ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/206

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 47/1996 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 33).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Στο π.δ. 47/1996 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄33) τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται επιμέρους άρθρα ως ακολούθως: Άρθρο 1 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Η νομική εξυπηρέτηση στις κάθε μορφής υποθέσεις του πανεπιστημίου και η νομική καθοδήγηση των Αρχών και Υπηρεσιών αυτού, γίνεται από τη Νομική Επιτροπή και το Δικαστικό Γραφείο. Οι θέσεις δικηγόρων για τη στελέχωση του Δικαστικού Γραφείου ορίζονται σε 3, η πλήρωση των οποίων γίνεται κατά την κρίση και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του πανεπιστημίου. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ένας (1) δικηγόρος, παρ’ Αρείω Πάγω, ως Προϊστάμενος και δύο (2) δικηγόροι με πενταετή τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται με σχέση έμμισθης εντολής και η αμοιβή τους καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις αποδοχές δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ.». Άρθρο 2 Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Οι διοικητικές υπηρεσίες στην κεντρική διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαρθρώνονται στις εξής υπηρεσιακές μονάδες: α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών γ) Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης δ) Γραμματείες Σχολών (μία για κάθε σχολή) ε) Γραμματείες Τμημάτων (μία για κάθε τμήμα) στ) Γραμματεία Συγκλήτου ζ) Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου η) Γραμματεία Νομικής Επιτροπής θ) Γραμματεία Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ι) Γραμματεία Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ια) Γραφείο Πρυτανείας ιβ) Γραφείο Τύπου, Μετάφρασης και Διερμηνείας». Άρθρο 3 1 Στο τέλος του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τέλος, η φροντίδα για την φύλαξη και τον καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων». 2.Οι διατάξεις των παραγράφων 1ε και 2ε του ιδίου άρθρου του Προεδρικού Διατάγματος καταργούνται. Άρθρο 4 Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 6 Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων 1.Η Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα. 1)Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 2)Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 3)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 4)Τμήμα Διασύνδεσης 5)Τμήμα Σπουδών 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων, κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: 1)Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: Η ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση καλών διεθνών σχέσεων του πανεπιστημίου, με σκοπό την προβολή του στο εξωτερικό. Η φροντίδα για τη σύναψη συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας με Ιδρύματα της αλλοδαπής και η σύνταξη και υλοποίηση ετησίων προγραμμάτων εργασίας, η οργάνωση της φιλοξενίας των ξένων επιστημόνων, και οι μεταβάσεις στο εξωτερικό των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ. Η τήρηση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας του πανεπιστημίου με φορείς του εξωτερικού. Η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για γενικότερα διεθνή θέματα. Η παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πανεπιστημίου ως μέλους διεθνών οργανισμών. 2)Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: Η προώθηση διαπανεπιστημιακών συμφωνιών του ιδρύματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΤΕΜΡUS, JΕΑΝ ΜΟΝΝΕΤ κ.α.) και η αλληλογραφία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για θέματα ιδίως κινητικότητας διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, καθώς και η υποδοχή και εξυπηρέτηση διδακτικού προσωπικού και φοιτητών (εισερχομένων και εξερχόμενων). Η επιμέλεια της σύνταξη συμφωνιών με τα άλλα πανεπιστήμια στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οικονομική τους διαχείριση και η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η υποβολή τελικών εκθέσεων στα αρμόδια όργανα. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνική Μονάδα Συντονισμού), η επιμέλεια της έκδοσης ενημερωτικών εντύπων και η τήρηση ξενόγλωσσης αλληλογραφίας. 3)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η διαδικασία πραγματοποίησης των διαφόρων εκδηλώσεων του πανεπιστημίου καθώς και η ενημέρωση των φορέων εκτός του πανεπιστημίου. Η διατήρηση τηβεννοθήκης. Η δημιουργία πληροφοριακού υλικού και η γνωστοποίησή του στο εξωτερικό. 4)Τμήμα Διασύνδεσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: η πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΠΘ για τις δυνατότητες που τους παρέχονται στη μετεκπαίδευση, στις υποτροφίες, στην αγορά εργασίας και στην πρακτική άσκηση, με στόχο τη λήψη της τελικής απόφασης για τη σταδιοδρομία που θα επιλέξουν, η ενημέρωση των οικονομικών και παραγωγικών φορέων για τις δυνατότητες και τις εξειδικεύσεις των αποφοίτων του ΑΠΘ, η υποστήριξη του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών και αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο του ΑΠΘ και των άλλων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. 5)Τμήμα Σπουδών στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: η συγκέντρωση των κάθε φύσεως νομοθετημάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στις σπουδές και ο συντονισμός της ομοιόμορφης εφαρμογής τους. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τις σπουδές, τα θέματα των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.) και τα θέματα αλλοδαπών φοιτητών». Άρθρο 51.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 μετά το εδ. ε΄, προστίθεται εδ. στ΄ ως ακολούθως:« 1)Τμήμα Διαχείρισης» 2.Το εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Τμήμα Προϋπολογισμού - Απολογισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: η κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, η σύνταξη του απολογισμού, ο έλεγχος και η παρακολούθηση λογαριασμών του Πανεπιστημίου σε τράπεζες και η μεταφορά πιστώσεων, η σύνταξη προϋπολογισμού μισθοδοσίας και η παρακολούθηση των αριθμητικών προβλέψεων - θέσεων του προσωπικού, η παρακολούθηση των πιστώσεων προϋπολογισμού, η καταχώρηση των χρηματικών ενταλμάτων στα λογιστικά βιβλία, η τροποποίηση των πιστώσεων». 3.Στην ίδια ως άνω παράγραφο προστίθεται εδάφιο στ΄ ως ακολούθως:« 1)Τμήμα Διαχείρισης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: η είσπραξη των εσόδων από επιχορηγήσεις, παράβολα (έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων πτυχίων και άλλα), επιβολή προστίμων ιδίως για υπερβάσεις τηλεφωνικών τελών καθώς και η σύσταση των σχετικών γραμματίων είσπραξης. Η τήρηση του Βιβλίου Ταμείου. Η πληρωμή του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η μέριμνα για τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και η απόδοση αυτών, καθώς και η αποστολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών στα ασφαλιστικά Ταμεία». Άρθρο 6 Η παραγρ. 1 του άρθρου 10 του ως άνω διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: 1)Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 2)Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων 3)Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης 4)Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων, και Επικοινωνιών 5)Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου 6)Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας» Άρθρο 7 Το άρθρο 11, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 1.Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1)Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών 2)Τμήμα Εκτέλεσης Έργων 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων κατανέμονται στα Τμήματα αυτής ως εξής: 1)Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό για τη δημιουργία νέων κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως είναι η σύνταξη σχεδίων για τη χωρική διάταξη κτηρίων και η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, η εκπόνηση διαφόρων μελετών, όπως αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, τοπογραφικών και άλλων, που αναφέρονται σε ελεύθερους χώρους, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε έργα υποδομής σε μελέτες και προδιαγραφές εξοπλιστικών μέσων. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η θεώρηση των παραπάνω μελετών, όταν αυτές εκπονούνται είτε από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία είτε από οποιονδήποτε άλλο μελετητή, η υποβολή εκθέσεων, ερωτημάτων και εισηγήσεων προς το Τεχνικό Συμβούλιο και στην Προϊσταμένη Αρχή για θέματα της αρμοδιότητάς του και, 2)Τμήμα Εκτέλεσης Έργων στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: η υλοποίηση του προγράμματος για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή την εκτέλεση κάθε κατηγορίας έργων, η προκήρυξη και διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης των έργων και η κατάρτιση των κατασκευαστικών συμβάσεων, η επίβλεψη των έργων που εκτελούνται, οι παραλαβές αυτών, και κάθε εργασία και ενέργεια που απορρέει από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, για την εκτέλεση των έργων, η υποβολή εκθέσεων, ερωτημάτων και εισηγήσεων προς το Τεχνικό Συμβούλιο και την Προϊσταμένη Αρχή για θέματα της αρμοδιότητάς του, και η φροντίδα για την εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται.» Άρθρο 81.Μετά το άρθρο 11 προστίθεται άρθρο 12 ως εξής: «Άρθρο 12 Διεύθυνση Συντήρησης και ΛειτουργίαςΕγκαταστάσεων 1.Η Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: 1)Τμήμα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων 2)Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων κατανέμονται στα Τμήματα αυτής ως εξής: 1)Τμήμα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται, η επισκευή και προληπτική συντήρηση των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, η συντήρηση των κήπων και γενικά όλων των έργων υποδομής. Ακόμη στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για επισκευή, ανακαίνιση και αποκατάσταση βλαβών είτε με τα υπάρχοντα συνεργεία, είτε με εκτέλεση έργου ύστερα από διενέργεια διαγωνισμού, η ανάθεση ή αυτεπιστασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η επίβλεψη των συνεργείων ή αναδόχων που ευθύνονται γι’ αυτήν. 2)Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται: η επιθεώρηση, ο έλεγχος και η ευθύνη λειτουργίας όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου ειδικότερα δε των ηλεκτρικών και θερμικών υποσταθμών των ανελκυστήρων και άλλων. Ακόμη υπάγεται η συντήρηση και κίνηση των αυτοκινήτων και η λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων». 2.Το άρθρο 12, αναριθμείται σε άρθρο 13 Άρθρο 91.Μετά το άρθρο 12 όπως αυτό αναριθμήθηκε σε άρθρο 13, προστίθενται άρθρα ως ακολούθως: «Άρθρο 14 Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών Στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών, υπάγονται η υλοποίηση της δικτυακής πολιτικής που χαράσσει το ΑΠΘ, η διαχείριση του δικτύου και των τηλεπικοινωνιών και η καταγραφή και παρακολούθηση του εξοπλισμού, η υλοποίηση της στρατηγικής που χαράσσει η διοίκηση του ιδρύματος, η συγκέντρωση και ο συντονισμός του συνόλου των πολυποίκιλων υπολογιστικών αναγκών σχετικά με την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπολογιστικών συστημάτων του Α.Π.Θ. Άρθρο 15 Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού ΣυμβουλίουΣτην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, υπάγονται: η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η προετοιμασία των θεμάτων, η τήρηση πρακτικών και συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου και η εκτέλεση των αποφάσεών του. Άρθρο 16 Αυτοτελές Τμήμα ΓραμματείαςΣτην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας υπάγονται: η διακίνηση της αλληλογραφίας, η τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου, η παρακολούθηση απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων για τις μελέτες και τα έργα που εκτελούνται, η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες και η προώθηση για πληρωμή στην αρμόδια υπηρεσία, η διαδικασία για τη διενέργεια των δημοπρασιών και την ανάδειξη των αναδόχων εκτέλεσης έργων ή ανάθεσης μελετών, η συλλογή στοιχείων και η σύνταξη των προτάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, η παρακολούθηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων η προκήρυξη και καταχώρηση διαγωνισμών και η εισήγηση εγκρίσεως πιστώσεων στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.» 2.Τα άρθρα 13 έως και 20 του Προεδρικού Διατάγματος αναριθμούνται σε 17 έως 24 αντίστοιχα. Άρθρο 101.Μετά το άρθρο 24 προστίθεται άρθρο 25 ως ακολούθως: «Άρθρο 25 Αυτοτελές Γραφείο Τύπου, Μετάφρασης και Διερμηνείας Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου, Μετάφρασης και Διερμηνείας υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρύτανη, στην αρμοδιότητα δε του γραφείου αυτού υπάγεται η δημοσιογραφική κάλυψη της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος, η επιμέλεια για τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα και η εξυπηρέτηση των αναγκών διερμηνείας.» 2.Τα άρθρα 21 έως και 37 αναριθμούνται σε 26 έως και 42 αντίστοιχα. Άρθρο 11 Από τις υφιστάμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 22 όπως αυτό αναριθμείται: α. Καταργούνται Μία (1) κενή θέση ΠΕ Μηχανικών Μία (1) κενή θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Μία (1) κενή θέση ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Δύο (2) κενές θέσεις ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων β. Ανακατανέμονται i. Έντεκα (11 )κενές θέσεις κλάδου ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων οι οποίες μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. ii Μία (1) κενή θέση του κλάδου ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων και μία (1) κενή θέση κλάδου ΥΕ Επιμελητών Καθαριότητας, οι οποίες μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Άρθρο 12 Η παρ. 4 του άρθρου 28, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε 33, αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 4.Των Διευθύνσεων Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων και Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών». Άρθρο 13 Το άρθρο 29, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε 34 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 34Προϊστάμενοι Τμημάτων 1.Των Τμημάτων των Διευθύνσεων Προσωπικού, Διοικητικού, Οικονομικής Διαχείρισης και των Τμημάτων Σπουδών, Διασύνδεσης της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων των Γραμματειών των Σχολών, των Γραμματειών των Τμημάτων, της Γραμματείας της Συγκλήτου, της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου, της Γραμματείας της Νομικής Επιτροπής, της Γραμματείας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Γραμματείας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας του Τεχνικού Συμβουλίου, του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης και του Τμήματος Κληροδοτημάτων της Διευθύνσεως Περιουσίας και Προμηθειών, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 2.Των Τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διευθύνσεως Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων και του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου Μετάφρασης και Διερμηνείας, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων. 3.Των Τμημάτων Οργάνωσης-Μηχανοργάνωσης και Στατιστικής Τεκμηρίωσης της Διευθύνσεως Μηχανοργάνωσης, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχουν του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 4.Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων και των Τμημάτων Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (άρθρο 9 ν. 3174/2003) και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού. 5.Των Τμημάτων Προμηθειών και Περιουσίας της Δ/νσης Περιουσίας και Προμηθειών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 6.Του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών» Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 79 παρ. 5 εδ. δ΄ του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167), που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98)».
  • Του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β΄ στοιχ. V και ΧΙΧ του ν. 2083/1992 (Α΄159).
  • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ1 /2/6139/23.3.2004 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (Β΄ 527)
  • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙ0Ε85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄519).
  • Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 608).
  • Την απόφαση της Συγκλήτου για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων της στο Πρυτανικό Συμβούλιο (συνεδρίαση 2763/23.6.2005).
  • Την πρόταση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις 2738/20.3.2002, 2757/3.12.2003, 2761/31.3.2004 και 2768/23.3.2005) και του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 1192/27.5.2005).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 73.650 ΕΥΡΩ, η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται σε 28.000 ΕΥΡΩ περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται, κατά το τρέχον οικονομικό έτος, από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 0200) και κατά τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.
  • Την υπ’ αριθμ. 198/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙ0Ε85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙ0Ε85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία