ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/212

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νομού Αττικής, και β) της Κοινότητας Διονύσου Νομού Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών: α) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 190 και 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231), καθώς και των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 (Α΄ 9) και β) της Κοινότητας Διονύσου Νομού Αττικής.
2.  
  Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών:
 1. Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργα­σίας αορίστου χρόνου των Νομικών Προσώπων και της Κοινότητας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
 2. Υπόκεινται σε έλεγχο οι πρόσθετες αμοιβές των πιο πάνω υπαλλήλων και η μισθοδοσία του πρώτου μηνός μετά τον διορισμό ή τη μονιμοποίηση.
 3. Οι δαπάνες αποδόσεως των υπέρ τρίτων ενεργούμενων κρατήσεων (όπως ασφαλιστικών εισφορών και φόρων)
 4. Οι περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων, πλην εκείνων που καταβάλλονται για πρώτη φορά, μετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση ή τροποποίηση της σχετικής συμβάσεως
 5. Οι δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος και νερού
Άρθρο 2
1.  
  Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 1265/1972 «Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α΄ 197), σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 23 του ν. 3202/2003 (Α΄ 284) και της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και του ε΄ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ189/2005/18.7.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
ΝΟΜΟΣ 2005/3320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3320 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία