ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/246

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγή Σταθμού Τροχαίας Σαλαμίνος σε Τμήμα Τροχαίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προαγωγή Σταθμού Τροχαίας Σαλαμίνος."
1.  
  Ο Σταθμός Τροχαίας Σαλαμίνος του Τμήματος Τροχαίας Κορυδαλλού προάγεται σε Τμήμα Τροχαίας και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής
Άρθρο 2 "Διάρθρωση – Αρμοδιότητες."
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τροχαίας Σαλαμίνος εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του π.δ. 208/2001 (Α΄- 164).
Άρθρο 3 "Τροποποίηση διατάξεων."
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ.208/2001 (Α΄- 164) προστίθεται περίπτωση ιστ΄ ως εξής:
 1. ιστ.
 2. Τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνος .
Άρθρο 4 "΄Εναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφια α΄ και β΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄- 98) και τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 (Α΄- 247).
 • Τις διατάξεις του π.δ.82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/39/15.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Χρήστο Μαρκογιαννάκη» (Β΄- 518).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄- 1432).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 21.000,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2005 και 35.000,00 ευρώ, περίπου, για το οικονομικό έτος 2006 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του έτους 2005 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0712, 0824, 0851, 0861, 1111, 1211, 1231, 1321, 1329, 1511, 1512, 1699, 1723, 1725 του Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 – 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι δαπάνες του έτους 2006 και επόμενων ετών από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους Κ.Α.Ε. 0824, 0861, 0869, 1111, 1231, 1321, 1329, 1511, 1512, 1723, 1725 των αντίστοιχων κατ΄ έτος Π/Υ εξόδων του ίδιου ως άνω Ε.Φ.
 • Την υπ’ αριθμ. 285/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-12-02 Προαγωγή Σταθμού Τροχαίας Σαλαμίνος σε Τμήμα Τροχαίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/296
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/7004/3/39 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/7004_3_39 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας 2001/208 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία