ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/248

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λακωνίας στους Δήμους Βοιών, Ασωπού, Μονεμβασίας και Ζάρακα και σύσταση Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βοιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λακωνίας που αφορούν τους Δήμους Βοιών, Ασωπού, Μονεμβασίας και Ζάρακα στους Δήμους αυτούς και συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βοιών” και έδρα την Νεάπολη, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 410/1995 (Α΄ 231) και ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει.
2.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βοιών. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρ. 26 του ν.3013/2002 (Α΄ 102), η δε παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρ. 11 του ν. 2839/2000 (Α΄196)».
  • Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527).
  • Τις γνωμοδοτήσεις υπ’ αριθμ. 76/18.4.2003 του Δημοτικού Συμβουλίου Βοιών, υπ’ αριθμ. 182/10.10.2003 του Δημοτικού Συμβουλίου Ασωπού, υπ’ αριθμ. 131/21.9.2003 του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας και υπ’ αριθμ. 129/26.9.2003 του Δημοτικού Συμβουλίου Ζάρακα.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ 229/11.8.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία