Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 420/1993 (Α΄ 179) και 297/1997 (Α΄ 213) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων: α) 420/1993 (Α΄ 179) «Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 89/862/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (όσον φορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους), 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.» β) 297/1997 (Α 213) «Καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/118/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των Π.Δ/των 243/1993 (Α΄ 107) και 420/1993 (Α΄ 179)», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ αρ. L. 315 της 19.11.2002 σελ. 14).
Άρθρο 2 "(άρθρο 1 της οδηγίας 2002/33/ΕΚ)"
1.  
  Η περίπτωση 7 του Παραρτήματος Γ του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1744/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002, σχετικά με τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L. 273 της 10.10.2002 σελ. 1).
Άρθρο 3 "(Άρθρο 2 της οδηγίας 2002/33/ΕΚ και Παράρτημα Ι της οδηγίας 92/118/ΕΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Κανονισμού 445/2004/ΕΚ) Το προεδρικό διάταγμα 297/1997 (Α΄ 213) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως:
 1. «εμπορία»:
 2. το εμπόριο όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του Μέρους Α του Π.Δ/τος 420/1993 (Α΄ 179),.
 3. «εμπορικό δείγμα»:
 4. ένα δείγμα χωρίς εμπορική αξία το οποίο λαμβάνεται εξ ονόματος του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου μιας εγκατάστασης, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό μιας συγκεκριμένης παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης της εγκατάστασης αυτής ή που αποτελεί πρότυπο για ένα προϊόν ζωικής προέλευσης του οποίου σχεδιάζεται η παραγωγή και το οποίο για τη μετέπειτα εξέταση, πρέπει να φέρει ένδειξη του τύπου προϊόντος, της σύνθεσής του και του ζωικού είδους από το οποίο προέρχεται,
 5. «σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες»:
 6. οι ασθένειες που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 329364/ 22.3.1994 (Β΄ 223) Υπουργική Απόφαση,.
 7. «παθογόνοι παράγοντες»:
 8. κάθε συγκέντρωση ή καλλιέργεια οργανισμών ή οποιοδήποτε παράγωγό τους, είτε μόνο του, είτε σε συνδυασμό με μια τέτοια συγκέντρωση ή καλλιέργεια οργανισμών, που μπορεί να προκαλέσει ασθένεια σε οποιονδήποτε ζώντα οργανισμό (πλην του ανθρώπου) και κάθε τροποποιημένο παράγωγο των οργανισμών αυτών το οποίο μπορεί να φέρει ή να μεταδώσει ένα ζωικό παθογόνο, ή ο ιστός ή κυτταροκαλλιέργεια, οι εκκρίσεις ή τα περιττώματα από τα οποία ή μέσω των οποίων είναι δυνατόν να φέρεται ή να μεταδίδεται ένα ζωϊκό παθογόνο, ο παρών ορισμός δεν περιλαμβάνει τα ανοσολογικά κτηνιατρικά φάρμακα των οποίων η χρήση επιτρέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 378812/1992 (Β΄ 491) Υπουργικής Απόφασης,.
 9. «μεταποιημένες ζωϊκές πρωτεΐνες για τη διατροφή του ανθρώπου»:
 10. τα ινώδη κατάλοιπα ξυγκιών, το κρεατάλευρο και η σκόνη δερμάτων χοίρου που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο β) του Π.Δ/τος 204/1996 (Α΄ 162).
2.  
  Επιπλέον εφαρμόζονται κατ αναλογία οι ορισμοί των άρθρων 3, 16 και 32 του Π.Δ/τος 420/1993 (Α΄ 179).».
 1. η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«
 2. πλην αντιθέτων ειδικών διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Π.Δ., τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από εγκαταστάσεις που περιέχονται σε κοινοτικό κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία.
 3. στις περιπτώσεις που προβλέπονται συγκεκριμένα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και στο άρθρο 3 παρ. 2 και 3 συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά καταλληλότητας, σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καθορίζεται στις αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σημείο α), το οποίο βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τους συμπληρωματικούς όρους ή προσφέρουν τις ισοδύναμες εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σημείο α) και προέρχονται από εγκαταστάσεις που παρέχουν τις εγγυήσεις αυτές και το οποίο υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο ή, ενδεχομένως, από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που αναγνωρίζεται με την ίδια διαδικασία. «.
3.  
  Στο άρθρο 9 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«
4.  
  Το Παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:
 1. Ο τίτλος του κεφαλαίου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. «ΧΟΙΡΕΙΟ ΛΙΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΤΗΓΜΕΝΟ ΛΙΠΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.» (άρθρο 1 του Κανονισμού 445/2004/ΕΚ).
 3. Ο τίτλος του κεφαλαίου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. «ΚΡΕΑΣ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.» (άρθρο 1 του Κανονισμού 445/2004/ΕΚ).
 5. Τα κεφάλαια 1, 3, 4, 7 μέρος ΙΙ, 8, 10, 12, 13, 14 και 15 καταργούνται
  • Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:
  • ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
  • Το Μέρος Ι τροποποιείται ως εξής:
  • i. η παράγραφος Α αντικαθίσταται ως εξής:
  • Α. όσον αφορά το εμπόριο, στην προσκόμιση του εγγράφου ή του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα 204/1996 (Α΄ 162), στο οποίο αναφέρεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του εν λόγω διατάγματος.» ii. το σημείο Β αντικαθίσταται ως εξής «Β. όσον αφορά τις εισαγωγές 1 στην προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 2γ) του παρόντος προεδρικού διατάγματος, το οποίο υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο της χώρας καταγωγής και με το οποίο πιστοποιείται ότι 1 τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος 485/1985 (Α΄ 175). 2 μετά την επεξεργασία, έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση του επεξεργασμένου προϊόντος, 3 κατά την αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής έχουν ληφθεί δείγματα για να υποβληθούν σε δοκιμασίες ανίχνευσης σαλμονελλών, 4 τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αυτών ήταν αρνητικά. 2 Μετά τον έλεγχο των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο σημείο 1 σε δειγματοληψία από την αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης, με την επιφύλαξη του σημείου ΙΙ του παρόντος παραρτήματος i. κάθε παρτίδας προϊόντων που εισάγονται χύδην ii. δειγματοληπτικώς, των παρτίδων προϊόντων που έχουν συσκευαστεί στο εργοστάσιο παρασκευής. 3 Για τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στο έδαφος της Κοινότητας, παρτίδων μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, στην απόδειξη ότι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που διενεργούνται σύμφωνα με το σημείο Β1 γ) είναι αρνητικά, ενδεχομένως ύστερα από επανεπεξεργασία.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τις 30.4.2003 με εξαίρεση τις περιπτώσεις α, δ και ε της παρ. 4 του άρθρου 3 που αρχίζουν να ισχύουν από 1.5.2004. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) β) του άρθρου 20 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του Ν. 2637/1998 (Α΄ 200), γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την υπ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό» (Β΄ 1533/ 14.10.2004).
 • Τις με αριθμ. 244/2004 και 301/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/378812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/378812 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/329364 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/329364 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/485 1985
Υγειονομικοί όροι που διέπουν τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών απολβήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του[...]" 1993/243 1993
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα με βάση το κρέας και ορισμένα άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης στην εγχώρια παραγωγή και στις συναλλαγές της χώρας με άλλα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες τ[...]" 1996/204 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία