ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/257

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Οίκου Ναύτου στις δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Οίκου Ναύτου, για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων ετών 1993 έως και 1996 βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του νομικού τούτου προσώπου
2.  
  Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (28.560,00) ευρώ. Ο χρόνος ελέγχου των παραπάνω χρήσεων, δεν δύναται να υπερβεί τους δέκα μήνες.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 του ν.δ/τος 1265/1972 « περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Ν.Π.Δ.Δ., ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α΄ 197) και του άρθρου 89 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 25 του ν.δ/τος 1265/1972, σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/ 22.4.2005).
 • Την υπ’ αριθμ. 5432.2/4/05/16.5.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών «Διενέργεια Επιτόπιου Ελέγχου στο Κεντρικό Κατάστημα του Οίκου Ναύτου».
 • Την υπ’ αριθμ. 375/12.7.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός Οίκου Ναύτου (ΚΑΑΝ) για τα έτη 2005 και 2006 κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (28.560,00) ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 των κατ’ έτος προϋπολογισμών εξόδων Οίκου Ναύτου, οικονομικών χρήσεων 2005 και 2006.
 • Την υπ’ αριθμ. 287/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/5432.2/4/05 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/5432_2_4_05 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία