Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση - Συγκρότηση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων."
1.  
  Συνιστάται Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων (Γ.Δ.Α.Ε.), ως αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και ελέγχεται και εποπτεύεται από το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδος.
2.  
  Η Υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, των οποίων η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα
 1. Επιτελείο.
 2. Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης.
 3. Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων
Η Υπηρεσία της προηγουμένης παραγράφου συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, των οποίων η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα:
Επιτελείο
Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων
Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης
Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων
Άρθρο 2 "Επιτελείο"
1.  
  Το Επιτελείο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Διοικητικής Υποστήριξης
 2. Διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού
 3. Συντονισμού
 4. Εκπαίδευσης
2.  
  Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:
 1. Το χειρισμό θεμάτων προσωπικού
 2. Την επιλογή του προσωπικού για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 100/2003 (Α΄- 94) .
 3. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας
 4. Τη διαχείριση θεμάτων χρηματικού και υλικού του Επιτελείου της Γ.Δ.Α.Ε.
 5. Την επιλογή του προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Ε., εκτός της Υπηρεσίας Ασφάλειας Βουλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2003 (Α΄-94).
3.  
  Το Τμήμα Συντονισμού είναι αρμόδιο για:
 1. Την εποπτεία, το συντονισμό και την καθοδήγηση των υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Ε. και την εισήγηση μέτρων βελτίωσης της λειτουργικότητάς τους.
 2. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριακού υλικού, που σχετίζεται με τις καθ ύλην αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Ε.
 3. Τη διαβίβαση επεξεργασμένου πληροφοριακού υλικού στις αρμόδιες Υπηρεσίες της
 4. Την εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών για τη λήψη μέτρων ασφάλειας, αν για την εφαρμογή τους απαιτείται σύμπραξη περισσότερων της μιας υφισταμένων της Υπηρεσιών
 5. Τη συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας Προσωπικοτήτων, διαμέσου της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α.
 6. Την εκπροσώπηση της χώρας μας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/ Α.Ε.Α., επί θεμάτων προστασίας επισήμων προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
 7. Την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της
4.  
  Το Τμήμα Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού της Γ.Δ.Α.Ε. και των Υπηρεσιών Ασφάλειας Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης / Α.Ε.Α. Στο πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος αυτού λειτουργεί σχολείο εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαρκή, βασική και συντηρητική εκπαίδευση του προσωπικού των ως άνω Υπηρεσιών .
Το Τμήμα Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος αυτού λειτουργεί σχολείο εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαρκή, βασική και συντηρητική εκπαίδευση του προσωπικού των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
Άρθρο 3 "Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας"
1.  
  Η Υπηρεσία Ασφάλειας του Προέδρου της Δημοκρατίας αντιστοιχεί με Αστυνομική Διεύθυνση και έχει ως αποστολή:
 1. Την ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της οικογενείας του που συνοικούν με αυτόν, καθώς και της κατοικίας του
 2. Την προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει Πρόεδροι της Δημοκρατίας, μετά τη δημοσίευση του ισχύοντος Συντάγματος (9.6.1975).
 3. Την ασφάλεια των αρχηγών κρατών και των προσωπικοτήτων ξένων κρατών, που επισκέπτονται επίσημα τη χώρα μας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας
 4. Την ασφάλεια των χώρων και εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας
2.  
  Σε ό,τι αφορά την επιμέρους διάρθρωση και λειτουργία της Υπηρεσίας της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 261/2001 (Α΄-187).
Άρθρο 4 "Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων"
1.  
  Η Υπηρεσία Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων αντιστοιχεί με Αστυνομική Διεύθυνση και έχει την ευθύνη της ασφάλειας του κτιρίου της Βουλής και των Υπηρεσιών της και της τάξης κατά τις συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και τις οδηγίες του προέδρου της
Άρθρο 5 "Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης"
1.  
  Η Υπηρεσία Ασφάλειας του Προέδρου της Κυβέρνησης αντιστοιχεί με Αστυνομική Διεύθυνση και έχει την ευθύνη της ασφάλειας του πρωθυπουργού και των χώρων και των μέσων λειτουργίας του Πολιτικού Γραφείου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1299/1982 (Α΄ - 129).
Άρθρο 6 "Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων"
1.  
  Η Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων αντιστοιχεί με Αστυνομική Διεύθυνση και διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Στο Τμήμα 1ο Προστασίας Πολιτικών Προσώπων, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των μελών της Κυβέρνησης, των Αρχηγών Κομμάτων, των Βουλευτών και των Ευρωβουλευτών
 2. Στο Τμήμα 2ο Προστασίας Ξένων Επισήμων, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για την ασφάλεια των ξένων επισήμων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα μας
 3. Στο Τμήμα 3ο Φρούρησης Κτιρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξωτερική φρούρηση του Μεγάρου Μαξίμου και της πρωθυπουργικής κατοικίας, καθώς και για τη φρούρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας των λοιπών Υπηρεσιών Επισήμων, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας
 4. Στο Τμήμα 4ο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και τον χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης
Άρθρο 7 "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 14/2001"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 14/2001 (Α΄- 12), αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι κεντρικές υπηρεσίες εδρεύουν στην πρωτεύουσα του κράτους, ασκούν αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια και είναι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και οι ακόλουθες αυτοτελείς υπηρεσίες 1 Αστυνομική Ακαδημία. 2 Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων. 3 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. 4 Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης. 5 Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών. 6 Διεύθυνση Υγειονομικού. 7 Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού. 8 Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού. 9 Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών. 10 Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. 11 Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. 12 Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας .
2.  
  Το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ιδίου ως άνω Π.Δ., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων και η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας από το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδος
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ιδίου ως άνω Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων, οι γενικοί αστυνομικοί διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και ο υγειονομικός αξιωματικός που τοποθετείται διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού
4.  
  Η περίπτωση ζ΄ της μόνης παραγράφου του άρθρου 49 του ιδίου ως άνω Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ο ανώτερος ή αρχαιότερος διοικητής των Σχολών αυτής και το διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων ο ανώτερος ή αρχαιότερος προϊστάμενος μιας από τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων
Άρθρο 8 "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001"
1.  
  Στη μόνη παράγραφο του άρθρου 15 του Π.Δ. 1/2001 (Α΄ - 1) προστίθεται εδάφιο στ΄, ως εξής: στ Στο Τμήμα 6ο Προστασίας Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των ημεδαπών, επισήμων ή μη, που λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας
Άρθρο 9 "Αύξηση οργανικών θέσεων"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2800/2000 (Α΄-41), όπως διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2838/2000 (Α΄-179), του άρθρου 3 του Π.Δ. 20/ 2002 (Α΄-10), του άρθρου 1 του Π.Δ. 339/2002 (Α΄-282), του άρθρου 1 του Π.Δ. 52/2003 (Α΄-51), του άρθρου 1 του Π.Δ. 269/2003 (Α΄-240), του άρθρου 2 του Π.Δ. 205/ 2004 (Α΄-178) και του άρθρου 1 του Π.Δ. 213/2004 (Α΄-190), αυξάνονται κατά μία (1) θέση Υποστρατήγου Αστυνομίας.
Άρθρο 10 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Τα άρθρα 26, 27 και 28 του Π.Δ. 14/2001 (Α΄-12), καθώς και το άρθρο 20 του Π.Δ. 1/2001 (Α΄-1), καταργούνται.
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφια α΄, β΄, γ΄ και στ΄ και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/ 1986 (Α΄-49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄-38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄-36).
 • Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄-519).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 64.100 ευρώ, περίπου, για το οικονομικό έτος 2005, και 45.000 ευρώ, περίπου, για το έτος 2006 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες για το έτος 2005 θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» που εγγράφονται στους Κ.Α.Ε. 0414, 0421, 0439, 0851, 1111, 1329, 1711, 1712, 1723, 1725, ενώ οι δαπάνες του έτους 2006 και των επόμενων ετών θα προβλέπονται στα σχέδια Π/Υ εξόδων των αντιστοίχων ετών του ιδίου ως άνω φορέα και θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους Κ.Α.Ε. 0414, 0421, 0431, 1111, 1329, 1723, 1725.
 • Την υπ αριθμ. 31/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-02-25 Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/50
2005-10-06 Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
 • Διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού
 • Προσθήκη
  A/2005/244
  2010-01-07 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α΄- 12) και του π.δ. 30/2005 (Α΄- 50).
  Τροποποίηση Τύπος
  Η Υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, των οποίων η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα
 • Επιτελείο.
 • Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης.
 • Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων
 • Αντικατάσταση
  Το Τμήμα Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού της Γ.Δ.Α.Ε. και των Υπηρεσιών Ασφάλειας Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης / Α.Ε.Α. Στο πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος αυτού λειτουργεί σχολείο εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαρκή, βασική και συντηρητική εκπαίδευση του προσωπικού των ως άνω Υπηρεσιών .
  Αντικατάσταση
 • Την επιλογή του προσωπικού για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 100/2003 (Α΄- 94) .
 • Αντικατάσταση
  A/2010/1
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
  ΝΟΜΟΣ 1982/1299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1299 1982
  ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
  Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
  Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
  Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
  Οργάνωση Υπηρεσίας Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας. 2001/261 2001
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/100 2003
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης. 2005/200 2005
  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2008/52 2008
  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α΄- 12) και του π.δ. 30/2005 (Α΄- 50). 2010/2 2010
  Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 2011/9 2011
  Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 584/1985. 2017/21 2017