ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/227

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-11-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-11-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών Βραζιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων, η οποία συστάθηκε με το π.δ. 565/1984 (ΦΕΚ Α΄ 204) και τροποποιήθηκε με τα π.δ. 393/1986 (ΦΕΚ Α΄ 176), 38/1989 (ΦΕΚ Α΄ 17), 167/1992 (ΦΕΚ Α΄ 78), 119/1993 (ΦΕΚ Α΄ 51), 58/1994 (ΦΕΚ Α΄ 45), 2/1998 (ΦΕΚ Α΄ 13), 11/2001 (ΦΕΚ Α΄ 11) και 335/2002 (ΦΕΚ Α΄ 280), παρατείνεται για μια πενταετία. τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. «Ίκαροι και Ανθυποσμηναγοί στα στάδια, Επιλογής, Αρχικό, Βασικό και Προκεχωρημένο». β. Το πρώτο εδάφιο της παράγραφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Ίκαρος ή Ανθυποσμηναγός Ιπτάμενος της ΠΑ, που εκπαιδεύεται σε οποιοδήποτε στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης της ΣΙ, τίθεται σε κρίση πτητικής καταλληλότητας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:». γ. Η υποπαράγραφος 1δ, αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν το 40% και πάνω, των πτήσεων της Προ ΜΟΝΟΣ φάσης ή το 20% και πάνω, των συνολικών πτήσεων κάθε σταδίου της πτητικής εκπαίδευσης της ΣΙ, βαθμολογηθεί με επίδοση από 0% έως 59%. Από το ποσοστό του 20%, εξαιρείται το στάδιο Επιλογής. δ. Προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής: «Κατά τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 1γ και 1δ του παρόντος άρθρου, δεν υπολογίζονται πτήσεις όπου ο κρινόμενος παρουσίασε ναυτία, βαθμολογήθηκε με επίδοση Σχεδόν Καλώς, αλλά η απόδοσή του στην πτήση, πριν την εκδήλωση της ναυτίας, είτε ήταν Καλώς και άνω είτε δεν μπόρεσε να αξιολογηθεί, λόγω μικρής διάρκειας». ε. Η παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3 και αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 1α, 1β, 1γ, 1δ και 1ε, ο παραπεμπόμενος εξετάζεται για την πτητική του καταλληλότητα λόγω μειωμένης πτητικής ικανότητας, με πτήση Δοκιμής Προόδου από τον ΑΕ της Μοίρας, στον αέρα για τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 1α, 1β, 1γ και 1δ, ενώ για τις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 1ε, στον εξομοιωτή πτήσεων και εάν η επίδοσή του βαθμολογηθεί: α. Από 60% και πάνω συνεχίζει την εκπαίδευσή του με άλλον εκπαιδευτή. β. Από 0% έως 59%, παραπέμπεται για εκ νέου εξέταση Δοκιμής Προόδου με το Διοικητή της Μοίρας, σε πτήση αέρος για τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 1α, 1β, 1γ και 1δ ή σε πτήση με τον εξομοιωτή πτήσεων για τις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 1ε». στ. Η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4. ζ. Η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 5 και αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 1στ, 1η, 1θ και 1ι του παρόντος άρθρου, συντάσσεται ειδική έκθεση από το Διοικητή της Μοίρας και ο κρινόμενος παραπέμπεται στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας για κρίση πτητικής καταλληλότητας». η. Η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6 και αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ΑΕ έχει τη δυνατότητα κρίσης πτητικής καταλληλότητας μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια του ίδιου σταδίου πτητικής εκπαίδευσης της ΣΙ. Εάν ο ίδιος Ίκαρος ή Ανθυποσμηναγός τεθεί για δεύτερη φορά υπό την κρίση του, κατά τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 1α, 1β, 1γ, 1δ και 1ε, παραπέμπεται στο Διοικητή Μοίρας, για κρίση, ενώ για την περίπτωση της υποπαραγράφου 1ζ, παραπέμπεται στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας». θ. Η παράγραφος 6 αναριθμείται σε 7. ι. Η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8 και αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Διοικητής της Μοίρας, στην περίπτωση που Ίκαρος ή Ανθυποσμηναγός, είχε βαθμολογηθεί σε προηγούμενη πτήση Δοκιμής Προόδου από τον ΑΕ, με επίδοση καλώς και άνω, έχει τη δυνατότητα κρίσης της πτητικής του καταλληλότητας (Δοκιμή Προόδου) μόνο μια (1) φορά. Σε αντίθετη περίπτωση, (επίδοση Ικάρου ή Ανθυποσμηναγού, σε προηγούμενη πτήση Δοκιμής Προόδου από τον ΑΕ, κάτω από 60%), έχει δυνατότητα κρίσης της πτητικής καταλληλότητας, δύο (2) φορές. Εφόσον στη συνέχεια, τεθεί σε κρίση πτητικής καταλληλότητας, παραπέμπεται στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας, χωρίς πτήσεις Δοκιμής Προόδου». ια. Η παράγραφος 8 αναριθμείται σε 9. ιβ. Η παράγραφος 9 αναριθμείται σε 10 και αντικαθίσταται ως εξής: «Το Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας συγκροτείται από τους παρακάτω Αξιωματικούς: α. Στην περίπτωση παραπεμπομένου Ικάρου: (1) Το Διοικητή της Σχολής Ικάρων, ως Πρόεδρο. (2) Το Διοικητή της Μονάδας, στην οποία παρέχεται η πτητική εκπαίδευση, ως μέλος. (3) Το Διευθυντή Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης της Μονάδας στην οποία παρέχεται η πτητική εκπαίδευση, ως μέλος. (4) Τον Αξιωματικό Τυποποίησης - Αξιολόγησης του αντίστοιχου τύπου Α/Φ της Μονάδας στην οποία παρέχεται η πτητική εκπαίδευση, ως μέλος. β. Στην περίπτωση παραπεμπομένου Ανθυποσμηναγού: (1) Το Διοικητή της Μονάδας, στην οποία παρέχεται η πτητική εκπαίδευση, ως Πρόεδρο. (2) Το Διευθυντή Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης της Μονάδας στην οποία παρέχεται η πτητική εκπαίδευση, ως μέλος. (3) Τον Αξιωματικό Τυποποίησης - Αξιολόγησης του αντίστοιχου τύπου Α/Φ της Μονάδας στην οποία παρέχεται η πτητική εκπαίδευση, ως μέλος. ιγ. Η παράγραφος 10 αναριθμείται σε 11 και αντικαθίσταται ως εξής: «Το Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας θεωρείται σε απαρτία, με την παρουσία τριών (3) μετά ψήφου μελών του, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου. Στο υπόψη Συμβούλιο, συμμετέχει υποχρεωτικά χωρίς ψήφο και ο Διοικητής της Μοίρας στην οποία παρέχεται η πτητική εκπαίδευση. Επίσης, ως συμβουλευτικά μέλη, άνευ ψήφου, δύναται να προσκαλούνται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, εκπαιδευτές πτήσεων ή ο ιατρός της Μονάδας. Καθήκοντα Γραμματέα (άνευ ψήφου), εκτελεί κατώτερος Ιπτάμενος Αξιωματικός, που ορίζεται με διαταγή του Προέδρου». ιδ. Οι παράγραφοι 11, 12 και 13, αναριθμούνται σε 12, 13 και 14αντίστοιχα. ιε. Η παράγραφος 14 αναριθμείται σε 15 και αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόφαση του Συμβουλίου Πτητικής Ικανότητας, λαμβάνεται κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη μεταξύ άλλων, την ειδική έκθεση, το Φάκελο Εκπαίδευσης του παραπεμπομένου, το στάδιο, τη φάση, την κατηγορία εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική ενότητα στην οποία παρουσίασε μειωμένη απόδοση, αποφαίνεται επαρκώς αιτιολογημένα, ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ της συνέχισης της εκπαίδευσής του. Εάν η απόφαση είναι ΥΠΕΡ: α. Ο εκπαιδευόμενος αλλάζει εκπαιδευτή και ίπταται μια (1) πτήση εξάσκησης, ως επιπρόσθετο πρόγραμμα εκπαίδευσης. β. Ο Διοικητής της Μοίρας, μετά την πτήση εξάσκησης, αποφαίνεται για τη συνέχιση της εκπαίδευσης ή την εκ νέου παραπομπή του εκπαιδευομένου στο Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας, για κρίση της πτητικής του καταλληλότητας, με εξέταση σε κατ’ εξαίρεση πτήση Δοκιμής Προόδου». ιστ. Οι παράγραφοι 15 και 16, αναριθμούνται σε 16 και 17 αντίστοιχα. ιη. Η παράγραφος 17 αναριθμείται σε 18 και αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση κρίσης πτητικής καταλληλότητας, η απόφαση του Συμβουλίου Πτητικής Ικανότητας και του ΑΑΣ τίθενται στον φάκελο του παραπεμπόμενου.
Άρθρο 2 "Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις – Έναρξη ισχύος"
1.  
  Κάθε διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος καταργείται από της ισχύος αυτού
2.  
  Η ισχύς του παρόντος π.δ. αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένων της 78ης και 79ης σειράς Ιπταμένων, για τις οποίες το παρόν θα ισχύσει μετά την ολοκλήρωση της πτητικής τους εκπαίδευσης στο Προκεχωρημένο και Βασικό στάδιο αντίστοιχα. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (3)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 229 Τροποποίηση του π.δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (ΕΥΔΕ Σ.Α.)» (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως τροποποιημένο ισχύει. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
3.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α΄ 138) σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
4.  
  Το υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕΚ/οικ./452/3.6.2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών για τηνεκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων και Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών.
5.  
  Την υπ’ αριθμ. 269/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καιΔημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 3
1.  
  Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος με έδρα την πόλη Φορταλέζα (Fοrtaleza) της Βραζιλίας με περιφέρεια αρμοδιότητας τις Πολιτείες Cearα, Μaranhγο και Ρiauν
Άρθρο 4
1.  
  Η περιφέρεια αρμοδιότητας των προξενικών αρχών της Ελλάδος στη Βραζιλία και του προξενικού γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Μπραζίλια ανακατανέμονται ως εξής: α) Η αρμοδιότητα του Γενικού Προξενείου με έδρα την πόλη του Αγίου Παύλου εκτείνεται στις Πολιτείες Sγο Ρaulο (εκτός από την περιφέρεια Βaixada Santista) και Μinas Gerais. β) Η αρμοδιότητα του Γενικού Προξενείου με έδρα την πόλη του Ρίο Ιανέιρο εκτείνεται στην Πολιτεία Riο de Janeirο. γ) Η αρμοδιότητα του προξενικού γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Μπραζίλια εκτείνεται στην Ομοσπονδιακή περιοχή της Μπραζίλια και τις Πολιτείες Gοias, Μatο Grοssο, Μatο Grοssο dο Sul και Τοcantins. δ) Η αρμοδιότητα του Άμισθου Προξενείου με έδρα την πόλη Curitiba εκτείνεται στις Πολιτείες Ρaranα, Riο Grande dο Sul και Santa Catarina. ε) Η αρμοδιότητα του Άμισθου Προξενείου με έδρα την πόλη Μanaus εκτείνεται στις Πολιτείες Αcre, Αmapα, Αmazοnas, Ρarα, Rοndτnia και Rοraima. στ) Η αρμοδιότητα του Άμισθου Προξενείου με έδρα την πόλη Recife εκτείνεται στις Πολιτείες Αlagοas, Ρaraνba, Ρernambucο, Riο Grande dο Νοrte και Sergipe. ζ) Η αρμοδιότητα του Άμισθου Προξενείου με έδρα την πόλη Santοs εκτείνεται στην περιφέρεια Βaixada Santista της Πολιτείας Sγο Ρaulο.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ (2)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 228 Τροποποίηση του π.δ/τος 16/2000 (Α΄13) Περί Κρίσεως Πτητικής Καταλληλότητας Πληρωμάτων Αέρος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου, 13 του ν.δ. 4186/1961 (Α΄ 143), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.δ. 4439/1964 (Α΄ 220). β) Την περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35). γ) Το άρθρο 90 του Κώδικος νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ) Την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114). ε) Την εισήγηση Φ. 076/ΕΠ.517/Σ.517/30.8.2005/ΔΑΕ/Α1. στ) Την υπ’ αριθμ. 185/26.9.2005 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ). ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. η) Την υπ’ αριθμ. 274/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 38 και της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου “Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 62).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μπραζίλια, όπως διατυπώθηκε στο 001/ΑΣ 1099/15.12.2004 έγγραφό της.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 265/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-11-09 Σύσταση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών Βραζιλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/277
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4186 1961
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4439 1964
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/565 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/393 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/16 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία