Μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 133/1992 (Α΄ 66).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στόχοι (Άρθρο 1 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ) Με το Διάταγμα θεσπίζονται μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 (ΕΕ αρ. L 316 της 1.12.2001, σελ. 5) και του Διορθωτικού της (ΕΕ αρ.168/ της 27.6.2002, σελ. 58).
Άρθρο 2
1.  
  Ορισμοί (Άρθρο 2 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ) Για τους σκοπούς του διατάγματος νοούνται ως: α) «χοίρος»: κάθε ζώο της οικογένειας Suidae, συμπεριλαμβανομένων των άγριων χοίρων, β) «άγριος χοίρος»: χοίρος που δεν φυλάσσεται ούτε εκτρέφεται σε εκμετάλλευση, γ) «εκμετάλλευση»: κάθε εγκατάσταση, γεωργική ή άλλη, που βρίσκεται εντός της Χώρας, στην οποία διατηρούνται ή εκτρέφονται χοίροι σε μόνιμη ή προσωρινή βάση. Δε θεωρούνται εκμετάλλευση τα σφαγεία ή τα μεταφορικά μέσα και οι περιφραγμένοι χώροι στους οποίους φυλάσσονται άγριοι χοίροι, για να μπορούν να τους κυνηγούν οι κυνηγοί. Οι περιφραγμένοι αυτοί χώροι πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος και δομή, ώστε τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1 να μη δύνανται να εφαρμοστούν, δ) «εγχειρίδιο διαγνωστικής»: το εγχειρίδιο διαγνωστικής για την κλασσική πανώλη των χοίρων, που εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/106/ΕΚ της Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 039 της 9.2.2002 σελ. 0071-0088). ε) «χοίρος ύποπτος ότι έχει μολυνθεί από τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων»: κάθε χοίρος ή πτώμα χοίρου το οποίο παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα ή μετά θάνατον αλλοιώσεις ή αντιδράσεις στις εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, που υποδηλώνουν πιθανή παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων, στ) «κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων» ή «χοίρος που έχει μολυνθεί από την κλασσική πανώλη των χοίρων»: χοίρος ή πτώμα χοίρου, -στον οποίο έχουν επίσημα επιβεβαιωθεί κλινικά συμπτώματα ή μετά θάνατον αλλοιώσεις κλασσικής πανώλους των χοίρων, ή -στον οποίο έχει επίσημα επιβεβαιωθεί η παρουσία της ασθένειας μετά από εργαστηριακή εξέταση που διενεργείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ζ) «εστία κλασσικής πανώλους των χοίρων»: εκμετάλλευση στην οποία έχουν ανιχνευθεί ένα ή περισσότερα κρούσματα κλασσικής πανώλους των χοίρων, η) «πρωτογενής εστία»: η εστία κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση δ) της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας 329364 / 1.4.94 ( Β΄ 223), θ) «μολυσμένη περιοχή»: περιοχή της Χώρας, στην οποία μετά την επίσημη επιβεβαίωση ενός ή περισσοτέρων κρουσμάτων κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους εφαρμόζονται μέτρα για την εκρίζωση της ασθένειας σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16, ι) «πρωτογενές κρούσμα κλασσικής πανώλους σε άγριους χοίρους»: κάθε κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων, το οποίο ανιχνεύεται σε άγριους χοίρους σε περιοχή, στην οποία δεν εφαρμόζονται μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16, ια) «μεταπληθυσμός άγριων χοίρων»: κάθε ομάδα ή επιμέρους πληθυσμός άγριων χοίρων που έχει περιορισμένες επαφές με άλλες ομάδες ή επιμέρους πληθυσμούς, ιβ) «ευπαθής πληθυσμός άγριων χοίρων»: το τμήμα εκείνο του πληθυσμού άγριων χοίρων που δεν έχει αναπτύξει ανοσία κατά του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων, ιγ) «κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα, που είναι κάτοχοι των χοίρων ή έχουν αναλάβει τη συντήρηση των ζώων αυτών, με ή χωρίς χρηματική αμοιβή, ιδ) «αρμόδια αρχή»: η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα να διενεργεί κτηνιατρικούς ελέγχους, ιε) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, ιστ) «επεξεργασία»: η αποτέφρωση ή μεταποίηση σε μονάδα μεταποίησης και η εν συνεχεία διάθεση ως απόβλητα με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση της κόπρου και όλων των μερών των ζώων που θανατώνονται ή πεθαίνουν, ιζ) «υπολείμματα μαγειρείου»: τα απόβλητα φαγητού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και προέρχεται από εστιατόρια, μονάδες τροφοδοσίας ή μαγειρεία, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών μαγειρείων, καθώς και από την κατοικία του κτηνοτρόφου ή των ατόμων που φροντίζουν τους χοίρους, ιη) «ιχνηθετικό εμβόλιο»: εμβόλιο που μπορεί να προκαλέσει προστατευτική ανοσία, η οποία μπορεί να διακριθεί από την ανοσία που δημιουργείται από φυσική μόλυνση από τον άγριο τύπο του ιού, μέσω εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ιθ) «θανάτωση»: η θανάτωση χοίρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6 του Π.Δ. 327/1996 (Α΄ 221), κ) «σφαγή»: η σφαγή χοίρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 του Π.Δ. 327/1996 (Α΄ 221), κα) «περιοχή με υψηλή πυκνότητα χοίρων»: κάθε γεωγραφική περιοχή με πυκνότητα χοίρων μεγαλύτερη από 800 χοίρους ανά Κm2 και ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από εκμετάλλευση, στην οποία υπάρχουν χοίροι για τους οποίους υφίσταται υπόνοια ή έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό της κλασσικής πανώλους. Η εν λόγω εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται είτε σε περιοχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση ιστ) του Π.Δ. 308/2000 (Α΄ 252), στην οποία η πυκνότητα εκτρεφόμενων χοίρων είναι υψηλότερη από 300 χοίρους ανά Κm2 είτε σε απόσταση μικρότερη των 20 Κm από την περιοχή αυτή, κβ) «εκμετάλλευση πιθανής μετάδοσης της νόσου»: εκμετάλλευση στην οποία θα μπορούσε να εισαχθεί ο ιός της κλασσικής πανώλους των χοίρων είτε λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της διακίνησης προσώπων, χοίρων ή οχημάτων, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
Άρθρο 3 "Κοινοποίηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων (Άρθρο 3 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Η παρουσία ή η υπόνοια παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων δηλώνεται υποχρεωτικά και αμέσως στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 133/1992 (Α΄ 66 )
2.  
  Η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μόλις επιβεβαιωθεί η παρουσία της κλασσικής πανώλους, ενημερώνει την Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εν συνεχεία υποχρεούται:.
 1. να κοινοποιεί και να παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με το Παράρτημα Ι σχετικά με:
 2. -τις εστίες κλασσικής πανώλους των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε εκμεταλλεύσεις, -τα κρούσματα κλασσικής πανώλους των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε σφαγεία ή σε μεταφορικά μέσα, -τα πρωτογενή κρούσματα της κλασσικής πανώλους των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε άγριους χοίρους, -τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8,.
 3. να παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 περίπτωση α) και παράγραφος 4, στην Ε. Επιτροπή και στις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών πληροφορίες σχετικά με άλλα κρούσματα που επιβεβαιώνονται σε άγριους χοίρους στη μολυσμένη από την κλασσική πανώλη των χοίρων περιοχή.
Άρθρο 4 "Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μία εκμετάλλευση (Άρθρο 4 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Όταν σε μία εκμετάλλευση υπάρχει υπόνοια μόλυνσης ενός ή περισσότερων χοίρων από τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θέτει αμέσως σε εφαρμογή τους επίσημους μηχανισμούς έρευνας για τη επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της εν λόγω νόσου σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής. Κατά την επίσκεψή του στην εκμετάλλευση ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί υποχρεωτικά έλεγχο στο μητρώο και στα σήματα ταυτοποίησης των χοίρων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του Προεδρικού Διατάγματος 84/1995 (Α΄ 52).
2.  
  Αμέσως μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μία εκμετάλλευση και εφόσον η υπόνοια αυτή δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται να:
 1. λάβει τα ενδεικνυόμενα διοικητικά και τεχνικά μέτρα
 2. θέσει την εκμετάλλευση υπό επίσημη επιτήρηση και ιδίως να δώσει εντολή:
  • να γίνει απογραφή όλων των κατηγοριών των χοίρων της εκμετάλλευσης και να καταγραφεί για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές ο αριθμός των χοίρων που έχουν ήδη νοσήσει, πεθάνει ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί.
  • Τα στοιχεία της απογραφής πρέπει να ενημερώνονται από τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο συνεχώς με την καταχώρηση των ζώων που γεννήθηκαν ή πέθαναν κατά την ύποπτη περίοδο και να τίθενται στην διάθεση της αρμόδιας αρχής, όταν ζητούνται για τη διενέργεια ελέγχου,.
  • να περιοριστούν όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης στους χώρους σταβλισμού ή να κλειστούν σε άλλους χώρους που διευκολύνουν την απομόνωσή τους,
  • να απαγορευτεί η είσοδος και η έξοδος των χοίρων από την εκμετάλλευση.
  • Η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, αν είναι αναγκαίο, να επεκτείνει την απαγόρευση εξόδου από την εκμετάλλευση και σε άλλα είδη ζώων και να διατάξει τη λήψη των κατάλληλων για την εξολόθρευση τρωκτικών ή εντόμων μέτρων,.
  • να απαγορευτεί η χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής έξοδος σφάγιων χοίρου από την εκμετάλλευση,
  • να απαγορευτεί η χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής έξοδος κρέατος, χοιρινών προϊόντων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρου, ζωοτροφών, εργαλείων, άλλων αντικειμένων και απορριμμάτων που είναι πιθανό να μεταδώσουν την κλασσική πανώλη των χοίρων· σε κάθε περίπτωση να απαγορευτεί η διακίνηση κρέατος, χοιρινών προϊόντων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων από την εκμετάλλευση προς τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.,.
  • να ζητείται η έγγραφη άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής για κάθε μετακίνηση ατόμων από ή προς την εκμετάλλευση,
  • να ζητείται η έγγραφη άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής για κάθε μετακίνηση οχημάτων από ή προς την εκμετάλλευση,
  • να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά απολύμανσης στις εισόδους και εξόδους των εγκαταστάσεων σταβλισμού των χοίρων και της ίδιας της εκμετάλλευσης.
  • Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων.
  • Όλα τα μεταφορικά μέσα πρέπει να απολυμαίνονται σχολαστικά πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση,.
  • να διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 επιδημιολογική έρευνα
3.  
  Όταν το επιβάλλει η επιδημιολογική κατάσταση και ιδίως, όταν η εκμετάλλευση με τα ύποπτα μόλυνσης ζώα βρίσκεται σε περιοχή υψηλής πυκνότητας χοίρων, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται:
 1. να θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1 στην εκμετάλλευση της παραγράφου 2 του άρθρου.
 2. Αν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν, δύναται να περιορίσει την εφαρμογή των μέτρων αυτών μόνο στους χοίρους που θεωρούνται ύποπτοι λοίμωξης ή έχουν μολυνθεί από τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων και μόνον στο τμήμα της εκμετάλλευσης, στο οποίο αυτοί διατηρούνται, υπό τον όρο ότι οι χοίροι αυτοί στεγάζονται, διατηρούνται και τρέφονται σε τελείως διαφορετικούς χώρους από τους άλλους χοίρους της εκμετάλλευσης.
 3. Κατά τη θανάτωση των χοίρων πρέπει να λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής,.
 4. να οριοθετήσει προσωρινή ζώνη ελέγχου γύρω από την εκμετάλλευση της παράγραφου 2 του άρθρου και να εφαρμόσει στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης αυτής ορισμένα ή όλα τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή 2
4.  
  Τα μέτρα της παραγράφου 2 αίρονται, όταν η υπόνοια για την παρουσία της κλασσικής πανώλους των χοίρων αποκλεισθεί επίσημα
Άρθρο 5 "Μέτρα σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μία εκμετάλλευση (Άρθρο 5 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Όταν η παρουσία της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μία εκμετάλλευση επιβεβαιωθεί επίσημα, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενημερώνει αμέσως και εγγράφως την Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα διοικητικά και τεχνικά μέτρα και εκτός από τα μέτρα του άρθρου 4 παράγραφος 2, δίνει εντολή:.
 1. να θανατωθούν αμέσως υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να αποτραπεί κάθε κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων τόσο κατά τη μεταφορά, όσο και κατά τη θανάτωση,
 2. να ληφθεί από τους χοίρους που θανατώνονται επαρκής αριθμός δειγμάτων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί ο τρόπος εισόδου του ιού της κλασσικής πανώλους στην εκμετάλλευση καθώς και η χρονική διάρκεια, κατά την οποία πιθανόν να υπήρχε ο ιός στην εκμετάλλευση, πριν κοινοποιηθεί η νόσος,
 3. να υποβληθούν σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο τα πτώματα των χοίρων που πέθαναν ή θανατώθηκαν,
 4. να ανευρεθούν, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, και να καταστραφούν υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο τα κρέατα των χοίρων που εσφάγησαν κατά τη χρονική περίοδο από την πιθανή είσοδο της νόσου στην εκμετάλλευση μέχρι τη λήψη επίσημων μέτρων,
 5. να ανευρεθούν και να καταστραφούν υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο το σπέρμα, τα ωάρια και έμβρυα χοίρων, τα οποία ελήφθησαν από την εκμετάλλευση κατά το διάστημα από την πιθανή είσοδο της νόσου στην εκμετάλλευση μέχρι τη λήψη επίσημων μέτρων, και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποτραπεί κάθε κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων,
 6. να υποβληθούν σε επεξεργασία, ικανή να καταστρέψει τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων, όλα τα υλικά και τα απορρίμματα, όπως οι ζωοτροφές που πιθανόν έχουν μολυνθεί.
 7. Να καταστραφούν όλα τα υλικά μιας χρήσεως που πιθανόν έχουν μολυνθεί, ιδίως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες σφαγής.
 8. Όλες αυτές οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου,.
 9. να καθαριστούν και να απολυμανθούν, σύμφωνα με το άρθρο 12, μετά την απομάκρυνση των χοίρων οι εγκαταστάσεις σταβλισμού των χοίρων, τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων ή των πτωμάτων τους, ο εξοπλισμός, η στρωμνή, η κόπρος και η υγρή κόπρος που πιθανόν έχουν μολυνθεί,
 10. σε περίπτωση πρωτογενούς εστίας της νόσου να υποβληθεί ο απομονωθείς ιός της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε εργαστηριακό έλεγχο, όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, για τον εντοπισμό του γενετικού τύπου,
 11. να διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 επιδημιολογική έρευνα
2.  
  Αν επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη εστίας της νόσου σε εργαστήριο, ζωολογικό κήπο, πάρκο ή περιφραγμένη περιοχή διαβίωσης άγριων ζώων, όπου διατηρούνται χοίροι για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που συνδέονται με τη διατήρηση ειδών ή τη διατήρηση σπάνιων ειδών, η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται με απόφασή της να λάβει μέτρα κατά παρέκκλιση της παράγραφου 1 περιπτώσεις α) και ε), υπό τον όρο ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα βασικά συμφέροντα της Κοινότητας. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται αμέσως στην Ε. Επιτροπή.
Άρθρο 6 "Μέτρα σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται από διαφορετικές παραγωγικές μονάδες (Άρθρο 6 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων σε εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες χωριστές μονάδες παραγωγής, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πάχυνσης των χοίρων, να εισηγηθεί στην Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη λήψη μέτρων κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 περίπτωση α), όσον αφορά τις υγιείς μονάδες παραγωγής χοίρων της μολυσμένης εκμετάλλευσης. Η παρέκκλιση αυτή επιτρέπεται μόνον μετά από διαβεβαίωση του επίσημου κτηνίατρου ότι η διάρθρωση και το μέγεθος αυτών των μονάδων παραγωγής, η μεταξύ τους απόσταση και οι εργασίες που πραγματοποιούνται σ αυτές, είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν τον απόλυτο διαχωρισμό των εγκαταστάσεων σταβλισμού, συντήρησης και εκτροφής, ώστε να μην είναι δυνατή η εξάπλωση του ιού από τη μία μονάδα παραγωγής σε άλλη.
2.  
  Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που λαμβάνει τα μέτρα της παραγράφου 1 καθορίζει και τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους σε συνάρτηση με τις παρεχόμενες υγειονομικές εγγυήσεις.
3.  
  Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί αμέσως στην Ε. Επιτροπή τη σχετική απόφαση της παραγράφου 1.
Άρθρο 7 "Μέτρα στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Οι εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται ως εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, όταν ο επίσημος κτηνίατρος, βάσει της επιδημιολογικής έρευνας που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, διαπιστώσει ή κρίνει ότι η κλασσική πανώλης των χοίρων είναι πιθανό να έχει εισαχθεί είτε από άλλες εκμεταλλεύσεις στην εκμετάλλευση των άρθρων 4 ή 5 είτε από την εκμετάλλευση των άρθρων 4 ή 5 σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, μέχρις ότου αποκλεισθεί επίσημα η υπόνοια παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων.
2.  
  Η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου της παραγράφου 1, αν αυτό επιβάλλεται από την επιδημιολογική κατάσταση. Κατά τη θανάτωση των χοίρων λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων στις εκμεταλλεύσεις αυτές.
3.  
  Τα βασικά κριτήρια και οι παράγοντες κινδύνου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 περίπτωση α) στις εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1 ορίζονται στο Παράρτημα V
Άρθρο 8
1.  
  Επιδημιολογική έρευνα (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2001/89/ΕΚ) Όταν υπάρχει υπόνοια ή εστία κλασσικής πανώλους των χοίρων, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης διεξάγει επιδημιολογική έρευνα βάσει ερωτηματολογίων, τα οποία καταρτίζονται στο πλαίσιο του σχεδίου επέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 22. Η επιδημιολογική έρευνα υποχρεωτικά αφορά: α) τη χρονική διάρκεια, κατά την οποία είναι δυνατό να υπήρχε ο ιός της κλασσικής πανώλους των χοίρων στην εκμετάλλευση πριν την κοινοποίηση της νόσου ή την υπόνοια ύπαρξής της, β) την πιθανή προέλευση της κλασσικής πανώλους των χοίρων στην εκμετάλλευση και τον εντοπισμό και άλλων εκμεταλλεύσεων, στις οποίες οι χοίροι θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί από την ίδια πηγή, γ) τις μετακινήσεις ατόμων, οχημάτων, χοίρων, πτωμάτων, σπέρματος, κρεάτων ή κάθε υλικού που ενδέχεται να έχει μεταφέρει τον ιό προς ή από τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις. Αν από τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας προκύπτει ότι η κλασσική πανώλης των χοίρων μπορεί να έχει εξαπλωθεί από ή προς εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε. Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκομένων κρατών μελών.
Άρθρο 9 "Δημιουργία ζωνών προστασίας και επιτήρησης (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Μόλις επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μία εκμετάλλευση, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οριοθετεί αμέσως μία ζώνη προστασίας ακτίνας τριών (3) τουλάχιστον χιλιομέτρων γύρω από την εστία. Η εστία περικλείεται από μία ζώνη επιτήρησης ακτίνας δέκα (10) τουλάχιστον χιλιομέτρων. Τα μέτρα των άρθρων 10 και 11 εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης αντίστοιχα.
2.  
  Κατά την οριοθέτηση των ζωνών η ανωτέρω κτηνιατρική αρχή υποχρεούται να λάβει υπόψη:
 1. τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8,
 2. τη γεωγραφική θέση και ιδίως τα φυσικά ή τεχνητά σύνορα,
 3. τη θέση της εκμετάλλευσης και την απόσταση άλλων εκμεταλλεύσεων από αυτήν,
 4. τις μετακινήσεις και αγοραπωλησίες χοίρων, καθώς και την ύπαρξη σφαγείων,
 5. τις εγκαταστάσεις και το διαθέσιμο προσωπικό για τον έλεγχο όλων των μετακινήσεων των χοίρων εντός των εν λόγω ζωνών, ιδίως αν οι χοίροι που πρόκειται να θανατωθούν πρέπει να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση προέλευσής τους
3.  
  Αν μία ζώνη επεκτείνεται στο έδαφος άλλου ή άλλων νομών στην ελληνική επικράτεια, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των εμπλεκόμενων νομών συνεργάζονται για την οριοθέτηση της ζώνης. Αν μία ζώνη επεκτείνεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους οι αρμόδιες ελληνικές κτηνιατρικές αρχές συνεργάζονται με τις αντίστοιχες του εμπλεκόμενου κράτους μέλους για την οριοθέτησή της.
4.  
  Η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ευδιάκριτων πινακίδων, προειδοποιητικών ανακοινώσεων και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, όπως εφημερίδες και τηλεόραση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα που βρίσκονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης είναι πλήρως ενημερωμένα σχετικά με τους ισχύοντες περιορισμούς σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των μέτρων αυτών
Άρθρο 10 "Μέτρα στη ζώνη προστασίας (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει στη ζώνη προστασίας τα ακόλουθα μέτρα:
 1. διατάσσει τη διενέργεια απογραφής όλων των εκμεταλλεύσεων το συντομότερο δυνατό.
 2. Εντός επτά ημερών από την οριοθέτηση της ζώνης προστασίας ο επίσημος κτηνίατρος επισκέπτεται τις εκμεταλλεύσεις και διενεργεί σε αυτές κλινική εξέταση των χοίρων και έλεγχο του μητρώου και των σημάτων ταυτοποίησης των χοίρων, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 84/1995 (Α΄ 52),.
 3. απαγορεύει τη διακίνηση και μεταφορά των χοίρων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, με εξαίρεση ενδεχομένως, αυτών που εξυπηρετούν τις εκμεταλλεύσεις, εκτός αν χορηγηθεί άδεια από την κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τις μετακινήσεις της περίπτωσης στ).
 4. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να μην ισχύει για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση χοίρων χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση,.
 5. ορίζει, ότι τα φορτηγά και άλλα οχήματα, καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που μπορεί να έχουν μολυνθεί (π.χ. πτώματα, ζωοτροφές, κόπρος, υγρή κόπρος κ.λπ.), πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται το συντομότερο δυνατό μετά τη μόλυνσή τους σύμφωνα με το άρθρο 12.
 6. Κανένα φορτηγό ή όχημα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων δεν επιτρέπεται να εξέλθει από τη ζώνη προστασίας, χωρίς να έχει καθαρισθεί, απολυμανθεί, επιθεωρηθεί και λάβει έγκριση από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή,.
 7. απαγορεύει την είσοδο ή έξοδο άλλων κατοικιδίων ζώων από μία εκμετάλλευση χωρίς την έγκριση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής,
 8. ορίζει ότι ο αριθμός όλων των νεκρών ή ασθενών χοίρων μίας εκμετάλλευσης πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, η οποία διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής,
 9. απαγορεύει την απομάκρυνση των χοίρων από την εκμετάλλευση στην οποία διατηρούνται, πριν περάσουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού και της απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
 10. Μετά την παρέλευση των τριάντα ημερών η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δύναται να επιτρέψει, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου, την απομάκρυνση των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση, προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν απευθείας:.
  • για άμεση σφαγή σε σφαγείο που έχει ορισθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, κατά προτίμηση μέσα στη ζώνη προστασίας ή ζώνη επιτήρησης ή
  • σε μονάδα επεξεργασίας ή σε κατάλληλο χώρο, στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα αυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο ή
  • σε έκτακτες περιστάσεις σε άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μέσα στη ζώνη προστασίας.
  • Στην περίπτωση αυτή η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
  • Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε. Επιτροπή,.
 11. απαγορεύει την έξοδο σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας,
 12. προβλέπει την υποχρέωση κάθε ατόμου που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων
2.  
  Όταν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών λόγω εκδήλωσης νέων εστιών της νόσου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα σταβλισμού των χοίρων, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων ή άλλες δυσχέρειες, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου και με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 3, να επιτρέψει την έξοδο των χοίρων από μία εκμετάλλευση που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας, προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν απευθείας:
 1. για άμεση σφαγή σε σφαγείο που έχει ορισθεί από την ανωτέρω αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση στη ζώνη προστασίας ή τη ζώνη επιτήρησης ή
 2. σε μονάδα επεξεργασίας ή σε κατάλληλο χώρο, στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα αυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο ή
 3. σε έκτακτες περιστάσεις σε άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μέσα στη ζώνη προστασίας.
 4. Στην περίπτωση αυτή η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
 5. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε. Επιτροπή.
3.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δύναται να επιτρέψει την έξοδο χοίρων από μία εκμετάλλευση που υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
 1. ο επίσημος κτηνίατρος έχει διενεργήσει κλινική εξέταση των χοίρων στην εκμετάλλευση, ιδίως εκείνων που πρόκειται να απομακρυνθούν, συμπεριλαμβανομένης της θερμομέτρησης ορισμένων ζώων, καθώς και έλεγχο του μητρώου και των σημάτων ταυτοποίησης των χοίρων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 84/1995 (Α΄ 52),.
 2. από τους προαναφερόμενους ελέγχους και εξετάσεις προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ενδεικτικά της παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων και ότι τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 84/1995 (Α΄ 52),.
 3. οι χοίροι έχουν μεταφερθεί σε οχήματα που σφραγίστηκαν από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή,
 4. το όχημα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων υποβάλλονται σε καθαρισμό και απολύμανση μετά τη μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 12,
 5. αν οι χοίροι πρόκειται να σφαγούν ή να θανατωθούν, λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων χοίρων σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων στις εξεταζόμενες εκμεταλλεύσεις,
 6. αν οι χοίροι πρόκειται να μεταφερθούν σε σφαγείο:
  • η αρμόδια κτηνιατρική αρχή που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο ενημερώνεται για την πρόθεση αποστολής χοίρων και αυτή στη συνέχεια ενημερώνει την αποστέλλουσα κτηνιατρική αρχή για την άφιξη αυτών,
  • κατά την άφιξή τους στο σφαγείο, οι εν λόγω χοίροι πρέπει να φυλάσσονται και να σφάζονται χωριστά από άλλους χοίρους,
  • κατά την επιθεώρηση πριν και μετά τη σφαγή που διενεργείται στο καθορισθέν σφαγείο, ο κρεοσκόπος κτηνίατρος λαμβάνει υπόψη όλες τις ενδείξεις πιθανής παρουσίας του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων,
  • το νωπό κρέας των χοίρων αυτών υποβάλλεται σε επεξεργασία ή σημαίνεται με την ειδική σφραγίδα που προβλέπεται στο Παράρτημα του Π.Δ.485/1985 ( Α ΄175 ) και στη συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ανωτέρω Π.Δ., όπως αυτό ισχύει.
  • Η επεξεργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκατάσταση που ορίζεται από τη κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
  • Το κρέας αποστέλλεται στην εγκατάσταση αυτή υπό τον όρο, ότι η αποστολή σφραγίζεται πριν την αναχώρηση και παραμένει σφραγισμένη καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς.
4.  
  Τα μέτρα στη ζώνη προστασίας εξακολουθούν να εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρις ότου:
 1. ολοκληρωθούν ο καθαρισμός και η απολύμανση στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις,
 2. οι χοίροι όλων των εκμεταλλεύσεων υποβληθούν σε κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να ανιχνευθεί η πιθανή παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων.
 3. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται μόνο, αφού περάσουν τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού και της απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
Άρθρο 11 "Μέτρα στη ζώνη επιτήρησης (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνει στη ζώνη επιτήρησης τα ακόλουθα μέτρα:
 1. διατάσσει την διενέργεια απογραφής όλων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων,
 2. απαγορεύει τη διακίνηση και μεταφορά των χοίρων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, με εξαίρεση ενδεχομένως αυτών που εξυπηρετούν τις εκμεταλλεύσεις, χωρίς προηγούμενη άδεια της κεντρικής κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 3. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να μην ισχύει για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση χοίρων χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση, καθώς και για χοίρους σφαγής που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις εκτός της ζώνης επιτήρησης και κατευθύνονται προς άμεση σφαγή σε σφαγείο που βρίσκεται εντός της ζώνης αυτής,.
 4. ορίζει ότι τα φορτηγά και άλλα οχήματα καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που μπορεί να έχουν μολυνθεί (π.χ. πτώματα, ζωοτροφές, κόπρος, υγρή κόπρος κ.λ.π.) πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται το συντομότερο δυνατό μετά τη μόλυνσή τους σύμφωνα το άρθρο 12.
 5. Κανένα φορτηγό ή όχημα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων δεν επιτρέπεται να εξέλθει από τη ζώνη επιτήρησης, χωρίς να έχει προηγουμένως καθαρισθεί και απολυμανθεί,.
 6. απαγορεύει τις πρώτες επτά (7) ημέρες μετά την οριοθέτηση της ζώνης την είσοδο ή έξοδο άλλων κατοικίδιων ζώων από μία εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής,
 7. ορίζει ότι ο αριθμός όλων των νεκρών ή ασθενών χοίρων μίας εκμετάλλευσης πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, η οποία διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής,
 8. απαγορεύει την απομάκρυνση των χοίρων από την εκμετάλλευση στην οποία διατηρούνται, πριν περάσουν τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού και της απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
 9. Μετά την παρέλευση των είκοσι μιάς (21) ημερών η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δύναται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 10 να επιτρέψει την απομάκρυνση των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση, προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν απευθείας:.
  • για άμεση σφαγή σε σφαγείο που έχει ορισθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, κατά προτίμηση μέσα στη ζώνη προστασίας ή τη ζώνη επιτήρησης ή
  • σε μονάδα επεξεργασίας ή σε κατάλληλο χώρο, στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα αυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, ή
  • σε έκτακτες περιστάσεις σε άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μέσα στη ζώνη προστασίας ή τη ζώνη επιτήρησης.
  • Στην περίπτωση αυτή η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
  • Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε.Επιτροπή.
  • Αν οι χοίροι πρόκειται να μεταφερθούν σε σφαγείο, οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 περιπτώσεις ε) και στ) υποπερίπτωση δδ, ιδίως αυτές που αφορούν τη σήμανση του κρέατος των χοίρων αυτών, τη μεταγενέστερη χρήση του και τον προορισμό των επεξεργασμένων προϊόντων, ισχύουν υπό την επιφύλαξη παρεκκλίσεων που εισάγονται με απόφαση της Ε. Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/89 μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτηση της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γεν.
  • Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,.
 10. απαγορεύει την έξοδο σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης,
 11. ορίζει ότι κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων
2.  
  Όταν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών λόγω εκδήλωσης νέων εστιών της νόσου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα σταβλισμού των χοίρων όσον αφορά στην καλή διαβίωση των ζώων ή άλλες δυσχέρειες, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται μετά από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου και με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 να επιτρέψει την έξοδο των χοίρων από μία εκμετάλλευση που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης, προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν απευθείας:
 1. για άμεση σφαγή σε σφαγείο που έχει ορισθεί από την ανωτέρω αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση στη ζώνη προστασίας ή τη ζώνη επιτήρησης ή
 2. σε μονάδα επεξεργασίας ή σε κατάλληλο χώρο, στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα αυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο ή
 3. σε έκτακτες περιστάσεις σε άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μέσα στη ζώνη προστασίας ή στη ζώνη επιτήρησης.
 4. Στην περίπτωση αυτή η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
 5. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε. Επιτροπή στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής.
3.  
  Τα μέτρα στη ζώνη επιτήρησης εξακολουθούν να εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρις ότου:
 1. ολοκληρωθούν ο καθαρισμός και η απολύμανση στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις,
 2. οι χοίροι όλων των εκμεταλλεύσεων υποβληθούν σε κλινικές και, αν χρειαστεί, σε εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να ανιχνευθεί πιθανή παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων.
 3. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται μόνο, αφού περάσουν είκοσι (20) ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού και της απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
Άρθρο 12 "Καθαρισμός και απολύμανση (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Στα πλαίσια του σχεδίου έκτακτης επέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 22 η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στις κτηνιατρικές αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατάλογο των επίσημα εγκεκριμένων απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται καθώς και τις συγκεντρώσεις των διαλυμάτων τους.
2.  
  Οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης πραγματοποιούνται υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με: -τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου και -τις αρχές και τις διαδικασίες που ισχύουν για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την επεξεργασία, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ
Άρθρο 13 "Ανασύσταση των εκτροφών στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις μετά από εκδήλωση εστιών της νόσου (Άρθρο 13 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Η ανασύσταση των εκτροφών χοίρων στις εκμεταλλεύσεις του άρθρου 5 πραγματοποιείται σύμφωνα με απόφαση της κεντρικής κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με το άρθρο 12
2.  
  Για την ανασύσταση των εκτροφών χοίρων λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ο τύπος της ασκούμενης εκτροφής στην συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Η ανασύσταση πραγματοποιείται ως ακολούθως:.
 1. όσον αφορά τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, η ανασύσταση των εκτροφών αρχίζει με την εισαγωγή χοίρων-δεικτών οι οποίοι ή έχουν υποβληθεί σε εξέταση που έχει δώσει αρνητικό αποτέλεσμα σχετικά με την παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων ή προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό, σχετικό με την κλασσική πανώλη των χοίρων.
 2. Οι χοίροι-δείκτες τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση της κεντρικής κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε όλους τους χώρους της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
 3. Μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών από την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση λαμβάνονται δείγματα που ελέγχονται για την ανίχνευση αντισωμάτων σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής.
 4. Αν κανένας χοίρος δεν έχει αναπτύξει αντισώματα κατά του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων, τότε μπορεί να ανασυσταθεί πλήρως η εκτροφή στην εκμετάλλευση.
 5. Απαγορεύεται η έξοδος των χοίρων από την εκμετάλλευση, πριν γίνουν γνωστά τα αρνητικά αποτελέσματα της ορολογικής εξέτασης,.
 6. όσον αφορά τις άλλες μορφές εκτροφής, η ανασύσταση της εκτροφής χοίρων πραγματοποιείται είτε σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στην περίπτωση α) είτε με πλήρη ανασύσταση των εκτροφών των χοίρων, υπό τον όρο ότι:
  • όλοι οι χοίροι εισάγονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό σχετικό με την κλασσική πανώλη των χοίρων,
  • οι χοίροι στις ανασυσταθείσες εκτροφές υποβάλλονται σε ορολογική εξέταση σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής.
  • Οι δειγματοληψίες για την εν λόγω εξέταση διενεργούνται το νωρίτερο σαράντα (40) ημέρες μετά την άφιξη των τελευταίων χοίρων,.
  • απαγορεύεται η έξοδος των χοίρων από την εκμετάλλευση, πριν υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα στην ορολογική εξέταση
3.  
  Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης της εκμετάλλευσης, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται, λαμβάνοντας υπ όψη την επιδημιολογική κατάσταση, να επιτρέψει την ανασύσταση της εκτροφής κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2
Άρθρο 14 "Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας ή επίσημης επιβεβαίωσης της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο (Άρθρο 14 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Όταν υπάρχει υπόνοια παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θέτει αμέσως σε εφαρμογή τους επίσημους μηχανισμούς έρευνας για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της εν λόγω νόσου σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής
2.  
  Αν ανιχνευθεί κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα:
 1. θανατώνονται άμεσα όλα τα ζώα των ευπαθών ειδών στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο,
 2. τα πτώματα, τα σπλάχνα και τα απορρίμματα των ζώων που ενδεχομένως έχουν προσβληθεί ή είναι μολυσμένα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο,
 3. ο καθαρισμός και η απολύμανση των κτιρίων, καθώς και του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου,
 4. διενεργείται επιδημιολογική έρευνα αναλόγως (mutatis mutandis) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8,
 5. ο απομονωθείς ιός της κλασσικής πανώλους των χοίρων υποβάλλεται σε εργαστηριακή εξέταση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, για να προσδιορισθεί ο γενότυπος του ιού,
 6. τα μέτρα του άρθρου 7 εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση προέλευσης των μολυσμένων χοίρων ή πτωμάτων, καθώς και στις άλλες εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου.
 7. Τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1 εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση καταγωγής των μολυσμένων χοίρων ή πτωμάτων, με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων της επιδημιολογικής έρευνας.
 8. απαγορεύεται η επανεισαγωγή ζώων για σφαγή ή για μεταφορά τους πριν περάσουν τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12
Άρθρο 15 "Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας και επίσημης επιβεβαίωσης της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους (Άρθρο 15 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Μόλις η αρμόδια κτηνιατρική αρχή πληροφορηθεί την ύπαρξη υπόνοιας για μόλυνση άγριων χοίρων, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θέτει αμέσως σε εφαρμογή τους επίσημους μηχανισμούς έρευνας για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της νόσου και ενημερώνει παράλληλα τους κατόχους των χοίρων και τους κυνηγούς. Εξετάζονται όλοι οι άγριοι χοίροι που έχουν σκοτωθεί με όπλο ή βρίσκονται νεκροί, και διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις.
2.  
  Μόλις επιβεβαιωθεί η ύπαρξη πρωτογενούς κρούσματος κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους, προκειμένου να περιορισθεί η εξάπλωση αυτής:
 1. Συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γεν.
 2. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ομάδα εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο αυτό, στην οποία συμμετέχουν κτηνίατροι, κυνηγοί, βιολόγοι και επιδημιολόγοι άγριων ζώων, η οποία βοηθά την Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
 3. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου:.
  • να μελετήσει την επιδημιολογική κατάσταση και να οριοθετήσει τη μολυσμένη περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 3 περίπτωση β),
  • να θεσπίσει τα απαραίτητα, συμπληρωματικά των προβλεπομένων στις περιπτώσεις β) και γ), μέτρα που θα εφαρμοσθούν στη μολυσμένη περιοχή.
  • Τα μέτρα αυτά δύναται να περιλαμβάνουν την αναστολή του κυνηγίου και την απαγόρευση της εκτροφής αγριόχοιρων,.
  • να καταρτίσει σχέδιο εκρίζωσης της νόσου σύμφωνα με το άρθρο 16, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή,
  • να διενεργήσει ελέγχους για να κρίνει την αποτελεσματικότητα των θεσπισθέντων μέτρων για την εκρίζωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων στη μολυσμένη περιοχή
 4. Η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θέτει τις εντός της οριοθετηθείσας μολυσμένης περιοχής χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις υπό επίσημη επιτήρηση και ιδίως δίνει εντολή:
  • να γίνει επίσημη απογραφή όλων των κατηγοριών χοίρων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις.
  • Ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώνει διαρκώς τα στοιχεία της επίσημης απογραφής και να τα θέτει στη διάθεση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, όταν ζητούνται για έλεγχο σε κάθε επιθεώρηση.
  • Όσον αφορά τις υπαίθριες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις η πρώτη απογραφή μπορεί να πραγματοποιείται βάσει εκτίμησης·.
  • όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης να παραμένουν στους χώρους σταβλισμού τους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο που τους απομονώνει από τους άγριους χοίρους.
  • Οι άγριοι χοίροι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε κανένα υλικό που θα μπορούσε στη συνέχεια να έλθει σε επαφή με τους χοίρους της εκμετάλλευσης,.
  • να απαγορευτεί η είσοδος ή η έξοδος χοίρων από την εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής.
  • Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας η αρμόδια κτηνιατρική αρχή λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση,.
  • να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υλικά απολύμανσης τόσο στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων σταβλισμού των χοίρων, όσο και της ίδιας της εκμετάλλευσης,
  • να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής από όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με άγριους χοίρους, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων.
  • Τα μέτρα αυτά δύνανται να περιλαμβάνουν την προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης σε χοιροτροφική εκμετάλλευση των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με άγριους χοίρους,.
  • να υποβάλλονται σε εξέταση για την ανίχνευση της κλασσικής πανώλους των χοίρων όλοι οι χοίροι μιάς εκμετάλλευσης που έχουν πεθάνει ή νοσούν με συμπτώματα κλασσικής πανώλους των χοίρων,
  • να απαγορευτεί η είσοδος σε χοιροτροφική εκμετάλλευση τμήματος άγριου χοίρου που σκοτώθηκε ή βρέθηκε νεκρός, καθώς και οποιουδήποτε υλικού ή εξοπλισμού που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί από τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων,
  • να απαγορευτεί η διακίνηση χοίρων, σπέρματος, εμβρύων ή ωαρίων χοίρων από τη μολυσμένη περιοχή προς τα άλλα κράτη μέλη
 5. Όλοι οι άγριοι χοίροι που σκοτώνονται με όπλο ή βρίσκονται νεκροί στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή να επιθεωρούνται από τον επίσημο κτηνίατρο και να εξετάζονται για την ανίχνευση του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής.
 6. Τα πτώματα όλων των ζώων που διαπιστώνεται ότι είναι θετικά στη νόσο υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο.
 7. Αν τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αρνητικά στην κλασσική πανώλη των χοίρων, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζει τα μέτρα του άρθρου 12 παράγραφος 2 του Π.Δ. 11/1995 (Α΄ 5).
 8. Τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο.
 9. Ο απομονωθείς ιός της κλασσικής πανώλους των χοίρων υποβάλλεται σε εργαστηριακή εξέταση σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να προσδιορισθεί ο γενότυπος του ιού
3.  
  Αν εκδηλωθεί κλασσική πανώλη των χοίρων σε άγριους χοίρους σε περιοχή που βρίσκεται κοντά σε περιοχή ενός άλλου νομού, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των νομών συνεργάζονται για τη θέσπιση μέτρων καταπολέμησης της νόσου. Αν η κλασσική πανώλη των χοίρων εκδηλωθεί σε άγριους χοίρους σε περιοχή που βρίσκεται κοντά σε άλλο κράτος μέλος, η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους για τη θέσπιση μέτρων καταπολέμησης της νόσου.
Άρθρο 16 "Σχέδιο εκρίζωσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε πληθυσμό άγριων χοίρων (Άρθρο 16 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
 1. Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
 2. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την επιφύλαξη των μέτρων του άρθρου 15, υποβάλλει προς έγκριση στην Ε. Επιτροπή έγγραφο σχέδιο των μέτρων που λαμβάνονται για την εκρίζωση της νόσου στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε αυτή τη περιοχή, μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την επίσημη επιβεβαίωση του πρωτογενούς κρούσματος κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους.
 3. Το σχέδιο αυτό, ενδεχομένως τροποποιημένο, εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/89 και δύναται εν συνεχεία να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε εξέλιξη της κατάστασης.
 4. Αν οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν την εκ νέου οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής, η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
 5. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει αμέσως την Ε. Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών.
 6. Αν οι τροποποιήσεις αφορούν άλλα μέτρα του σχεδίου, η ανωτέρω αρχή υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο στην Ε. Επιτροπή για εξέταση και έγκριση.
2.  
  Τα μέτρα της παραγράφου 1, αφού εγκριθούν από την Ε.Επιτροπή, αντικαθιστούν τα αρχικά μέτρα του άρθρου 15 από την προβλεπόμενη στην έγκριση ημερομηνία.
3.  
  Το σχέδιο της παραγράφου 1 περιέχει στοιχεία σχετικά με:
 1. τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας και των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 και σε συνάρτηση με τη γεωγραφική εξάπλωση της νόσου,
 2. την οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή, για την οριοθέτηση της οποίας η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη:
  • τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που διενεργήθηκε και τη γεωγραφική εξάπλωση της νόσου,
  • τον πληθυσμό άγριων χοίρων της περιοχής,
  • την παρουσία σημαντικών φυσικών ή τεχνητών εμποδίων στις κινήσεις άγριων χοίρων,
 3. την οργάνωση στενής συνεργασίας ανάμεσα σε βιολόγους, κυνηγούς, οργανώσεις κυνηγών, υπηρεσίες υπεύθυνες για την άγρια πανίδα και τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες (υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας),
 4. την ενημερωτική εκστρατεία που πρέπει να πραγματοποιηθεί, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι κυνηγοί σχετικά με τα μέτρα που υποχρεούνται να λάβουν στο πλαίσιο του σχεδίου εκρίζωσης της νόσου,
 5. τις ειδικές προσπάθειες που καταβάλλονται, για να προσδιορισθεί ο αριθμός και η θέση που βρίσκονται οι μεταπληθυσμοί άγριων χοίρων μέσα και γύρω από τη μολυσμένη περιοχή,
 6. τον κατά προσέγγιση αριθμό των μεταπληθυσμών άγριων χοίρων και το μέγεθός τους μέσα και γύρω από την μολυσμένη περιοχή,
 7. τις ειδικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τον προσδιορισμό της έκτασης της εξάπλωσης της νόσου στον πληθυσμό των άγριων χοίρων μέσω της εξέτασης των άγριων χοίρων που σκοτώνονται από τους κυνηγούς ή βρίσκονται νεκροί ή μέσω εργαστηριακής εξέτασης, συμπεριλαμβανομένης της επιδημιολογικής έρευνας με βάση την ηλικία των ζώων,
 8. τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιορισθεί η εξάπλωση της νόσου λόγω των μετακινήσεων των άγριων χοίρων και/ή των επαφών ανάμεσα σε μεταπληθυσμούς άγριων χοίρων.
 9. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η απαγόρευση του κυνηγίου,.
 10. τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιορισθεί ο πληθυσμός των ευπαθών άγριων χοίρων και κυρίως των νεαρών χοιριδίων,
 11. τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κυνηγοί, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου,
 12. τη μέθοδο απομάκρυνσης των άγριων χοίρων που βρίσκονται νεκροί ή σκοτώνονται και η οποία βασίζεται:
  • στην επεξεργασία των πτωμάτων υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο ή
  • στην επιθεώρηση από τον επίσημο κτηνίατρο και σε εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες προβλέπονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής.
  • Τα πτώματα όλων των ζώων που διαπιστώνεται ότι είναι θετικά στη νόσο υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο.
  • Αν τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αρνητικά στην κλασσική πανώλη των χοίρων, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζει τα μέτρα του άρθρου 12 παράγραφος 2 του Π.Δ. 11/1995 (Α΄ 5).Τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο,.
 13. την επιδημιολογική έρευνα, η οποία διενεργείται σε κάθε άγριο χοίρο που έχει σκοτωθεί ή βρεθεί νεκρός.
 14. Η έρευνα αυτή συνίσταται στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με:.
  • τη γεωγραφική περιοχή, στην οποία το ζώο βρέθηκε νεκρό ή σκοτώθηκε,
  • την ημερομηνία, κατά την οποία το ζώο βρέθηκε νεκρό ή σκοτώθηκε,
  • το άτομο που βρήκε νεκρό ή σκότωσε το ζώο,
  • την ηλικία και το φύλο του χοίρου,
  • αν σκοτώθηκε, τα συμπτώματα του ζώου πριν σκοτωθεί,
  • αν βρέθηκε νεκρό, την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πτώμα,
  • τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων,
 15. το πρόγραμμα επιτήρησης και τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μέσα στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή και, αν είναι αναγκαίο και γύρω από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της μετακίνησης ζώων μέσα στην περιοχή, από και προς αυτή.
 16. Τα μέτρα αυτά πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον την απαγόρευση διακίνησης χοίρων, σπέρματος, εμβρύων ή ωαρίων χοίρων από τη μολυσμένη περιοχή στο ενδοκοινοτικό εμπόριο,.
 17. τα άλλα κριτήρια που εφαρμόζονται για την άρση των μέτρων που έχουν ληφθεί για την εκρίζωση της νόσου στην οριοθετηθείσα περιοχή και των μέτρων που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις της περιοχής,
 18. την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η επίβλεψη και ο συντονισμός της δράσης των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του σχεδίου,
 19. το σύστημα που καθορίζεται, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτ. α) να επανεξετάζει σε τακτικά διαστήματα τα αποτελέσματα του σχεδίου για την εκρίζωση της νόσου,.
 20. τα μέτρα ελέγχου της νόσου που τίθενται σε εφαρμογή μετά από περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την επίσημη επιβεβαίωση του τελευταίου κρούσματος κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή.
 21. Αυτά τα μέτρα ελέγχου εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τις περιπτώσεις ζ), ια) και ιβ).
4.  
  Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει κάθε έξι (6) μήνες στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών έκθεση σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή και τα αποτελέσματα του σχεδίου εκρίζωσης της νόσου.
Άρθρο 17 "Διαδικασίες διάγνωσης και απαιτήσεις βιοασφάλειας (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Για την εφαρμογή του διατάγματος ισχύουν οι ακόλουθες διαδικασίες διάγνωσης και απαιτήσεις βιοασφάλειας:
 1. Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
 2. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξασφαλίζει ότι οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις και οι διαδικασίες διάγνωσης για την επιβεβαίωση της παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής.
 3. Το Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών ορίζεται ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των προτύπων και μεθόδων διάγνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ
2.  
  Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της παραγράφου 1 περίπτωση β) συνεργάζεται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς υπό τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα ΙV. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς ορίζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και ιδίως του άρθρου 28 αυτής, στο ίδιο παράρτημα.
3.  
  Για να εξασφαλισθεί η τήρηση των απαραίτητων όρων βιοασφάλειας για την προστασία της υγείας των ζώων, η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνει τους χώρους, τις εγκαταστάσεις ή εργαστήρια, στα οποία διενεργείται αποκλειστικά ο εν γένει χειρισμός ή η χρησιμοποίηση του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων, του γενώματος, των αντιγόνων και του εμβολίου αυτού, για σκοπούς έρευνας, διάγνωσης ή παρασκευής. Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζει στην Ε. Επιτροπή τον κατάλογο των εγκεκριμένων χώρων, εγκαταστάσεων ή εργαστηρίων. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται από την ανωτέρω αρχή.
Άρθρο 18 "Χρησιμοποίηση, παρασκευή και πώληση εμβολίων κατά της κλασσικής πανώλους των χοίρων (Άρθρο 18 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εμβολίων κατά της κλασσικής πανώλους των χοίρων
2.  
  Η παρασκευή, αποθήκευση, προμήθεια, διανομή και πώληση εμβολίων καθώς και ο χειρισμός αυτών εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας πραγματοποιούνται υπό τον έλεγχο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 19 "Επείγων εμβολιασμός σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις (Άρθρο 19 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 18, είναι δυνατό να εφαρμοσθεί πρόγραμμα εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 9, όταν η παρουσία της κλασσικής πανώλους των χοίρων έχει επιβεβαιωθεί σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και από τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος επέκτασης αυτής
2.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 2, τα βασικά κριτήρια και οι παράγοντες κινδύνου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης, ορίζονται στο Παράρτημα VΙ
3.  
  Όταν η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτίθεται να εφαρμόσει πρόγραμμα εμβολιασμού, υποβάλλει στην Ε. Επιτροπή σχέδιο του προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης, στο οποίο περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με:.
 1. την κατάσταση της νόσου, λόγω της οποίας υποβάλλεται η αίτηση για την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης,
 2. την έκταση της γεωγραφικής περιοχής στην οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης και τον αριθμό των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν σαυτή την περιοχή,
 3. τις κατηγορίες χοίρων και τον κατά προσέγγιση αριθμό των χοίρων που πρόκειται να εμβολιασθούν,
 4. το εμβόλιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί,
 5. τη διάρκεια της περιόδου εμβολιασμού,
 6. την ταυτοποίηση και την καταγραφή των ζώων που πρόκειται να εμβολιασθούν,
 7. τα μέτρα για τη μετακίνηση χοίρων και των προϊόντων αυτών,
 8. τα κριτήρια που θα ληφθούν υπ όψη, προκειμένου να αποφασισθεί, αν στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού ή τα μέτρα του άρθρου 7 παράγραφος 2,
 9. άλλα θέματα που συνδέονται με την κατάσταση επείγουσας ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε δείγματα που λαμβάνονται από τις εκμεταλλεύσεις των οποίων τα ζώα εμβολιάστηκαν και από άλλες εκμεταλλεύσεις εντός της περιοχής εμβολιασμού, ιδίως αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ιχνηθετικό εμβόλιο.
 10. Το σχέδιο εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης, ενδεχομένως τροποποιημένο, εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/89 και μπορεί στη συνέχεια να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται, με την ίδια διαδικασία, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε εξέλιξη της κατάστασης.
4.  
  Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11, η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά την περίοδο της εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης, εξασφαλίζει ότι:
 1. απαγορεύεται η έξοδος ζωντανών χοίρων από την περιοχή εμβολιασμού, εκτός αν πρόκειται να μεταφερθούν για άμεση σφαγή σε σφαγείο που έχει ορισθεί από την ανωτέρω αρμόδια αρχή και βρίσκεται μέσα ή κοντά στη περιοχή εμβολιασμού ή σε μονάδα επεξεργασίας ζωϊκών αποβλήτων ή σε κατάλληλο χώρο όπου θανατώνονται αμέσως, και τα πτώματα αυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο,
 2. όλα τα νωπά κρέατα που προέρχονται από χοίρους που εμβολιάστηκαν κατά την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή σημαίνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 περίπτωση στ) υποπερίπτωση δδ
 3. το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα που συλλέχθηκαν τριάντα (30) ημέρες πριν από τον εμβολιασμό από χοίρους που πρόκειται να εμβολιασθούν, αναζητούνται και καταστρέφονται υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο
5.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρμόζονται για έξι (6) μήνες τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εμβολιασμού στην εν λόγω περιοχή
6.  
  Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ και πριν από τη λήξη της εξάμηνης περιόδου της παραγράφου 5 λαμβάνονται από την Ε. Επιτροπή μέτρα για την απαγόρευση:.
 1. της εξόδου οροθετικών χοίρων από την εκμετάλλευση στην οποία βρίσκονται, εκτός αν προορίζονται για άμεση σφαγή,
 2. της συλλογής σπέρματος, εμβρύων ή ωαρίων από οροθετικούς χοίρους,
 3. της εξόδου χοιριδίων που γεννιούνται από οροθετικές χοιρομητέρες από την εκμετάλλευση προέλευσης, εκτός αν αυτά πρόκειται να μεταφερθούν:
  • σε σφαγείο για άμεση σφαγή,
  • σε εκμετάλλευση, που ορίζεται από την κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από την οποία θα αποσταλούν απευθείας στο σφαγείο,
  • σε εκμετάλλευση, αφού η ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων δώσει αρνητικά αποτελέσματα
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, να εφαρμοσθεί πρόγραμμα εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. το γενικό πλαίσιο του προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22.
 2. Το ακριβές σχέδιο του προγράμματος και η απόφαση για την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης κοινοποιείται προς έγκριση από την Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
 3. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ε. Επιτροπή, πριν αρχίσουν οι εργασίες εμβολιασμού,.
 4. εκτός από τις πληροφορίες της παραγράφου 3, το πρόγραμμα ορίζει ότι όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζεται το πρόγραμμα εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης σφάζονται ή θανατώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εμβολιασμού σύμφωνα με την παράγραφο 4 περίπτωση α) και ότι τα νωπά κρέατα που προέρχονται από τους χοίρους αυτούς ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή σημαίνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 περίπτωση στ) υποπερίπτωση δδ.
 5. Το σχέδιο του προγράμματος, ενδεχομένως τροποποιημένο, εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/89.
8.  
 1. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 5 και 6, τα μέτρα της παραγράφου 4 δύνανται να αρθούν, εφόσον προηγουμένως:
  • όλοι οι χοίροι στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα εμβολιασμού σφαγούν ή θανατωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 περίπτωση α) και τα νωπά κρέατα που προέρχονται από τους χοίρους αυτούς ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή σημαίνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 περίπτωση στ) υποπερίπτωση δδ.,.
  • όλες οι εκμεταλλεύσεις, στις οποίες υπάρχουν εμβολιασμένοι χοίροι έχουν καθαρισθεί και απολυμανθεί σύμφωνα με το άρθρο 12
 2. Αν αρθούν τα μέτρα της παραγράφου 4 η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εξασφαλίζει ότι:
  • η ανασύσταση των εκτροφών χοίρων στις εκμεταλλεύσεις αυτές πραγματοποιείται αφού περάσουν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης και αφού σφαγούν ή θανατωθούν όλοι οι χοίροι στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες εφαρμόσθηκε πρόγραμμα εμβολιασμού,
  • μετά την ανασύσταση των εκτροφών οι χοίροι σε όλες τις εκμεταλλεύσεις της περιοχής εμβολιασμού υποβάλλονται σε κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να ανιχνευθεί πιθανή παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων.
  • Σε περίπτωση ανασύστασης των εκτροφών χοίρων στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόσθηκε πρόγραμμα εμβολιασμού οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται, αφού περάσουν τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες από την ανασύσταση του ζωϊκού κεφαλαίου, κατά τη διάρκεια των οποίων απαγορεύεται η μετακίνηση χοίρων από την εκμετάλλευση.
9.  
  Στις περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί ιχνηθετικό εμβόλιο κατά την περίοδο εμβολιασμού η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει στην Ε. Επιτροπή ειδική αίτηση, προκειμένου να επιτραπούν από την Ε. Επιτροπή παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 4, 5 και 6, ιδίως όσον αφορά τη σήμανση του κρέατος των εμβολιασθέντων χοίρων και τη μετέπειτα χρήση του, καθώς και τον προορισμό των επεξεργασμένων προϊόντων. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού, τα αποτελέσματα αυτού και τη συνολική επιδημιολογική κατάσταση. Οι παρεκκλίσεις εγκρίνονται από την Ε. Επιτροπή.
Άρθρο 20 "Επείγων εμβολιασμός άγριων χοίρων (Άρθρο 20 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18 παράγραφος 1, είναι δυνατό να εφαρμοσθεί πρόγραμμα εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης σε άγριους χοίρους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, όταν η παρουσία της κλασσικής πανώλους των χοίρων έχει επιβεβαιωθεί σε άγριους χοίρους και από τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί
2.  
  Όταν η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτίθεται να εφαρμόσει πρόγραμμα εμβολιασμού, υποβάλλει στην Ε. Επιτροπή σχέδιο εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:.
 1. την κατάσταση της νόσου, λόγω της οποίας υποβάλλεται η αίτηση εφαρμογής προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης,
 2. την έκταση της γεωγραφικής περιοχής, στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης, η οποία αποτελεί οπωσδήποτε μέρος της μολυσμένης περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 περίπτωση β),
 3. τον τύπο εμβολίου που θα χρησιμοποιηθεί και τη διαδικασία του εμβολιασμού,
 4. τα ειδικά μέτρα που θα ληφθούν για τον εμβολιασμό των νεαρών χοίρων,
 5. την αναμενόμενη διάρκεια της περιόδου εμβολιασμού,
 6. τον κατά προσέγγιση αριθμό άγριων χοίρων που πρόκειται να εμβολιασθούν,
 7. τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να αποτραπεί η έντονη μετακίνηση πληθυσμού άγριων χοίρων,
 8. τα μέτρα που θα ληφθούν για να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού του εμβολίου σε χοίρους που διατηρούνται σε εκμεταλλεύσεις,
 9. τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εφαρμογής του εμβολιασμού και τις παραμέτρους που θα εξετασθούν για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα αυτού,
 10. την αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η επίβλεψη και ο συντονισμός των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του σχεδίου εμβολιασμού,
 11. το σύστημα που έχει θεσπισθεί, ώστε να είναι σε θέση η ομάδα εμπειρογνωμόνων του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) να εξετάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα της εφαρμογής του εμβολιασμού,
 12. άλλα θέματα που σχετίζονται με την κατάσταση επείγουσας ανάγκης.
 13. Αν η περιοχή εμβολιασμού βρίσκεται κοντά σε περιοχή ενός άλλου νομού, ο οποίος εφαρμόζει επίσης μέτρα για την εκρίζωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των νομών συνεργάζονται μεταξύ τους, για να διασφαλίσουν τη συνοχή του προγράμματος εμβολιασμού με τα μέτρα που εφαρμόζονται στο νομό αυτό.
 14. Αν η περιοχή εμβολιασμού βρίσκεται κοντά σε περιοχή ενός κράτους μέλους, το οποίο εφαρμόζει επίσης μέτρα για την εκρίζωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους, η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
 15. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους για τη διασφάλιση της συνοχής του προγράμματος εμβολιασμού με τα μέτρα που εφαρμόζονται στο κράτος αυτό.
 16. Το σχέδιο εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης εγκρίνεται από την Επιτροπή, ενδεχομένως τροποποιημένο, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/89 και δύναται στη συνέχεια να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε εξέλιξη της κατάστασης.
3.  
  Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει κάθε έξι (6) μήνες στην Ε. Επιτροπή και στις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού μαζί με την έκθεση του άρθρου 16 παράγραφος 4.
Άρθρο 21
1.  
  Κοινοτικοί έλεγχοι (Άρθρο 21 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ) Οι κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνεργάζονται με τους εμπειρογνώμονες της Ε. Επιτροπής που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους και παρέχουν σε αυτούς κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Άρθρο 22 "Σχέδιο έκτακτης επέμβασης (Άρθρο 22 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει ένα σχέδιο έκτακτης επέμβασης με το οποίο προσδιορίζονται τα εθνικά μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή σε περίπτωση εμφάνισης κλασσικής πανώλους των χοίρων. Το σχέδιο αυτό πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, προσωπικό και σε κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την ταχεία και αποτελεσματική εκρίζωση της εστίας. Στο σχέδιο αναφέρονται με ακρίβεια:.
 1. οι ανάγκες σε εμβόλια αν αποφασισθεί να εφαρμοσθεί εμβολιασμός έκτακτης ανάγκης,
 2. οι περιοχές της Χώρας με υψηλή πυκνότητα χοίρων, ώστε να εξασφαλιστεί εκεί μεγαλύτερη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για τυχόν εκδήλωση της νόσου στις περιοχές αυτές
2.  
  Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις, βάσει των οποίων καταρτίζεται το σχέδιο επέμβασης της παραγράφου 1, καθορίζονται στο Παράρτημα VΙΙ του Διατάγματος
3.  
 1. Το σχέδιο που καταρτίζεται σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια και τις απαιτήσεις υποβάλλεται στην Ε. Επιτροπή, και ενδεχομένως τροποποιημένο εγκρίνεται από αυτήν σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/89.
 2. Το σχέδιο επέμβασης δύναται στη συνέχεια να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε εξέλιξη της κατάστασης.
 3. Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
 4. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ανά πέντε (5) έτη το σχέδιο επέμβασης και το υποβάλλει στην Ε. Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/89.
Άρθρο 23 "Κέντρα ελέγχου νοσημάτων και ομάδες εμπειρογνωμόνων (Άρθρο 23 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Σε περίπτωση εμφάνισης της κλασσικής πανώλους των χοίρων η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφασή της ορίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων.
2.  
  Το Εθνικό Κέντρο της παραγράφου 1 διευθύνει και παρακολουθεί τη λειτουργία των τοπικών κέντρων ελέγχου νοσημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Στις αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου περιλαμβάνονται:.
 1. ο καθορισμός των αναγκαίων μέτρων καταπολέμησης της επιζωοτίας,
 2. η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων από τα τοπικά κέντρα ελέγχου νοσημάτων,
 3. η παροχή προσωπικού και άλλων πόρων στα τοπικά κέντρα ελέγχου νοσημάτων,
 4. η παροχή πληροφοριών στην Ε. Επιτροπή και στις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών, στους εθνικούς κτηνιατρικούς οργανισμούς, στις γεωργικές και εμπορικές οργανώσεις,.
 5. η διοργάνωση, όταν αποφασισθεί, της εφαρμογής προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο καθορισμός των ζωνών εμβολιασμού,
 6. η άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα διαγνωστικά εργαστήρια,
 7. η άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τον Τύπο και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο ,
 8. η άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τις αστυνομικές, στρατιωτικές και λοιπές συναρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο για την εξασφάλιση της εφαρμογής ειδικών μέτρων
3.  
  Η κεντρική κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση εμφάνισης της κλασσικής πανώλους των χοίρων, ορίζει με απόφασή της το τοπικό κέντρο ελέγχου νοσημάτων
4.  
  Ορισμένα από τα καθήκοντα του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων δύναται να ανατίθενται στο τοπικό κέντρο ελέγχου νοσημάτων που παρεμβαίνει σε διοικητικό επίπεδο και σε επίπεδο νομού, εφόσον αυτό δεν θίγει τους στόχους και τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συστήνεται ομάδα εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο αυτό, η οποία βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία με σκοπό, αφενός τη διατήρηση της αναγκαίας εμπειρίας, αφετέρου την παροχή βοήθειας στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα σε περίπτωση εμφάνισης της επιζωοτίας. Σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου, η ομάδα εμπειρογνωμόνων βοηθά την αρμόδια κτηνιατρική αρχή οπωσδήποτε:.
 1. στην επιδημιολογική διερεύνηση,
 2. στη δειγματοληψία, στις εργαστηριακές δοκιμές και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών,
 3. στην κατάρτιση μέτρων καταπολέμησης της επιζωοτίας
6.  
  Για τη διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης των προβλεπόμενων στο διάταγμα μέτρων καταπολέμησης της νόσου το Εθνικό Κέντρο και τα τοπικά κέντρα ελέγχου νοσημάτων καθώς και η ομάδα εμπειρογνωμόνων διαθέτουν όλο το απαραίτητο προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και σαφή και αποτελεσματική αλυσίδα διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και την αλυσίδα διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών του Εθνικού και των τοπικών κέντρων ελέγχου νοσημάτων και της ομάδας εμπειρογνωμόνων καθορίζονται στο σχέδιο έκτακτης επέμβασης του άρθρου 22.
Άρθρο 24 "Χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων μαγειρείων (Άρθρο 24 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Για την χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων μαγειρείων ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα:
 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων μαγειρείων στη διατροφή των χοίρων σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 1 στοιχείο β), του Κανονισμού 1774/ 2002 /3.10.2002 (Ε.Ε αρ. L 273 της 10.10.2002 σελ.1).
 2. Τα υπολείμματα μαγειρείων που προέρχονται από τα μέσα διεθνών μεταφορών, όπως πλοία, οδικά και σιδηροδρομικά οχήματα και αεροσκάφη, συλλέγονται και καταστρέφονται υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση δ) του ανωτέρω κανονισμού
 3. Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν.
 4. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζει στην Ε. Επιτροπή τις πληροφορίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) και β) και τους σχετικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 25
1.  
Παραρτήματα Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ και VΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Διατάγματος: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κοινοποίηση της νόσου και λοιπές επιδημιολογικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχει η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης της παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων 1.Εντός 24 ωρών από την επίσημη επιβεβαίωση κάθε πρωτογενούς εστίας, πρωτογενούς κρούσματος σε άγριους χοίρους ή κρούσματος σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει να κοινοποιεί μέσω του συστήματος κοινοποίησης ζωονόσων, το οποίο καθιερώθηκε βάσει του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης 329364/1.4.1994 (Β΄ 223 ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση 225017/2003 ( Β ΄439 ): 1)την ημερομηνία αποστολής, 2)την ώρα αποστολής, 3)το όνομα της Χώρας , 4)την ονομασία της νόσου, 5)τον αριθμό των εστιών ή των κρουσμάτων, 6)την ημερομηνία κατά την οποία υπήρξε υπόνοια παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων, 7)την ημερομηνία επίσημης επιβεβαίωσης της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων, 8)τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την επίσημη επιβεβαίωση, 9)αν η παρουσία της νόσου επιβεβαιώθηκε επίσημα σε άγριους χοίρους ή σε εκτρεφόμενους χοίρους σε εκμετάλλευση, σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, 10)τη γεωγραφική θέση στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η εστία ή το κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων, 11)τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου που τέθηκαν σε εφαρμογή. 2.Όταν εκδηλώνονται πρωτογενείς εστίες ή κρούσματα σε σφαγεία ή μεταφορικά μέσα, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται να ανακοινώνει και τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)τον αριθμό των ευπαθών χοίρων στην εν λόγω εστία, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο, 2)τον αριθμό των νεκρών χοίρων κάθε κατηγορίας στην εκμετάλλευση, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο, 3)για κάθε κατηγορία, το ποσοστό θνησιμότητας της νόσου και τον αριθμό των χοίρων στους οποίους επιβεβαιώθηκε η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων, 4)τον αριθμό των χοίρων που θανατώθηκαν στην εστία, στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο, 5)τον αριθμό των πτωμάτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, 6)αν εκδηλωθεί εστία της νόσου, την απόστασή της από την πλησιέστερη χοιροτροφική εκμετάλλευση, 7)αν επιβεβαιωθεί η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης ή των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των μολυσμένων χοίρων ή των πτωμάτων τους. 3.Όταν εκδηλώνονται δευτερογενείς εστίες, οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να διαβιβάζονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης 329364/1.4.94 ( Β ΄223 ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση 225017/2003 ( Β ΄439 ). 4.Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξασφαλίζει ότι, το συντομότερο δυνατό μετά την παροχή των πληροφοριών σχετικά με μία εστία ή κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μία εκμετάλλευση, ένα σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2 και 3, υποβάλλεται γραπτή έκθεση στην Ε. Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, η οποία περιέχει οπωσδήποτε: 1)την ημερομηνία θανάτωσης των χοίρων στην εκμετάλλευση, στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο και επεξεργασίας των πτωμάτων τους, 2)τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν σε δείγματα που ελήφθησαν κατά τη θανάτωση των χοίρων, 3)όταν έχει εφαρμοσθεί η παρέκκλιση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αριθμό των χοίρων που θανατώθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και τον αριθμό των χοίρων που πρόκειται να σφαγούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς και την προθεσμία που έχει ορισθεί για τη σφαγή τους, 4)κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την πιθανή προέλευση της νόσου ή την πραγματική προέλευσή της, εάν αυτή έχει επιβεβαιωθεί, 5)όταν εκδηλώνεται πρωτογενής εστία ή κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, τον γενετικό τύπο του ιού που είναι υπεύθυνος για την εστία ή για το κρούσμα, 6)όταν έχουν θανατωθεί χοίροι σε εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου ή σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί χοίροι με τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων, πληροφορίες σχετικά με: 1) την ημερομηνία θανάτωσης και τον αριθμό των χοίρων κάθε κατηγορίας, οι οποίοι θανατώθηκαν σε κάθε μία εκμετάλλευση, 2) την επιδημιολογική σχέση ανάμεσα στην εστία ή στο κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων και σε κάθε εκμετάλλευση πιθανής μετάδοσης της νόσου, ή τους λόγους οι οποίοι δημιούργησαν την υποψία παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε κάθε ύποπτη εκμετάλλευση, 3) τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα τα οποία ελήφθησαν από τους χοίρους στις εκμεταλλεύσεις και το χρόνο θανάτωσής τους. 4) Αν δεν θανατώθηκαν χοίροι σε εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, πρέπει να δίδονται πληροφορίες για τους λόγους που δικαιολογούν αυτή την απόφαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αρχές και διαδικασίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση 1.Γενικές αρχές και διαδικασίες: 1)οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης και, ενδεχομένως, τα μέτρα εξολόθρευσης τρωκτικών και εντόμων, εφαρμόζονται υπό την επιτήρηση και τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου· 2)τα απολυμαντικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και οι συγκεντρώσεις τους εγκρίνονται επίσημα από την αρμόδια αρχή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταστροφή του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων· 3)η δραστικότητα των απολυμαντικών, επειδή η δραστικότητα ορισμένων απολυμαντικών μειώνεται μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, πρέπει να ελέγχεται πριν από τη χρήση· 4)η επιλογή των απολυμαντικών και των διαδικασιών απολύμανσης πραγματοποιείται, αφού ληφθεί υπόψη η φύση των χώρων, των οχημάτων και των αντικειμένων που θα απολυμανθούν· 5)οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα υλικά απολίπανσης και τα απολυμαντικά πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματικότητά τους. Ειδικότερα, πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές παράμετροι που ορίζει ο παρασκευαστής, ιδίως η πίεση, η ελάχιστη θερμοκρασία και ο απαιτούμενος χρόνος δράσης· 6)ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες, - πλήρης διαβροχή της στρωμνής, των απορριμμάτων και των περιττωμάτων με το απολυμαντικό, - πλύσιμο και καθαρισμός με προσεκτικό βούρτσισμα και τρίψιμο του εδάφους, των δαπέδων, των κεκλιμένων επιφανειών και των τοίχων, μετά την απομάκρυνση ή την αποσύνδεση, εάν χρειασθεί, του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεων, ώστε να μην εμποδίζουν τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, - στη συνέχεια χρησιμοποιείται εκ νέου απολυμαντικό, τουλάχιστον για όση ώρα ορίζουν οι οδηγίες του παρασκευαστή, - το νερό που χρησιμοποιήθηκε για τις εργασίες καθαρισμού πρέπει να αποβάλλεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος διάδοσης του ιού και σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου· 7)κατά το πλύσιμο με υγρά υπό πίεση πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση των σημείων που είχαν προηγουμένως καθαριστεί· 8)οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν το πλύσιμο, την απολύμανση ή την καταστροφή εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, εξαρτημάτων ή διαμερισμάτων που θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί· 9)μετά τις εργασίες απολύμανσης πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση· 10)οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης που απαιτούνται στο πλαίσιο του Διατάγματος, πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο της εκμετάλλευσης ή στο βιβλίο κινήσεως οχημάτων· όταν απαιτείται επίσημη έγκριση, πρέπει να πιστοποιούνται από τον εποπτεύοντα επίσημο κτηνίατρο. 2.Ειδικές διατάξεις καθαρισμού και απολύμανσης των εκμεταλλεύσεων που έχουν μολυνθεί: 1)προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση: - κατά τη θανάτωση των ζώων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέπεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο η μετάδοση του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προσωρινή εγκατάσταση εξοπλισμού απολύμανσης, την προμήθεια προστατευτικής ενδυμασίας, ντους, την απολύμανση του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού, των εργαλείων και των εγκαταστάσεων και τη διακοπή της λειτουργίας του εξαερισμού, - τα πτώματα των θανατωθέντων ζώων πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό, - εάν τα πτώματα πρέπει να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση για επεξεργασία, πρέπει να χρησιμοποιούνται καλυμμένα και υδατοστεγή κοντέϊνερ, - μόλις απομακρυνθούν τα πτώματα των χοίρων για επεξεργασία, τα τμήματα της εκμετάλλευσης στα οποία στεγάζονταν τα εν λόγω ζώα και κάθε άλλο τμήμα άλλων κτιρίων, της αυλής κ.λ.π. που μολύνθηκε κατά τη θανάτωση, τη σφαγή ή τη μετά τη σφαγή εξέταση των ζώων, πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικά, τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 12, - οι ιστοί ή το αίμα που έχουν ενδεχομένως διασκορπιστεί κατά τη σφαγή ή την μετά τη σφαγή εξέταση, ή μπορούν να μολύνουν κτίρια, αυλές, εργαλεία κ.λπ., πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να υφίστανται επεξεργασία μαζί με τα πτώματα, - το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό πρέπει να παραμένει επάνω στην επιφάνεια καθαρισμού για τουλάχιστον 24 ώρες· 2)τελικός καθαρισμός και απολύμανση: - η κόπρος και η στρωμνή αφαιρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση α), - το λίπος και οι ακαθαρσίες αφαιρούνται από όλες τις επιφάνειες με χρησιμοποίηση απολυμαντικού υλικού και οι επιφάνειες πλένονται με νερό, - μετά το πλύσιμο με νερό, γίνεται εκ νέου ψεκασμός με απολυμαντικό, - μετά από επτά ημέρες, όλες οι εγκαταστάσεις καθαρίζονται με απολιπαντικό υλικό, στη συνέχεια πλένονται με νερό, γίνεται ψεκασμός με απολυμαντικό και πλένονται εκ νέου με νερό. 3.Απολύμανση της στρωμνής, της κόπρου και της υγρής κόπρου που έχουν μολυνθεί: 1)η κόπρος και η μεταχειρισμένη στρωμνή στοιβάζονται, ψεκάζονται με απολυμαντικό και διατηρούνται για τουλάχιστον 42 ημέρες ή καταστρέφονται με καύση ή ταφή· 2)η υγρή κόπρος πρέπει να αποθηκεύεται για τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την τελευταία προσθήκη μολυσματικού υλικού, εκτός αν οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές επιτρέψουν μικρότερο διάστημα αποθήκευσης για την υγρή κόπρο, η οποία υποβλήθηκε σε αποτελεσματική επεξεργασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου, ώστε να εξασφαλιστεί η καταστροφή του ιού. 4.Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, προκειμένου περί υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δύναται να ορίζει ειδικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της εκμετάλλευσης και τις κλιματικές συνθήκες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ορισμός και καθήκοντα του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων 1.Ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων ορίζεται το: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Νεαπόλεως 25 153 10 Αγία Παρασκευή Αθήνα Τηλ.: ( 210 ) 80 11 599 / 60 10 903 / 60 10 925 / 60 10 947 Fax : ( 210 ) 63 99 477 Ε-mail:kkiappl@οtenet.gr2.Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση της παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων και την ταυτοποίηση του γενετικού τύπου του απομονωθέντος ιού, διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Για το σκοπό αυτό το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς μπορεί να συνάπτει ειδικές συμφωνίες με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς ή με άλλα εθνικά εργαστήρια. 3.Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των προτύπων και των διαγνωστικών μεθόδων που καθορίζονται σε κάθε διαγνωστικό εργαστήριο για την κλασσική πανώλη των χοίρων. Για το σκοπό αυτό: 1)μπορεί να προμηθεύει διαγνωστικά αντιδραστήρια στα επιμέρους εργαστήρια, 2)να ελέγχει την ποιότητα όλων των διαγνωστικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται, 3)να διενεργεί περιοδικά συγκριτικές δοκιμές, 4)να διατηρεί απομονώσεις του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων από κρούσματα και εστίες που έχουν επιβεβαιωθεί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων 1.Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων είναι το: Ιnstitut fur Virοlοgie der Τierarztlichen Ηοchschule Ηannονer, Βunteweg 17, D-30559 Ηannονer. 2.Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα: 1)να συντονίζει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για τη διάγνωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, και ιδίως: 1) να αποθηκεύει και να προμηθεύει κυτταρικό υλικό που χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς, 2) να τυποποιεί, να αποθηκεύει και να προμηθεύει στελέχη του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων που χρησιμεύουν για τη διενέργεια ορολογικών δοκιμών και για την παρασκευή αντιορών, 3) να προμηθεύει στα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς τυποποιημένους ορούς, συνδεδεμένους ορούς και άλλα αντιδραστήρια αναφοράς, με στόχο την τυποποίηση των δοκιμών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, 4) να δημιουργεί και να διατηρεί συλλογή ιών της κλασσικής πανώλους των χοίρων, 5) να οργανώνει σε κοινοτικό επίπεδο περιοδικά συγκριτικές δοκιμές των διαγνωστικών μεθόδων 6) να συλλέγει και να αντιπαραβάλλει δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους διάγνωσης και τα αποτελέσματα των πραγματοποιούμενων δοκιμών, 7) να ταυτοποιεί απομονωθέντα δείγματα του ιού με τις πλέον προηγμένες διαθέσιμες μεθόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της επιδημιολογίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων, 8) να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης ανά τον κόσμο, όσον αφορά την επίβλεψη, την επιδημιολογία και την πρόληψη της κλασσικής πανώλους των χοίρων, 9) να αποκτά εμπεριστατωμένη γνώση σχετικά με τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων και άλλους παρεμφερείς ιούς, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία διαφορική διάγνωση, 10) να αποκτά εμπεριστατωμένη γνώση σχετικά με την παρασκευή και τη χρήση των προϊόντων ζωο-ανοσολογίας που χρησιμοποιούνται για την εκρίζωση και τον έλεγχο της κλασσικής πανώλους των χοίρων· 2)να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση ή την επιμόρφωση εμπειρογνωμόνων στα διαγνωστικά εργαστήρια, με στόχο την εναρμόνιση των διαγνωστικών μεθόδων· 3)να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό, για να επεμβαίνει, όταν παρουσιάζονται επείγουσες καταστάσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας· 4)να αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες και, όταν είναι δυνατό, να συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο την καλύτερη καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Κριτήρια και απαιτήσεις για το σχέδιο έκτακτης επέμβασηςΤο σχέδιο έκτακτης επέμβασης που καταρτίζεται από τη Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να: 1)περιέχει διατάξεις που προβλέπουν τις απαιτούμενες αρμοδιότητες για την εφαρμογή του σχεδίου επέμβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική διεξαγωγή της εκστρατείας εκρίζωσης. 2)περιέχει διατάξεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε κονδύλια επείγουσας ανάγκης, σε δημοσιονομικούς πόρους και σε οικονομικούς πόρους, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι πτυχές της καταπολέμησης μιας επιζωοτίας κλασσικής πανώλους των χοίρων. 3)προβλέπει ιεραρχική δομή, για να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας. Εφόσον απαιτείται, η ιεραρχική δομή τίθεται υπό την εποπτεία μιας κεντρικής μονάδας λήψης αποφάσεων, στην οποία ανατίθεται η διοίκηση όλων των στρατηγικών για την καταπολέμηση της επιζωοτίας. Ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών συμμετέχει στη μονάδα αυτήν και εξασφαλίζει το σύνδεσμο με την κεντρική μονάδα λήψης αποφάσεων και το Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης της Επιζωοτίας που προβλέπεται στο άρθρο 23. 4)περιέχει διατάξεις για τη διάθεση κατάλληλων πόρων, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού, του εξοπλισμού και της εργαστηριακής υποδομής, ώστε να εξασφαλιστεί μία ταχεία και αποτελεσματική εκστρατεία. 9)περιέχει ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς και κατά πλήρη και πρακτικό τρόπο όλες οι διαδικασίες, οι οδηγίες και τα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται, όταν εμφανιστεί εστία κλασσικής πανώλους των χοίρων. 10)εάν κρίνεται αναγκαίο, να περιλαμβάνει λεπτομερή προγράμματα επείγοντος εμβολιασμού. 11)προβλέπει την υποχρέωση του προσωπικού να συμμετέχει τακτικά σε: 1) εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν τα κλινικά συμπτώματα, την επιδημιολογική έρευνα και την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, 2) ασκήσεις συναγερμού, οι οποίες διοργανώνονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, 3) εκπαιδευτικές δράσεις στις τεχνικές επικοινωνίας, ώστε να οργανώνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης των αρχών, των κτηνοτρόφων και των κτηνιάτρων όσον αφορά την υφιστάμενη επιζωοτία.
Άρθρο 26 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες του διατάγματος επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 κεφάλαιο Α΄ παράγραφοι 3 και 5 και οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 κεφάλαιο Β του ν. 248/1914 (Α΄110), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242). Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 27
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις (Άρθρο 28 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ) Το Π.Δ. 707/1982 ( Α ΄ 150), όπως αυτό ισχύει, καταργείται από την 1η Νοεμβρίου 2002 με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 28 του διατάγματος. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις διατάξεις του ανωτέρου διατάγματος, νοούνται οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 28 "Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 29 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ)"
1.  
  Το εγκεκριμένο με την 2000/113/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής (Αρ. L 33/8.2.2000 σελ.23) σχέδιο έκτακτης επέμβασης για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων εξακολουθεί να ισχύει.
2.  
  Η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει στην Ε. Επιτροπή τροποποίηση του ανωτέρω αναφερόμενου σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22. Το σχέδιο, ενδεχομένως τροποποιημένο, εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ.
Άρθρο 29 "Συμπλήρωση του άρθρου 3 του Π.Δ. 133/92 (Α΄ 66) Στο άρθρο 3 του Π.Δ/τος 133/1992 (Α΄ 66) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:«"
54.  
  Τρομώδης νόσος του προβάτου ( Scrapie)»
Άρθρο 30 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2002, εκτός αν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και 4 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) β) του άρθρου 20 του Ν. 248/1914 (Α΄ 110) «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24.1.1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του Ν. 2637/1998 (Α΄ 200) γ) του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄154), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 περ. α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) δ) του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57 )» ε) της υπ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β΄ 1533/14.10.2004).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3.Τις υπ αριθμ. 105/2004, 196/2004 και 299/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/133 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/133 1992
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2001/89/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/89_ΕΕ 2001
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΝΟΜΟΣ 2002/1774/2002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/1774_2002 2002
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/2001/89/ΕΚΠ.Δ.707 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/2001_89_ΕΚΠ_Δ_707 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/485 1985
«Υγειονομικοί οροί σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91[...]" 1995/11 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/84 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/327 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/308 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία