Μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995 (Α 88΄) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός-πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ) Με το παρόν διάταγμα: α) θεσπίζονται μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 (Ε.Ε. αρ. L 192 της 20.7.2002 σελ. 27). β) τροποποιείται το Παράρτημα Ι του Π.Δ. 138/1995 (Α΄ 88) με την απάλειψη της πολιοεγκεφαλίτιδας του χοίρου από τον κατάλογο των ασθενειών στις οποίες εφαρμόζονται τα γενικά μέτρα καταπολέμησης που προβλέπονται στο ανωτέρω διάταγμα και την προσθήκη της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στον ίδιο κατάλογο.
Άρθρο 2
1.  
  Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ) Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: α) «χοίρος»: κάθε ζώο της οικογένειας Suidae, περιλαμβανομένων των αγρίων χοίρων, β) «άγριος χοίρος»: χοίρος που δεν φυλάσσεται ούτε εκτρέφεται σε εκμετάλλευση, γ) «εκμετάλλευση»: κάθε εγκατάσταση, γεωργική ή άλλη, που βρίσκεται εντός της Χώρας, στην οποία εκτρέφονται ή φυλάσσονται χοίροι σε μόνιμη ή προσωρινή βάση. Δεν θεωρούνται εκμετάλλευση τα σφαγεία, τα μεταφορικά μέσα και οι περιφραγμένες εκτάσεις όπου φυλάσσονται άγριοι χοίροι με σκοπό τη θήρα. Οι περιφραγμένες αυτές εκτάσεις πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος και δομή, ώστε τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1 να μη δύνανται να εφαρμοσθούν σε αυτές, δ) «εγχειρίδιο διαγνωστικής»: το εγχειρίδιο διαγνωστικής για την αφρικανική πανώλη των χοίρων που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2003/422/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ αρ. L 143 της 11.6.2003, σελ. 35), ε) «χοίρος ύποπτος μόλυνσης από τον ιό της αφρικανικής πανώλους των χοίρων»: κάθε χοίρος ή πτώμα χοίρου, το οποίο παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα ή μετά θάνατον αλλοιώσεις ή αντιδράσεις στις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και υποδηλώνουν την πιθανή παρουσία αφρικανικής πανώλους των χοίρων, στ) «κρούσμα αφρικανικής πανώλους των χοίρων» ή «χοίρος που έχει μολυνθεί από αφρικανική πανώλη των χοίρων»: κάθε χοίρος ή πτώμα χοίρου: -στον οποίο έχουν επιβεβαιωθεί υπηρεσιακώς κλινικά συμπτώματα ή μετά θάνατον αλλοιώσεις αφρικανικής πανώλους των χοίρων ή -στον οποίο έχει επιβεβαιωθεί υπηρεσιακώς η παρουσία της ασθένειας μετά από εργαστηριακή εξέταση που έχει διενεργηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ζ) «εστία αφρικανικής πανώλους των χοίρων»: εκμετάλλευση στην οποία έχουν ανιχνευθεί ένα ή περισσότερα κρούσματα αφρικανικής πανώλους των χοίρων, η) «πρωτογενής εστία»: εστία κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση δ) της υπ’ αριθμ. 329364/1.4.1994 (Β΄ 223), απόφασης του Υπουργού Γεωργίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 225017/2003 Υπουργική απόφαση (Β΄ 439). θ) «μολυσμένη περιοχή»: περιοχή της Χώρας στην οποία, μετά την επιβεβαίωση ενός ή περισσότερων κρουσμάτων αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους, εφαρμόζονται μέτρα για την εξάλειψη της ασθένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16, ι) «πρωτογενές κρούσμα αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους»: κάθε κρούσμα αφρικανικής πανώλους των χοίρων που ανιχνεύεται σε άγριους χοίρους σε περιοχή στην οποία δεν εφαρμόζονται μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16, ια) «εκμετάλλευση πιθανής μετάδοσης της νόσου»: εκμετάλλευση στην οποία θα μπορούσε να έχει εισαχθεί ο ιός της αφρικανικής πανώλους των χοίρων λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της διακίνησης προσώπων, χοίρων ή οχημάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ιβ) «κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο ανήκουν οι χοίροι, κατά κυριότητα ή το οποίο έχει αναλάβει τη συντήρηση των ζώων αυτών, με ή χωρίς χρηματική αμοιβή, ιγ) «αρμόδια αρχή»: η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, ιδ) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, ιε) «μεταποίηση»: μία από τις επεξεργασίες για τα υλικά υψηλού κινδύνου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002, διενεργούμενη κατά τρόπο που να αποτρέπει τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, ιστ) «θανάτωση»: η θανάτωση χοίρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6 του Π.Δ. 327/1996 (Α΄ 221), ιζ) «σφαγή»: η σφαγή χοίρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 του Π.Δ. 327/1996 (Α΄ 221), ιη) «φορέας»: άκαρι του είδους Οrnithοdοrus erraticus.
Άρθρο 3 "Γνωστοποίηση της παρουσίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Η παρουσία ή η υπόνοια παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων δηλώνεται υποχρεωτικά και αμέσως στην οικεία κτηνιατρική υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Διάταγμα 133/1992 (Α΄ 66).
2.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για κάθε παρουσία ή υπόνοια παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων ενημερώνει αμέσως και εγγράφως την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία στη συνέχεια υποχρεούται:
 1. να γνωστοποιεί την παρουσία της νόσου και να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, σχετικά με:
 2. -τις εστίες αφρικανικής πανώλους των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε εκμεταλλεύσεις, -τα κρούσματα αφρικανικής πανώλους των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε σφαγεία ή σε μεταφορικά μέσα, -τα πρωτογενή κρούσματα αφρικανικής πανώλους των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε άγριους χοίρους, -τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8,
 3. να παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 περίπτωση α) και παράγραφος 4 στην Ε. Επιτροπή και στις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών πληροφορίες σχετικά με άλλα κρούσματα που επιβεβαιώνονται σε άγριους χοίρους στη μολυσμένη από την αφρικανική πανώλη των χοίρων περιοχή.
Άρθρο 4 "Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε εκμετάλλευση (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Όταν σε μία εκμετάλλευση υπάρχει υπόνοια μόλυνσης ενός ή περισσότερων χοίρων από τον ιό της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θέτει αμέσως σε εφαρμογή τους υπηρεσιακούς μηχανισμούς έρευνας για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της εν λόγω νόσου σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής. Κατά την επίσκεψή του στην εκμετάλλευση ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί υποχρεωτικά έλεγχο στο μητρώο και στα σήματα ταυτοποίησης των χοίρων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του Προεδρικού Διατάγματος 84/1995 (Α΄ 52).
2.  
  Αμέσως μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε μία εκμετάλλευση και εφόσον η υπόνοια αυτή δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται να θέσει την εκμετάλλευση πάραυτα υπό διοικητική επιτήρηση. Ειδικότερα:.
 1. φροντίζει να γίνει απογραφή όλων των κατηγοριών των χοίρων της εκμετάλλευσης και να καταγραφεί για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές ο αριθμός των χοίρων που έχουν ήδη νοσήσει, πεθάνει ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί.
 2. Τα στοιχεία της απογραφής πρέπει να ενημερώνονται από τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο συνεχώς με την καταχώριση των ζώων που γεννήθηκαν ή πέθαναν κατά την ύποπτη περίοδο και να τίθενται στην διάθεση της αρμόδιας αρχής, όταν ζητούνται για τη διενέργεια ελέγχου,.
 3. εξασφαλίζει τον περιορισμό όλων των χοίρων της εκμετάλλευσης στους χώρους σταβλισμού ή σε άλλους χώρους που διευκολύνουν την απομόνωσή τους,
 4. απαγορεύει την είσοδο και έξοδο των χοίρων από την εκμετάλλευση.
 5. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, αν είναι αναγκαίο, να επεκτείνει την απαγόρευση εξόδου από την εκμετάλλευση και σε άλλα είδη ζώων και να διατάξει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εξολόθρευση τρωκτικών ή εντόμων,.
 6. απαγορεύει την χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής έξοδο σφαγίων χοίρου από την εκμετάλλευση,
 7. απαγορεύει την χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής έξοδο από την εκμετάλλευση κρέατος, χοιρινών προϊόντων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρου, ζωοτροφών, εργαλείων, άλλων αντικειμένων και απορριμμάτων που είναι δυνατό να μεταδώσουν την αφρικανική πανώλη των χοίρων.
 8. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύει τη διακίνηση κρέατος, χοιρινών προϊόντων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων από την εκμετάλλευση προς τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.,.
 9. απαγορεύει κάθε μετακίνηση ατόμων από ή προς την εκμετάλλευση χωρίς την έγγραφη άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής,
 10. απαγορεύει κάθε είσοδο των οχημάτων στην εκμετάλλευση ή έξοδο από αυτήν χωρίς την έγγραφη άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής,
 11. εξασφαλίζει την χρήση των κατάλληλων υλικών απολύμανσης στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων σταβλισμού των χοίρων και της ίδιας της εκμετάλλευσης.
 12. Επιβάλλει σε κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων.
 13. Όλα τα μεταφορικά μέσα πρέπει να απολυμαίνονται προσεκτικά πριν εξέλθουν από την εκμετάλλευση,.
 14. φροντίζει για την διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 8
3.  
  Όταν το επιβάλλει η επιδημιολογική κατάσταση, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται:
 1. να θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1 στην εκμετάλλευση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 2. Αν η ανωτέρω αρχή κρίνει ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν, δύναται να περιορίσει την εφαρμογή των μέτρων αυτών μόνο στους χοίρους που θεωρούνται ύποπτοι λοίμωξης ή έχουν μολυνθεί από τον ιό της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και μόνον στο τμήμα της εκμετάλλευσης στο οποίο αυτοί φυλάσσονται, υπό τον όρο ότι οι χοίροι αυτοί στεγάζονται, φυλάσσονται και εκτρέφονται σε τελείως διαφορετικούς χώρους από τους άλλους χοίρους της εκμετάλλευσης.
 3. Κατά τη θανάτωση των χοίρων πρέπει να λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής,.
 4. να οριοθετήσει προσωρινή ζώνη ελέγχου γύρω από την εκμετάλλευση της παράγραφου 2 του παρόντος άρθρου και να εφαρμόσει στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης αυτής ορισμένα ή όλα τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή 2
4.  
  Τα μέτρα της παραγράφου 2 αίρονται, όταν η υπόνοια για την παρουσία της αφρικανικής πανώλους των χοίρων αποκλεισθεί επίσημα
Άρθρο 5 "Μέτρα σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε μία εκμετάλλευση (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Όταν η παρουσία της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε μία εκμετάλλευση επιβεβαιωθεί υπηρεσιακώς, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενημερώνει αμέσως και εγγράφως την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα διοικητικά και τεχνικά μέτρα και εκτός από τα μέτρα του άρθρου 4 παράγραφος 2, δίνει εντολή:
 1. να θανατωθούν αμέσως υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να αποτραπεί κάθε κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων τόσο κατά τη μεταφορά, όσο και κατά τη θανάτωση,
 2. να ληφθεί από τους χοίρους που θανατώνονται επαρκής αριθμός δειγμάτων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί ο τρόπος εισόδου του ιού της αφρικανικής πανώλους στην εκμετάλλευση καθώς και η χρονική διάρκεια, κατά την οποία πιθανόν να υπήρχε ο ιός στην εκμετάλλευση, πριν γνωστοποιηθεί η νόσος,
 3. να υποβληθούν σε μεταποίηση, υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου, τα πτώματα χοίρων που πέθαναν ή θανατώθηκαν,
 4. να ανευρεθεί, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, και να υποβληθεί σε μεταποίηση, υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου, το κρέας χοίρων που εσφάγησαν κατά τη χρονική περίοδο από την πιθανή είσοδο της νόσου στην εκμετάλλευση μέχρι τη λήψη επίσημων μέτρων,
 5. να ανευρεθούν και να καταστραφούν, υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου, το σπέρμα, τα ωάρια ή τα έμβρυα χοίρων τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στην εκμετάλλευση κατά το διάστημα από την πιθανή είσοδο της νόσου στην εκμετάλλευση μέχρι τη λήψη των επίσημων μέτρων και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων,
 6. να υποβληθούν σε μεταποίηση όλα τα υλικά και τα απορρίμματα, όπως οι ζωοτροφές, που πιθανόν να έχουν μολυνθεί.
 7. Να καταστραφούν όλα τα υλικά μιας χρήσης που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί και, ιδίως όσα χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες θανάτωσης.
 8. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνίατρου,.
 9. να καθαριστούν, να απολυμανθούν και, εφόσον είναι αναγκαίο, να απεντομωθούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 τα κτίρια σταβλισμού των χοίρων, τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων ή των πτωμάτων τους καθώς και ο εξοπλισμός και να υποβληθούν σε μεταποίηση, η στρωμνή, η κόπρος και η υγρή κόπρος, μετά την απομάκρυνση των χοίρων, που είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί,
 10. σε περίπτωση πρωτογενούς εστίας της νόσου να υποβληθεί ο απομονωθείς ιός της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε εργαστηριακό έλεγχο, όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να αναγνωριστεί ο γενετικός τύπος,
 11. να διενεργηθεί επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 8
2.  
  Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εστίας της νόσου σε εργαστήριο, ζωολογικό κήπο, προστατευόμενη φυσική περιοχή ή περιφραγμένη περιοχή, όπου φυλάσσονται χοίροι για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που συνδέονται με τη διατήρηση ειδών ή τη διατήρηση σπάνιων φυλών, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται με απόφασή της να λάβει μέτρα κατά παρέκκλιση της παράγραφου 1 περιπτώσεις α) και ε), υπό τον όρο ότι δεν θίγονται βασικά συμφέροντα της Κοινότητας. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται αμέσως στην Ε. Επιτροπή και ισχύει υπό την επιφύλαξη λήψης μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ για την πρόληψη εξάπλωσης της νόσου.
Άρθρο 6 "Μέτρα σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται από διαφορετικές μονάδες παραγωγής (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Όταν επιβεβαιωθεί υπηρεσιακώς η παρουσία αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες χωριστές μονάδες παραγωγής, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πάχυνσης των χοίρων, να εισηγηθεί στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την λήψη μέτρων κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 1 περίπτωση α), όσον αφορά τις υγιείς μονάδες παραγωγής χοίρων της μολυσμένης εκμετάλλευσης. Η παρέκκλιση αυτή επιτρέπεται μόνον μετά από διαβεβαίωση του επίσημου κτηνίατρου ότι η διάρθρωση και το μέγεθος αυτών των μονάδων παραγωγής, η μεταξύ τους απόσταση και οι εργασίες που πραγματοποιούνται σ αυτές, είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν τον απόλυτο διαχωρισμό των εγκαταστάσεων σταβλισμού, συντήρησης και σίτισης, ώστε να μην είναι δυνατή η εξάπλωση του ιού από τη μία μονάδα παραγωγής σε άλλη.
2.  
  Στην περίπτωση που λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της, σε συνάρτηση με τις παρεχόμενες υγειονομικές εγγυήσεις
3.  
  Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί αμέσως στην Ε. Επιτροπή τη σχετική απόφαση της παραγράφου 1, η οποία ισχύει υπό την επιφύλαξη λήψης μέτρων από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ για την πρόληψη εξάπλωσης της νόσου.
Άρθρο 7 "Μέτρα στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Οι χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται ως εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, όταν ο επίσημος κτηνίατρος βάσει της επιδημιολογικής έρευνας που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 διαπιστώνει ή κρίνει ότι η αφρικανική πανώλης των χοίρων είναι πιθανό να έχει εισαχθεί είτε από άλλες εκμεταλλεύσεις στην εκμετάλλευση των άρθρων 4 ή 5 είτε από την εκμετάλλευση των άρθρων 4 ή 5 σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, μέχρις ότου αποκλεισθεί επίσημα η υπόνοια παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων.
2.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου της παραγράφου 1, αν αυτό επιβάλλεται από την επιδημιολογική κατάσταση. Κατά τη θανάτωσή των χοίρων λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στις εκμεταλλεύσεις αυτές.
Άρθρο 8 "Επιδημιολογική έρευνα (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Όταν υπάρχει υπόνοια για κρούσματα ή εστίες αφρικανικής πανώλους των χοίρων, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης διενεργεί επιδημιολογική έρευνα βάσει ερωτηματολογίων, τα οποία καταρτίζονται στο πλαίσιο του σχεδίου επείγουσας επέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 22 του παρόντος διατάγματος. Η επιδημιολογική έρευνα υποχρεωτικά αφορά:.
 1. τη χρονική διάρκεια, κατά την οποία είναι δυνατό να υπήρχε ο ιός της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στην εκμετάλλευση πριν από την κοινοποίηση της νόσου ή την υπόνοια ύπαρξής της,
 2. την πιθανή προέλευση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στην εκμετάλλευση και τον εντοπισμό και άλλων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί από την ίδια πηγή,
 3. τις μετακινήσεις ατόμων, οχημάτων, χοίρων, πτωμάτων, σπέρματος, κρεάτων ή κάθε υλικού, μέσω του οποίου θα μπορούσε να μεταδοθεί ο ιός προς ή από τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις,
 4. τη δυνατότητα οι φορείς ή οι άγριοι χοίροι να αποτελούν την αιτία της εξάπλωσης της νόσου
2.  
  Αν από τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας προκύπτει ότι η αφρικανική πανώλης των χοίρων μπορεί να έχει εξαπλωθεί από ή προς εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε. Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκομένων κρατών μελών.
Άρθρο 9 "Καθορισμός ζωνών προστασίας και ζωνών επιτήρησης (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Μόλις επιβεβαιωθεί υπηρεσιακώς η ύπαρξη της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε μια εκμετάλλευση, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οριοθετεί αμέσως μια ζώνη προστασίας ακτίνας τριών (3) τουλάχιστον χιλιομέτρων γύρω από την εστία. Η εστία περικλείεται από μια ζώνη επιτήρησης ακτίνας δέκα (10) τουλάχιστον χιλιομέτρων. Τα μέτρα των άρθρων 10 και 11 εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης αντίστοιχα.
2.  
  Κατά την οριοθέτηση των ζωνών, η ανωτέρω αρχή υποχρεούται να λάβει υπόψη:
 1. τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8,
 2. τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης και ιδίως τα φυσικά ή τεχνητά σύνορα,
 3. τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης και την απόσταση άλλων εκμεταλλεύσεων από αυτήν,
 4. το είδος διακίνησης και εμπορίας χοίρων καθώς και την ύπαρξη σφαγείων και εγκαταστάσεων που είναι διαθέσιμες για τη μεταποίηση των πτωμάτων,
 5. τις εγκαταστάσεις και το διαθέσιμο προσωπικό για τον έλεγχο όλων των μετακινήσεων των χοίρων εντός των εν λόγω ζωνών, ιδίως αν οι χοίροι που πρόκειται να θανατωθούν πρέπει να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση προέλευσής τους
3.  
  Αν μία ζώνη επεκτείνεται στο έδαφος άλλου ή άλλων νομών στην ελληνική επικράτεια, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των εμπλεκόμενων νομών συνεργάζονται για την οριοθέτηση της ζώνης. Αν μία ζώνη επεκτείνεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους οι αρμόδιες ελληνικές κτηνιατρικές αρχές συνεργάζονται με τις αντίστοιχες του εμπλεκόμενου κράτους μέλους για την οριοθέτησή της.
4.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ευδιάκριτων πινακίδων, οδηγιών και ενημερωτικών ανακοινώσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως ο τύπος και η τηλεόραση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα που βρίσκονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης είναι πλήρως ενημερωμένα σχετικά με τους περιορισμούς των άρθρων 10 και 11 και να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων σε αυτά μέτρων
Άρθρο 10 "Μέτρα εντός της ζώνης προστασίας (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνει στη ζώνη προστασίας τα ακόλουθα μέτρα:
 1. δίνει εντολή στον επίσημο κτηνίατρο να διενεργήσει το συντομότερο δυνατό απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων και εντός επτά (7) ημερών από την οριοθέτηση της ζώνης προστασίας κλινική εξέταση των χοίρων των εκμεταλλεύσεων αυτών, καθώς και έλεγχο του μητρώου και των σημάτων ταυτοποίησης των χοίρων, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 84/1995 (Α΄ 52),.
 2. απαγορεύει τη διακίνηση και μεταφορά των χοίρων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, με εξαίρεση, εφόσον είναι απαραίτητο, αυτών που εξυπηρετούν τις εκμεταλλεύσεις, εκτός αν χορηγηθεί άδεια από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τις μετακινήσεις της περίπτωσης στ).
 3. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση της οδικής ή σιδηροδρομικής διαμετακόμισης ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση,.
 4. επιβάλλει τα φορτηγά και άλλα οχήματα καθώς και ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που μπορεί να έχουν μολυνθεί (π.χ. πτώματα, ζωοτροφές, κόπρος, υγρή κόπρος κ.λπ.) να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται, να απεντομώνονται, εφόσον υπάρχει ανάγκη και να υποβάλλονται σε επεξεργασία το συντομότερο δυνατό μετά τη μόλυνσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 12.
 5. Κανένα φορτηγό ή όχημα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων δεν επιτρέπεται να εξέλθει από τη ζώνη προστασίας χωρίς να έχει καθαριστεί, απολυμανθεί, επιθεωρηθεί και λάβει εκ νέου άδεια από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή για τη μεταφορά,.
 6. απαγορεύει την είσοδο ή έξοδο από μία εκμετάλλευση κάθε άλλου είδους οικόσιτου ζώου, χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής,
 7. επιβάλλει ο αριθμός όλων των νεκρών ή ασθενών χοίρων μίας εκμετάλλευσης να δηλώνεται αμέσως στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, η οποία διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, στ)απαγορεύει την απομάκρυνση των χοίρων από την εκμετάλλευση στην οποία φυλάσσονται πριν παρέλθουν τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού, της απολύμανσης και, εφόσον απαιτείται, της απεντόμωσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
 8. Μετά την παρέλευση των σαράντα (40) ημερών η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δύναται να επιτρέψει, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, την απομάκρυνση των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση, προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν απευθείας:
 9. -για άμεση σφαγή σε σφαγείο, που έχει οριστεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, κατά προτίμηση εντός της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης, -σε μονάδα μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα αυτών υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου, -σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μέσα στη ζώνη προστασίας.
 10. Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε.Επιτροπή,.
 11. απαγορεύει την έξοδο σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνης προστασίας,
 12. επιβάλλει σε κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων
2.  
  Όταν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν για διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα (40) ημερών, λόγω εκδήλωσης νέων εστιών της νόσου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα σταβλισμού των χοίρων, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων ή άλλα προβλήματα, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου και με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 3, να επιτρέψει την έξοδο χοίρων από μια εκμετάλλευση που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας, προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν απευθείας:
 1. για άμεση σφαγή σε σφαγείο που έχει οριστεί από την ανωτέρω αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση στη ζώνη προστασίας ή τη ζώνη επιτήρησης,
 2. σε μονάδα μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο, στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα αυτών υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου,
 3. σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μέσα στη ζώνη προστασίας.
 4. Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε. Επιτροπή στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής.
3.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δύναται να επιτρέψει την έξοδο χοίρων από μία εκμετάλλευση που υπόκειται στους περιορισμούς του παρόντος άρθρου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
 1. ο επίσημος κτηνίατρος έχει διενεργήσει κλινική εξέταση των χοίρων στην εκμετάλλευση, ιδίως εκείνων που πρόκειται να απομακρυνθούν, συμπεριλαμβανομένης της θερμομέτρησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες τις καθοριζόμενες στο εγχειρίδιο διαγνωστικής καθώς και έλεγχο του μητρώου και των σημάτων ταυτοποίησης των χοίρων, που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 84/1995 (Α΄ 52),.
 2. από τους προαναφερόμενους ελέγχους και εξετάσεις προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ενδεικτικά της παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και ότι τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 84/1995 (Α΄ 52),.
 3. οι χοίροι μεταφέρονται με οχήματα που σφραγίζονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή,
 4. το όχημα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των χοίρων υποβάλλονται σε καθαρισμό και απολύμανση αμέσως μετά τη μεταφορά, σύμφωνα με το άρθρο 12,
 5. αν οι χοίροι πρόκειται να σφαγούν ή να θανατωθούν, λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων χοίρων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σ αυτές τις εκμεταλλεύσεις,
 6. αν οι χοίροι πρέπει να μεταφερθούν σε σφαγείο:
  • η αρμόδια κτηνιατρική αρχή που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο ενημερώνεται για την πρόθεση αποστολής χοίρων και αυτή στη συνέχεια ενημερώνει την αποστέλλουσα κτηνιατρική αρχή για την άφιξη αυτών,
  • κατά την άφιξή τους στο σφαγείο οι εν λόγω χοίροι φυλάσσονται και σφάζονται χωριστά από άλλους χοίρους,
  • κατά την επιθεώρηση πριν και μετά τη σφαγή, που διενεργείται στο καθορισθέν σφαγείο, ο κρεοσκόπος κτηνίατρος λαμβάνει υπόψη όλες τις ενδείξεις πιθανής παρουσίας του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων,
  • το νωπό κρέας των χοίρων αυτών υποβάλλεται σε μεταποίηση ή σημαίνεται με την ειδική σφραγίδα που προβλέπεται στο Παράρτημα του Π.Δ. 485/1985 (Α΄ 175) και στη συνέχεια υποβάλλεται σε χωριστή επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ανωτέρω Π.Δ., όπως αυτό ισχύει.
  • Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε εγκατάσταση που ορίζεται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
  • Το κρέας αποστέλλεται στην εγκατάσταση αυτή υπό τον όρο, ότι η αποστολή σφραγίζεται πριν την αναχώρηση και παραμένει σφραγισμένη καθ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.
4.  
  Τα μέτρα στη ζώνη προστασίας εξακολουθούν να εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρις ότου:
 1. ολοκληρωθούν ο καθαρισμός, η απολύμανση και, εφόσον απαιτείται, η απεντόμωση στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις,
 2. οι χοίροι όλων των εκμεταλλεύσεων υποβληθούν σε κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να ανιχνευθεί η πιθανή παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων.
 3. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται μόνο αφού παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού, της απολύμανσης και, εφόσον απαιτείται, της απεντόμωσης στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις.
5.  
  Η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών των παραγράφων 1 περίπτωση στ) και 2 και η προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών της παραγράφου 4 δύναται να μειωθούν σε τριάντα (30) ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια κτηνιατρική αρχή έχει εφαρμόσει, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, εντατικό πρόγραμμα συλλογής δειγμάτων και δοκιμών που επιτρέπουν τον αποκλεισμό της παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στην οικεία εκμετάλλευση
Άρθρο 11 "Μέτρα εντός της ζώνης επιτήρησης (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνει στη ζώνη επιτήρησης τα ακόλουθα μέτρα:
 1. δίνει εντολή στον επίσημο κτηνίατρο να διενεργήσει απογραφή όλων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων,
 2. απαγορεύει, εφόσον είναι απαραίτητο, τη διακίνηση ή τη μεταφορά χοίρων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, με εξαίρεση σε περίπτωση ανάγκης αυτών που εξυπηρετούν τις εκμεταλλεύσεις, χωρίς προηγούμενη άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 3. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση, χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση καθώς και για χοίρους σφαγής που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις εκτός της ζώνης επιτήρησης και κατευθύνονται προς άμεση σφαγή σε σφαγείο, που βρίσκεται εντός της ζώνης αυτής,.
 4. επιβάλλει τα φορτηγά και άλλα οχήματα καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που μπορεί να έχουν μολυνθεί (όπως πτώματα, ζωοτροφές, κόπρος, υγρή κόπρος κ.λπ.) να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται, να απεντομώνονται, εάν υπάρχει ανάγκη, και να υφίστανται επεξεργασία το ταχύτερο δυνατό μετά τη μόλυνση, σύμφωνα με το άρθρο 12.
 5. Κανένα φορτηγό αυτοκίνητο ή όχημα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων δεν επιτρέπεται να εξέλθει από τη ζώνη επιτήρησης, χωρίς να έχει προηγουμένως καθαριστεί και απολυμανθεί,.
 6. απαγορεύει τις πρώτες επτά (7) ημέρες μετά την οριοθέτηση της ζώνης την είσοδο ή έξοδο κάθε άλλου είδους οικόσιτου ζώου από μία εκμετάλλευση, χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής,
 7. επιβάλλει να δηλώνεται ο αριθμός όλων των νεκρών ή ασθενών χοίρων μιας εκμετάλλευσης αμέσως στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, η οποία διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής,
 8. απαγορεύει την απομάκρυνση των χοίρων από την εκμετάλλευση στην οποία φυλάσσονται, πριν περάσουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού, της απολύμανσης και εφόσον απαιτείται της απεντόμωσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
 9. Μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ημερών η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δύναται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 10 να επιτρέψει την απομάκρυνση των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν απευθείας:.
  • για άμεση σφαγή σε σφαγείο που έχει οριστεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, κατά προτίμηση μέσα στη ζώνη προστασίας ή τη ζώνη επιτήρησης,
  • σε μονάδα μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα αυτών υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου ή
  • σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μέσα στη ζώνη προστασίας ή τη ζώνη επιτήρησης.
  • Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε. Επιτροπή.
  • Αν οι χοίροι πρόκειται να μεταφερθούν σε σφαγείο, οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 περίπτωση ε) και στ) υποπερίπτωση δδ), ιδίως αυτές που αφορούν τη σήμανση του κρέατος των χοίρων αυτών, τη μεταγενέστερη χρήση του και τον προορισμό των επεξεργασμένων προϊόντων, ισχύουν υπό την επιφύλαξη παρεκκλίσεων, που δύνανται να εισάγονται με απόφαση της Ε. Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτηση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,.
 10. απαγορεύει την έξοδο σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης,
 11. επιβάλλει σε κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τις εκμεταλλεύσεις να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα υγιεινής για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων
2.  
  Όταν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν για διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα (40) ημερών λόγω εκδήλωσης νέων εστιών της νόσου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα σταβλισμού των χοίρων, όσον αφορά στην καλή διαβίωση των ζώων ή προβλήματα άλλης φύσεως, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται μετά από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου και με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 να επιτρέψει την έξοδο των χοίρων από μία εκμετάλλευση που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης, προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν απευθείας:
 1. για άμεση σφαγή σε σφαγείο που έχει ορισθεί από την ανωτέρω αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση στη ζώνη προστασίας ή τη ζώνη επιτήρησης,
 2. σε μονάδα μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα αυτών υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου,
 3. σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μέσα στη ζώνη προστασίας ή στη ζώνη επιτήρησης.
 4. Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε. Επιτροπή.
3.  
  Τα μέτρα στη ζώνη επιτήρησης εξακολουθούν να εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρις ότου:
 1. ολοκληρωθούν ο καθαρισμός, η απολύμανση και εφόσον απαιτείται η απεντόμωση στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις,
 2. οι χοίροι όλων των εκμεταλλεύσεων υποβληθούν σε κλινικές και, ενδεχομένως, σε εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να ανιχνευθεί η πιθανή παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων.
 3. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται μόνο αφού περάσουν σαράντα (40) ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού, της απολύμανσης και, εφόσον απαιτείται, της απεντόμωσης των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων.
4.  
  Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περίπτωση στ), και η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3, δύναται να μειωθούν σε είκοσι μία (21), τριάντα (30) και είκοσι (20) ημέρες αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια κτηνιατρική αρχή έχει εφαρμόσει, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, εντατικό πρόγραμμα συλλογής δειγμάτων και δοκιμών που επιτρέπουν τον αποκλεισμό της παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στην οικεία εκμετάλλευση
Άρθρο 12 "Καθαρισμός, απολύμανση και απεντόμωση (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Στα πλαίσια του σχεδίου επείγουσας επέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 22, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στις κτηνιατρικές αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατάλογο των επίσημα εγκεκριμένων απολυμαντικών και εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται καθώς και τις συγκεντρώσεις των διαλυμάτων τους
2.  
  Οι εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης, και εφόσον απαιτείται, απεντόμωσης πραγματοποιούνται υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου σύμφωνα με: -τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου και -τις αρχές και τις διαδικασίες που ισχύουν για τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη χρησιμοποίηση εντομοκτόνων, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ
Άρθρο 13 "Ανασύσταση του πληθυσμού χοίρων στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις ύστερα από εκδήλωση εστιών της νόσου (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Η ανασύσταση του πληθυσμού χοίρων στις εκμεταλλεύσεις του άρθρου 5 πραγματοποιείται κατόπιν αδείας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετά την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, απολύμανσης και, εφόσον απαιτείται, απεντόμωσης που πραγματοποιούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου
2.  
  Για την ανασύσταση του πληθυσμού χοίρων πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη ο τύπος της ασκούμενης εκτροφής στην συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Η ανασύσταση πραγματοποιείται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
3.  
  Στις εκμεταλλεύσεις, στις οποίες η εμφάνιση της νόσου δεν οφείλεται σε φορείς, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:
 1. στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, η επανεισαγωγή χοίρων αρχίζει με την εισαγωγή χοίρων-δεικτών οι οποίοι ή έχουν υποβληθεί σε εξέταση που έχει δώσει αρνητικό αποτέλεσμα σχετικά με την παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων ή προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων.
 2. Οι χοίροι-δείκτες τοποθετούνται, σύμφωνα με την άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε όλους τους χώρους της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
 3. Μετά την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση λαμβάνονται δείγματα που ελέγχονται για την ανίχνευση αντισωμάτων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής.
 4. Απαγορεύεται η έξοδος των χοίρων από την εκμετάλλευση πριν γίνουν γνωστά τα αρνητικά αποτελέσματα της ορολογικής εξέτασης.
 5. Αν κανένας χοίρος δεν έχει αναπτύξει αντισώματα κατά του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, τότε μπορεί να ανασυσταθεί πλήρως ο πληθυσμός.
 6. σε όλες τις άλλες μορφές εκτροφής, η ανασύσταση του πληθυσμού χοίρων πραγματοποιείται είτε σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στην περίπτωση α) είτε με πλήρη ανασύσταση του πληθυσμού χοίρων, υπό τον όρο ότι:
  • όλοι οι χοίροι εισάγονται στην εκμετάλλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό σχετικό με την αφρικανική πανώλη των χοίρων,
  • οι χοίροι στις ανασυσταθείσες εκτροφές υποβάλλονται σε ορολογική εξέταση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής.
  • Οι δειγματοληψίες για την εν λόγω εξέταση διενεργούνται το νωρίτερο σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την άφιξη των τελευταίων χοίρων,.
  • απαγορεύεται η έξοδος των χοίρων από την εκμετάλλευση, πριν υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα στην ορολογική εξέταση
4.  
 1. Στις εκμεταλλεύσεις, στις οποίες η εμφάνιση της νόσου οφείλεται σε φορείς, η επανεισαγωγή χοίρων πραγματοποιείται μετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστον ετών, εκτός αν:
  • εφαρμόσθηκε υπό υπηρεσιακή επιτήρηση πρόγραμμα εξάλειψης του φορέα στις εγκαταστάσεις, τους χώρους όπου πρόκειται να διαμείνουν οι χοίροι ή οπουδήποτε θα μπορούσαν να έλθουν σε επαφή με το φορέα ή
  • είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η εμμονή του φορέα δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για τη μετάδοση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων.
  • Μετά την επανεισαγωγή των χοίρων στην εκμετάλλευση εφαρμόζονται τα μέτρα της παραγράφου 3 περίπτωση α).
 2. Μετά την πλήρη ανασύσταση του πληθυσμού η έξοδος χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση επιτρέπεται μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν επιπλέον ορολογικές εξετάσεις, για την αφρικανική πανώλη των χοίρων, σε δείγματα που λαμβάνονται από τους χοίρους της εκμετάλλευσης μετά την παρέλευση τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την πλήρη ανασύσταση του πληθυσμού, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και δώσουν αρνητικά αποτελέσματα
5.  
  Στην περίπτωση που η εμφάνιση της νόσου δεν οφείλεται σε φορείς η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης στην εκμετάλλευση, λαμβάνοντας υπ όψη την επιδημιολογική κατάσταση, να επιτρέψει την ανασύσταση του πληθυσμού κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3
6.  
  Η επανεισαγωγή οικόσιτων ζώων, πλην των χοίρων, στις εκμεταλλεύσεις του άρθρου 5 επιτρέπεται μετά από άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία αξιολογεί τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου ή της εμμονής των φορέων που εγκυμονεί αυτή η επανεισαγωγή
Άρθρο 14 "Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης της παρουσίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Όταν υπάρχει υπόνοια παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θέτει αμέσως σε εφαρμογή τους υπηρεσιακούς μηχανισμούς έρευνας για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της εν λόγω νόσου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής
2.  
  Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
 1. θανατώνονται άμεσα όλα τα ζώα των ευπαθών ειδών που βρίσκονται στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο,
 2. τα πτώματα, τα σπλάγχνα και τα απορρίμματα των ζώων που ενδεχομένως έχουν μολυνθεί υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου,
 3. ο καθαρισμός, η απολύμανση και, εφόσον απαιτείται, η απεντόμωση των κτιρίων και του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου,
 4. διενεργείται επιδημιολογική έρευνα, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με το άρθρο 8,
 5. ο απομονωθείς ιός της αφρικανικής πανώλους των χοίρων υποβάλλεται σε εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, για να προσδιορισθεί ο γενότυπος του ιού,
 6. εφαρμόζονται τα μέτρα του άρθρου 7 στην εκμετάλλευση προέλευσης των μολυσμένων χοίρων ή πτωμάτων καθώς και στις άλλες εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου.
 7. Τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1 εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση καταγωγής των μολυσμένων χοίρων ή πτωμάτων με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων της επιδημιολογικής έρευνας,.
 8. απαγορεύεται η επανεισαγωγή ζώων για σφαγή ή μεταφορά πριν περάσουν τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, απολύμανσης και, εφόσον απαιτείται, απεντόμωσης, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12
Άρθρο 15 "Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης της παρουσίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Μόλις η αρμόδια κτηνιατρική αρχή πληροφορηθεί την ύπαρξη υπόνοιας μόλυνσης άγριων χοίρων, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θέτει αμέσως σε εφαρμογή τους υπηρεσιακούς μηχανισμούς έρευνας για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της νόσου και ενημερώνει παράλληλα τους κατόχους των χοίρων και τους κυνηγούς. Εξετάζονται όλοι οι άγριοι χοίροι που έχουν θανατωθεί δια πυροβολισμού ή βρίσκονται νεκροί και διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις.
2.  
  Μόλις επιβεβαιωθεί η ύπαρξη πρωτογενούς κρούσματος αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους, προκειμένου να περιορισθεί η εξάπλωση αυτής:
 1. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ομάδα εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο αυτό, στην οποία συμμετέχουν κτηνίατροι, κυνηγοί, βιολόγοι άγριων ζώων και επιδημιολόγοι, η οποία βοηθά την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
  • να μελετήσει την επιδημιολογική κατάσταση και να οριοθετήσει τη μολυσμένη περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 3 περίπτωση β),
  • να θεσπίσει τα απαραίτητα, συμπληρωματικά των προβλεπόμενων στις περιπτώσεις β) και γ) μέτρα που θα εφαρμοσθούν στη μολυσμένη περιοχή.
  • Τα μέτρα αυτά δύναται να περιλαμβάνουν την αναστολή του κυνηγίου και την απαγόρευση της εκτροφής άγριων χοίρων,.
  • να καταρτίσει σχέδιο εξάλειψης της νόσου, σύμφωνα με το άρθρο 16, το οποίο υποβάλλεται στην Ε. Επιτροπή,.
  • να διενεργήσει ελέγχους, για να κρίνει την αποτελεσματικότητα των θεσπισθέντων μέτρων για την εξάλειψη της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στη μολυσμένη περιοχή,
 2. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θέτει τις εντός της οριοθετηθείσας μολυσμένης περιοχής χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις υπό διοικητική επιτήρηση και ιδίως δίνει εντολή:
  • να γίνει επίσημη απογραφή όλων των κατηγοριών χοίρων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις.
  • Ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος της εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώνει διαρκώς τα στοιχεία της επίσημης απογραφής και να τα θέτει στη διάθεση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, όταν ζητούνται για έλεγχο σε κάθε επιθεώρηση.
  • Όσον αφορά τις υπαίθριες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις η πρώτη απογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει εκτίμησης,.
  • όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης να παραμένουν στους χώρους σταβλισμού τους ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο που τους απομονώνει από τους άγριους χοίρους.
  • Οι άγριοι χοίροι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε κανένα υλικό που θα μπορούσε στη συνέχεια να έλθει σε επαφή με τους χοίρους της εκμετάλλευσης,.
  • να απαγορευτεί η είσοδος ή έξοδος χοίρων από την εκμετάλλευση, χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής.
  • Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας η αρμόδια κτηνιατρική αρχή λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση,.
  • να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υλικά απολύμανσης και απεντόμωσης, εφόσον απαιτείται, τόσο στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων σταβλισμού των χοίρων, όσο και της ίδιας της εκμετάλλευσης,
  • να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής από όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με άγριους χοίρους, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων,
  • να υποβάλλονται σε εξέταση για την ανίχνευση του ιού αφρικανικής πανώλους των χοίρων, όλοι οι χοίροι μιας εκμετάλλευσης που έχουν πεθάνει ή νοσούν με συμπτώματα αφρικανικής πανώλους των χοίρων,
  • να απαγορευτεί η είσοδος σε χοιροτροφική εκμετάλλευση κάθε τμήματος άγριου χοίρου που θανατώθηκε με πυροβολισμό ή βρέθηκε νεκρός και οποιουδήποτε υλικού ή εξοπλισμού που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί από τον ιό της αφρικανικής πανώλους των χοίρων,
  • να απαγορευτεί η διακίνηση χοίρων, σπέρματος, εμβρύων ή ωαρίων χοίρων από τη μολυσμένη περιοχή, προς τα άλλα κράτη μέλη
 3. Όλοι οι άγριοι χοίροι που θανατώνονται με πυροβολισμό ή βρίσκονται νεκροί στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή επιθεωρούνται από τον επίσημο κτηνίατρο και εξετάζονται για την ανίχνευση του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής.
 4. Τα πτώματα όλων των ζώων που διαπιστώνεται ότι είναι θετικά στη νόσο υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου.
 5. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αρνητικά, στην αφρικανική πανώλη των χοίρων, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζει τα μέτρα του άρθρου 12 παράγραφος 2 του Π.Δ. 11/1995 (Α΄ 5).
 6. Τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου.
 7. Ο απομονωθείς ιός της αφρικανικής πανώλους των χοίρων υποβάλλεται σε εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να προσδιορισθεί ο γενότυπος του ιού
3.  
  Σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους σε περιοχή που βρίσκεται κοντά σε περιοχή ενός άλλου νομού, οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνεργάζονται για τη θέσπιση μέτρων καταπολέμησης της νόσου. Σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους σε περιοχή που βρίσκεται κοντά σε άλλο κράτος μέλος, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους για τη θέσπιση μέτρων καταπολέμησης της νόσου.
Άρθρο 16 "Σχέδιο εξάλειψης της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε πληθυσμό άγριων χοίρων (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. με την επιφύλαξη των μέτρων του άρθρου 15, υποβάλλει προς έγκριση στην Ε. Επιτροπή έγγραφο σχέδιο των μέτρων που λαμβάνονται για την εξάλειψη της νόσου στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σ αυτήν την περιοχή, μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την επιβεβαίωση του πρωτογενούς κρούσματος αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους.
 2. Το σχέδιο αυτό, ενδεχομένως τροποποιημένο, εγκρίνεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ και δύναται εν συνέχεια να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία, προκειμένου να λαμβάνεται υπ όψη η εκάστοτε εξέλιξη της κατάστασης.
 3. Αν οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν την εκ νέου οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε. Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών.
 4. Αν οι τροποποιήσεις αφορούν άλλα μέτρα του σχεδίου, η ανωτέρω αρχή υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο στην Ε. Επιτροπή για εξέταση και έγκριση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 2 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ.
2.  
  Τα μέτρα του σχεδίου της παραγράφου 1, αφού εγκριθούν από την Ε. Επιτροπή, αντικαθιστούν τα αρχικά μέτρα του άρθρου 15 από την προβλεπόμενη στην έγκριση ημερομηνία.
3.  
  Το σχέδιο της παραγράφου 1 περιέχει πληροφορίες σχετικά με:
 1. τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας και των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 και σε συνάρτηση με τη γεωγραφική εξάπλωση της νόσου,
 2. τα όρια της μολυσμένης περιοχής, για την οριοθέτηση της οποίας η αρμόδια κτηνιατρική αρχή λαμβάνει υπ όψη:
 3. -τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που διενεργήθηκε και τη γεωγραφική εξάπλωση της νόσου, -τον πληθυσμό άγριων χοίρων της περιοχής, -την παρουσία σημαντικών φυσικών ή τεχνητών εμποδίων στις κινήσεις άγριων χοίρων,
 4. την οργάνωση στενής συνεργασίας μεταξύ των βιολόγων, των κυνηγών, των κυνηγετικών οργανώσεων, των υπηρεσιών προστασίας της άγριας πανίδας και των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών (υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας),
 5. την ενημερωτική εκστρατεία που πρέπει να πραγματοποιηθεί, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των κυνηγών σχετικά με τα μέτρα που υποχρεούνται να λάβουν στο πλαίσιο του σχεδίου εξάλειψης της νόσου,
 6. τις ειδικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τον προσδιορισμό της έκτασης της εξάπλωσης της νόσου στον πληθυσμό άγριων χοίρων, μέσω της εξέτασης των άγριων χοίρων που θανατώνονται με πυροβολισμό από τους κυνηγούς ή βρίσκονται νεκροί ή μέσω εργαστηριακής εξέτασης, συμπεριλαμβανομένης της επιδημιολογικής έρευνας με βάση την ηλικία των ζώων,
 7. τις απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι κυνηγοί, ώστε να αποτραπεί κάθε εξάπλωση της νόσου,
 8. τη μέθοδο διάθεσης των άγριων χοίρων που βρίσκονται νεκροί ή έχουν θανατωθεί δια πυροβολισμού, η οποία βασίζεται:
 9. -στη μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου ή -στην επιθεώρηση, η οποία διενεργείται από επίσημο κτηνίατρο και στις εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες προβλέπονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής.
 10. Τα πτώματα όλων των ζώων που διαπιστώνεται ότι είναι θετικά στη νόσο υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου.
 11. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αρνητικά στην αφρικανική πανώλη των χοίρων, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζει τα μέτρα του άρθρου 12 παράγραφος 2 του Π.Δ. 11/1995 (Α΄ 5).
 12. Τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου,.
 13. την επιδημιολογική έρευνα, η οποία διενεργείται σε κάθε άγριο χοίρο που έχει θανατωθεί δια πυροβολισμού ή έχει βρεθεί νεκρός.
 14. Η έρευνα αυτή συνίσταται στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με:
 15. -τη γεωγραφική περιοχή στην οποία το ζώο βρέθηκε νεκρό ή θανατώθηκε με πυροβολισμό, -την ημερομηνία, κατά την οποία το ζώο βρέθηκε νεκρό ή θανατώθηκε με πυροβολισμό, -το άτομο που βρήκε νεκρό ή θανάτωσε με πυροβολισμό το ζώο, -την ηλικία και το φύλο του χοίρου, -αν θανατώθηκε με πυροβολισμό, τα συμπτώματα που διαπιστώθηκαν πριν από τη θανάτωση, -αν ο άγριος χοίρος βρέθηκε νεκρός, την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πτώμα, -τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων,.
 16. το πρόγραμμα επιτήρησης και τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μέσα στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή και, ενδεχομένως, στις περιοχές που την περιβάλλουν, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της διακίνησης ζώων μέσα στη περιοχή, από και προς αυτή.
 17. Τα μέτρα αυτά πρέπει να προβλέπουν, τουλάχιστον, την απαγόρευση διακίνησης χοίρων, σπέρματος, εμβρύων ή ωαρίων από τη μολυσμένη περιοχή στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.
 18. Επιπλέον τα μέτρα μπορούν να προβλέπουν την προσωρινή απαγόρευση της παραγωγής χοίρων και ίδρυσης νέων εγκαταστάσεων,.
 19. τα άλλα κριτήρια που εφαρμόζονται για την άρση των ληφθέντων μέτρων,
 20. την αρμόδια κτηνιατρική αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η επίβλεψη και ο συντονισμός των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του σχεδίου,
 21. το σύστημα πληροφοριών που εφαρμόζεται, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτωση α) να εξετάζει σε τακτικά διαστήματα τα αποτελέσματα του σχεδίου για την εξάλειψη της νόσου,
 22. τα μέτρα ελέγχου της νόσου που τίθενται σε εφαρμογή μετά από περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την επιβεβαίωση του τελευταίου κρούσματος αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή.
 23. Αυτά τα μέτρα ελέγχου εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες ακόμη και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τις περιπτώσεις ε), ζ) και η).
4.  
  Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλει κάθε έξι (6) μήνες, στην Ε. Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έκθεση σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή και τα αποτελέσματα του σχεδίου εξάλειψης της νόσου.
Άρθρο 17 "Μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων μέσω φορέων (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Όταν σε μία εκμετάλλευση, στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, θεωρείται πιθανή η παρουσία φορέων ή υπάρχει υπόνοια παρουσίας αυτών η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
 1. το κτίριο που έχει μολυνθεί και ο χώρος γύρω από αυτό επιθεωρούνται για την ανίχνευση παρουσίας των φορέων με φυσικό έλεγχο ή, εφόσον είναι απαραίτητο, με παγίδευση αυτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ,
 2. σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας φορέων:
 3. -πραγματοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στους φορείς, -εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση και στην περιοχή γύρω από αυτή μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου,
 4. στις περιπτώσεις επιβεβαίωσης της παρουσίας φορέων, των οποίων η εξάλειψη είναι πρακτικά ανέφικτη, με απόφασή της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης απαγορεύει την εκτροφή χοίρων και, εφόσον είναι αναγκαίο, άλλων οικόσιτων ζώων στην εκμετάλλευση για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια
2.  
  Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζει στην Ε. Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1.
Άρθρο 18 "Διαγνωστικές διαδικασίες και απαιτήσεις βιοασφάλειας (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι ακόλουθες διαδικασίες διάγνωσης και απαιτήσεις βιοασφάλειας:
 1. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξασφαλίζει ότι οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις και οι διαδικασίες διάγνωσης για την επιβεβαίωση της παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής
 2. Το Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών ορίζεται ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των προτύπων και μεθόδων διάγνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙV
2.  
  Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της παραγράφου 1 περίπτωση β) συνεργάζεται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς υπό τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα V. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς ορίζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και ιδίως του άρθρου 28 αυτής, στο ίδιο παράρτημα.
3.  
  Για να εξασφαλισθεί η τήρηση των απαραίτητων όρων βιοασφάλειας για την προστασία της υγείας των ζώων, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνει τους χώρους, τις εγκαταστάσεις ή τα εργαστήρια, στα οποία διενεργείται αποκλειστικά ο εν γένει χειρισμός ή η χρησιμοποίηση του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, του γενώματος, των αντιγόνων και του εμβολίου αυτού, για σκοπούς έρευνας, διάγνωσης ή παρασκευής. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζει στην Ε. Επιτροπή τον κατάλογο των εγκεκριμένων χώρων, εγκαταστάσεων ή εργαστηρίων. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται από την ανωτέρω αρχή.
Άρθρο 19 "Χρησιμοποίηση, παρασκευή και πώληση εμβολίων κατά της αφρικανικής πανώλους των χοίρων (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εμβολίων κατά της αφρικανικής πανώλους των χοίρων
2.  
  Η παρασκευή, αποθήκευση, προμήθεια, διανομή και πώληση εμβολίων καθώς και ο χειρισμός αυτών εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας πραγματοποιούνται υπό τον έλεγχο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 20 "Συνδρομή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης"
1.  
  Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θέτει στη διάθεση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τον αναγκαίο εξοπλισμό, αριθμό οχημάτων και υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη συνδρομή που κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με έγγραφο και αιτιολογημένο αίτημα του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από την ύπαρξη υπόνοιας παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων σύμφωνα με το άρθρο 4, από την επιβεβαίωση της παρουσίας της σύμφωνα με το άρθρο 5, από την λήψη μέτρων εντός της ζώνης προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 και εντός της ζώνης επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 11 καθώς και για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από τη λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης της παρουσίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους σύμφωνα με το άρθρο 15
Άρθρο 21
1.  
  Κοινοτικοί έλεγχοι (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ) Οι κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνεργάζονται με τους εμπειρογνώμονες της Ε. Επιτροπής που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους και παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Άρθρο 22 "Σχέδιο επείγουσας επέμβασης (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει ένα σχέδιο επείγουσας επέμβασης στο οποίο προσδιορίζονται τα εθνικά μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή σε περίπτωση εμφάνισης αφρικανικής πανώλους των χοίρων. Για την κατάρτιση του σχεδίου λαμβάνονται υπόψη οι τοπικοί παράγοντες, όπως είναι η πυκνότητα των χοίρων, που μπορεί να συντελέσουν στην εξάπλωση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων. Το σχέδιο αυτό πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, προσωπικό και σε κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της εστίας.
2.  
  Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις βάσει των οποίων καταρτίζεται το σχέδιο επέμβασης της παραγράφου 1 καθορίζονται στο Παράρτημα VΙ του παρόντος διατάγματος
3.  
  α)Το σχέδιο που καταρτίζεται σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια και τις απαιτήσεις υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ε. Επιτροπή και εγκρίνεται από αυτήν, ενδεχομένως με τροποποιήσεις, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ. Το σχέδιο επείγουσας επέμβασης δύναται στη συνέχεια να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε εξέλιξη της κατάστασης.
 1. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσαρμόζει το σχέδιο επέμβασης στην υφιστάμενη κατάσταση και το υποβάλλει στην Ε. Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/1960.
Άρθρο 23 "Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και ομάδες εμπειρογνωμόνων (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ)"
1.  
  Σε περίπτωση εμφάνισης της αφρικανικής πανώλους των χοίρων η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφασή της ορίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων ως αρμόδιο για την καταπολέμηση της επιζωοτίας
2.  
  Το Εθνικό Κέντρο της παραγράφου 1 διευθύνει και επιβλέπει τη λειτουργία των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Νοσημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Στις αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Νοσημάτων περιλαμβάνονται:.
 1. ο καθορισμός των αναγκαίων μέτρων καταπολέμησης της επιζωοτίας,
 2. η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων από τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων,
 3. η παροχή προσωπικού και άλλων πόρων στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων,
 4. η παροχή πληροφοριών στην Ε. Επιτροπή, στις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών, στους εθνικούς κτηνιατρικούς οργανισμούς, στις γεωργικές και εμπορικές οργανώσεις,.
 5. η άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα διαγνωστικά εργαστήρια,
 6. η άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τον Τύπο και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο,
 7. η άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τις αστυνομικές, στρατιωτικές και λοιπές συναρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο για την εξασφάλιση της εφαρμογής ιδιαίτερων νομικών μέτρων
3.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση εμφάνισης της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, ορίζει το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων ως αρμόδιο για την καταπολέμηση της επιζωοτίας
4.  
  Ορισμένα από τα καθήκοντα του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων δύναται να ανατίθενται στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων που παρεμβαίνει σε διοικητικό επίπεδο και σε επίπεδο νομού, εφόσον αυτό δεν θίγει τους στόχους και τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συγκροτείται ομάδα εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο αυτό, η οποία βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία με σκοπό, αφ ενός τη διατήρηση της αναγκαίας εμπειρίας, αφ ετέρου την παροχή βοήθειας στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα σε περίπτωση εμφάνισης της επιζωοτίας. Σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου, η ομάδα εμπειρογνωμόνων βοηθά την αρμόδια κτηνιατρική αρχή οπωσδήποτε:.
 1. στην επιδημιολογική διερεύνηση,
 2. στη δειγματοληψία, στις εργαστηριακές δοκιμές και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών,
 3. στην κατάρτιση μέτρων καταπολέμησης της επιζωοτίας
6.  
  Για τη διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης των προβλεπόμενων στο παρόν διάταγμα μέτρων καταπολέμησης της νόσου το Εθνικό Κέντρο και τα τοπικά κέντρα ελέγχου νοσημάτων καθώς και η ομάδα εμπειρογνωμόνων διαθέτουν όλο το απαραίτητο προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και σαφή και αποτελεσματική αλυσίδα διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και την αλυσίδα διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών του Εθνικού και των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Νοσημάτων και της ομάδας εμπειρογνωμόνων καθορίζονται στο σχέδιο έκτακτης επέμβασης του άρθρου 22.
Άρθρο 24
1.  
  Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995 (Α 88΄) (Άρθρο 25 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ) Στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 138/1995 (Α 88΄) οι λέξεις «πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αφρικανική πανώλη των χοίρων».
Άρθρο 25
1.  
Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V και VΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Γνωστοποίηση της νόσου και άλλες επιδημιολογικές πληροφορίες τις οποίες παρέχει η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων 1.Εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση κάθε πρωτογενούς εστίας, πρωτογενούς κρούσματος σε άγριους χοίρους ή κρούσματος σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί μέσω του συστήματος κοινοποίησης των ασθενειών των ζώων, το οποίο θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 329364/1.4.1994 (Β΄ 223), Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 225017/2003 (Β΄ 439) Υπουργική απόφαση: 1)την ημερομηνία αποστολής, 2)την ώρα αποστολής, 3)το όνομα της Χώρας, 4)την ονομασία της νόσου, 5)τον αριθμό των εστιών ή των κρουσμάτων, 6)την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υπόνοια παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, 7)την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παρουσίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων, 8)τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση, 9)αν η παρουσία της νόσου επιβεβαιώθηκε σε άγριους χοίρους ή σε εκτρεφόμενους χοίρους σε εκμετάλλευση, σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, 10)τη γεωγραφική θέση στην οποία επιβεβαιώθηκε η εστία ή το κρούσμα αφρικανικής πανώλους των χοίρων, 11)τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου που τέθηκαν σε εφαρμογή. 2.Όταν εκδηλώνονται πρωτογενείς εστίες ή κρούσματα σε σφαγεία ή μεταφορικά μέσα, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η ανωτέρω αρμόδια αρχή υποχρεούται να ανακοινώνει και τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)τον αριθμό των ευπαθών χοίρων στην εν λόγω εστία, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο, 2)τον αριθμό των νεκρών χοίρων, κατά κατηγορία, στην εκμετάλλευση, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο, 3)για κάθε κατηγορία, το ποσοστό θνησιμότητας της νόσου και τον αριθμό των χοίρων στους οποίους επιβεβαιώθηκε η παρουσία αφρικανικής πανώλους των χοίρων, 4)τον αριθμό των χοίρων που θανατώθηκαν στην εστία, στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο, 5)τον αριθμό των πτωμάτων που υποβλήθηκαν σε μεταποίηση, 6)σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας της νόσου, την απόστασή της από την πλησιέστερη χοιροτροφική εκμετάλλευση, 7)σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται η παρουσία αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης ή των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των μολυσμένων χοίρων ή των πτωμάτων τους. 2.Όταν εκδηλώνονται δευτερογενείς εστίες, οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να διαβιβάζονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης 329364/1.4.1994 (Β΄ 223), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 225017/ 2003 (Β΄ 439) Υπουργική απόφαση. 3.Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξασφαλίζει ότι, το συντομότερο δυνατό μετά την παροχή των πληροφοριών σχετικά με μία εστία ή κρούσμα αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε μία εκμετάλλευση, ένα σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2 και 3, υποβάλλεται γραπτή Έκθεση στην Ε. Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, η οποία περιέχει οπωσδήποτε: 1)την ημερομηνία θανάτωσης των χοίρων στην εκμετάλλευση, στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο και την ημερομηνία μεταποίησης των πτωμάτων τους, 2)τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν σε δείγματα που λήφθηκαν κατά τη θανάτωση των χοίρων, 3)όταν έχει εφαρμοστεί η παρέκκλιση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αριθμό των χοίρων που θανατώθηκαν και υποβλήθηκαν σε μεταποίηση και τον αριθμό των χοίρων που πρόκειται να σφαγούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία καθώς και την προθεσμία που έχει οριστεί για τη σφαγή τους, 4)κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την πιθανή προέλευση της νόσου ή την πραγματική προέλευσή της, εάν αυτή έχει προσδιοριστεί, 5)πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ελέγχου που έχει καθοριστεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα των άρθρων 10 και 11 για τη διακίνηση των ζώων εφαρμόζονται, 6)όταν εκδηλώνεται πρωτογενής εστία ή κρούσμα αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, τον γενετικό τύπο του ιού στον οποίο οφείλεται η εμφάνιση της εστίας ή του κρούσματος, 7)όταν έχουν θανατωθεί χοίροι σε εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου ή σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί χοίροι από τον ιό της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, πληροφορίες σχετικά με: -την ημερομηνία θανάτωσης και τον αριθμό των χοίρων κάθε κατηγορίας, οι οποίοι θανατώθηκαν σε κάθε μία εκμετάλλευση, -την επιδημιολογική σχέση ανάμεσα στην εστία ή στο κρούσμα αφρικανικής πανώλους των χοίρων και τις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου ή τους άλλους λόγους οι οποίοι δημιούργησαν την υπόνοια παρουσίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε κάθε ύποπτη εκμετάλλευση, -τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα τα οποία ελήφθησαν από τους χοίρους στις εκμεταλλεύσεις και το χρόνο θανάτωσής τους. Σε περίπτωση που δεν θανατώθηκαν χοίροι σε εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, πρέπει να γνωστοποιούνται οι λόγοι που δικαιολογούν αυτή την απόφαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αρχές και διαδικασίες για τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη χρησιμοποίηση εντομοκτόνων 1.Γενικές αρχές και διαδικασίες: 1)οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης και, κατά περίπτωση, τα μέτρα εξολόθρευσης τρωκτικών ή εντόμων πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση επισήμως εγκεκριμένων προϊόντων και υπό την επιτήρηση και τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου, 2)τα απολυμαντικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καθώς και οι συγκεντρώσεις τους εγκρίνονται επίσημα από την αρμόδια αρχή έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταστροφή του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, 3)η δραστικότητα ορισμένων απολυμαντικών πρέπει να ελέγχεται τακτικά πριν από τη χρήση, επειδή αυτή μειώνεται μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, 4)η επιλογή των απολυμαντικών, των εντομοκτόνων και των διαδικασιών απολύμανσης και απεντόμωσης πραγματοποιείται, αφού ληφθεί υπόψη η φύση των εγκαταστάσεων, των οχημάτων και των αντικειμένων που θα απολυμανθούν, 5)οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα υλικά απολίπανσης, τα απολυμαντικά και τα εντομοκτόνα πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματικότητά τους. Ειδικότερα, πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο παρασκευαστής, όπως η πίεση, η ελάχιστη θερμοκρασία και ο απαιτούμενος χρόνος χρήσης, 6)ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες: -πλήρης διαβροχή της στρωμνής και των περιττωμάτων με το απολυμαντικό, -πλύσιμο και καθαρισμός με προσεκτικό βούρτσισμα και τρίψιμο του εδάφους, των δαπέδων, των κεκλιμένων επιφανειών και των τοίχων μετά την απομάκρυνση ή την αποσυναρμολόγηση, εάν είναι δυνατόν, του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεων, ώστε να μην εμποδίζουν τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, -στη συνέχεια, πρέπει να χρησιμοποιείται εκ νέου απολυμαντικό τουλάχιστον για όση ώρα ορίζουν οι οδηγίες των κατασκευαστών, -το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου και κατά τρόπο που να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος διάδοσης του ιού, 7)κατά το πλύσιμο με υγρά υπό πίεση, πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση των σημείων που είχαν προηγουμένως καθαριστεί, 8)πλύσιμο, απολύμανση ή καταστροφή και του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων, αντικειμένων ή διαμερισμάτων που θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί, 9)μετά τις εργασίες απολύμανσης πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση, 10)οι εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και απεντόμωσης που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος διατάγματος πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο της εκμετάλλευσης ή στο βιβλίο κινήσεως του οχήματος. Όταν απαιτείται επίσημη έγκριση, πρέπει να πιστοποιούνται από τον επίσημο κτηνίατρο τον επιφορτισμένο με τον έλεγχο. 2.Ειδικές διατάξεις καθαρισμού και απολύμανσης των εκμεταλλεύσεων που έχουν μολυνθεί: 1)προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση: -κατά τη θανάτωση των ζώων, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέπεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο η εξάπλωση του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση προσωρινού εξοπλισμού απολύμανσης, την προμήθεια προστατευτικής ενδυμασίας, καταιωνιστήρες, την απολύμανση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, των εργαλείων και των εγκαταστάσεων και τη διακοπή της λειτουργίας του εξαερισμού, -τα πτώματα των θανατωθέντων ζώων πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό, -εάν τα πτώματα πρέπει να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση για μεταποίηση, πρέπει να χρησιμοποιούνται καλυμμένοι και υδατοστεγείς περιέκτες, -μόλις απομακρυνθούν τα πτώματα των χοίρων για μεταποίηση, τα τμήματα της εκμετάλλευσης στα οποία στεγάζονταν τα εν λόγω ζώα και κάθε άλλο τμήμα άλλων κτιρίων, των αυλών κλπ. που μολύνθηκαν κατά τη θανάτωση ή κατά τη μετά θάνατον εξέταση των ζώων ψεκάζονται με απολυμαντικά, τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 12, -οι ιστοί ή το αίμα που έχουν διασκορπιστεί κατά τη σφαγή ή κατά τη μετά θάνατον εξέταση, ή κατά τη γενική μόλυνση κτιρίων, αυλών, εργαλείων κ.λ.π. πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να υποβάλλονται σε μεταποίηση μαζί με τα πτώματα, -το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό πρέπει να παραμένει επάνω στην επιφάνεια καθαρισμού για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες, 2)τελικός καθαρισμός και απολύμανση: -η κόπρος και οι χρησιμοποιημένες στρωμνές αφαιρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση α), -το λίπος και οι ακαθαρσίες αφαιρούνται από όλες τις επιφάνειες με χρησιμοποίηση απολιπαντικού υλικού και οι επιφάνειες ξεπλένονται με νερό, -μετά το ξέπλυμα με κρύο νερό, γίνεται εκ νέου ψεκασμός με απολυμαντικό, -μετά από επτά (7) ημέρες, οι χώροι καθαρίζονται με απολιπαντικό υλικό στη συνέχεια ξεπλένονται με κρύο νερό, γίνεται ψεκασμός με απολυμαντικό και ξεπλένονται εκ νέου με νερό. 3.Απολύμανση της στρωμνής, της κόπρου και της υγρής κόπρου που έχουν μολυνθεί: 1)η κόπρος και η χρησιμοποιημένη στρωμνή στοιβάζονται προς θέρμανση, ψεκάζονται με απολυμαντικό και μένουν αμεταχείριστες για τουλάχιστον σαράντα δύο (42) ημέρες ή καταστρέφονται με ταφή ή καύση, 2)η υγρή κόπρος πρέπει να αποθηκεύεται για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες μετά την τελευταία επαφή με μολυσμένο υλικό, εκτός αν οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές επιτρέψουν μικρότερο διάστημα αποθήκευσης για την υγρή κόπρο, η οποία υποβλήθηκε σε επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου, ώστε να εξασφαλιστεί η καταστροφή του ιού. 4.Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, προκειμένου περί υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δύναται να ορίζει ειδικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της εκμετάλλευσης και τις κλιματικές συνθήκες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατευθυντήριες γραμμές για την ανίχνευση των φορέων 1.Η ανίχνευση των φορέων πραγματοποιείται στους χώρους όπου οι χοίροι διαβιούν και αναπαύονται καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο. Οι φορείς, γενικά, βρίσκονται σε παλιά κτίρια, μακριά από το φως της ημέρας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης είναι καλύτερα, όταν αυτή πραγματοποιείται κατά τα τέλη της άνοιξης, κατά το θέρος και κατά τις αρχές του φθινοπώρου, περιόδους κατά τις οποίες οι φορείς εμφανίζουν μεγαλύτερη ενεργητικότητα. 2.Χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι αναζήτησης: 1)αναζήτηση των φορέων μέσα στο χώμα, την άμμο ή τη σκόνη, και με τη βοήθεια βούρτσας ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου εργαλείου, απομάκρυνση από τους μεταξύ των λίθων αρμούς (στην περίπτωση λιθόκτιστων χώρων) ή από τις ρωγμές ή ραγάδες των τοίχων, κάτω από τα κεραμίδια ή στο πάτωμα των χώρων. Αν είναι αναγκαίο το χώμα και η άμμος κοσκινίζονται. Χρήσιμη μπορεί να είναι η χρησιμοποίηση μεγεθυντικού φακού για την αναζήτηση νεαρών νυμφών των φορέων, 2)αναζήτηση των φορέων μέσω παγίδων με CΟ2. Οι παγίδες πρέπει να τοποθετούνται για αρκετές ώρες στο χοιροστάσιο, κατά προτίμηση κατά τη νύχτα και, οπωσδήποτε, σε σημεία μακριά από το φως της ημέρας. Οι παγίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες κατά τρόπο ώστε οι φορείς να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πηγή του CΟ2 και να μη μπορούν να επιστρέψουν στο καταφύγιό τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ορισμός και αρμοδιότητες του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων 1.Ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων ορίζεται το: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Νεαπόλεως 25 153 10 Αγία Παρασκευή Αθήνα Τηλ.: 210 80 11 599/ 210 60 10 903/210 60 10 925/210 60 10 947 Fax: 210 63 99 477 Ε-mail:kkiappl@οtenet.gr2.Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων εξασφαλίζει ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση της παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και την ταυτοποίηση του γενετικού τύπου του απομονωθέντος ιού, διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Για το σκοπό αυτό το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, δύναται να συνάπτει ειδικές συμφωνίες με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς ή με άλλα εθνικά εργαστήρια. 3.Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των προτύπων και των διαγνωστικών μεθόδων που καθορίζονται σε κάθε διαγνωστικό εργαστήριο για την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Για το σκοπό αυτό: 1)μπορεί να προμηθεύει διαγνωστικά αντιδραστήρια στα επιμέρους εργαστήρια, 2)να ελέγχει την ποιότητα όλων των διαγνωστικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται, 3)να διενεργεί περιοδικά συγκριτικές δοκιμών, 4)να διατηρεί απομονώσεις του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων από κρούσματα και εστίες που έχουν επιβεβαιωθεί στη Χώρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων 1.Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι το: Centrο de Ιnνestigaciοn en Sanidad Αnimal, 28130 Valdeοlmοs, Μadrid, Spain. 2.Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα: 1)να συντονίζει, σε συνεννόηση με την Ε. Επιτροπή, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για τη διάγνωση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, και ιδίως: -να αποθηκεύει και να προμηθεύει κυτταρικές καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς σκοπούς, -να τυποποιεί, να αποθηκεύει και να προμηθεύει στελέχη του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων που χρησιμεύουν για τη διενέργεια ορολογικών δοκιμών και για την παρασκευή αντιορών, -να προμηθεύει στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς τυποποιημένους ορούς, συνδεδεμένους ορούς και άλλα αντιδραστήρια αναφοράς, με στόχο την τυποποίηση των δοκιμών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, -να δημιουργεί και να διατηρεί συλλογή ιών της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, -να οργανώνει περιοδικά συγκριτικές δοκιμές διαγνωστικών μεθόδων σε κοινοτικό επίπεδο, -να συλλέγει και να αρχειοθετεί δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους διάγνωσης και τα αποτελέσματα των πραγματοποιούμενων δοκιμών, -να ταυτοποιεί απομονωθέντα δείγματα του ιού, με τις πλέον προηγμένες διαθέσιμες μεθόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της επιζωοτιολογίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, -να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης ανά τον κόσμο όσον αφορά την επιτήρηση, την επιζωοτιολογία και την πρόληψη της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, -να αναπτύσσει εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τον ιό της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και άλλους παρεμφερείς ιούς, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία διαφορική διάγνωση, 2)να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση και την επιμόρφωση των εμπειρογνωμόνων των διαγνωστικών εργαστηρίων, με στόχο την εναρμόνιση των διαγνωστικών τεχνικών, 3)να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό, για να επεμβαίνει, όταν παρουσιάζονται επείγουσες καταστάσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας, 4)να αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες και, όταν είναι δυνατό, να συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο την καλύτερη καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, 5)να καταρτίζει τεχνικά πρωτόκολλα σχετικά με τις διαδικασίες εξακρίβωσης της αποτελεσματικότητας των απολυμαντικών για την καταπολέμηση του ιού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων. 3.Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για την κλασσική και την αφρικανική πανώλη των χοίρων οργανώνουν τις δραστηριότητές τους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο επιβαλλόμενος συντονισμός των συγκριτικών δοκιμών που οργανώνονται σε κοινοτικό επίπεδο για τη διάγνωση των δύο αυτών ασθενειών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Κριτήρια και απαιτήσεις για το Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης Το Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης που καταρτίζεται από την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να: 1)περιέχει διατάξεις που προβλέπουν τις απαιτούμενες αρμοδιότητες για την εφαρμογή του σχεδίου επέμβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της νόσου, 2)περιέχει διατάξεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε κονδύλια εκτάκτων αναγκών, σε δημοσιονομικά μέσα και σε οικονομικούς πόρους, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι πτυχές της καταπολέμησης μιας επιζωοτίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων, 3)προβλέπει μια διοικητική δομή για να εξασφαλιστεί μια διαδικασία ταχείας και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας. Εφόσον απαιτείται, η διοικητική δομή υπάγεται σε μια κεντρική μονάδα λήψης αποφάσεων, στην οποία ανατίθεται η διοίκηση όλων των στρατηγικών για την καταπολέμηση της επιζωοτίας. Ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών συμμετέχει στη μονάδα αυτή και εξασφαλίζει τη σύνδεση με την κεντρική μονάδα λήψης αποφάσεων και το αρμόδιο για την καταπολέμηση της επιζωοτίας Εθνικό Κέντρο που προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος διατάγματος, 4)περιέχει διατάξεις για τη διάθεση κατάλληλων πόρων, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού, του εξοπλισμού και της εργαστηριακής υποδομής, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της νόσου, 5)περιέχει ενημερωμένο Εγχειρίδιο Οδηγιών, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς, κατά πλήρη και πρακτικό τρόπο όλες οι διαδικασίες, οι οδηγίες και τα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται, όταν εμφανιστεί εστία αφρικανικής πανώλους των χοίρων, 6)προβλέπει την υποχρέωση του προσωπικού να συμμετέχει τακτικά σε: i) εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν τα κλινικά συμπτώματα, την επιδημιολογική έρευνα και την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, ii) ασκήσεις συναγερμού, οι οποίες διοργανώνονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, iii) εκπαιδευτικές δράσεις στις τεχνικές επικοινωνίας, ώστε να οργανώνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης των αρχών, των κτηνοτρόφων και των κτηνιάτρων, σχετικά με την υφιστάμενη επιζωοτία.
Άρθρο 26
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δύναται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ρυθμίζονται άλλα ειδικότερα θέματα, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα
Άρθρο 27 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 κεφάλαιο Α΄ παράγραφος 3 και 5 και οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 κεφάλαιο Β΄ του Ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2538/ 1997 (Α΄ 242).
Άρθρο 28 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου του 2003, με εξαίρεση το άρθρο 27, του οποίου η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/ 1983 (Α΄ 34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» και του άρθρου 3 του Ν. 1338/ 1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/ 1990 (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 του Ν. 248/1914 (Α΄ 110) «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/ 24.1.1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του Ν. 2637/1998(Α΄ 200). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). δ) Του Π.Δ. 81/2002 « Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57)». ε) Της υπ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β΄ 1533/14.10. 2004).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 222/2004 και 300/2004, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/329364 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/329364 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/225017 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/225017 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2002/60/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/60_ΕΕ 2002
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/485 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/133 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/133 1992
«Υγειονομικοί οροί σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91[...]" 1995/11 1995
θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/138 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/84 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/327 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία