ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/223

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σιβρίτου Νομού Ρεθύμνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Επί των δαπανών του Δήμου Σιβρίτου Νομού Ρεθύμνης, ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος. 2.Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών: 1)Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του Δήμου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Υπόκεινται σε έλεγχο οι πρόσθετες αμοιβές των πιο πάνω υπαλλήλων και η μισθοδοσία του πρώτου μηνός μετά τον διορισμό ή τη μονιμοποίηση. 2)Οι δαπάνες αποδόσεως των υπέρ τρίτων ενεργούμενων κρατήσεων (όπως ασφαλιστικών εισφορών και φόρων). 3)Οι περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων, πλην εκείνων που καταβάλλονται για πρώτη φορά, μετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση ή τροποποίηση της σχετικής συμβάσεως. 4)Οι δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Άρθρο 2 Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕσωτερικΩν, δημΟΣΙΑΣ ΔιοΙκησης και αποκΕντρωσης δικαιοσΥνης Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 224 Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Χαιρώνειας Νομού Βοιωτίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 1265/1972 «Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α΄ 197). 2.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως κωδικοποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και του ε΄ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/ 1985. 3.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5.Την υπ’ αριθμ. Δ 244/2005/25.8.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1.Επί των δαπανών του Δήμου Χαιρώνειας Νομού Βοιωτίας, ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος. 2.Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών: 1)Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του Δήμου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Υπόκεινται σε έλεγχο οι πρόσθετες αμοιβές των πιο πάνω υπαλλήλων και η μισθοδοσία του πρώτου μηνός μετά τον διορισμό ή τη μονιμοποίηση. 2)Οι δαπάνες αποδόσεως των υπέρ τρίτων ενεργούμενων κρατήσεων (όπως ασφαλιστικών εισφορών και φόρων). 3)Οι περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων, πλην εκείνων που καταβάλλονται για πρώτη φορά, μετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση ή τροποποίηση της σχετικής συμβάσεως. 4)Οι δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Άρθρο 2 Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕσωτερικΩν, δημΟΣΙΑΣ ΔιοΙκησης και αποκΕντρωσης δικαιοσΥνης Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (3) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 166/2005 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 152/2002 Κανονισμού «Περί συστάσεως Ανωτάτης Ελεγκτικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπ’ όψιν: 1.Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 3, 4 περ. ε΄ και στ΄, 9 παρ. 2, και 46 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ 146/1977). 2.Τας διατάξεις του υπ’ αριθμ. 152/2002 Κανονισμού «Περί συστάσεως Ανωτάτης Ελεγκτικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. 257/Α΄ 23.10.2002). 3.Την από 19.2.2005 Απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 4.Την από 15.4.2005 Γνωμάτευσιν του Νομικού Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 5.Την από 11.5.2005 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. 6.Την από 7.10.2005 Απόφασιν Αυτής, ψηφίζει: Τον υπ’ αριθμ. 166/2005 Κανονισμόν έχοντα ούτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 166/2005. Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 152/2002 Κανονισμού «Περί συστάσεως Ανωτάτης Ελεγκτικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος». Άρθρο 1 Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του υπ’ αριθμ. 152/2002 Κανονισμού τροποποιείται και λαμβάνει αριθμόν παραγράφου 1 εδάφιον α΄ και εις ταύτην προστίθεται εδάφιον β΄ έχον ούτω: 1.« 1)Πάσα σύμβασις καταρτιζομένη υπό των Εκκλησιαστικών αρχών και υπερβαίνουσα τα 300.000 Ευρώ, δεν δύναται να υλοποιηθεί και να ισχύσει άνευ της λήψεως αποφάσεως υπό της Ανωτάτης Ελεγκτικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου». Άρθρο 2 Το άρθρον 7 του υπ’ αριθμ. 152/2002 Κανονισμού αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρον 7 α) Η ανάληψις οικονομικής υποχρεώσεως υπό των διαχειρίσεων προϋποθέτει την τήρησιν συγκεκριμένων δημοσιολογιστικών διαδικασιών, όπως προβλέπονται από τας διατάξεις του Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. (ν.δ. 496/1974, ως ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον, ως και υπό των Εκκλησιαστικών Κανονισμών). β) Αι Εκκλησιαστικαί διαχειρίσεις υποχρεούνται όπως τηρούν τους Εκκλησιαστικούς Κανονισμούς και τας ισχυούσας διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «Περί του Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», μέχρις ότου τεθεί εις εφαρμογήν το ενιαίον λογιστικόν, αφορών τας Εκκλησιαστικάς διαχειρίσεις. γ) Πάσα ετέρα διάταξις αντιτιθεμένη εις τον παρόντα Κανονισμόν καταργείται άμα τη δημοσιεύσει αυτού » Άρθρο 3 Η ισχύς του Κανονισμού τούτου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 4 Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 1265/1972 «Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α΄ 197).
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 63/ 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και του ε΄ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ 245/2005/25.8.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-10-26 Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σιβρίτου Νομού Ρεθύμνης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/268
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία