Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός(άρθρο 1 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ)"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις, που καθορίζουν το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου, που διέπει το εμπόριο αιγοπροβάτων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 «σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων» (Ε.Ε. αρ. L 46 της 19.2.1991 σελ. 19), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2001/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 (Ε.Ε. αρ. L 147 της 31.5.2001 σελ. 41) και 2003/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2003 (Ε.Ε. αρ. L 169 της 8.7.2003 σελ. 51) και τις αποφάσεις 94/953/ΕΚ (Ε.Ε. αρ. L 371 της 31.12.1994 σελ. 14) και 2003/708/ΕΚ (ΕΕ αρ. L 258 της 10.10.2003, σελ. 11), 2004/554/ΕΚ της Επιτροπής (Ε.Ε. αρ. L 248 της 22.7.2004 σελ. 1).
Άρθρο 2
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ισχύουν, εφ’ όσον απαιτείται, οι ορισμοί του άρθρου 16 του π.δ. 420/1993 (Α΄ 179) και του άρθρου 3 του π.δ. 344/1997 (Α΄ 233).
2.  
  Επιπλέον, για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
 1. Αιγοπρόβατα σφαγής:
 2. τα αιγοπρόβατα, που οδηγούνται στο σφαγείο είτε κατ’ ευθείαν είτε αφού περάσουν από εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης προκειμένου να σφαγούν
 3. Αιγοπρόβατα εκτροφής:
 4. αιγοπρόβατα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και γ, που οδηγούνται στον τόπο προορισμού είτε κατ’ ευθείαν είτε αφού περάσουν από εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης, προς εκτροφή ή παραγωγή
 5. Αιγοπρόβατα πάχυνσης:
 6. αιγοπρόβατα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄, που οδηγούνται στον τόπο προορισμού είτε κατ’ ευθείαν είτε αφού περάσουν από εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης, προς εκτροφή με σκοπό τη μελλοντική σφαγή
 7. Εκμετάλλευση αιγοπροβάτων επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση:
 8. η εκμετάλλευση που πληροί τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα Α, κεφάλαιο 1 τίτλος Ι του παρόντος διατάγματος
 9. Εκμετάλλευση αιγοπροβάτων απαλλαγμένη από βρουκέλλωση:
 10. η εκμετάλλευση, που πληροί τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα Α, κεφάλαιο 2 του παρόντος διατάγματος
 11. Ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης:
 12. οι ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα Β, τμήμα Ι
 13. Επίσημος κτηνίατρος:
 14. κάθε κτηνίατρος, μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος εκ της θέσεως και των καθηκόντων του είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή των όρων του παρόντος διατάγματος
 15. Εκμετάλλευση προέλευσης:
 16. εκμετάλλευση στην οποία τα αιγοπρόβατα έχουν παραμείνει αδιαλείπτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος διατάγματος και στην οποία τηρούνται μητρώα που αποδεικνύουν την παραμονή των ζώων τα οποία ενδέχεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές
 17. Κέντρο συγκέντρωσης:
 18. τα κέντρα συλλογής και οι αγορές όπου, υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου, συγκεντρώνονται αιγοπρόβατα προερχόμενα από διαφορετικές εκμεταλλεύσεις με σκοπό να σχηματίσουν παρτίδες ζώων προοριζόμενες για εθνική μετακίνηση
 19. Εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης:
 20. κάθε χώρος όπου συγκεντρώνονται αιγοπρόβατα προερχόμενα από διαφορετικές εκμεταλλεύσεις με σκοπό να σχηματίσουν παρτίδες ζώων προοριζόμενες για ενδοκοινοτικό εμπόριο. ια .Έμπορος:
 21. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγοροπωλησίες ζώων για εμπορικούς σκοπούς και παρουσιάζει κύκλο εργασιών από τα ζώα αυτά, και το οποίο, εντός 29 το πολύ ημερών από την αγορά, τα μεταπωλεί ή τα μεταφέρει από το πρώτο χώρο σε άλλον ή απευθείας σε σφαγείο που δεν του ανήκει.
 22. Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις του εμπόρου:
 23. οι εγκαταστάσεις που διευθύνει ο έμπορος σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης ια) και στις οποίες τα αιγοπρόβατα που προέρχονται από διάφορες εκμεταλλεύσεις ομαδοποιούνται για να αποτελέσουν αποστολές ζώων προοριζομένων για το ενδοκοινοτικό εμπόριο
 24. Μεταφορέας:
 25. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 6 του π.δ. 344/1997 (Α΄233).
 26. Περιοχή:
 27. τμήμα της επικράτειας της Χώρας, επιφανείας 2000 τ. χιλιόμετρα τουλάχιστον, που επιθεωρείται από τις αρμόδιες αρχές και περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα νομό.
Άρθρο 3
1.  
  Τα αιγοπρόβατα σφαγής επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7
2.  
  Τα αιγοπρόβατα πάχυνσης επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4, 6, 8 και 9, με την επιφύλαξη τυχόν συμπληρωματικών εγγυήσεων που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 και 11
3.  
  Τα αιγοπρόβατα εκτροφής επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 8 και 9, με την επιφύλαξη τυχόν συμπληρωματικών εγγυήσεων που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 και 11
4.  
  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, επιτρέπεται η διακίνηση των αιγοπροβάτων εκτροφής και πάχυνσης, τα οποία οδηγούνται αποκλειστικά σε προσωρινή βοσκή σε άλλη περιοχή της χώρας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διακίνηση αιγοπροβάτων σφαγής, τα οποία οδηγούνται αποκλειστικά σε προκαθορισμένο σφαγείο της χώρας, στην περίπτωση που υγειονομικά μέτρα επιβάλλουν την μετακίνησή τους υπό την άμεση εποπτεία των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις.
5.  
  Τα αιγοπρόβατα στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα, απαγορεύεται από την αναχώρηση από την εκμετάλλευση προέλευσης μέχρι την άφιξή τους στον προορισμό τους, να έρχονται σε επαφή με άλλα αρτιοδάκτυλα πλην των ζώων του ίδιου υγειονομικού χαρακτηρισμού
Άρθρο 4
1.  
  Τα αιγοπρόβατα τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορίου:
 1. πρέπει να αναγνωρίζονται και να καταγράφονται, σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία,
 2. πρέπει να επιθεωρούνται από επίσημο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των 24 ωρών που προηγούνται της φόρτωσης των ζώων και να μην εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας,
 3. δεν πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση ή να έχουν έρθει σε επαφή με ζώα εκμετάλλευσης, η οποία τελεί υπό απαγόρευση στο πλαίσιο υγειονομικών μέτρων.
 4. Η περίοδος αυτής της απαγόρευσης πρέπει να διαρκεί μετά τη σφαγή ή/και τη θανάτωση του τελευταίου ζώου που έχει προσβληθεί ή είναι ευπαθές σε μια από τις παρακάτω ασθένειες, για τουλάχιστον:
 5. i)42 ημέρες σε περίπτωση βρουκέλλωσης, ii) 30 ημέρες σε περίπτωση λύσσας, ii) 15 ημέρες σε περίπτωση άνθρακα,.
 6. δεν πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση ή να έχουν έλθει σε επαφή με ζώα εκμετάλλευσης μιας περιοχής η οποία, για υγειονομικούς λόγους, τελεί υπό υπαγόρευση ή περιορισμό που επηρεάζει τα σχετικά είδη σύμφωνα με την κοινοτική ή/και την εθνική νομοθεσία,
 7. δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο υγειονομικών μέτρων σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία για τον αφθώδη πυρετό ούτε να έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού
2.  
  Απαγορεύεται να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου:
 1. τα αιγοπρόβατα τα οποία ενδεχομένως πρέπει να σφαγούν στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος για την εξάλειψη νόσων που δεν αναφέρονται στο παράρτημα Ε του π.δ. 420/1993 (Α΄179) ή στο τμήμα Ι του παραρτήματος Β του παρόντος διατάγματος.
 2. τα αιγοπρόβατα τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο για υγειονομικούς λόγους ή λόγους υγείας των ζώων που αιτιολογούνται από το άρθρο 30 της Συνθήκης της Ε.Κ.
3.  
  Επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου μόνο τα αιγοπρόβατα τα οποία:
 1. έχουν γεννηθεί και εκτραφεί από τη γέννησή τους στο έδαφος της χώρας ή το έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή.
 2. έχουν εισαχθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία
Άρθρο 5
1.  
  Τα αιγοπρόβατα σφαγής, εκτροφής και πάχυνσης δεν επιτρέπεται να διατίθενται στο εμπόριο, εκτός εάν τα ζώα αυτά:
 1. έχουν παραμείνει αδιαλείπτως στην εκμετάλλευση προέλευσης επί 30 τουλάχιστον ημέρες ή από τη γέννησή τους και μετά, εάν τα ζώα είναι νεότερα των 30 ημερών,
 2. δεν προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία έχουν εισαχθεί αιγοπρόβατα κατά τη διάρκεια των 21 ημερών που προηγούνται της αποστολής και
 3. δεν προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία έχουν εισαχθεί δίχηλα από τρίτη χώρα κατά τη διάρκεια των 30 ημερών που προηγούνται της αποστολής
2.  
  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 περιπτώσεις β) και γ), είναι δυνατόν να επιτρέπεται το εμπόριο αιγοπροβάτων, εφόσον τα ζώα αυτά έχουν απομονωθεί εντελώς από όλα τα άλλα ζώα της εκμετάλλευσης
Άρθρο 6
1.  
  Οι όροι που καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους εφαρμόζονται υποχρεωτικά στο εμπόριο όλων των αιγοπροβάτων
2.  
  Τα ζώα δεν πρέπει να έχουν παραμείνει έξω από την εκμετάλλευση προέλευσής τους για περισσότερες από έξι ημέρες μετά από την τελευταία πιστοποίησή τους για τη διάθεσή τους στο εμπόριο και την άφιξή τους στον τελικό προορισμό τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υγειονομικό πιστοποιητικό. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1, σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, η προθεσμία των έξι ημερών παρατείνεται κατά το χρόνο που διαρκεί το θαλάσσιο ταξίδι.
3.  
  Μετά την αναχώρηση από την εκμετάλλευση προέλευσης, τα ζώα αποστέλλονται απευθείας στην εκμετάλλευση προορισμού τους
4.  
  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, τα αιγοπρόβατα επιτρέπεται, μετά την αναχώρησή τους από την εκμετάλλευση προέλευσης και πριν από την άφιξή τους στον προορισμό τους, να διαμετακομίζονται μέσω ενός μόνον εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης. Για τα αιγοπρόβατα σφαγής, αντί του εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης, μπορεί να χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις εγκεκριμένου εμπόρου.
5.  
  Τα ζώα σφαγής που αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη πρέπει να οδηγούνται απευθείας σε σφαγείο και να σφάζονται το συντομότερο δυνατόν, και εντός 72 ωρών από την άφιξή τους
6.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 5, τα αιγοπρόβατα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου κατά τη μεταφορά τους και σε όλο το διάστημα από την αναχώρησή τους από την εκμετάλλευση προέλευσης μέχρι την άφιξή τους στον προορισμό τους, απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με αιγοπρόβατα που δεν προορίζονται για το εμπόριο, ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγειονομική τους κατάσταση
Άρθρο 7
1.  
  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 περίπτωση α), επιτρέπεται το εμπόριο αιγοπροβάτων σφαγής ύστερα από περίοδο συνεχούς παραμονής 21 τουλάχιστον ημερών στην εκμετάλλευση προέλευσης
2.  
  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 περίπτωση β), και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6, τα αιγοπρόβατα σφαγής επιτρέπεται να αποστέλλονται από την εκμετάλλευση προέλευσης, στην οποία έχουν παραληφθεί αιγοπρόβατα κατά τη διάρκεια των 21 ημερών που προηγούνται της αποστολής, εφόσον αποστέλλονται απευθείας σε σφαγείο προς άμεση σφαγή χωρίς να διέρχονται από κέντρο συγκέντρωσης ή από σημείο στάσης εγκεκριμένα σύμφωνα με το π.δ. 344/1997 (Α΄233).
3.  
  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, τα αιγοπρόβατα σφαγής επιτρέπεται, μετά την αναχώρησή τους από την εκμετάλλευση προέλευσης, να διέρχονται από ένα επιπλέον κέντρο συγκέντρωσης υπό τους ακόλουθους εναλλακτικούς όρους:
 1. τα ζώα, πριν διέλθουν από το εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης που αναφέ-ρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
 2. i) μετά την αναχώρηση από την εκμετάλλευση προέλευσης, τα ζώα διέρχονται από ένα μόνο κέντρο συγκέντρωσης υπό επίσημη κτηνιατρική επιτήρηση, στο οποίο επιτρέπονται ταυτόχρονα μόνο ζώα του ιδίου τουλάχιστον υγειονομικού χαρακτηρισμού, και ii) με την επιφύλαξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ταυτοποίηση των αιγοπροβάτων, το αργότερο στο κέντρο αυτό συγκέντρωσης, τα ζώα ταυτοποιούνται ατομικά ώστε να είναι δυνατόν, σε κάθε περίπτωση, να προσδιορίζεται η εκμετάλλευση προέλευσης, και iii) από το κέντρο συγκέντρωσης, τα ζώα, συνοδευόμενα από επίσημο κτηνιατρικό έγγραφο, μεταφέρονται στο εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 προκειμένου να πιστοποιηθούν και να αποσταλούν απευθείας σε σφαγείο, είτε
 3. τα ζώα επιτρέπεται, μετά την αποστολή τους από άλλο κράτος μέλος προέλευσης, να διέρχονται από ένα εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης πριν αποσταλούν στο σφαγείο προορισμού της χώρας υπό τους ακόλουθους όρους:
 4. i) είτε το κέντρο συγκέντρωσης βρίσκεται στο έδαφος της Ελλάδος από το οποίο τα ζώα πρέπει να μεταφερθούν υπό την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου απευθείας σε σφαγείο προκειμένου να σφαγούν εντός πέντε (5) ημερών από την άφιξή τους στο εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης, είτε ii) το εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους διαμετακόμισης από το οποίο τα ζώα μεταφέρονται απευθείας στο σφαγείο προορισμού που αναγράφεται στο υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, που εκδίδεται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 6
Άρθρο 8 "άρθρο 5 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ)"
1.  
  Με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών απαιτήσεων που μπορεί να προβλέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος διατάγματος, τα αιγοπρόβατα αναπαραγωγής, εκτροφής και πάχυνσης πρέπει, εκτός των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 4, να πληρούν, προκειμένου να εισέλθουν σε εκμετάλλευση αιγοπροβάτων επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση ή απαλλαγμένη από βρουκέλλωση, τις απαιτήσεις του παραρτήματος Α κεφάλαιο 1 σημείο Δ ή κεφάλαιο 2 σημείο Δ, αντίστοιχα, του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 9 "Με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών εγγυήσεων που μπορεί να απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος διατάγματος, τα ζώα εκτροφής και αναπαραγωγής πρέπει επιπλέον να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:"
1.  
  Να προέρχονται από εκμετάλλευση ή να έχουν έρθει σε επαφή μόνο με ζώα από εκμετάλλευση: α.) Στην οποία οι ακόλουθες ασθένειες δεν έχουν διαπιστωθεί κλινικά: i) κατά την διάρκεια των έξι (6) τελευταίων μηνών, η μεταδοτική αγαλαξία του προβάτου (Μycοplasma agalactiae) και η μεταδοτική αγαλαξία των αιγών (Μycοplasma agalactiae, Μ. capricοlum, Μ. Μycοides subsp, Μycοides «large cοlοny»), ιι) κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, η παραφυματίωση ή τυρώδης λεμφαδενίτις, iii) κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η πνευμονική αδενομάτωση, η Μaedi Visna ή η λοιμώδης αρθρίτις εγκεφαλίτις των αιγών. Η προθεσμία αυτή μειώνεται σε δώδεκα (12) μήνες, εάν τα ζώα που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια Μaedi Visna ή τη λοιμώδη αρθρίτιδα εγκεφαλίτιδα των αιγών θανατώθηκαν και τα υπόλοιπα ζώα αντέδρασαν αρνητικά σε δύο ορολογικές δοκιμές αναγνωρισμένες, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 15 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ ή η οποία, με την επιφύλαξη της τήρησης των απαιτήσεων για άλλες ασθένειες, παρέχει, για μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες ασθένειες, κατ’ εφαρμογή ενός εγκεκριμένου προγράμματος, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος διατάγματος, υγειονομικές εγγυήσεις που είναι ισοδύναμες για την ή τις εν λόγω ασθένειες.
 1. Από την οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί στον επίσημο κτηνίατρο, τον επιφορτισμένο με την έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού, κανένα περιστατικό που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1α) του παρόντος άρθρου
 2. Της οποίας ο ιδιοκτήτης έχει δηλώσει, ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του τέτοιο περιστατικό και επιπλέον έχει δηλώσει εγγράφως, ότι το ζώο ή τα ζώα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, ανταποκρίνονται στα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1α) του παρόντος άρθρου
2.  
  Όσον αφορά τη μεταδοτική επιδιδυμίτιδα των κριών (Β. ονis) οι μη ευνουχισμένοι κριοί εκτροφής πρέπει:.
 1. να προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα μεταδοτικής επιδιδυμίτιδας των κριών (Β. ονis) κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών,.
 2. να έχουν διαμείνει συνεχώς στην εν λόγω εκμετάλλευση κατά την διάρκεια των εξήντα (60) ημερών που προηγούνται της αποστολής,
 3. να έχουν υποβληθεί, κατά τη διάρκεια των τριάντα (30) ημερών που προηγούνται της αποστολής, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε ορολογική εξέταση, σύμφωνα με το παράρτημα Δ, ή να ανταποκρίνονται σε ισοδύναμες υγειονομικές απαιτήσεις αναγνωρισμένες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ
3.  
  Η τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου πρέπει να αναφέρεται στο υγειονομικό πιστοποιητικό, που συνοδεύει τα αιγοπρόβατα εκτροφής και αναπαραγωγής, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ε του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 10
1.  
  Τα υποχρεωτικά ή προαιρετικά προγράμματα καταπολέμησης ή επιτήρησης για κάθε μία από τις λοιμώδεις ασθένειες, που αναφέρονται στο παράρτημα Β τμήμα ΙΙ, που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν στη χώρα, υποβάλλονται από την αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέροντας ιδίως:
 1. την κατάσταση της ασθένειας στη χώρα,
 2. την αιτιολόγηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της ασθένειας και τις πιθανές ωφέλειες σε σχέση με το κόστος του προγράμματος,
 3. τη γεωγραφική ζώνη στην οποία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα,
 4. τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι εκμεταλλεύσεις και τα πρότυπα βάσει των οποίων γίνεται η κατάταξη αυτή, καθώς και τις διαδικασίες δοκιμής,
 5. τις διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος,
 6. τις ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται, αν μία εκμετάλλευση διαγράφεται για οποιοδήποτε λόγο από τη συγκεκριμένη κατηγορία,
 7. τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, όταν διαπιστώνονται θετικά αποτελέσματα κατά τους ελέγχους που διεξάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος
2.  
  Οι συμπληρωματικές γενικές ή μερικές εγγυήσεις που απαιτούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων, προσδιορίζονται συγχρόνως ή το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την έγκριση των προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εγγυήσεις αυτές δεν μπορεί να είναι αυστηρότερες από αυτές που εφαρμόζονται στο εμπόριο εντός της χώρας.
3.  
  Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις ενός προγράμματος ή των εγγυήσεων, που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4.  
  Τα προγράμματα καταπολέμησης ή επιτήρησης για κάθε μία από τις ασθένειες του παραρτήματος Β τμήμα ΙΙ, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, τίθενται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 11
1.  
  Προκειμένου η χώρα να χαρακτηρισθεί ολικά ή μερικά απαλλαγμένη από μία από τις ασθένειες, που απαριθμούνται στο παράρτημα Β τμήμα ΙΙ του παρόντος διατάγματος, στις οποίες είναι ευαίσθητα τα αιγοπρόβατα, η αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κατάλληλα δικαιολογητικά αναφέροντας ιδιαίτερα:.
 1. τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισής της στη χώρα,
 2. τα αποτελέσματα των δοκιμών επιτήρησης, οι οποίες βασίζονται σε ορολογική μικροβιολογική ή παθολογική και επιδημιολογική έρευνα, καθώς και στο γεγονός ότι η ασθένεια αυτή είναι υποχρεωτικής δήλωσης,
 3. τη χρονική διάρκεια κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επιτήρηση,
 4. ενδεχομένως, την περίοδο κατά την οποία απαγορεύθηκε ο εμβολιασμός κατά της ασθένειας και τη γεωγραφική ζώνη την οποία αφορά η απαγόρευση αυτή,
 5. τους κανόνες που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας
2.  
  Κάθε τροποποίηση των δικαιολογητικών, που αναφέρονται στη παράγραφο 1 σχετικά με την ασθένεια, υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3.  
  Οι συμπληρωματικές, γενικές ή μερικές, εγγυήσεις που απαιτούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων εγκρίνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία και δεν επιτρέπεται να είναι αυστηρότερες, από αυτές που εφαρμόζονται στο εμπόριο εντός της χώρας
Άρθρο 12
1.  
  Απαγορεύεται η λειτουργία κέντρων συγκέντρωσης ζώων (ζωοαγορών και ζωοπανηγύρεων) καθώς και οι αγοραπωλησίες ζώων εντός αυτών, τα οποία δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Η λειτουργία κέντρων συγκέντρωσης ζώων υπόκειται στον έλεγχο, την επιτήρηση και την έγκριση των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών. Για την έγκριση της λειτουργίας των κέντρων πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. να επιτηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους από επίσημο κτηνίατρο, ο οποίος μεριμνά για την τήρηση ιδίως των προϋποθέσεων του άρθρου 3 παράγραφος 5,
 2. να βρίσκονται σε περιοχή για την οποία δεν ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά υγειονομικά μέτρα σύμφωνα με την εθνική ή και την κοινοτική νομοθεσία,
 3. να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν από τη χρήση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επίσημου κτηνιάτρου,
 4. λαμβανομένης υπόψη της χωρητικότητας των κέντρων συγκέντρωσης πρέπει αυτά να διαθέτουν:
 5. i εγκατάσταση αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν, όταν χρησιμοποιούνται ως κέντρα συγκέντρωσης, ii κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των ζώων, τον κατάλληλο σταβλισμό τους, την παροχή νερού και τροφής, καθώς και για την παροχή των απαιτούμενων φροντίδων.
 6. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, iii κατάλληλες υποδομές επιθεώρησης, iν κατάλληλες υποδομές απομόνωσης, ν κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και οχημάτων, νi κατάλληλο χώρο για την αποθήκευση των ζωοτροφών, της στρωμνής και της κόπρου, νii κατάλληλο σύστημα συλλογής λυμάτων, νiii γραφείο ή χώρο για τον επίσημο κτηνίατρο.
 7. να δέχονται μόνον ζώα ταυτοποιούμενα σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία και να τηρούν τους υγειονομικούς όρους που καθορίζονται από το παρόν διάταγμα για τη συγκεκριμένη κατηγορία των ζώων.
 8. Για το σκοπό αυτό, όταν εισέρχονται ζώα, ο ιδιοκτήτης ή ο επιστάτης του κέντρου είναι υποχρεωμένος να ελέγχει εάν τα ζώα συνοδεύονται από τα υγειονομικά ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για τα είδη ή τις κατηγορίες τους,.
 9. να επιθεωρούνται τακτικά από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πληρούνται συνεχώς οι προϋποθέσεις έγκρισης
2.  
  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να θέσουν σε λειτουργία κέντρο συγκέντρωσης ζώων, υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:
 2. 10.000, από το οποίο να προκύπτει, ό,τι σε απόσταση τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων δεν λειτουργούν άλλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου υπό κλίμακα 1:
 4. 5.000, στο οποίο να απεικονίζονται οι εγκαταστάσεις που περιγράφονται στην περίπτωση δ της παραγράφου 1.
 5. Κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και του εξοπλισμού τους
 6. Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του επιστάτη του κέντρου με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση:
 7. i. να επιτρέπει την είσοδο μόνο σε ζώα, τα οποία αναγνωρίζονται ατομικά, συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για τα είδη ή τις κατηγορίες ζώων, για τα οποία είναι εγκεκριμένο το κέντρο ii να καταχωρεί σε αρχείο ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και πληροφορίες, να τα διατηρεί για τρία χρόνια τουλάχιστον και να τα θέτει στη διάθεση των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών, όταν ζητηθούν.
 8. Βιβλίο τήρησης στοιχείων ή πρόγραμμα σε βάση ηλεκτρονικών δεδομένων για την τήρηση των παρακάτω στοιχείων:
 9. i. το όνομα του ιδιοκτήτη, την προέλευση, την ημερομηνία εισόδου και εξόδου, τον αριθμό και τα αναγνωριστικά σημεία των αιγοπροβάτων ή τον αριθμό μητρώου της εκμετάλλευσης προέλευσης των ζώων που εισέρχονται στο κέντρο, κατά περίπτωση την έγκριση ή τον αριθμό έγκρισης ή μητρώου του κέντρου συγκέντρωσης μέσω του οποίου διήλθαν τα ζώα πριν εισέλθουν στο κέντρο, καθώς και τον προβλεπόμενο προορισμό τους, ii τον αριθμό μητρώου του μεταφορέα και τον αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού που παραδίδει ή παραλαμβάνει ζώα στο κέντρο.
3.  
  Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αιτήσεως η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή διενεργεί επιτόπιο έλεγχο και συντάσσει λεπτομερή έκθεση ελέγχου, την οποία κοινοποιεί στον αιτούντα εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις, χορηγείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη άδεια λειτουργίας του κέντρου και κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης. Η συγκεκριμένη κτηνιατρική άδεια λειτουργίας απαιτείται ανεξάρτητα από κάθε άλλη άδεια λειτουργίας που τυχόν προβλέπουν άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4.  
  Η άδεια λειτουργίας μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένα από τα είδη που καλύπτει το παρόν διάταγμα ή σε ζώα εκτροφής ή πάχυνσης ή σφαγής. Οι χορηγούμενες άδειες καθώς και κάθε μεταβολή τους κοινοποιούνται στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία υποχρεούται να κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κατάλογο των εγκεκριμένων κέντρων συγκέντρωσης της χώρας και κάθε μεταβολή του.
5.  
  Ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης των κέντρων συγκέντρωσης των ζώων αποτελείται από οκτώ αλφαριθμητικά στοιχεία ως εξής: ΕL00ΖΑ00, με τον οποίο προσδιορίζονται: - ο λογότυπος της χώρας ΕL - ο κωδικός αριθμός του νομού 00 σύμφωνα με την ΚΥΑ 24197/Γ3812/ * (Β 882) - το χαρακτηριστικό πρόθεμα για τα κέντρα συγκέντρωση ζώων ΖΑ - ο αύξων αριθμός καταχώρισης του κέντρου στο μητρώο της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, αποτελούμενο από δύο ψηφία, ξεκινώντας με την αρίθμηση 00
6.  
  Με απόφαση του οικείου νομάρχη δύναται να αναστέλλεται ή να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το παρόν άρθρο ή άλλες συναφείς κτηνιατρικές διατάξεις σχετικά με τους υγειονομικούς περιορισμούς. Η άδεια λειτουργίας τίθεται εκ νέου σε ισχύ ή επαναχορηγείται, όταν η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή βεβαιώνεται ότι το κέντρο συγκέντρωσης πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
7.  
  Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μεριμνά, ώστε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των κέντρων συγκέντρωσης να διατίθεται επαρκής αριθμός εγκεκριμένων κτηνιάτρων για την εκπλήρωση όλων των καθηκόντων
Άρθρο 13
1.  
  Όλοι οι έμποροι αιγοπροβάτων καταγράφονται υποχρεωτικά σε μητρώο, εγκρίνονται και λαμβάνουν αριθμό έγκρισης από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. Οι εγκεκριμένοι έμποροι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. να εμπορεύονται μόνο ζώα που είναι ταυτοποιημένα και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που πληρούν τους όρους του άρθρου 3.
 2. Για το σκοπό αυτόν, εξασφαλίζουν ότι τα ζώα φέρουν τα κατάλληλα αναγνωριστικά σημεία και συνοδεύονται από τα ενδεδειγμένα υγειονομικά έγγραφα, σύμφωνα με το παρόν διάταγμα,.
 3. υποχρεούνται είτε βάσει του εγγράφου που συνοδεύει τα ζώα είτε βάσει των αναγνωριστικών αριθμών ή σημείων των ζώων, να τηρούν μητρώο ή βάση δεδομένων και να διατηρούν επί τρία τουλάχιστον έτη τα ακόλουθα στοιχεία:
 4. i) το όνομα του ιδιοκτήτη, την προέλευση, την ημερομηνία αγοράς, τις κατηγορίες, τον αριθμό και τα αναγνωριστικά σημεία των αιγοπροβάτων ή τον αριθμό μητρώου της εκμετάλλευσης των αγοραζόμενων ζώων, κατά περίπτωση δε την έγκριση ή τον αριθμό έγκρισης ή μητρώου του κέντρου συγκέντρωσης μέσω του οποίου διήλθαν τα ζώα πριν εισέλθουν στο κέντρο καθώς και τον προορισμό τους, ii) τον αριθμό μητρώου του μεταφορέα και τον αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού που παραδίδει και παραλαμβάνει ζώα, iii) το όνομα και τη διεύθυνση του αγοραστή και τον προορισμό του ζώου, iν). αντίγραφα των σχεδίων δρομολογίου ή/και αριθμό πρωτοκόλλου των υγειονομικών πιστοποιητικών,.
 5. όταν διατηρούν ζώα στις εγκαταστάσεις τους, υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι:
 6. i. παρέχεται ειδική εκπαίδευση στο υπεύθυνο για τα ζώα προσωπικό όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος, και τη φροντίδα και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, ii. τα ζώα ελέγχονται τακτικά και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε δοκιμές από τον επίσημο κτηνίατρο και ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών.
2.  
  Όλες οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι έμποροι για την άσκηση του επαγγέλματός τους καταγράφονται σε μητρώο και λαμβάνουν τον αριθμό έγκρισης του εμπόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. να επιτηρούνται από επίσημο κτηνίατρο
 2. να ευρίσκονται σε περιοχή που δεν τελεί υπό απαγόρευση ή περιορισμό σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική ή εθνική νομοθεσία
 3. να διαθέτουν:
 4. - i) κατάλληλες εγκαταστάσεις με την απαιτούμενη χωρητικότητα, ιδίως δε τις ενδεδειγμένες υποδομές για την επιθεώρηση και την απομόνωση έτσι ώστε να μπορούν να απομονώνονται όλα τα ζώα σε περίπτωση εμφανίσεως μεταδοτικής ασθένειας, - ii) κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκφόρτωση των ζώων και, εφόσον απαιτείται, τον κατάλληλο σταβλισμό τους, την παροχή νερού και τροφής καθώς και των τυχόν απαιτούμενων φροντίδων.
 5. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, iii) κατάλληλο χώρο αποθήκευσης της στρωμνής και της κόπρου, iν) κατάλληλο σύστημα συλλογής λυμάτων.
 6. πριν από κάθε χρήση, οι εγκαταστάσεις καθαρίζονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου
3.  
  Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή δύναται να αναστέλλει ή να ανακαλεί την έγκριση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το παρόν άρθρο ή άλλες συναφείς κτηνιατρικές διατάξεις σχετικές με τους υγειονομικούς περιορισμούς. Η έγκριση τίθεται εκ νέου σε ισχύ ή επαναχορηγείται, όταν η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή βεβαιώνεται ότι ο έμπορος τηρεί πλήρως όλες τις σχετικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή πραγματοποιεί τακτικά επιθεωρήσεις για να βεβαιώνεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου
5.  
  Ο τρόπος τήρησης μητρώου καταχώρησης εμπόρων ζώων καθορίζεται από την 2001/106/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής (Ε.Ε. αρ. L 39 της 9.2.2001). Η διαδικασία έγκρισης και χορήγησης αριθμού έγκρισης αυτών, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 308/2000 (Α΄ 252). Οι κωδικοί αριθμοί, που χορηγούνται, σχηματίζονται με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του ιδίου ως άνω άρθρου.
Άρθρο 14
1.  
  Οι μεταφορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 344/1997 (Α΄233) υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:.
 1. πρέπει να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των ζώων μεταφορικά μέσα:
 2. i) κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε τα κόπρανα, η στρωμνή ή η ζωοτροφή να μη μπορούν να χυθούν έξω από το όχημα, ii) που καθαρίζονται και απολυμαίνονται, αμέσως μετά από κάθε μεταφορά ζώων ή οποιουδήποτε προϊόντος που μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων, και, αν είναι αναγκαίο, πριν από κάθε φόρτωση ζώων, με απολυμαντικά επίσημα εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή,
 3. πρέπει είτε να διαθέτουν τις κατάλληλες και εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αποθήκευσης της στρωμνής και της κόπρου, είτε να προσκομίζουν αποδεικτικά ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τρίτους εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή
2.  
  Για κάθε όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ζώων, ο μεταφορέας υποχρεούται να τηρεί μητρώο, επί τρία τουλάχιστον έτη, με τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
 1. τόποι και ημερομηνίες παραλαβής, καθώς και όνομα ή εταιρική επωνυμία και διεύθυνση της εκμετάλλευσης ή του κέντρου συγκέντρωσης από το οποίο παραλαμβάνονται τα ζώα,
 2. τόποι και ημερομηνίες παράδοσης, καθώς και όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνσή του ή των παραληπτών,
 3. είδος και αριθμός μεταφερόμενων ζώων,
 4. ημερομηνία και τόπος απολύμανσης,
 5. λεπτομέρειες των συνοδευτικών εγγράφων, αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία έκδοσης κ.λ.π.
3.  
  Οι μεταφορείς υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο, μεταξύ της αναχώρησης από την εκμετάλλευση ή το κέντρο συγκέντρωσης προέλευσης και της άφιξης στον τόπο προορισμού της, ώστε η παρτίδα των ζώων να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με ζώα χαμηλότερου υγειονομικού χαρακτηρισμού
4.  
  Κατά τη διαδικασία έγκρισης από τη νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή οι μεταφορείς υποχρεούνται να υποβάλουν γραπτή δήλωση, με την οποία δεσμεύονται ότι:
 1. θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση προς το παρόν διάταγμα, και ιδίως προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τα κατάλληλα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα,
 2. η μεταφορά των ζώων θα ανατίθεται σε άτομα με την κατάλληλη ικανότητα, επαγγελματική επάρκεια και γνώσεις
5.  
  Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το άρθρο 13 του π.δ. 344/1997 (Α΄233) για την επιβολή κυρώσεων.
Άρθρο 15
1.  
  Τα αιγοπρόβατα πρέπει να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά προς τον προορισμό τους, από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο με ένα από τα υποδείγματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ του παραρτήματος Ε, ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα προσαρμοσμένο στις μετακινήσεις ζώων στο εσωτερικό της ώρας. Το πιστοποιητικό αποτελείται από ένα μόνο φύλλο ή, εάν απαιτούνται περισσότερες σελίδες, έχει τέτοια μορφή ώστε οι σελίδες αυτές να αποτελούν αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα του συνόλου, και φέρουν όλες τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό συντάσσεται την ημέρα της υγειονομικής εξέτασης στην ελληνική γλώσσα, και εφόσον προορίζεται για άλλο κράτος μέλος, και στην επίσημη γλώσσα της χώρας προορισμού. Το πιστοποιητικό ισχύει για δέκα ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης.
2.  
  Η υγειονομική εξέταση για την έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εγγυήσεων, για μια παρτίδα ζώων μπορεί να διεξάγεται στην εκμετάλλευση προέλευσης ή σε εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης ή, στην περίπτωση ζώων σφαγής, στις εγκαταστάσεις του εμπόρου. Τα πιστοποιητικά συντάσσονται από τον επίσημο κτηνίατρο μετά τις επιθεωρήσεις, τις επισκέψεις και τους ελέγχους που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα.
3.  
  Ο επίσημος κτηνίατρος του κέντρου συγκέντρωσης διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους στα ζώα που εισέρχονται σε αυτό
4.  
  Όσον αφορά τα αιγοπρόβατα προς πάχυνση και εκτροφή τα οποία αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος από εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης της χώρας, το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και ανταποκρίνεται ανάλογα προς το υπόδειγμα ΙΙ ή ΙΙΙ του παραρτήματος Ε, εκδίδεται μόνο βάσει των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και επισήμου εγγράφου που περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, το οποίο έχει συμπληρώσει ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση προέλευσης
5.  
  Όσον αφορά τα αιγοπρόβατα προς σφαγή τα οποία αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος από εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης ή από εγκεκριμένη εγκατάσταση εμπόρου της χώρας, το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και ανταποκρίνεται προς το υπόδειγμα Ι του παραρτήματος Ε, εκδίδεται μόνο βάσει των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και επισήμου εγγράφου που περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, το οποίο έχει συμπληρώσει ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση προέλευσης ή το κέντρο συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 περίπτωση α) υποπερίπτωση i)
6.  
  Όσον αφορά τα αιγοπρόβατα προς σφαγή που περνούν από κέντρο συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 περίπτωση β) υποπερίπτωση ii), ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για το κέντρο συγκέντρωσης στο κράτος μέλος διαμετακόμισης εκδίδει ένα δεύτερο υγειονομικό πιστοποιητικό για το κράτος μέλος προορισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του παραρτήματος Ε και το οποίο συμπληρώνει με τα ζητούμενα στοιχεία από το ή τα πρωτότυπα υγειονομικά πιστοποιητικά και το προσαρτά σε επικυρωμένο αντίγραφό του. Στην περίπτωση αυτή, η συνδυασμένη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
7.  
  Ο επίσημος κτηνίατρος που εκδίδει υγειονομικό πιστοποιητικό για ζώα προοριζόμενα για άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ του παραρτήματος Ε, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούται να καταχωρεί τη διακίνηση των ζώων στο σύστημα ΑΝΙΜΟ κατά την ημέρα έκδοσης του πιστοποιητικού
Άρθρο 16 "(άρθρο 10 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ)"
1.  
  Για τους ελέγχους στον τόπο καταγωγής, την οργάνωση και τις συνέπειες των ελέγχων που πραγματοποιούνται στον τόπο προορισμού και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να λαμβάνονται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β του π.δ. 420/1993 (Α΄ 179).
Άρθρο 17 "(άρθρο 11 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων παρέχουν κάθε απαραίτητη συνδρομή στους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους
Άρθρο 18 "Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ι. Εκμετάλλευση αιγοπροβάτων επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση (Β. Μelitensis). Α. [...]"
1.  
  Για τις επίσημα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων (Β. melitensis), που δεν βρίσκονται σε τμήμα του εδάφους που έχει αναγνωρισθεί ως επίσημα απαλλαγμένο από βρουκέλλωση και στις οποίες, μετά τον χαρακτηρισμό τους, η είσοδος των ζώων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου Δ, ελέγχεται κάθε χρόνο αντιπροσωπευτικό τμήμα του πληθυσμού αιγοπροβάτων κάθε εκμετάλλευσης ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών. Ο χαρακτηρισμός της εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρείται εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι αρνητικά. Σε κάθε εκμετάλλευση, το αντιπροσωπευτικό τμήμα ζώων που πρέπει να ελέγχεται συνίσταται από: όλα τα μη ευνουχισμένα αρσενικά ζώα ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών, όλα τα ζώα που εισήχθησαν στην εκμετάλλευση μετά τον προηγούμενο έλεγχο, 25% των θηλυκών ζώων σε ηλικία αναπαραγωγής (σεξουαλικώς ώριμα) ή σε θηλασμό, χωρίς ο αριθμός τους αυτός να μπορεί να είναι κάτω των πενήντα (50) ανά εκμετάλλευση, εκτός από τις εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχουν λιγότερα από πενήντα (50) τέτοια θηλυκά ζώα, οπότε πρέπει να ελέγχονται όλα αυτά τα θηλυκά ζώα.
 1. τουλάχιστον 99,8% των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων είναι εκμεταλλεύσεις επίσημα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση ή
 2. Πάντως, ο χαρακτηρισμός αυτός μπορεί να αναστέλλεται προσωρινά, εάν το ή τα ζώα εξαλειφθούν ή απομονωθούν αμέσως μέχρις ότου επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία ή όχι βρουκέλλωσης (Β. melitensis),.
 3. δεν υπάρχουν αιγοπρόβατα εμβολιασμένα κατά της βρουκέλλωσης (Β. melitensis), εκτός εάν πρόκειται για ζώα που έχουν εμβολιασθεί τουλάχιστον προ δύο (2) ετών με εμβόλιο RΕV.1 ή με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο που έχει εγκριθεί με τη διαδικασία του άρθρου 15 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ,.
 4. Τα εμβολιασμένα ζώα πρέπει να έχουν εμβολιασθεί πριν από την ηλικία των επτά μηνών,.
 5. η βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων είναι ασθένεια που δηλώνεται υποχρεωτικά πριν από τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια,
  • δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα καμία περίπτωση βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων πριν από τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια, ιιι) ο εμβολιασμός απαγορεύεται πριν από τουλάχιστον τρία (3) χρόνια και
 6. έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 15 της Οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, η τήρηση αυτών των προϋποθέσεων
 7. μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών που αναφέρονται στα στοιχεία γ) ή δ) υπάρχουν μόνο αιγοπρόβατα που γεννήθηκαν στην συγκεκριμένη εκμετάλλευση ή προέρχονται από εκμετάλλευση απαλλαγμένη από βρουκέλλωση υπό τους όρους που προβλέπονται στο σημείο Δ, και
2.  
  Για μια περιοχή που δεν είναι επίσημα απαλλαγμένη αλλά, στην οποία πάνω από 99% των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων έχουν δηλωθεί ως επίσημα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση (Β. melitensis), η συχνότητα των ελέγχων των επίσημα απαλλαγμένων από βρουκέλλωση εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων μπορεί να φτάσει τα τρία (3) χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκμεταλλεύσεις που δεν είναι επίσημα απαλλαγμένες τίθενται υπό επίσημο έλεγχο ή υποβάλλονται σε πρόγραμμα εξάλειψης. Β. Διατήρηση του χαρακτηρισμού. Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή διατάσσει:. Κράτος μέλος ή περιοχή επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση. - όλα τα μη ευνουχισμένα και μη εμβολιασμένα αρσενικά ζώα ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών, - όλα τα μη ευνουχισμένα και εμβολιασμένα αρσενικά ζώα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών, - όλα τα ζώα που εισήχθησαν στην εκμετάλλευση μετά τον προηγούμενο έλεγχο, - 25% των θηλυκών ζώων σε ηλικία αναπαραγωγής (σεξουαλικώς ώριμα) ή σε θηλασμό, χωρίς ο αριθμός τους αυτός να μπορεί να είναι κάτω των πενήντα (50) ανά εκμετάλλευση, εκτός από τις εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχουν λιγότερα από πενήντα (50) τέτοια θηλυκά ζώα, οπότε πρέπει να ελέγχονται όλα αυτά τα θηλυκά ζώα. Γ. Υποψία ή εμφάνιση της βρουκέλλωσης.
 1. αναγνωρίζονται ατομικά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1α) του παρόντος διατάγματος,
 2. Η αρμόδια διεύθυνση της Γεν.
 3. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενήμερα για την εξέλιξη της κατάστασης.
  • ετησίως από το δεύτερο έτος μετά την αναγνώριση της χώρας ή του νομού ως επίσημα απαλλαγμένης από βρουκέλλωση (Β. melitensis), οι τυχαίοι έλεγχοι, που πραγματοποιούνται είτε στις εκμεταλλεύσεις είτε στα σφαγεία, δείχνουν, με ποσοστό βεβαιότητας 95%, ότι λιγότερο από 0,2% των εκμεταλλεύσεων έχουν μολυνθεί ή 5% τουλάχιστον των αιγοπροβάτων άνω των έξι (6) μηνών υποβλήθηκαν, σε δοκιμές σύμφωνα με το παράρτημα Γ, με αρνητικά αποτελέσματα, ιιι) εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι για την απόδοση του χαρακτηρισμού.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εκμετάλλευση αιγοπροβάτων απαλλαγμένη από βρουκέλλωση (Β. melitensis).
  • Α. Απόδοση του χαρακτηρισμού.
  • Θεωρείται ως εκμετάλλευση απαλλαγμένη από βρουκέλλωση (Β. melitensis) μία εκμετάλλευση:.
 4. οι προβλεπόμενες στο σημείο Δ.2 προϋποθέσεις έχουν τηρηθεί δίχως διακοπή κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου,.
 5. ι) - δεν έχουν εμβολιασθεί κατά τα δύο τελευταία χρόνια έχουν απομονωθεί στην εκμετάλλευση καταγωγής υπό κτηνιατρικό έλεγχο, και έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο αυτή, σε δύο (2) δοκιμές με αρνητικά αποτελέσματα σε διάστημα τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδων σύμφωνα με το παράρτημα Γ, ή
 6. Η δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος διενεργείται μόνο στις δοκιμές που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα ζώα.
 7. Εάν κατά την ανίχνευση με τη δοκιμή Rοse Βengal περισσότερο από 5% των ζώων της εκμετάλλευσης παρουσιάζει θετική αντίδραση σε αυτή, πραγματοποιείται συμπληρωματικός έλεγχος σε κάθε ζώο της εκμετάλλευσης με τη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος.
 8. Για τη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος, ο ορός που περιέχει τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες ΙCFΤ/ml πρέπει να θεωρείται θετικός.
 9. Τα αντιγόνα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το εθνικό εργαστήριο αναφοράς και να τιτλοποιούνται σε σχέση με τον δεύτερο διεθνή πρότυπο ορό Αnti-Βrucella Αbοrtus.
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ Επίσημη δοκιμή ανίχνευσης της μεταδοτικής επιδιδυμίτιδας των κριών (Β. ονis).
 11. Δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος:
 12. Το χρησιμοποιούμενο ειδικό αντιγόνο πρέπει να έχει εγκριθεί από το εθνικό εργαστήριο αναφοράς και να προτυποποιείται σε σχέση με το διεθνή πρότυπο ορό Αnti-Βrucella ονis.
 13. Ο ορός εργασίας (καθημερινού ελέγχου) πρέπει να προτυποποιείται σε σχέση με τον διεθνή πρότυπο ορό Αnti-Βrucella ονis που παρασκευάζεται από το κεντρικό κτηνιατρικό εργαστήριο του WΕΥΒRΙDGΕ, SURRΕΥ, UΚ. Ο ορός που περιέχει τουλάχιστον 50 διεθνείς μονάδες ανά ΜL πρέπει να θεωρείται θετικός.
  • - έχουν εμβολιασθεί με το εμβόλιο RΕV.1 ή με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο που έχει εγκριθεί με τη διαδικασία του άρθρου 15 της Οδηγίας 91/68/ΕΟΚ πριν από την ηλικία των επτά (7) μηνών αλλά το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την είσοδό τους στην εκμετάλλευση προορισμού.
  • Ε. Αλλαγή χαρακτηρισμού.
  • Μία εκμετάλλευση αιγοπροβάτων απαλλαγμένη από βρουκέλλωση (Β. melitensis) μπορεί να χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση (Β. melitensis) μετά από ένα διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών εάν:.
3.  
  Όταν επιβεβαιωθεί η βρουκέλλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή, αφού εκτιμήσει τις περιστάσεις επανεμφάνισης βρουκέλλωσης (Β. melitensis), αποφασίζει, εφόσον η εκτίμησή της το δικαιολογεί, σύμφωνα με τη κοινοτική διαδικασία, την αναστολή ή την ανάκληση του χαρακτηρισμού αυτής της περιοχής. Εάν ανακληθεί ο χαρακτηρισμός, οι όροι του νέου χαρακτηρισμού καθορίζονται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Δ. Εισαγωγή ζώων σε εκμετάλλευση αιγοπροβάτων επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση (Β. melitensis). Σε εκμετάλλευση αιγοπροβάτων επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση μπορούν να εισάγονται μόνο τα αιγοπρόβατα που ανταποκρίνονται στις κατωτέρω προϋποθέσεις:.
Άρθρο 19 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος π. δ/τος επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242).
Άρθρο 20 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα 35/1995 (Α΄31) και 157/2002 (Α΄137). Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στα ανωτέρω διατάγματα νοούνται οι διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 21 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από 1ης Ιουλίου 2004, εξαιρουμένων των άρθρων 14 παρ. 5 και 19 αυτού, των οποίων η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α΄ 110), που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914» (Α΄47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν. 2637/1998 (Α΄200). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ 1533/Β΄/14.10.2004).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 165/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1968/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/91 1968
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ132 2004
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώ-ντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και σε εκτέλεση[...]" 1995/35 1995
(1) Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/628/ΕΟΚ και 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου. 1997/344 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/308 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005