ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/200

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ιδρύεται 4ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμ [...]"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 30/2005 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: Η ως άνω μηνιαία εισφορά ποσοστού 2,55% κατανέμεται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 2,15% και για παροχές ασθένειας σε χρήμα σε ποσοστό 0,40% Η μηνιαία εισφορά της επιχείρησης ποσοστού 5,10% κατανέμεται σε 4,30% και 0,80% αντίστοιχα
 1. Διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού
2.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω π.δ/τος καταργείται και οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε περιπτώσεις γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
3.  
  Στο άρθρο 2 του ιδίου ως άνω π.δ/τος προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: 5 Το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του π.δ/τος 261/2001 (Α΄-187), είναι αρμόδιο για 1 Τη μισθοδοσία του προσωπικού. 2 Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους. 3 Την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων. 4 Τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής. 6 Επίσης, το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού εξυπηρετεί, εποπτεύει και ελέγχει τις μερικές διαχειρίσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Επισήμων, της Υπηρεσίας Ασφάλειας του Προέδρου της Κυβέρνησης και της Υπηρεσίας Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 11 παράγρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Α΄ 106/1987) .
4.  
  Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ που διατυπώθηκε κατά την 8/12.10.2004.
5.  
  Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε στην 3η/23.3.2005 συνεδρίασή του.
6.  
  Την αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε το Μάρτιο 2004 για το ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ
7.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
8.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΑΠ-ΗΣΑΠ
9.  
  Την 164/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 2 "Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 200 [...]"
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του π.δ/τος 14/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Επίσης, το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού εξυπηρετεί, εποπτεύει και ελέγχει τις μερικές διαχειρίσεις που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Διαχείρισης Χρηματικού, Διαχείρισης Υλικού, Υγειονομικού, Εσωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικής Επιθεώρησης, Ελεγκτηρίου Δαπανών, στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού, καθώς και στη Διεύθυνση Παλλαϊκής ΄Αμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης ΄Εκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.) .
2.  
  Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41).
3.  
  Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄-98).
4.  
  Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄-36).
5.  
  Την υπ’ αριθμ. 7004/3/39 από 15.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Χρήστο Μαρκογιαννάκη» (Β΄-518).
6.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
7.  
  Την υπ’ αριθμ. 238/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ(4) Έγκριση συγχώνευσης της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 206/16.9.2005) Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2744/1999, γ) τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύει, δ) το από 10.8.2005 (ΑΠ 6115) έγγραφο της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με το οποίο ζητεί την έγκριση για τη συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 56,52% θυγατρικής της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.», ε) το από 16.9.2005 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με τα εποπτικού ενδιαφέροντος θέματα που εξετάζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αποφάσισε τα ακόλουθα: Εγκρίνεται η συγχώνευση της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΥ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄ 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000 (Α΄145), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 5 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985 (Α΄137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Την υπ’ αριθμ. 3115/17.7.2003 γνωμοδότηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και την υπ’ αριθμ. 4539/15.7.2003 γνωμοδότηση της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 • Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄608).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄519).
 • Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄57).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του κρατικού προϋπολονισμού Ετήσια δαπάνη ύψους € 4.400.00 περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ (Ε.Φ: 19-210 ΚΑΕ 0227). β) Επί του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Δαπάνη ι) € 28.000 περίπου, κατά οικονομικό έτος 2005 (πρώτο έτος λειτουργίας του ιδρυόμενου Γραφείου) και Ιι) € 27.580 για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αριθμ. 11/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-10-06 Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/244
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1939/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/7004_3 1939
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/161 2000
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων. 2005/30 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία