ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/237

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-11-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-11-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔιεύθυνσης Πέλλας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ιδρύεται 3° Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον Υφυπουργό [...]"
1.  
  Ιδρύεται 2° Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ (3)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 239 Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος στην περιοχή Περιγιαλίου Καβάλας της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α1/1980). 2) Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). 3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 Κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608). 4) Την υπ’ αριθμ. 262/29.3.2005 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. 5) Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η πρρθεσμία παροχής γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, από την ημερομηνία υποβολής του υπ’ αριθμ. 493/15.3.2005 εγγράφου της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. 7) Την 275/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:.
2.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)].
3.  
  Την υπ’ αριθμ. 1323/22.3.2005 γνωμοδότηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
5.  
  Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
6.  
  Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
 1. Επί του κρατικού προϋπολογισμού Ετήσια δαπάνη ύψους 4.440,00 € περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ε.Φ. 19-210 ΚΑΕ 0227).
 2. Για το οικονομικό έτος 2005, η εν λόγω δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των 1.480,00 € και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ανωτέρω προϋπολογισμού (Ε.Φ. 19-210 ΚΑΕ 0227).
 3. Επί του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας Δαπάνη ύψους:
 4. ι) 16.200,00 € περίπου, κατά το οικονομικό έτος 2005 (πρώτο έτος λειτουργίας του ιδρυόμενου Γραφείου), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. Αργολίδας [Ε.Φ. 191 (ΚΑΕ 0813, 0869, 0825, 0832, 1111, 1112, 1231, 1232, 1512, 1141, 1711, 1713, 1723)].
  • 26.650,00 € περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
  • Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό [Ε.Φ. 191 (ΚΑΕ 0813, 0869, 0825, 0832, 1111, 1112, 1231, 1232, 1512)].
7.  
  Την υπ’ αριθμ. 263/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 2 "Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ [...]"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ αποφασεισ(5) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, σχετικά με την παροχή πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(Πράξη Διοικητή αριθ. 2567/23.11.2005) Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει. β) τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. γ) τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 2843/2000, όπως ισχύει, σχετικά με την παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών με ενέχυρο κινητές αξίες, υπό τον όρο της τήρησης, μεταξύ άλλων, ελάχιστης σχέσης μεταξύ της τρέχουσας αξίας των ενεχυραζομένων κινητών αξιών (Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας) και του υπολοίπου της πίστωσης, τόσο κατά το χρόνο παροχής της πίστωσης (αρχικό περιθώριο) όσο και κατά τη διάρκεια αυτής (διατηρητέο περιθώριο). δ) την ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του πιο πάνω νόμου και ιδίως τα στοιχεία (β) και (γ) της παρ. 1 του κεφ. Α αυτής, με τα οποία καθορίστηκαν το μεν «διατηρητέο περιθώριο» σε ποσοστό 35 % επί της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, το δε «αρχικό περιθώριο» στο επίπεδο που καθορίστηκε στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2843/2000 (ποσοστό 50% επί της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας). ε) την υπ’ αριθμ. 4/360/16.11.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία διατυπώνει τη γνώμη του για τη μείωση του «αρχικού περιθωρίου» μεταξύ ποσοστού 35%-40% καθώς και του «διατηρητέου περιθωρίου» μεταξύ ποσοστού 25%-30%, με βάση τις προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 4 και στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2843/2000, όπως ισχύει, αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις. στ) τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε τα εξής: Τροποποιούνται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, με αντικατάσταση των στοιχείων (β) και (γ) της παρ. 1 του κεφ. Α, ως εξής: «….β) το «διατηρητέο περιθώριο» της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2843/2000, όπως ισχύει, σε ποσοστό 30% επί της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας. γ) το «αρχικό περιθώριο» των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του πιο πάνω νόμου, σε ποσοστό 40% επί της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας.» Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2474 /31.5.2001, όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες. Με την Πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3.  
  Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 Κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
4.  
  Την υπ’ αριθμ. 3/5.7.2004 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.
5.  
  Την υπ’ αριθμ. 156/11.6.2004 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
6.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
7.  
  Την 276/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄ 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 5 του ν.2672/1998 (Α΄ 290) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000 (Α΄ 145).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)].
 • Την υπ’ αριθμ. 3233/17.5.2005 γνωμοδότηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και την υπ’ αριθμ. 794/1.3.2005 γνωμοδότηση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πέλλας.
 • Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» Β΄ 1432).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού Ετήσια δαπάνη ύψους 4.440,00 € περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κάθε έτος, στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ε.Φ. 19-210 ΚΑΕ 0227). Για το οικονομικό έτος 2005, η εν λόγω δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των 1.480,00 € και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ανωτέρω προϋπολογισμού (Ε.Φ. 19-210 ΚΑΕ 0227). β) Επί του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας. Δαπάνη ύψους: ι) 17.500,00 € περίπου, κατά το οικονομικό έτος 2005 (πρώτο έτος λειτουργίας του ιδρυόμενου Γραφείου), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. Πέλλας [Ε.Φ. 191 (ΚΑΕ 0823, 0824, 0829, 0831, 0832, 0869, 1111, 1231, 1232, 1329, 1512, 1699, 1711, 1723, 1725)]. ιι) 19.500,00 € περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό [Ε.Φ. 191 (ΚΑΕ 0823, 0824, 0829, 0831, 0832, 0869, 1111, 1231, 1232, 1329, 1512, 1699)].
 • Την υπ’ αριθμ. 262/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-11-29 Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔιεύθυνσης Πέλλας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/289
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2001/2474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2474 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α [...]" 2000/2843 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/161 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία