ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/255

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά δύο (2) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων στους κλάδους ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού μεταφέρονται δύο (2) κενές θέσεις του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων εκ των οποίων μία (1) στον Κλάδο ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και μία (1) στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού). Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003 (Α΄ 315) και 44/2005 (Α΄ 63) και ισχύει κάθε φορά.
2.  
    Οι θέσεις των κλάδων ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού), η διάρθρωση των οποίων προβλέπεται στο άρθρο 9 του π.δ. 44/1997 (Α΄ 43), αναδιαρθρώνονται ως εξής: • Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός, θέσεις τέσσερις (4) στους βαθμούς Δ-Α. • Κλάδος ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού), θέσεις έξι (6) στους βαθμούς Δ-Α. • Ο Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων καταργείται. Στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
  • Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β΄ 598), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 80026/9.6.2004 (Β 883) και 80045/23.8.2004 (Β΄ 1293) όμοιες αποφάσεις.
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 1.630 € η οποία για το υπόλοιπο του έτους 2005 ανέρχεται στο ποσό των 815 € και θα καλυφθεί από το Τακτικό Αποθεματικό του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ – Τουρισμού (Κ.Α.Ε. 0211, 0225). Για τα επόμενα πέντε έτη η δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 8.150 € και θα καλυφθεί από τις ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Ταμείου.
  • Την υπ’ αριθμ. 252/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80015 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία