ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/26

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 188/1996 «Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου» (Α΄ 146).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων"
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 περ. α΄ του άρθρου 15 του Π.Δ. 188/1996 «Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου» (Α΄ 146) αντικαθίσταται, ως εξής: Στη Διεύθυνση Ζ΄ Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι των ανωτέρω κλάδων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ4 Τεχνικών Εκδόσεων ή ΤΕ1 Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ4 Γραφικών Τεχνών, ο οποίος έχει επιστημονική γνώση ή πείρα των αντικειμένων του κλάδου Πληροφορικής
2.  
  Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 περ. β΄ του άρθρου 15 του Π.Δ. 188/1996, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Στο Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος και στο Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής ή ΤΕ3 Πληροφορικής. Στο Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής ή ΤΕ3 Πληροφορικής ή ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Το άρθρο 29 Α τον Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ) Το άρθρο 2 παρ. 1 περ. Θ΄ του Π.Δ. 400/1995 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄ 226).
 • Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Την υπ’ αριθμ. 14550/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 2/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14550/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14550_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/400 1995
Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου 1996/188 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 2006/3469 2006