ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία"
1.  
    Τα κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ε) του Π.Δ. 316/1997 (Α~ 223) και του άρθρου 1 παρ. 1β του Π.Δ. 83/2000 (Α~ 72) Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: α) Επιστήμης της Θάλασσας και β) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης μετονομάζονται, χωρίς μεταβολή του επιστημονικού τους αντικειμένου, ως ακολούθως: α) Το Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας σε Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας και β) Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης σε Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α~ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α~ 173) αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/1998 (Α~ 206) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 (β) του Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α~ 152). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. (θ) του Ν. 2817/2000 (Α~ 78). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α~ 38). δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α~ 57). ε) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β~ 527). στ) Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β~ 608). ζ) Της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β~ 519).
  • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (συνεδρίαση 58η/12.2.2003 και 62η/18.7.2003).
  • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το υπ’ αριθμ. 101927/Β1/24.10.2003 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
  • Την υπ’ αριθμ. 247/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-02-17 Μετονομασία Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/37
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/316 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/83 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002