ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/210

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελληνικού, του Δήμου Μονεμβασίας, νομού Λακωνίας, σε «Δημοτικό Διαμέρισμα Κουλεντίων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελληνικού, του Δήμου Μονεμβασίας, του νομού Λακωνίας, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244), μετονομάζεται σε «Δημοτικό Διαμέρισμα Κουλεντίων». Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 293 του π.δ. 410/1995(Α΄ 231).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231).
  • Την υπ΄ αριθμ. 78/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας του νομού Λακωνίας.
  • Το υπ’ αριθμ. 9/2004 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 2ο).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90, του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (Β΄ 527) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας.
  • Την υπ’ αριθμ. 209/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία