Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία υπάγεται στην υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, η οποία προβλέπεται στο π.δ. 339/1990 (Α΄135). Η συνιστώμενη Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό. Επίσης είναι αρμόδια για το συντονισμό των Τμημάτων που υπάγονται σ΄ αυτή, σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
2.  
  Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Α΄:
 2. Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:
 3. - στην εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό (Ανεξάρτητες – Αποκεντρωμένες – Γενικές Γραμματείες), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, - στη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών, - στον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας και στην προώθηση της κοινής υπουργικής απόφασης, του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3230/2004 με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες, - στην εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, - στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών, - στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πιο πάνω προτάσεων, - στην εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSΟ), - στη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επί μέρους αξιολογήσεις, - στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 4. Τμήμα Β΄:
 5. Τεκμηρίωσης και Βελτιωμένων Πρακτικών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:
 6. - στη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό. (Ανεξάρτητες – Αποκεντρωμένες – Γενικές Γραμματείες), - στην παρακολούθηση της εξέλιξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, - στη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, - στον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. - στη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3.  
  Στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. Στο Τμήμα Α΄ προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός και στο Τμήμα Β΄ προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ1 Διοικητικός της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
Άρθρο 2
1.  
  Συνιστάται στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τμήμα ΣΤ΄ Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού, που προβλέπεται στο π.δ. 339/1990 (Α΄135).
2.  
  Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται τα θέματα που αφορούν: - στη σύνταξη μελετών, τη δημοπράτηση έργων, την παρακολούθηση και την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που απαιτούν τα έργα για τα Α.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης που εντάσσεται, - στην προώθηση και παρακολούθηση των κάθε είδους ενεργειών για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων (κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), κατάλληλων ανελκυστήρων, ειδικών χώρων υγιεινής, σήμανση, κ.λ.π.) των ατόμων με αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) στους χώρους λειτουργίας της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., των ανεξάρτητων, των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., - στο συντονισμό και την εποπτεία των αναφερομένων περιπτώσεων του άρθρου 12 της παρ. 10 του ν. 3230/2002 (ΦΕΚ 44 Α΄) ως προς τα εκτελεστέα έργα και μέτρα για τα Α.ΜΕ.Α., από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., - στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που θα βελτιώσουν την ποιότητα των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησης των Α.ΜΕ.Α. (χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών –κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση- εφαρμογή της υπηρεσίας μιας στάσης (οne step serνice) κ.λπ.).
3.  
  Στο Τμήμα προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικός της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 και 12 παρ. 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». β) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/ 22.4.2005).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.4.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται για το έτος 2005 στο ποσό των 65.000 ΕΥΡΩ που θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5115 του Ε.Φ.19-110 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Για το έτος 2006 και σε ετήσια βάση η δαπάνη ανέρχεται σε 21.700 ΕΥΡΩ και θα καλυφθεί με ανάλογη πρόβλεψη πιστώσεων στους ΚΑΕ 0227 και ομάδας 0800 του Ε Φ.19-110 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Την υπ’ αριθμ. 206/2.8.2005 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/339 1990
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία