ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/243

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διάρθρωση, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδων επιλογής προϊσταμένων της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Διεύθυνση του Ειδικού Ληξιαρχείου εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Άρθρο 2 "Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου συνίστανται στην καταχώρηση (μεταγραφή) των ληξιαρχικών πράξεων, που συντάσσονται στην αλλοδαπή, για Έλληνες υπηκόους, είτε ενώπιον των ελληνικών προξενικών αρχών, είτε ενώπιον των επιχωρίων αρχώ [...]"
1.  
  Έκδοση αντιγράφων από τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία συντάχθηκαν οι ληξιαρχικές πράξεις
2.  
  Διακίνηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της αλληλογραφίας μέσω τηλεομοιότυπου
3.  
  Διόρθωση στοιχείων των εν λόγω ληξιαρχικών πράξεων που γίνεται:
 1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
 2. Με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
 3. Με εντολή του ίδιου του προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου
4.  
  Έκδοση αποσπασμάτων και αντιγράφων των εν λόγω ληξιαρχικών Πράξεων, χορήγηση αρνητικής βεβαίωσης, περί μη υπάρξεως ληξιαρχικής πράξης γάμου ή θανάτου
 1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
 2. Με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. γ Με εντολή του ίδιου του προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου.
5.  
  Έκδοση αποσπασμάτων και αντιγράφων των εν λόγω ληξιαρχικών πράξεων, χορήγηση αρνητικής βεβαίωσης, περί μη υπάρξεως ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως
6.  
  Τήρηση και διαφύλαξη των ληξιαρχικών βιβλίων και δικαιολογητικών για τις γεννήσεις-βαπτίσεις που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή. Β. Τμήμα Γάμων και Θανάτων Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γάμων - Θανάτων είναι:. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης των Πολιτών είναι:.
Άρθρο 3
1.  
  Στη Διεύθυνση του Ειδικού Ληξιαρχείου καθώς και στα Τμήματα Γεννήσεων - Βαπτίσεων, Γάμων και Θανάτων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ενώ στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και εξυπηρέτησης των Πολιτών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Ειδικού Ληξιαρχείου (προσωρινός)
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 9 παράγραφος 21 του ν. 2307/1995 (Α΄ 113) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.9.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ ετησίως και θα αντιμετωπίζεται από αντίστοιχες εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0215 του Ε.Φ. 07/110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Τη 291/3.11.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2008/146 2008
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/105 2014