ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/260

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 258/1987, «Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977», (Α΄125).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977, «περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους» (L 78/26.3.1977, σελίδα 17), όπως τελικά τροποποιήθηκε: α) με το παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο Δ΄, «Αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων», περίπτωση ΙΙ, «Νομικά επαγγέλματα», της πράξης για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΦΕΚ Α΄ 230/1994, σελίδα 4345), β) με το παράρτημα ΙΙΙ, «Αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», τμήμα Α΄, περίπτωση Β΄, «Νομικά επαγγέλματα», της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ’ ετέρου (ΦΕΚ Α΄ 78/2001, σελίδα 1514), γ) με το παράρτημα ΙΙ, κεφάλαιο 2, υποκεφάλαιο Γ΄, «Αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων», περίπτωση ΙΙ, «Νομικά επαγγέλματα», των πράξεων για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ Α΄ 60/2004, σελίδα 1405).
Άρθρο 2 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 258/1987 (Α΄ 125), αντικαθίσταται ως ακολούθως:«"
2.  
    Δικηγόρος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα προελεύσεώς του με έναν από τους πιο κάτω επαγγελματικούς τίτλους: Αυστρία: Rechtsanwalt Βέλγιο: Ανοcat/Αdνοcaat/Rechtsanwalt Γαλλία: Ανοcat Γερμανία:RechtsanwaltΔανία: Αdνοkat Ελβετία:Ανοcat/Αdνοkat, Rechtsanwalt, Αnwalt, Fσrsprecher, Fσrsprech/Αννοcatο» Εσθονία: Vandeadνοkaat Ηνωμένο Βασίλειο: Αdνοcate/Βarrister/Sοlicitοr Ιρλανδία: Βarrister/Sοlicitοr Ισπανία: Αbοgadο/Αdνοcat/Ανοgadο/Αbοcatu Ιταλία: Αννοcatο Κάτω Χώρες: Αdνοcaat Κύπρος: Δικηγόρος Λετονία: Ζνηrinβts adνοkβts Λιθουανία: Αdνοkatas Λουξεμβούργο: Ανοcat Μάλτα:Ανukat/Ρrοkuratur Legali Ουγγαρία: άgyνιd Πολωνία: Αdwοkat/Radca prawny Πορτογαλία:ΑdνοgadοΣλοβακία: Αdνοkαt/Κοmerθnύ prανnik Σλοβενία: Οdνetnik/Οdνetnica Σουηδία: Αdνοkat Τσεχική Δημοκρατία: Αdνοkαt Φιλανδία: Αsianajaja/Αdνοkat
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984, «Περί συμμετοχής της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΄Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ», (Α΄ 70) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2789/2000, «Προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθμ.98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις», (Α΄ 21) και β) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990, «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», (Α΄101).
  • Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 167/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία