ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/250

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής επιστροφή στα ιδρύματα του Ιράκ, της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράκ και άλλων αντικειμένων αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής, σπάνιας επιστημονικής και θρησκευτικής σημασίας που έχουν αφαιρεθεί παράνομα από το Εθνικό Μουσείο του Ιράκ, την Εθνική Βιβλιοθήκη και άλλες τοποθεσίες στο Ιράκ από την υιοθέτηση της απόφασης 661 (1990) της 6ης Αυγούστου 1990 και τα οποία υποπίπτουν στην αντίληψη των αρμόδιων ελληνικών αρχών
2.  
  Ως προς την απαγόρευση εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας των ανωτέρω αντικειμένων καθώς και αντικειμένων για τα οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχουν αφαιρεθεί παράνομα, εφαρμογής τυγχάνει το άρθρο 2 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 205648/Ε3/5648/5.11.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1799).
Άρθρο 2
1.  
  Αίρονται, από την 22α Μαΐου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, οι απαγορεύσεις που αφορούν στο εμπόριο με το Ιράκ και την παροχή χρηματοοικονομικών πόρων στο Ιράκ οι οποίες είχαν επιβληθεί με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 300/1990 «περί εφαρμογής της απόφασης 661 (1990) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 126), εκτός εκείνων της διάταξης του άρθρου 1, παρ. 1, στοιχ. γ΄ και του άρθρου 1, παρ. 3, στο μέτρο που απαγορεύουν την πώληση ή προμήθεια όπλων και οποιουδήποτε άλλου συναφούς υλικού, με την εξαίρεση εκείνων τα οποία είναι απαραίτητα στην Αρχή, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 13 του προοιμίου της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 205648/Ε3/5648/5.11.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1799).
Άρθρο 3
1.  
  Αίρονται, από την 22α Μαΐου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, οι απαγορεύσεις που αφορούν στο εμπόριο με το Ιράκ και την παροχή χρηματοοικονομικών πόρων στο Ιράκ που είχαν επιβληθεί με το προεδρικό διάταγμα 372/1990 «περί εφαρμογής των αποφάσεων 666 (1990) και 670 (1990) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 146).
Άρθρο 4
1.  
  Αίρονται, από την 22α Μαΐου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 212/1993 «περί εφαρμογής της αποφάσεως 778 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 90), 75/1999 «περί εφαρμογής των αποφάσεων 986 (1995) και 1153 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε» (Α΄ 91) καθώς και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 358/2001 «περί εφαρμογής των αποφάσεων 1175 (1998), 1210 (1998), 1242 (1999), 1266 (1999), 1280 (1999) και 1281 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε» (Α΄ 244).
Άρθρο 5 "("
1.  
  Από την 22α Μαΐου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όλα τα έσοδα από τις εξαγωγικές πωλήσεις πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου από το Ιράκ προς το Ελληνικό έδαφος, κατατίθενται, υπό τους όρους που ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση και ιδίως στις παραγράφους 20 και 21 αυτής, στο Ταμείο Ανάπτυξης του Ιράκ, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 12 της απόφασης 1483 (2003), έως ότου σχηματισθεί δεόντως μια διεθνώς αναγνωρισμένη, αντιπροσωπευτική κυβέρνηση του Ιράκ
Άρθρο 6 "("
1.  
  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2007, και από την 22α Μαΐου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο που προέρχονται από το Ιράκ, μέχρις ότου η κυριότητα περιέλθει στον αρχικό αγοραστή, είναι απαλλαγμένα από νομικές διαδικασίες εναντίον τους και δεν υπόκεινται σε καμιάς μορφής κατάσχεση, συντηρητική κατάσχεση ή αναγκαστική εκτέλεση. Τα έσοδα και οι υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την πώληση πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και το Ταμείο Ανάπτυξης του Ιράκ απολαμβάνουν προνόμια και ασυλίες όμοια με αυτά που απολαμβάνουν τα Ηνωμένα Έθνη, με την εξαίρεση ότι τα προαναφερθέντα προνόμια και ασυλίες δεν ισχύουν αναφορικά με οποιαδήποτε νομική διαδικασία κατά την οποία είναι αναγκαία η προσφυγή στα έσοδα ή στις υποχρεώσεις αυτές προκειμένου να ικανοποιηθεί οφειλή για ζημίες που καταλογίζονται σχετικά με οικολογικό ατύχημα, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής πετρελαίου, που τυχόν θα συμβεί μετά την 22α Μαίου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 7
1.  
  Δεσμεύονται, από την 22α Μαΐου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, κεφάλαια ή άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι της προηγούμενης Κυβέρνησης του Ιράκ ή των κρατικών φορέων, των εταιρειών ή των υπηρεσιών της που βρίσκονταν εκτός του Ιράκ την 22α Μαίου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών καθώς και κεφάλαια ή άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι που είχαν απομακρυνθεί από το Ιράκ ή αποκτήθηκαν από τον Saddam Ηussein ή άλλους ανώτερους αξιωματούχους του προηγούμενου ιρακινού καθεστώτος και τα μέλη της άμεσης οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων νομικών προσώπων που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτούς ή από πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή με εντολές τους, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή Κυρώσεων που έχει συσταθεί με την απόφαση 661 (1990) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV του Κανονισμού 1210/2003. Αυτά τα κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μεταφέρονται στο Ταμείο Ανάπτυξης του Ιράκ εκτός εάν τα κεφάλαια αυτά ή τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο προηγούμενης δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Οι απαιτήσεις που θα προβληθούν από ιδιώτες ή μη κυβερνητικά νομικά πρόσωπα στα μεταφερθέντα κεφάλαια ή άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, μπορούν να προβληθούν στη διεθνώς αναγνωρισμένη, αντιπροσωπευτική κυβέρνηση του Ιράκ, εκτός εάν αντιμετωπισθούν με άλλο τρόπο.
2.  
  Τα κεφάλαια ή άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι της ανωτέρω παραγράφου απολαμβάνουν των ίδιων προνομίων, ασυλιών και προστασίας με αυτά τα οποία ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε. όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 και 4 του α.ν. 92/1967 (Α΄ 139) «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.» (Α΄98)
 • Την υπ’ αριθμ. Φ. 3210Α/31/ΑΣ 758 από 2.7.2003 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικώνπερί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. (Α΄ 186)
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 έως 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου.» (Α΄33)
 • Το άρθρο 15, παρ. 1 του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 1210/2003 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2465/96».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 183/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/205648/Ε3/5648 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/205648_Ε3_5648 2003
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
ΝΟΜΟΣ 2003/1210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1210 2003
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
. Εφαρµογή Αποφάσεώς 661 του Συµβουλίου Ασφαλείας ων Ηνωμενων Εθνών της όης Αυγούστου 1900 για την επιβολή οιχονοµιχων κυρώσεων στο Ιρακ ί 1990/300 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/372 1990
Εφαρμογή Αποφάσεως 778 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 2ας Οκτωβρίου 1992. 1993/212 1993
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1175 (1998), 1210 (1998), 1242 (1999), 1266 (1999), 1280 (1999) και 1281 (1999). 2001/358 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/109 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/172 2006
Περί εφαρμογής της απόφασης 1723 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2007/239 2007
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1790 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2008/172 2008
Εφαρμογή της απόφασης 1859 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2010/17 2010
Εφαρμογή της απόφασης 1905 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/3 2012
Εφαρμογή της απόφασης 1956 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/134 2013