
  Να προσκομίζουν το συνταγολόγιο στους γιατρούς που είναι αρμόδιοι για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του κάθε φορέα. Το συνταγολόγιο συνοδεύεται απαραίτητα από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.
3.  
  Να προσκομίζουν για θεώρηση στο αρμόδιο όργανο του φορέα κάθε συνταγή για τη οποία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται θεώρηση, εντός 5 ημερών. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα έκδοσης της συνταγής.
4.  
  Να προσκομίζουν τη συνταγή εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της σε συμβεβλημένο με τον φορέα τους φαρμακείο για την εκτέλεσή της
5.  
  Να προσυπογράφουν στη θέση «παραλήπτης» του συνταγολογίου, υπέχοντας ευθύνη για την παραλαβή των φαρμάκων που αναγράφονται στη σχετική συνταγή, χωρίς να επιτρέπεται αντικατάστασή τους, και για την παραλαβή της αντίστοιχης απόδειξης για την καταβολή του ποσού συμμετοχής
6.  
  Να μην αφήνουν για κανένα λόγο το συνταγολόγιο ή το βιβλιάριο υγείας τους στον ιατρό ή το φαρμακοποιό
7.  
  Να δηλώνουν αμέσως την απώλεια ή κλοπή του συνταγολογίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού τους οργανισμού, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου κατάθεσης αυτής, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
8.  
  Να αντικαθιστούν το συνταγολόγιό τους όταν χρειάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα τους και να φυλάσσουν επί εξάμηνο το παλαιό συνταγολόγιο, το οποίο θα επιδεικνύουν σε πρώτη ζήτηση
9.  
  Να μη χρησιμοποιούν το συνταγολόγιο μετά τη λήξη της ασφαλιστικής τους ικανότητας
10.  
  Να αποδέχονται κάθε έλεγχο σχετικό με τα χορηγούμενα φάρμακα, τη χρήση του συνταγολογίου και του βιβλιαρίου υγείας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού. Β. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των ασφαλισμένων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών. Ειδικά σε παραβάσεις των περιπτώσεων 1, 5, 6, 7, 9,10 του παρόντος άρθρου, εκτός των τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στέρηση της χρήσης του συνταγολογίου από τον ασφαλισμένο για 10 ημέρες έως 3 μήνες, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμόδιου οργάνου κάθε ασφαλιστικού οργανισμού. Επίσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος καταλογίζεται η ζημία που υπέστη ο ασφαλιστικός οργανισμός σε βάρος του ασφαλισμένου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα. Η παράλειψη υποβολής δήλωσης για απώλεια ή κλοπή του συνταγολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 7 της παρ. Α, συνεπάγεται καταλογισμό εις βάρος του ασφαλισμένου της ζημίας που υπέστη ο ασφαλιστικός οργανισμός από χρήση του συνταγολογίου εκ μέρους τρίτου προσώπου.
Άρθρο 2
1.  
  Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος, καταργείται
2.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2458/1997 (Α~ 15) όπως το άρθρο 20 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του ν. 2737/1999 (Α~ 174) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3232/2004 (Α~ 48).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 (Β~ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α~ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των Ασφαλιστικών Φορέων και του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β~ 519).
 • Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β~ 598) όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθμ. 80026/9.6.2004 (Β~ 883) και 80045/23.8.2004 (Β~ 1293) κοινές αποφάσεις.
 • Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β~ 517).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 173/14.7.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/27304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/27304 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80015 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80026 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80045 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις. 1997/2458 1997
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία