Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 25/2004 (Α~ 17) προστίθεται περίπτ. δ΄ ως εξής: 1 ΄Εχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 25/2004 αντικαθίσταται ως εξής :
  Επίσης, επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίου στους ανυπότακτους του εξωτερικού αποκλειστικά για την εφαρμογή του άρθρου 46 του π.δ. 292/2003 (Α~ 248), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3257/ 2004 (Α~ 143) .
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 25/2004 αντικαθίσταται ως εξής : Το ίδρυμα μπορεί να αναπτύσσει προγράμματα κοινωνικής φροντίδας κατ οίκον.
  Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται σε πέντε (5) έτη από την έκδοσή τους για τα διαβατήρια ενηλίκων και δύο (2) έτη για τα διαβατήρια ανηλίκων μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών. Τα διαβατήρια που χορηγούνται σε ανηλίκους άνω των 14 ετών ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση του δέκατου ογδόου (18) έτους της ηλικίας τους. Τα διαβατήρια που χορηγούνται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν για ένα έτος .
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 25/2004 καταργείται.
3.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 25/2004, αντικαθίσταται ως εξής :
  Επί των αιτήσεων για χορήγηση ή αντικατάσταση διαβατηρίου αποφαίνεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 3
1.  
  Έδρα Έδρα του ιδρύματος είναι η Κοινότητα Δροσιάς της Ανατολικής Αττικής
  Η αρμόδια για την παράδοση του νέου διαβατηρίου υπηρεσία προβαίνει στην ακύρωση του διαβατηρίου που αντικαθίσταται και επιστρέφει αυτό στον κάτοχο. Η ακύρωση του διαβατηρίου γίνεται με διάτρηση ολοκλήρου του βιβλιαρίου (εξώφυλλα - εσώφυλλα) στην άνω και κάτω γωνία της δεξιάς πλευράς αυτού, με παράλληλη επίθεση σφραγίδας με την ένδειξη «ΑΚΥΡΟΝ - CΑΝCΕLLΕD», σε σημεία που δεν θα θίγονται οι φερόμενες σ΄ αυτό ενδείξεις .
Άρθρο 4 "Περιουσία Περιουσία του Ιδρύματος είναι :"
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΦΔιορθώσεις Σφαλμάτων (4)Στο π.δ. 174, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 223/9.9.2005 (τ. Α~) και αφορά «Τροποποίηση του π.δ. 193/2002 “Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου” (Α~ 177)» στην πρώτη σελίδα διορθώνεται ο αριθμός του π.δ. 3 από το λανθασμένο «173» στο ορθό «174». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) Φ(5) Στο π.δ. 148/2005, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α~ 201/ 19.8.2005, στη σελίδα 3195 στη 10η στήλη του δημοσιευμένου πίνακα, αντί του τίτλου «ΕΙΔΟΣ ΚΤΗΣΗΣ» τίθεται ο ορθός τίτλος «ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ». (Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης).
2.  
  Το κτίριο και οι εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν με το εναπομένον από την αγορά του οικοπέδου ποσό των 147.000 ΕΥΡΩ και τη συνδρομή της Κοινότητας καθώς και ο αναγκαίος εξοπλισμός για την λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι : α. Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας Δροσιάς κατά ελάχιστο 0,5% επί των τακτικών εσόδων. β. Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς ή άλλους φορείς. γ. Οι κάθε είδους δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλου είδους εισφορά που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του. δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που θα παρέχει το ίδρυμα. ε. Πρόσοδοι από την περιουσία του. στ. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 6 "Διοίκηση"
1.  
  Το ίδρυμα διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελή (3μελή) εκτελεστική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 190 έως 202 του π.δ. 410/1995. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από :.
 1. τον Πρόεδρο της Κοινότητας, ως Πρόεδρο,
 2. δύο Κοινοτικούς Συμβούλους,
 3. δύο δημότες με επαγγελματική ή κοινωνική δράση, ή ειδικές γνώσεις, σχετικές με τους σκοπούς του ιδρύματος,
 4. ένα μέλος, το οποίο ορίζεται από τη δωρήτρια Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και είναι συγγενικό της πρόσωπο, εφ όρου ζωής με βαθμό συγγενείας Ε΄ εκ πλαγίου και σε περίπτωση θανάτου ο/η απόγονος αυτού.
 5. Το μέλος αυτό διορίζεται, σύμφωνα με την συστατική πράξη και τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 6 και 99 του α.ν. 2039/1939 και του άρθρου 46, παρ. 21 του ν. 3220/2004, με απόφαση του Γεν.
 6. Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
 7. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου και αντικατάστασης για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο του μέλους αυτού για πλήρωση της κενής θέσης.
 8. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ίδρυμα, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων.
 9. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου των εργαζομένων στο Ίδρυμα σε δεκαπέντε ημέρες από τότε που θα πάρει τη σχετική γραπτή πρόσκληση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας προς το ανωτέρω διοικητικό συμβούλιο.
 10. Ένα από τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος θα εκλέγεται από το Δ.Σ., ως Αντιπρόεδρος.
3.  
  Η θητεία των μελών είναι διετής
4.  
  Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή από τον Πρόεδρο ή όταν αυτός απουσιάζει ή όταν κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. Στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • - Τις διατάξεις των άρθρων 190, 191 και 192 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995, Α΄ 231).
 • - Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 ( Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 ( Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 2469/1997 ( Α΄ 38).
 • -Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού « Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων». (Β΄ 513). 4.- Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • - Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • -Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (Β΄ 517).
 • - Τις υπ’ αριθμ. 24/2003 και 26/2004 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Δροσιάς Ανατολικής Αττικής.
 • - Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Δροσιάς ύψους 13.000 ευρώ για το τρέχον έτος και για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του δήμου στον κωδικό 15.7311.0001. Για τα επόμενα τέσσερα έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών είναι κατ΄ ελάχιστο 13.000 ευρώ κατ΄ έτος. 9.- Την υπ’ αριθμ. 93/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/27304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/27304 2004
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2004/3257 2004
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου. 2002/193 2002
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων στρατολογικής φύσης. 2003/292 2003
Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών. 2004/25 2004
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους. 2005/148 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005