Σύσταση, διάρθρωση, αρμοδιότητες και λειτουργία Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Ιδρύεται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οργανική υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης με τίτλο «Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας», η οποία υπάγεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 2
1.  
  Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα και Γραφείο:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης Καταστροφών
 2. Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών και Αποκατάστασης
 3. Γραφείο Γραμματείας
2.  
  Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Γραφείου της ως εξής:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης Καταστροφών
  • Καταρτίζει και τηρεί ειδικά σχέδια, μνημόνια και ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και καταστροφικών φαινομένων που προέρχονται από:
  • - Φυσικές καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα που οφείλονται σε χιονόπτωση, χιονοθύελλα, παγετό και καύσωνα). - Τεχνολογικές καταστροφές (επικίνδυνη ρύπανση της ατμόσφαιρας, της θάλασσας, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, συμβάντα πυρηνικά-βιοχημικά –ΠΡΒΧ-). - Λοιπές καταστροφές (επιδρομή βλαβερών εντόμων κ.λπ.).
  • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών
  • Εκδίδει τις αναγκαίες οδηγίες λήψης των προληπτικών μέτρων σε περίπτωση μόλυνσης των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων από πυρηνικές-βιοχημικές ουσίες (ΠΡΒΧ)
  • Διαβιβάζει τα ειδικά σχέδια ή μνημόνια στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για γνώμη ή τελική έγκριση
  • Εκδίδει και διανέμει πληροφοριακό υλικό, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τα θέματα πρόληψης και προστασίας από καταστροφικά φαινόμενα
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και καταστροφικών φαινομένων
 2. Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών και Αποκατάστασης
  • Υλοποιεί τα σχετικά σχέδια για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων, κινητοποιώντας και συντονίζοντας όλες τις υπηρεσίες, τα μέσα πολιτικής προστασίας και το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό οργανισμών
  • Συγκεντρώνει, καταγράφει, αξιολογεί και επεξεργάζεται όλα τα σχετικά με τις καμένες δασικές εκτάσεις στοιχεία, καθώς και στοιχεία για τα λοιπά καταστροφικά φαινόμενα και προτείνει τη λήψη μέτρων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών
  • Μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών τόσο των δυνάμεων πολιτικής προστασίας, όσο και των πληγέντων, σε απαιτήσεις μέσων, στέγασης, σίτισης, ιματισμού, υγειονομικής περίθαλψης κλπ, βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού
  • Πραγματοποιεί και συντονίζει τις αναγκαίες ασκήσεις πρόληψης και ετοιμότητας, για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων στο μέλλον, βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού
  • Διατηρεί σύστημα επικοινωνίας και ροής πληροφοριών με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με συναρμόδια υπουργεία ή υπηρεσίες για την καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων
  • Ταξινομεί και συντηρεί τα υλικά και τα μέσα πολιτικής προστασίας, και τηρεί βιβλία εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών
 3. Γραφείο Γραμματείας
  • Εξυπηρετεί την Διεύθυνση σε θέματα διοικητικής (αλληλογραφία, πρωτόκολλο, δακτυλογράφηση, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση) και οικονομικής υποστήριξης
  • Δημιουργεί δίκτυο Η/Υ της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και εξασφαλίζει την ηλεκτρονική διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ΟΤΑ και Οργανισμών
  • Εισάγει σε Η/Υ τα στατιστικά και λοιπά στοιχεία της Διεύθυνσης
Άρθρο 3
1.  
  Από το συνολικό αριθμό των οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανέμεται στα Τμήματα και το Γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας το ακόλουθο προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης Καταστροφών 1) Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού, ΘΕΣΗ 1 (μία) με βαθμό από Δ΄ έως Α΄.
 2. 2) Κλάδος ΠΕ2 Δασολογικού, ΘΕΣΗ 1 (μία) με βαθμό από Δ΄ έως Α΄.
 3. 3) Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού, ΘΕΣΗ 1 (μία) με βαθμό από Δ΄ έως Α΄.
 4. 4) Κλάδος ΠΕ9 Διοικητικού, ΘΕΣΗ 1 (μία) με βαθμό από Δ΄ έως Α΄.
 5. Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών και Αποκατάστασης 1) Κλάδος ΠΕ2 Δασολογικού, ΘΕΣΗ 1 (μία) με βαθμό από Δ΄ έως Α΄.
 6. 2) Κλάδος ΠΕ9 Διοικητικού, ΘΕΣΕΙΣ 2 (δύο) με βαθμό από Δ΄ έως Α΄.
 7. Γραφείο Γραμματείας 1) Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού, ΘΕΣΗ 1 (μία) με βαθμό από Δ΄ έως Α΄.
 8. 2) Κλάδος ΔΕ12 Προσωπικού Η/Υ, ΘΕΣΕΙΣ 2 (δύο) με βαθμό από Δ΄ έως Α΄.
2.  
  Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στελεχώνεται από προσωπικό που ήδη υπηρετεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά προτίμηση όσων έχουν εμπειρία ή εξειδίκευση σε θέματα πολιτικής προστασίας
Άρθρο 4
1.  
  Της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων, ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ2 Δασολογικού ή ΠΕ3 Κτηνιατρικού ή ΠΕ9 Διοικητικού
2.  
  Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων, ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ2 Δασολογικού ή ΠΕ3 Κτηνιατρικού ή ΠΕ9 Διοικητικού
3.  
  Του Γραφείου Γραμματείας της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού
Άρθρο 5 "Παράρτημα"
1.  
  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος το κατωτέρω Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Σ.Υ.Μ.) ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙΚΛΑΔΟΙ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕ1 Γεωπονικού 1 - ΠΕ2 Δασολογικού 1 1 ΠΕ3 Κτηνιατρικού 1 - ΠΕ9 Διοικητικού 1 2 ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού - - 1 ΔΕ12 Προσωπικού Η/Υ - - 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 4 3 3.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 102). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 1299/10.4.2004 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική Λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» (Β΄ 423).
 • Το από 16.6.2004 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 15.720,00 € από τα επιδόματα θέσης και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της υπηρεσίας για το τρέχον οικονομικό έτος και 15.720,00 € περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2005 και συγκεκριμένα από το Φ.29/110, ΚΑΕ 0297 για τα επιδόματα θέσης, και από τους ΚΑΕ 1711 και 1723 του ίδιου Φορέα για τα λειτουργικά έξοδα. Ομοίως προβλέπεται και για τα επόμενα πέντε έτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 260/2005 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/1299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/1299 2004
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία