ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/247

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βέροιας» του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση"
1.  
  Καταργείται το Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βέροιας» του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας, το οποίο συνεστήθη με το π.δ. 154/1985 (Α΄ 56).
Άρθρο 2 "Περιουσία"
1.  
  Η περιουσία του Ιδρύματος, που είναι το διώροφο κτίσμα και ο αυλόγυρός του με εμβαδόν 1.700 τ.μ. στο άλσος Παπάγου του Δήμου Βέροιας, περιέρχεται, μετά την κατάργησή του στο Δήμο Βέροιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995, Α΄ 231), όπως αυτός ισχύει. Κατά τα λοιπά, ο Δήμος Βέροιας υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις του καταργούμενου ιδρύματος. Στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 190 και 201 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995, Α΄ 231).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (Β΄ 527) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 (Β΄ 517) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο».
 • Την υπ’ αριθμ. 875/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Την υπ’ αριθμ. 230/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/27304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/27304 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/154 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/154 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία