ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/244

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 322/2000 «Οργανισμός του Επιμελητηρίου Καρδίτσας» (Α/265).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 4 του π.δ. 322/2000 (Α/265) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   θέσεων μονίμου προσωπικού Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, ορίζονται ως εξής.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέσεις τέσσερις (4) στους βαθμούς Δ΄-Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ - Κλάδος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, θέσεις τέσσερις (4) στους βαθμούς Δ΄-Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ - Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέση μία (1) στους βαθμούς Ε-Β - Μία (1) θέση προσωρινή καθαρίστριας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1746/1988 .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 6 του π.δ. 322/2000(Α/265) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
  2.  
   Των Τμημάτων του Επιμελητηρίου, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και όταν δεν υπάρχουν του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Άρθρο 3
1.  
  Μετά το άρθρο 7 του π.δ. 322/2000, προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής: «Άρθρο 7Α Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (ΠΣΥΜ) σε θέσεις προσωπικού του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α/107).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 8 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α/154).
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α/98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527/Β/2004)
 • Την υπ’ αριθμ. 37930 ΟΔΙΟΕ 1264/05 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β/2005).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ 19/οικ.4889/24.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 528/Β/2004).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη, σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Καρδίτσας ύψους 840 ΕΥΡΩ, η οποία για το έτος 2005 καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου (Κ.Α.Ε. 0211, 0224, 0225, 0227, 0238). Για τα επόμενα έτη, η δαπάνη θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις, που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον Προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
 • Την υπ’ αριθμ. 200/05 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ15_Α_Φ19_ΟΙΚ_4889 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930ΟΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930ΟΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/322 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/322 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία