ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/196

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών σε Λιμεναρχείο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Υπολιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο. Η περιφέρεια τοπικής αρμοδιότητας αυτού, που ορίσθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 280/1983 (ΦΕΚ Α΄ 103), δεν μεταβάλλεται.
Άρθρο 2
1.  
    Το παρόν διάταγμα ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 127 παράγραφος 1 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ Α΄ 311).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).
  • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 519).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη για το έτος 2005 σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσού οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό, έτους 2005, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ.41/110 ΚΑΕ 0712).
  • Την υπ’ αριθμ. 237/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-09-30 Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών σε Λιμεναρχείο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/237
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/280 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/280 1983
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία