ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/249

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καταργείται το Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας, οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας με το π.δ. 73/2004 (Α΄ 57). Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν.3013/2002 (Α΄ 102).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Τις διατάξεις του β.δ. 31.3.1941 (ΦΕΚ 97Α΄) «Περί συγχωνεύσεως των Λιμενικών Ταμείων Σαλαμίνος και Αμπελακίων εις εν υπό το όνομα Λιμενικόν Ταμείον Σαλαμίνος».
  • Τις διατάξεις του π.δ. 73/2004 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας στους Δήμους Αμπελακίων και Σαλαμίνας και σύσταση διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας».
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β/24.3.2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 234/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-12-08 Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/299
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία