ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/253

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η δαπάνη αμοιβής των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στο κατάστημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη­ρίου Αθηνών για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων των ετών 1997-2002 εκτός του έτους 2000 βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του νομικού αυτού προσώπου. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημο­σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του ν. 1265/1972 «Περί ελέγχου των δαπανών του κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ως και των λογαριασμών των Δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α΄ 197), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 89 του π.δ. 774/1980 (Α΄ 189).
 • Το άρθρο 24 παρ. 3 εδάφ. ε΄ του ν. 1558/1985 (Α΄ 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/οικ.4889/24.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β΄ 528).
 • Την υπ’ αριθμ. Κ1-1405/13.7.2005 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τις χρήσεις 1997-2002 εκτός του έτους 2000» (Β΄ 1045).
 • Το υπ’ αριθμ. 010766/30.8.2005 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
 • Τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως διατυπώνεται στο 17ο σχετικό πρακτικό των Γενικών Συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 23.6.2004.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 20.000 Ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού χρήσης 2005 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία θα καλυφθεί από το κονδύλι με κωδικό 0289. Επίσης το ίδιο ποσό θα προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό χρήσης 2006 στον ίδιο κωδικό σε περίπτωση μη διενέργειας του σχετικού ελέγχου κατά το έτος 2005.
 • Την υπ’ αριθμ. 289/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Δ15/Α/Φ.19/ΟΙΚ.4889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ15_Α_Φ_19_ΟΙΚ_4889 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/1-1405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/1-1405 2005
ΝΟΜΟΣ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005