ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/245

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Ιδρυση Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 14/2001 (Α΄ – 12), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 30/2005 (Α΄- 50), προστίθεται εδάφιο ιγ΄ ως εξής: 1 Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων
2.  
  Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ.14/2001, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ.223/2003 (Α΄- 188), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Εγκληματολογικών Ερευνών και Χειρισμού Κρίσεων από τον Αρχηγό
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 31 του π.δ.14/2001 προστίθεται άρθρο 31Α ως εξής:
  Άρθρο 31Α
  1.  
   Η Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων έχει ως αποστολή τον επιτελικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών της Ελληνικής Αστυνομίας, την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης, καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη της δομής διοίκησης κρίσιμων περιστατικών, κατά τη διαχείρισή τους. Επίσης, λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλον αρμόδιο Φορέα.
  2.  
   Η Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος. Επίσης μπορεί να ζητεί πληροφοριακά στοιχεία που σχετίζονται με την αποστολή της και προς το σκοπό υποβοήθησης του έργου της, από άλλες αρχές, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
  3.  
   Η Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων, διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα
  1. 1ο Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης
  2. 2ο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Συνεργασιών
  3. 3ο Τμήμα Ανάλυσης Πληροφοριών και Εκτίμησης Απειλών
  4. 4ο Τμήμα Σχεδιασμού Ασκήσεων.
  4.  
   Οι αρμοδιότητες του 1ου Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες
  1. Η μέριμνα για τη συνεργασία και το συντονισμό των Τμημάτων της Διεύθυνσης σε θέματα της αποστολής της.
  2. Η ενεργοποίηση των διαδικασιών σύγκλησης του Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων, η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του, καθώς και η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεών του.
  3. Η μέριμνα για τη διάθεση από άλλες Υπηρεσίες ή τη διάθεση σε άλλες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Φορείς, συνδέσμων επικοινωνίας και επαφής, αναφορικά με θέματα αποστολής της Διεύθυνσης.
  4. Η φροντίδα για την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στα επιμέρους Τμήματα, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη, η τήρηση και μηχανοργάνωση του αρχείου της Διεύθυνσης.
  5. Η φροντίδα για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού της Διεύθυνσης.
  6. Η εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων χειρισμού κρίσιμων καταστάσεων και η μέριμνα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης / ΑΕΑ, για την εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στα προγράμματα αυτά.
  7. Η ανάλυση και αποτίμηση της διαχείρισης πραγματικών κρίσιμων περιστατικών, καθώς και η εξαγωγή και κοινοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για αξιοποίηση.
  8. Η μέριμνα για την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων, σχετικά με το αντικείμενο και την αποστολή της Διεύθυνσης.
  9. Ο προσδιορισμός του αναγκαίου για την εκπλήρωση της αποστολής της Διεύθυνσης, σύγχρονου επιστημονικού τεχνολογικού εξοπλισμού και μέσων και η εισήγηση για την προμήθειά τους.
  10. Η τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήματος στέγασης και των λοιπών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.
  11. Ο χειρισμός θεμάτων διοικητικής υποστήριξης και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και η μέριμνα για την ασφαλή φύλαξη του υλικού και των μέσων της Διεύθυνσης.
  12. Η εισήγηση για πρόσληψη του αναγκαίου για την επίτευξη της αποστολής της επιστημονικού ή άλλης ειδικής κατηγορίας προσωπικού.
  5.  
   Οι αρμοδιότητες του 2ου Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Συνεργασιών είναι οι ακόλουθες
  1. Η σχεδίαση, εκπόνηση και διαρκής ενημέρωση του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών και των συναφών υποστηρικτικών ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων, σε συνεργασία με τις καθύλη αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
  2. Η τήρηση των συμβατικών και ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων και η εισήγηση, σε συντρέχουσα περίπτωση, για επικαιροποίηση αυτών.
  3. Η συνδρομή στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή σε άλλους φορείς, κατόπιν αιτήματός τους, για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ευρείας κλίμακας ή ειδικών συνθηκών.
  4. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πληρότητας και ετοιμότητας των υφιστάμενων συστημάτων επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος και λοιπούς συναρμόδιους φορείς ασφάλειας, καθώς και η εισήγηση, σε συντρέχουσα περίπτωση, για την αναβάθμισή τους.
  5. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς ασφάλειας, της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε θέματα διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων και επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας, καθώς και η εισήγηση για την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων συνεκπαίδευσης και δοκιμασίας μικτών σχημάτων ανταπόκρισης.
  6. Η ανάπτυξη ειδικών συνεργασιών με εγχώριες Υπηρεσίες, Ιδρύματα ή Κέντρα, στο πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών και εκπόνησης μελετών που αφορούν στο χειρισμό κρίσιμων περιστατικών και επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας.
  7. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφορικά με τις μεθόδους και τα μέσα αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων και η ανταλλαγή, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εμπειριών και τεχνογνωσίας με τις Αστυνομίες ξένων κρατών.
  8. Η εισήγηση για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών καταστάσεων, σε όλη την επικράτεια, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.
  9. Η συμβουλευτική υποστήριξη της δομής διοίκησης κρίσιμου περιστατικού κατά τη διαχείρισή του.
  10. Η μέριμνα για τη συγκρότηση Ομάδας Διαπραγματεύσεων Ομηριών και Κρίσεων και τον εξοπλισμό της με τα αναγκαία τεχνολογικά διαπραγματευτικά συστήματα και συσκευές.
  11. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει ειδικές εκπαιδεύσεις στο εσωτερικό της χώρας και εισηγείται τη συμμετοχή σε αντίστοιχες εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.
  12. Η συγκρότηση ή συμμετοχή, κατά περίπτωση, σε επιτροπές, διυπηρεσιακού ή διακλαδικού χαρακτήρα, προς το σκοπό της κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων του συστήματος χειρισμού κρίσεων, καθώς και της αποτίμησης των αποτελεσμάτων διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών.
  6.  
   Οι αρμοδιότητες του 3ου Τμήματος Ανάλυσης Πληροφοριών και Εκτίμησης Απειλών είναι οι ακόλουθες
  1. Η παρακολούθηση και ανάλυση γεγονότων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η εισήγηση λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους και η έκδοση προς τούτο σχεδίου αναζήτησης πληροφοριών για την υποβοήθηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Σώματος.
  2. Η εκπόνηση και διαρκής ενημέρωση ειδικού Τεύχους Κινδύνων Εσωτερικής Ασφάλειας, για γεγονότα ή μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς που μπορεί να εξελιχθούν ή να προκαλέσουν κρίσεις, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ο καθορισμός των επιπέδων επικινδυνότητας και η εισήγηση των αντιστοίχων επιπέδων συναγερμού του Σώματος.
  3. Η περιοδική έκδοση αναφορών κατάστασης και εκτίμησης απειλών, για τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση γεγονότα ή μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς, βάσει των εκτιμήσεων των αρμόδιων Υπηρεσίων ασφάλειας και λοιπών δημόσιων φορέων.
  4. Η παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος για την εκπόνηση και επικαιροποίηση μελετών επικινδυνότητας– τρωτότητας ευπαθών στόχων.
  5. Η επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριακού και επιστημονικού υλικού και η εκπόνηση σχετικών μελετών, προτάσεων και εκτιμήσεων, αναφορικά με τα αίτια εκδήλωσης κρίσιμων περιστατικών και τις μεθόδους διαχείρισής τους.
  6. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφορικά με τα μέσα και τις μεθόδους φορέων κινδύνων, καθώς και η συστηματική ανάλυση και καταγραφή γεγονότων που δύνανται να εξελιχθούν ή να προκαλέσουν κρίσεις.
  7.  
   Οι αρμοδιότητες του 4ου Τμήματος Σχεδιασμού Ασκήσεων, είναι οι ακόλουθες
  1. Η σχεδίαση ασκήσεων ετοιμότητας, διυπηρεσιακού ή διακλαδικού χαρακτήρα, τοπικής, περιφερειακής, εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας, σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο, και η εισήγηση για τη διεξαγωγή τους προς το σκοπό διαπίστωσης της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών σχεδίων, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού, καθώς επίσης και της επάρκειας και του βαθμού ανταπόκρισης των συστημάτων χειρισμού κρίσιμων περιστατικών και επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων.
  2. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Σώματος, καθώς και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς σε θέματα σχεδίασης και οργάνωσης ασκήσεων ετοιμότητας.
  3. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Σώματος, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών τους αναγκών, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος οπτικοακουστικών εφαρμογών της Διεύθυνσης, ύστερα από σχετική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
  8.  
   Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με την διαχείριση κρίσιμων περιστατικών και επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφια α΄ και β΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49) και τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [π.δ.63/2005 (Α΄- 98)].
 • Τις διατάξεις του π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 1432).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 10.000,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2005 και 15.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2006 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΚΑΕ 0824, 0831, 0832, 0839, 0845, 0869, 1111, 1231, 1329, 1725 και 1729 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων (Ε.Φ. 43–110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»). Οι δαπάνες έτους 2006 και επομένων ετών (ΚΑΕ 0824, 0831, 0832, 0839, 0845, 0869, 1111, 1231, 1329, 1725 και 1729) θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στους ΚΑΕ αυτούς των αντιστοίχων Π/Υ εξόδων του ως άνω Ε.Φ. 43 –110.
 • Την υπ’ αριθμ. 297/2004 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-12-02 ΄Ιδρυση Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/296
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-12) και άλλες διατάξεις. 2003/223 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005