ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/203

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλει το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων στους μετόχους του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εφάπαξ βοήθημα των εξερχόμενων της υπηρεσίας μετόχων του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων που έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.2084/92 (Α. 165) από 1.1.2006 και εφεξής υπολογίζεται με σταθερό συντελεστή 0,0920 επί των τακτικών μηνιαίων ασφαλιστικών αποδοχών των επί το σύνολο των μηνών ασφάλισης αυτών. Ως τακτικές μηνιαίες ασφαλιστικές αποδοχές για τον υπολογισμό του βοηθήματος αυτού νοούνται το πηλίκον της διαίρεσης του τμήματος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τους εξήντα (60) τελευταίους μήνες που προηγούνται της αποστρατείας - διαγραφής του, συμπεριλαμβανομένου και του μήνα της διαγραφής, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες υπέρ του ταμείου κρατήσεις χωρίς να υπολογίζονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας, δια του αριθμού των εξήντα (60) μηνών ασφάλισης της οριζόμενης κατά τα ανωτέρω χρονικής περιόδου. Οι κατά τα ανωτέρω οριζόμενες τακτικές μηνιαίες ασφαλιστικές αποδοχές είναι το σύνολο του βασικού μισθού και το 1/5 του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, όπου υπάρχει. Το υπολογιζόμενο κατά τον ανωτέρω τρόπο εφάπαξ βοήθημα σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που διαμορφώθηκε την 31.12.2005 σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 73/1992 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του π.δ/τος 39/2003, για την ίδια κατηγορία ασφαλισμένων που έχουν τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Κάθε διάταξη της νομοθεσίας του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων που ρυθμίζει διαφορετικά το παραπάνω θέμα καταργείται.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού, αρχίζει από 1.1.2006. Στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν.2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις (Α.1)».
 • Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98.Α).
 • Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β.598), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 80026/9.6.2004 (Β 883) και 80045/23.8.2004 (Β. 1293) όμοιες.
 • Τη γνώμη του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων όπως διατυπώθηκε στα υπ.αριθμ.868/11/12.7.2004 (θέμα 2ο) και 880Λ
 • Την από Οκτωβρίου 2002 συνταχθείσα αναλογιστική μελέτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 22629/276/2.11.2004 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά την 7Π Συνεδρίαση του Α. Κλιμακίου στις 21.4.2005 και 10η Συνεδρίαση του Α Κλιμακίου στις 2.6.2005.
 • Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε και του προϋπολογισμού του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.
 • Την 231/2005 γνωμοδότηση του ΣΤΕ μετά από πρόταση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80015 2004
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλει το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων στους μετόχους του. 1992/73 1992
Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και αναπροσαρμογή του προβλεπόμενου από το Π.Δ/γμα 73/92 συντελεστή που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος. 2003/39 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία