ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/233

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του μέρους Α΄ του π.δ/τος 259/1998 (ΦΕΚ 191/Α/12.8.1998) «περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-αγωνιστών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες…», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται διατάξεις του Μέρους Α΄ του προεδρικού διατάγματος 259/1998 (Α΄ 191) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί απαγορεύσεως της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους» (ΕΕ αριθμ. L.262 της 14.10.2003 σελ. 17). Άρθρο 2 Το μέρος Α του π.δ/τος 259/1998 τροποποιείται ως εξής: 1.Τα άρθρα 3 και 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Άρθρο 3(άρθρο 1 παράγρ. 1 της Οδηγίας 2003/74/ΕΚ) Απαγορεύεται: 1)η εμπορία των ουσιών που απαριθμούνται στον κατάλογο Α του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙ, με σκοπό τη χορήγησή τους σε ζώα οποιουδήποτε είδους, 2)η εμπορία των ουσιών που απαριθμούνται στον κατάλογο Β του Μέρους Α του Παραρτήματος VΙ, με σκοπό τη χορήγησή τους σε ζώα των οποίων το κρέας και τα προϊόντα προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για σκοπούς διαφορετικούς εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παραγρ. 2 και στο άρθρο 6 Α. Άρθρο 4 Απαγορεύεται, για τις ουσίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙ του Μέρους Α, και προσωρινά για τις ουσίες που απαριθμούνται στο Παράτημα VΙΙ του Μέρους Α: α) η χορήγηση των ουσιών σε ζώα εκμετάλλευσης και σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. β) - η κατοχή σε μία εκμετάλλευση, εκτός εάν πρόκειται για κατοχή υπό επίσημο έλεγχο, ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο α) καθώς και - η εμπορία ή η σφαγή, με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση, ζώων εκμετάλλευσης, στα οποία περιέχονται οι ουσίες που απαριθμούνται στα Παραρτήματα VΙ και VΙΙ του Μέρους Α ή στα οποία έχει διαπιστωθεί η παρουσία των εν λόγω ουσιών, εκτός εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω ζώα έχουν υποβληθεί σε αγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 ή 6 Α γ) η εμπορία, με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση, ζώων υδατοκαλλιέργειας στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και μεταποιημένων προϊόντων προερχόμενων από τα ζώα αυτά. δ) η εμπορία του κρέατος των ζώων που αναφέρεται στο στοιχείο β) ε) η μεταποίηση του κρέατος που αναφέρεται στο στοιχείο δ).». 2.Στο άρθρο 5 παράγρ. 1 (άρθρο 1 παράγρ. 2 της οδηγίας 2003/74/ΕΚ) διαγράφονται οι λέξεις «οιστραδιόλης 17 β». 3.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 (άρθρο 1 παράγρ. 3 της οδηγίας 2003/74/ΕΚ) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 στοιχείο α) και με την επιφύλαξη του άρθρου 3, επιτρέπεται η χορήγηση σε ζώα εκμετάλλευσης, για ζωοτεχνική αγωγή, κτηνιατρικών φαρμάκων με οιστρογόνο (εκτός της οιστραδιόλης 17β και των εστεροειδών παραγώγων της), ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση, τα οποία επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τα κτηνιατρικά φάρμακα. » 4.Μετά το άρθρο 6 προστίθεται άρθρο 6 Α ως εξής: «Άρθρο 6 Α (Άρθρο 1 παράγρ. 4 της Οδηγίας 2003/74/ΕΚ) 1Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 στοιχείο α) και με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 12 Α, επιτρέπεται η χορήγηση, σε ζώα εκμετάλλευσης, κτηνιατρικών φαρμάκων που περιέχουν οιστραδιόλη 17β και εστεροειδή παράγωγά της, για τους ακόλουθους θεραπευτικούς σκοπούς: - τη θεραπεία της εμβροχής ή της μουμιοποίησης του εμβρύου στα βοοειδή, ή - τη θεραπεία της πυομήτρας στα βοοειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις για τα κτηνιατρικά φάρμακα 2Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 στοιχείο α) και με την επιφύλαξη του άρθρου 3, επιτρέπεται η χορήγηση, σε ζώα εκμετάλλευσης, κτηνιατρικών φαρμάκων που περιέχουν οιστραδιόλη 17β και εστεροειδή παράγωγά της, για την πρόκληση οίστρου στα βοοειδή, τους ίππους και τα αιγοπρόβατα έως τις 14 Οκτωβρίου 2006 σύμφωνα με τις διατάξεις για τα κτηνιατρικά φάρμακα. 3Η αγωγή πρέπει να πραγματοποιείται απευθείας από κτηνίατρο σε ζώα εκμετάλλευσης με επακριβώς προσδιορισμένη ταυτότητα. Η εν λόγω αγωγή πρέπει να καταγράφεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος πρέπει να σημειώνει σε μητρώο, το οποίο μπορεί να είναι το μητρώο που προβλέπεται στις διατάξεις για τα κτηνιατρικά φάρμακα, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: - τύπος χορηγούμενου προϊόντος, - φύση αγωγής, - ημερομηνία αγωγής, - ταυτότητα των ζώων που υποβάλλονται στην αγωγή, - ημερομηνία λήξης του χρόνου αναμονής. Το μητρώο πρέπει να τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής όταν ζητείται. Απαγορεύεται στους κατόχους ζώων εκτροφής να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους κτηνιατρικά φάρμακα που περιέχουν οιστραδιόλη 17β ή εστεροειδή παράγωγά της. 5Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 (άρθρο 1 παράγρ. 5 της οδηγίας 2003/74/ΕΚ), αντικαθίσταται ως εξής:« 1Τα ορμονικά προϊόντα και οι β-αγωνιστές, η χορήγηση των οποίων επιτρέπεται σε ζώα εκμετάλλευσης βάσει των άρθρων 5, 6, ή 6 Α, πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων για τα κτηνιατρικά φάρμακα. » 6.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 (άρθρο 1 παράγρ. 6 της οδηγίας 2003/74/ΕΚ) αντικαθίσταται ως εξής: «1Επιτρέπεται, στις συναλλαγές μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία ζώων για αναπαραγωγή και ζώων αναπαραγωγής που βρίσκονται στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής, τα οποία, κατά τη διάρκεια της ζωής τους ως ζώα αναπαραγωγής, υποβλήθηκαν σε αγωγή που αναφέρεται στα άρθρα 5, 6 ή 6 Α και, η επίθεση κοινοτικής σφραγίδας σε κρέας που προέρχεται από τα ζώα αυτά, εφόσον τηρούνται οι όροι των άρθρων 5, 6 ή 6 Α και οι προθεσμίες αναμονής που προβλέπει η άδεια εμπορίας. » 7.Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 (άρθρο 1 παραγρ. 7 της Οδηγίας 2003/74/ΕΚ) αντικαθίστανται ως εξής: «1Η κατοχή των ουσιών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρ. 4 της αριθ. 310584/1998 (Β΄ 456) κοινής υπουργικής απόφασης κατά την εισαγωγή, την παρασκευή, την αποθήκευση, τη διανομή, την πώληση ή τη χρήση τους. 2Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και κάθε άλλη Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια και η εποπτεία εφαρμογής των κτηνιατρικών ελέγχων δύνανται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται από την κοινή υπουργική Απόφαση αριθ. 310584/1998 (Β΄456) των εν λόγω διαφόρων προϊόντων, να διενεργούν χωρίς προειδοποίηση τους επίσημους ελέγχους που προβλέπονται από το άρθρο 23 προκειμένου να ελέγχεται: η κατοχή ή η παρουσία απαγορευμένων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, ουσιών που προορίζονται να χορηγηθούν στα ζώα με σκοπό την πάχυνση, η παράνομη αγωγή των ζώων, η μη τήρηση των περιόδων αναμονής που προβλέπονται στο άρθρο 7, η μη τήρηση των περιορισμών χρήσης ορισμένων ουσιών ή προϊόντων οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 6Α. » 8.Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 (άρθρο 1 παράγρ. 8 της οδηγίας 2003/74/ΕΚ) αντικαθίσταται ως εξής: «ζώων εκμετάλλευσης ή υδατοκαλλιέργειας: i) στα οποία έχουν χορηγηθεί, με οιονδήποτε τρόπο, προϊόντα ή ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ, Μέρος Α, Κατάλογος Α, ii) στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ, Μέρος Α, κατάλογος Β, και στο Παράρτημα VΙΙ, του Μέρους Α, εκτός εάν κατά τη χορήγηση αυτή τηρήθηκαν οι διατάξεις και απαιτήσεις των άρθρων 5, 6, 6Α, και 8, καθώς και οι προθεσμίες αναμονής που προβλέπονται στις διεθνείς συστάσεις. » 9.Μετά το άρθρο 12 προστίθεται άρθρο 12 Α ως εξής: «Άρθρο 12Α(άρθρο 1 παράγρ. 10 της Οδηγίας 2003/74/ΕΚ) Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4 και 6 Α και με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα ζώα εκμετάλλευσης για τα οποία είναι δυνατόν να βεβαιωθεί ότι τους έχει χορηγηθεί οιστραδιόλη 17β ή εστεροειδή παράγωγά της για θεραπευτικούς ή ζωοτεχνικούς σκοπούς πριν από τις 14 Οκτωβρίου 2004, υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις με αυτές που ορίζονται για τις ουσίες που επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρ. 1, όσον αφορά τη θεραπευτική χρήση, και με το άρθρο 6, όσον αφορά την ζωοτεχνική χρήση. » 10.Ο όρος «β-ανταγωνιστές» στον τίτλο και στις διατάξεις του π.δ. 259/1998 (Α΄ 191) αντικαθίσταται από τον όρο «β-αγωνιστές». 11.Στο άρθρο 42 του π.δ/τος 259/1998 (Α΄ 191) πριν τον τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» τίθεται τίτλος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ Β», τα Παραρτήματα VΙ και VΙΙ αναριθμούνται σε Παραρτήματα VΙΙΙ και ΙΧ, μετά το Παράρτημα V τίθεται τίτλος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α», και τίθενται τα νέα παραρτήματα VΙ και VΙΙ που έχουν ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών: Κατάλογος Α: -θυρεοστατικά, -στιλβένια, παράγωγα στιλβενίου, άλατα και εστέρες τους, Κατάλογος Β: -οιστραδιόλη 17β και εστεροειδή παράγωγά της, -β-αγωνιστές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Κατάλογος προσωρινά απαγορευμένων ουσιών: Ουσίες με οιστρογόνο (εκτός από την οιστραδιόλη 17β και τα εστεροειδή παράγωγά της), ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση.» Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν από την 14η Οκτωβρίου 2004. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παράγρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α΄ 101), β) του άρθρου 20 παρ. 1 περίπτ. 4 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. Υ132/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ 1533/14.10.2004).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τις υπ’ αριθμ. 5/2005 και 242/2005 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ132 2004
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005