Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία υπάγεται στην υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία προβλέπεται στο π.δ. 337/1990 (Α΄ 135), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η συνιστώμενη Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό. Επίσης είναι αρμόδια για το συντονισμό των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
2.  
  Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα : Α Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν :
 1. στην εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 2. στη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω Υπηρεσιών,
 3. στον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 4. στην εφαρμογή πολιτικών για την συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών των μονάδων του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 5. στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών,
 6. στην εισήγηση στις αρμόδιες μονάδες και στις υποδείξεις για την λήψη των αναγκαίων μέτρων,
 7. στην εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίας πιστοποίησης βάσει ΙSΟ),
 8. στην σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις,
 9. στην σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον οικείο Υπουργό και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 10. Β. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Καλύτερων Πρακτικών και Διαχείρισης Παραπόνων στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν :.
3.  
  Στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Στα Τμήματα : α) Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας και β) Τεκμηρίωσης, Καλύτερων Πρακτικών και Διαχείρισης Παραπόνων, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
Άρθρο 2
1.  
  Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας, η οποία προβλέπεται στο π.δ. 368/1989 (Α΄ 163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2.  
  Το συνιστώμενο αυτοτελές γραφείο είναι αρμόδιο : α) για την προώθηση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των άλλων διευκολύνσεων για τα ΄Ατομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στους χώρους που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου, β) για την προώθηση άλλων μέτρων που θα βελτιώνουν την ποιότητα των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ, γ) για την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα και τη μέριμνα για την εισαγωγή και εφαρμογή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου ανάλογων μεθόδων και πρακτικών και δ) για τη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και με άλλους φορείς, με σκοπό: την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και στοιχείων τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα πιο πάνω θέματα, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των πολιτών στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία
3.  
  Στο γραφείο Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και, εν ελλείψει αυτού του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσιότητα και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 και 12 παρ. 10 του ν. 3230/2004 (Α΄44) «Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄107) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ». γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 513).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 519/Β/17.3.2004).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού δέκα επτά χιλιάδων (17.000,00) ευρώ Για το τρέχον έτος θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500,00) 6 περίπου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2005 (Φορέας 33/110 στους ΚΑΕ : 1711, 1723, 1713, 0824, 0831, 0843, 0851, 0875, 0871, 1111, 1231, 1311, 1421, 1511, 1512). Τα επόμενα έτη θα γίνει σχετική πρόβλεψη.
 • Την υπ’ αριθμ. 205/2.8.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/368 1989
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας. 1990/337 1990
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία