ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/197

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και διενέργεια δοκιμασίας, η οποία απαιτείται για προαγωγή υπαλλήλων κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών από βαθμό Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ σε βαθμό Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οργάνωση δοκιμασίας"
1.  
  Η Διπλωματική Ακαδημία οργανώνει και διενεργεί στο πλαίσιο δεκαπενθήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου δοκιμασία για την προαγωγή υπαλλήλων του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄.
Άρθρο 2 "Προθεσμία διενέργειας δοκιμασίας - Ανακοίνωση"
1.  
  Η δοκιμασία διενεργείται, όταν πρόκειται να γίνουν σχετικές κρίσεις από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εφόσον υπάρχουν κενές προς πλήρωση οργανικές θέσεις στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄
2.  
  Η ανωτέρω δοκιμασία ανακοινώνεται εγγράφως από τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας στους ενδιαφερόμενους το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της. Η ανακοίνωση πρέπει να ορίζει τον τόπο και το χρόνο της δοκιμασίας καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της.
Άρθρο 3 "Επιτροπή"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως η περίπτωση δ΄ συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 3196/2003 (Α΄ 274).
2.  
  Η Επιτροπή επιλέγει τα θέματα προς ανάπτυξη των μελετών και αξιολογεί τις μελέτες των συμμετεχόντων στη δοκιμασία
Άρθρο 4 "Προετοιμασία δοκιμασίας"
1.  
  Μετά από πρόσκληση του Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου των Εξωτερικών υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα θέματα, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Στη συνέχεια η Επιτροπή επιλέγει ανάμεσα στις προτάσεις τα θέματα, τα οποία θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Η Επιτροπή προβαίνει στην οριστική επιλογή του θέματος, που θα παρουσιασθεί από τους αξιολογούμενους, προς τους οποίους και το ανακοινώνει.
2.  
  Ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών συγκεντρώνει το απαραίτητο υλικό σε σχέση με τα επιλεγέντα θέματα για χρήση των συμμετεχόντων στο σεμινάριο
Άρθρο 5 "Δοκιμασία"
1.  
  Κατά το σεμινάριο αναπτύσσονται τρία (3) τουλάχιστο θέματα, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.).
2.  
  Στο σεμινάριο καλούνται να εισηγηθούν υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, της Ε.Ν.Υ., του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.), μέλη ΔΕΠ ελληνικών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και ανώτερα ή ανώτατα στελέχη άλλων Υπουργείων.
3.  
  Η δοκιμασία συνίσταται στη σύνταξη σημειώματος εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, που ορίζεται από την Επιτροπή και επί κοινού για όλους τους αξιολογούμενους θέματος. Το σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα πρέπει να είναι περιεκτικό και να εντοπίζει και να αναλύει το πρόβλημα καθώς και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις ως προς τις αναγκαίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κλάδου Ο.Ε.Υ. ενέργειες για την αντιμετώπιση του τιθέμενου ζητήματος. Η πρώτη σελίδα του σημειώματος φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου, που καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί. Επί του σημειώματος μπορούν ζητηθούν από την Επιτροπή προφορικές διευκρινίσεις.
4.  
  Η Επιτροπή καθορίζει το χρόνο ανακοίνωσης του θέματος, επί του οποίου οι αξιολογούμενοι θα συντάξουν το σημείωμα
Άρθρο 6 "Αξιολόγηση"
1.  
  Η αξιολόγηση των μελετών των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών επ’ αυτών διευκρινίσεων, γίνεται με βάση βαθμολογική κλίμακα από 1 έως 5 σε ακέραιους αριθμούς. Κάθε ένα από τα τρία μέλη της Επιτροπής εξετάσεων δίνει ένα βαθμό. Ο τελικός βαθμός εκάστου εξεταζομένου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής, ο οποίος εκφράζεται σε ακέραιους και δεκαδικούς αριθμούς σε εκατοστά.
2.  
  Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης της κατά την παράγραφο 1 επίδοσης των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, το οποίο αποστέλλει στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης. Το πρακτικό προσκομίζεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μόνο όταν κρίνεται ο συγκεκριμένος υπάλληλος για προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο υπηρεσιακών φακέλων.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 62), όπως η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2949/2001 «Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 243) και της παραγράφου 8 του άρθρου 10 και της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 3196/2003 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 274).
 • Τη γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτή διατυπώθηκε στα πρακτικά της 41ης συνεδρίασής του της 20ης Ιουλίου 2005.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 258/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία