Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Απαγορεύεται, από την 15η Νοεμβρίου 2004, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και για μια περίοδο δεκατριών μηνών, η άμεση ή έμμεση πώληση στην Ακτή του Ελεφαντοστού ή ο εφοδιασμός ή η μεταφορά στην Ακτή του Ελεφαντοστού από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή με τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ελλάδα, όπλων ή κάθε σχετικού υλικού, ιδιαίτερα στρατιωτικών αεροσκαφών και εξοπλισμού, ανεξαρτήτως εάν αυτά προέρχονται ή όχι από το ελληνικό έδαφος, καθώς και η παροχή κάθε βοήθειας, συμβουλής ή εκπαίδευσης που σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες.
Article 2
1.  
  Εξαιρούνται από την εφαρμογή των μέτρων τα οποία επιβάλλονται με το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος: α) προμήθειες και τεχνική βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 της απόφασης 1528 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν ή για χρήση από αυτές. β) προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, και σχετική τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. γ) προμήθειες προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του Ελεφαντοστού από το προσωπικό του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα άτομα που εργάζονται για ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς και το συνδεδεμένο προσωπικό, για προσωπική τους χρήση και μόνο. δ) προμήθειες που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του Ελεφαντοστού, στις δυνάμεις ενός Κράτους που αναλαμβάνει δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποκλειστικά και άμεσα για τη διευκόλυνση της εκκένωσης των υπηκόων του και εκείνων για τους οποίους έχει προξενική ευθύνη στην Ακτή του Ελεφαντοστού, όπως γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ε) προμήθειες όπλων και σχετικού υλικού και τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη ή για χρήση κατά τη διαδικασία ανασυγκρότησης των δυνάμεων άμυνας και ασφάλειας βάσει της παραγράφου 3, υποπαράγραφος στ΄, της Συμφωνίας Linas-Μarcοussis, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Article 3
1.  
  Απαγορεύεται, από την 15η Δεκεμβρίου 2004 και για μια περίοδο δώδεκα μηνών, η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση από αυτό, όλων των προσώπων που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα οποία αποτελούν απειλή για τη διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ιδίως εκείνων που εμποδίζουν την εφαρμογή των Συμφωνιών Linas-Μarcοussis και Αccra ΙΙΙ, κάθε άλλου προσώπου που κρίνεται υπεύθυνο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Ακτή του Ελεφαντοστού με βάση σχετικές πληροφορίες, κάθε άλλου προσώπου που προκαλεί δημόσια μίσος και βία, και κάθε άλλου προσώπου που κρίνει η Επιτροπή ότι παραβιάζει τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με την επιφύλαξη ότι η παρούσα διάταξη δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε έλληνες υπηκόους
Article 4
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κρίνει ότι πρόκειται για μετακίνηση η οποία δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής υποχρέωσης ή όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η χορήγηση εξαίρεσης θα προωθούσε τους σκοπούς των αποφάσεων του Συμβουλίου, για ειρήνη και εθνική συμφιλίωση στην Ακτή του Ελεφαντοστού και για σταθερότητα στην περιοχή
Article 5
1.  
  Δεσμεύονται, από την 15η Δεκεμβρίου 2004 και για μια περίοδο δώδεκα μηνών, κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονταν στην ελληνική επικράτεια κατά την 15η Νοεμβρίου 2004, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή οποιαδήποτε στιγμή μεταγενέστερα, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται βάσει του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή τα οποία κατέχονται από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με εντολές τους, όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή. Επίσης, δεν τίθενται στη διάθεση ή προς όφελος αυτών των προσώπων ή φορέων από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα στην ελληνική επικράτεια, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι.
Article 6
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που τα σχετικά Κράτη έχουν κρίνει ότι: α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβές ή χρεώσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσμευμένων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αυτό αρμόζει, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, εντός δύο εργασίμων ημερών από αυτήν τη γνωστοποίηση. β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, εφ’ όσον κάτι τέτοιο έχει γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 15η Νοεμβρίου 2004, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ή ενός ατόμου ή φορέα που έχει οριστεί από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και έχει γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ 3402/1/ΑΣ 6 από 3.1.2005 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 7).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 159/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/3402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/3402 2001
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/249 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/57 2008
Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/56 2009
Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού. 2010/53 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/110 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/61 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/172 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/19 2014
Εφαρμογή της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) σχετικά με την ακτή του Ελεφαντοστού. 2014/50 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/77 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2153 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/25 2016
Name
Label
Label