Εσωτερική διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποστολή και διάρθρωση της Α.Δ.Α.Ε.
Άρθρο 1
1.  
  Αποστολή της Α.Δ.Α.Ε. Η αποστολή της Α.Δ.Α.Ε. συνίσταται στην προστασία του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και στον έλεγχο της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3115/2003 ΦΕΚ 47 Α΄).
Άρθρο 2 "Βασική Διάρθρωση της Α.Δ.Α.Ε. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) έχει την ακόλουθη οργανωτική διάρθρωση: Α. 1. Διοίκηση της Α.Δ.Α.Ε. ΟλομέλειαΠρόεδρος Αντιπρόεδρος"
1.  
  Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου
 1. Τμήμα Εφαρμογών Διαδικτύου
 2. Τμήμα Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας
 3. Τμήμα Υποδομών Διαδικτύου
 4. Τμήμα Ελέγχου Ασφάλειας Συστημάτων και Υπηρεσιών
2.  
  Γραφείο Νομικού Συμβούλου και Νομικών Υπηρεσιών. Β. Οι υπηρεσιακές μονάδες της Α.Δ.Α.Ε. διαρθρώνονται ως ακολούθως:.
 1. Τμήμα Κινητών Επικοινωνιών
 2. Τμήμα Τοπικών Ασυρμάτων Δικτύων
 3. Τμήμα Δορυφορικών Επικοινωνιών
 4. Τμήμα Σταθερών Επικοινωνιών
3.  
  Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
 1. Τμήμα Ταχυδρομείων
 2. Τμήμα Ταχυμεταφορών
4.  
  Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών
5.  
  Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων
6.  
  Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου ΄Αρσης του Απορρήτου
Άρθρο 3
1.  
  Όργανα διοίκησης της Α.Δ.Α.Ε. Η διοίκηση της Α.Δ.Α.Ε. ασκείται από την Ολομέλεια, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 3115/2003.
Άρθρο 4 "Γραφείο Νομικού Συμβούλου και Νομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου και Νομικών Υπηρεσιών παρέχει νομική υποστήριξη στα όργανα διοίκησης και στις οργανικές μονάδες της Α.Δ.Α.Ε.
2.  
  Το Γραφείο έχει τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες:
 1. Υποστήριξη των Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. για την σύνταξη κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων, καθώς και την επεξεργασία νομικών κειμένων ύστερα από αίτηση των υπηρεσιών.
 2. Ενημέρωση των Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. για κάθε αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις αρμοδιότητές της.
 3. Νομική συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. για:
 4. αα) την αντιμετώπιση παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών ή των όρων και της διαδικασίας άρσης αυτού, ββ) τη διερεύνηση και επεξεργασία των καταγγελιών παραβίασης του απορρήτου και την προετοιμασία της διαδικασίας ακροάσεων, γγ) τη διασφάλιση της νομιμότητας των διαφόρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για την λειτουργία της Α.Δ.Α.Ε., δδ) την αντιμετώπιση των περιπτώσεων παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών και την σύνταξη των σχετικών αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις.
 5. Παράσταση και υπεράσπιση των νομικών υποθέσεων της Α.Δ.Α.Ε. ενώπιον των δικαστηρίων, των δικαστικών και διοικητικών αρχών, τον χειρισμό εξώδικων διαφορών και γενικώς την εκτέλεση κάθε έργου που εμπίπτει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, σύμφωνα με τον κώδικα περί δικηγόρων.
 6. Τήρηση αρχείου νομοθεσίας και νομολογίας, σχετικής με το απόρρητο των επικοινωνιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρμοδιότητες οργανικών μονάδων
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου"
1.  
  Η Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου είναι αρμόδια για την μελέτη και τον σχεδιασμό της ασφάλειας των εφαρμογών διαδικτύου, την καταγραφή και αξιολόγηση τεχνολογιών ασφάλειας, την καταγραφή κανόνων συμμόρφωσης, τεχνολογικών προτάσεων για τη χρήση πρωτοκόλλων και εφαρμογών, την προστασία δεδομένων, τη διασφάλιση απορρήτου των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων και διασφάλιση απορρήτου από τις δικτυακές υποδομές του διαδικτύου και για την παροχή ελέγχου ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων, τερματικών, δικτυακών υποδομών και συστημάτων μετάδοσης πληροφορίας
2.  
  Η Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Εφαρμογών Διαδικτύου
 2. Τμήμα Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας
 3. Τμήμα Υποδομών Διαδικτύου
 4. Τμήμα Ελέγχου Ασφάλειας Συστημάτων και Υπηρεσιών
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου είναι οι ακόλουθες:
 1. Τμήμα Εφαρμογών Διαδικτύου
  • Η μέριμνα για την ασφάλεια των εφαρμογών στο διαδίκτυο και την προστασία του απορρήτου που μπορεί να παραβιαστεί κατά τη χρήση τους
  • Η εξέταση και αξιολόγηση των προσφερομένων από τους παρόχους εφαρμογών και υπηρεσιών Διαδικτύου, ως προς τους κινδύνους παραβιάσεως του απορρήτου
  • Η διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων στους παρόχους για τη διαπίστωση της εφαρμογής των υφισταμένων κανονιστικών μέτρων ασφάλειας και προστασίας εφαρμογών
  • Η εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., μέσω του Προέδρου της, συστάσεων προς τους χρήστες για τους κινδύνους αλλά και τα μέτρα προφύλαξης, κατά τη χρήση εφαρμογών διαδικτύου.
  • Η τακτική ή έκτακτη παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων ή κανονισμών, που εκδίδονται από την Α.Δ.Α.Ε., και αναφέρονται στη διασφάλιση των εφαρμογών του διαδικτύου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 περ. ι του Ν.3115/2003.
 2. Τμήμα Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας
  • Η μέριμνα για τη διασφάλιση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ανεξάρτητα από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο από τον οποίο προσφέρονται
  • Η εξέταση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ως προς την επικινδυνότητά τους
  • Η εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., μέσω του Προέδρου της, των οδηγιών προς τους παρόχους για την προστασία αυτών.
  • Ο έλεγχος, τακτικός ή έκτακτος, της εφαρμογής των εκδιδομένων οδηγιών και κανονισμών της Α.Δ.Α.Ε., αναφερομένων στη διασφάλιση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τους παρόχους.
  • Η ενημέρωση των τελικών χρηστών για τους κινδύνους παραβιάσεως του απορρήτου και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν, κατά τη χρήση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
  • Ο έλεγχος της υποχρέωσης των παρόχων να ακολουθούν όλες τις συστάσεις και τους ρυθμιστικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζουν την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του χρήστη / συνδρομητή, δεδομένου ότι κυρίως αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται σε συνδρομητική βάση
 3. Τμήμα Υποδομών Διαδικτύου
  • Η μέριμνα για τη διασφάλιση του απορρήτου από τις δικτυακές υποδομές και τα υπολογιστικά συστήματα σταθερού και κινητού διαδικτύου, καθώς και τα τοπικά δίκτυα επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε πελάτες (όπως είναι οι Τράπεζες), μέσω του διαδικτύου
  • Η διενέργεια τακτικού και εκτάκτου ελέγχου σε παρόχους πρόσβασης διαδικτύου, αλλά και σε επιχειρήσεις ή φορείς που χρησιμοποιούν τοπικά δίκτυα και προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε πελάτες, μέσω του διαδικτύου, ως προς την τήρηση του απορρήτου των επικοινωνιών, με παράλληλο έλεγχο της πληρότητας και εφαρμοσιμότητας των πολιτικών ασφάλειας, που έχουν οριστεί από τους παρόχους ή τους φορείς, και έχουν γίνει αποδεκτές από την Α.Δ.Α.Ε. για την ασφάλεια των διαδικτυακών τους υποδομών και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.
  • Η υποβολή εισηγήσεων του Τμήματος προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., μέσω του Προέδρου της, για την επιβολή κυρώσεων ή την αποστολή κατάλληλων συστάσεων προς τον φορέα παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση παραβίασης της πολιτικής ασφάλειας ή της διασφάλισης του απορρήτου από τον ίδιο τον φορέα (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αλλά και περιεχόμενο ή άλλα στοιχεία επικοινωνιών) με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν.2225/1994, Ν.3115/2003, κανονιστικές πράξεις της Α.Δ.Α.Ε.), καθώς και την κατάσχεση ή και καταστροφή πληροφοριών , στοιχείων και δεδομένων που έχουν συλλεγεί.
  • Δεν κατάσχονται, ούτε καταστρέφονται στοιχεία και δεδομένα που αφορούν την εξυπηρέτηση της εν λόγω υπηρεσίας από τον φορέα.
  • Αν η διαπιστούμενη παραβίαση προκαλείται από τρίτο (δηλαδή πρόσωπο ή φορέα άσχετο με τον φορέα παροχής υπηρεσίας), το Τμήμα εισηγείται προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., μέσω του Προέδρου της, την επιβολή κυρώσεων ή τη διατύπωση συστάσεων προς το πρόσωπο ή τον φορέα, με βάση το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και την κατάσχεση των μέσων παραβίασης του απορρήτου.
  • Η ταξινόμηση υπολογιστικών συστημάτων και η εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., μέσω του Προέδρου της, των κανονιστικών πράξεων που αφορούν το τηλεπικοινωνιακό απόρρητο και ρυθμίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας των συστημάτων αυτών.
  • Ο έλεγχος της αγοράς, ως προς τα προσφερόμενα υπολογιστικά συστήματα και τερματικά και η επιβολή υποχρέωσης των κατασκευαστών, στο πλαίσιο του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου, να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τα συστήματα και τερματικά που αδυνατούν να καλύψουν τις προδιαγραφές ασφάλειας
 4. Τμήμα Ελέγχου Ασφάλειας Συστημάτων και Υπηρεσιών
  • Η μέριμνα για τον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων και υπηρεσιών ώστε να καλύπτονται όλα τα διεθνή πρότυπα και οι κανονιστικές πράξεις, που αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια των επικοινωνιών
  • Ο έλεγχος υπολογιστικών συστημάτων, τερματικών, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, άλλων υπηρεσιών και εφαρμογών, αλλά και παρόχων υπηρεσίας πρόσβασης ή παρόχων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των τεχνολογιών ενσυρμάτων - ασυρμάτων συστημάτων μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών, την καταγραφή των ευάλωτων σημείων και τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας. Στις αρμοδιότητές της ειδικότερα περιλαμβάνει συστήματα κινητής τηλεφωνίας, επίγειες μικροκυματικές και δορυφορικές ζεύξεις, συστήματα ευρείας ζώνης, ενσύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τρόπους πιστοποίησης παροχής ασφαλών επικοινωνιών.
2.  
  Η Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Κινητών Επικοινωνιών
 2. Τμήμα Τοπικών Ασυρμάτων Δικτύων
 3. Τμήμα Δορυφορικών Επικοινωνιών
 4. Τμήμα Σταθερών Επικοινωνιών
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:
 1. Τμήμα Κινητών Επικοινωνιών
  • Η διασφάλιση του απορρήτου στις κινητές επικοινωνίες ευρείας κάλυψης (τεχνολογίες:
  • δικτύων κινητών επικοινωνιών 2ης γενιάς - GSΜ, συστήματος μετάδοσης πακέτων κινητών επικοινωνιών - GΡRS και δικτύων κινητών επικοινωνιών 3ης γενιάς- UΜΤS)
  • Η μελέτη των προτύπων και προδιαγραφών που αφορούν αυτές τις τεχνολογίες ως προς την ασφάλεια, τη διασφάλιση του απορρήτου, τις διαδικασίες νόμιμης παρακολούθησης (στην περίπτωση που διαταχθεί άρση του απορρήτου), αλλά και τους κινδύνους και τα ευάλωτα σημεία που υπάρχουν
  • Η εισήγηση προς την ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., μέσω του Προέδρου της, για την έκδοση κανονισμών και συστάσεων σχετικών με τα παραπάνω θέματα προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
  • Η διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής των συστάσεων και κανονισμών που αποφασίζονται από την Α.Δ.Α.Ε.
 2. Τμήμα Τοπικών Ασυρμάτων Δικτύων
  • Η διασφάλιση του απορρήτου στις ασύρματες επικοινωνίες τοπικής κάλυψης(τεχνολογίες:
  • τοπικών ασυρμάτων δικτύων (WLΑΝ), τοπικών δικτύων πρόσβασης πολλαπλών σημείων (LΜDS) και σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWΑ)
  • Κατά τα λοιπά οι αρμοδιότητες αυτού του Τμήματος είναι αντίστοιχες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κινητών Επικοινωνιών του παρόντος άρθρου
 3. Τμήμα Δορυφορικών Επικοινωνιών
  • Η διασφάλιση του απορρήτου στις δορυφορικές επικοινωνίες με έμφαση στα δορυφορικά δίκτυα που χρησιμοποιούν τερματικούς σταθμούς μικρού εύρους, ήτοι συστημάτων πολύ μικρού ανοίγματος (VSΑΤ)
  • Κατά τα λοιπά οι αρμοδιότητες αυτού του Τμήματος είναι αντίστοιχες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κινητών Επικοινωνιών του παρόντος άρθρου
 4. Τμήμα Σταθερών Επικοινωνιών
  • Η διασφάλιση του απορρήτου στις σταθερές επικοινωνίες, ήτοι σε συστήματα Ψηφιακών Δικτύων Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ΙSDΝ), Δικτύων Ασύμετρων Ψηφιακών Συνδρομητικών Γραμμών (ΑDSL), Δικτύων Ψηφιακών Συνδρομητικών Γραμμών (ΧDSL) ή Δημοσίου Σταθερού Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου (ΡSΤΝ)
  • Κατά τα λοιπά οι αρμοδιότητες αυτού του Τμήματος είναι αντίστοιχες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κινητών Επικοινωνιών του παρόντος άρθρου
Άρθρο 7
1.  
  Οι Διευθύνσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 ασκούν και τις παρακάτω αρμοδιότητες κατά το μέρος που εμπίπτουν στο αντικείμενο της καθεμιάς. α. Ρυθμιστική λειτουργία. αα. Εισηγείται στην Ολομέλεια, μέσω του Προέδρου της, για τη σύνταξη και έκδοση κανονιστικών πράξεων. ββ. Εισηγείται την έκδοση συστάσεων και υποδείξεων προς τους παρόχους. β. Εποπτεία και έλεγχος. αα. Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ασφάλειας και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. ββ. Εισηγείται προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., μέσω του Προέδρου της, την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας. γγ. Εισηγείται την αυτεπάγγελτη ή κατόπιν καταγγελίας διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, τράπεζες δεδομένων και εγγράφων της ΕΥΠ, άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Οργανισμών, επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων σχετικών με την ανταπόκριση της επικοινωνίας. δδ. Εισηγείται την κλήση σε ακρόαση κατά την κρίση της διοικήσεως ή νομίμων εκπροσώπων, υπαλλήλων ή άλλων προσώπων, των ως άνω Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων για τη λήψη πληροφοριών σχετικών με την αποστολή της. εε. Εισηγείται την κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου που εμπίπτουν στην αντίληψή της και προβαίνει στην καταστροφή πληροφοριών ή στοιχείων ή δεδομένων που αποκτήθηκαν με παράνομη παραβίαση του απορρήτου. στ.στ. Εισηγείται τους μηχανισμούς ελέγχου των τηρούμενων διαδικασιών και ελέγχου της εφαρμογής των κατάλληλων συστημάτων ασφάλειας από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που προβλέπονται από τις κανονιστικές αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε. ζζ. Μεριμνά για την προστασία των χρηστών / συνδρομητών σχετικά με την ασφάλεια και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών περιλαμβανομένων των συστημάτων και τερματικών διατάξεων. ηη. Εξετάζει καταγγελίες χρηστών, τηλεπικοινωνιακών παρόχων και επιχειρήσεων που αφορούν θέματα διασφάλισης του απορρήτου. γ. Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία για τις νέες τεχνολογίες και τις αντίστοιχες εφαρμογές στο χώρο των τηλεπικοινωνιών που αναφέρονται στην ασφάλεια δικτύων και δεδομένων. δ. Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού. ε. Συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα αρμόδια όργανα αυτής και με άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, όπως: αα. Συνεργασία με άλλες αντίστοιχες Αρχές στο πλαίσιο της Ε.Ε. καθώς και διεθνείς φορείς για θέματα ασφάλειας των επικοινωνιών και διασφάλισης του απορρήτου. ββ. Διαβίβαση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε Διεθνείς Οργανισμούς κάθε πληροφορίας που απαιτείται, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Α.Ε. στ. Μέριμνα για τον απαιτούμενο εξοπλισμό. ζ. Τήρηση μητρώου ή και αρχείου.
Άρθρο 8 "Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη σύνταξη κανονισμών και λήψη μέτρων διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, εισηγείται τη διενέργεια αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών τακτικών και εκτάκτων ελέγχων σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, αρχεία Δημοσίων Υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με ταχυδρομικές υπηρεσίες. Μεριμνά για πρόσκληση σε ακρόαση των διοικήσεων ή νομίμων εκπροσώπων, υπαλλήλων ή κάθε άλλου προσώπου που κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της. Εισηγείται την κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου που υποπίπτουν στην αντίληψή της ή την καταστροφή πληροφοριών ή στοιχείων που αποκτήθηκαν με παράνομη παραβίαση απορρήτου. Μεριμνά για την έκδοση Κανονιστικών Πράξεων, δημοσιευομένων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σχετικών με την εν γένει διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις παραβίασης του απορρήτου, εισηγείται την επιβολή κυρώσεων.
2.  
  Η Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Ταχυδρομείων
 2. Τμήμα Ταχυμεταφορών
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:
 1. Τμήμα Ταχυδρομείων
  • Η σύνταξη κανονιστικών πράξεων και η εισήγησή τους προς έγκριση στην Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., μέσω του Προέδρου της, για τη ρύθμιση θεμάτων διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Η παρακολούθηση και συγκέντρωση στοιχείων παραβιάσεων του απορρήτου των διακινουμένων αντικειμένων και εισήγηση για λήψη μέτρων
  • Η παρακολούθηση και τυχόν συμπλήρωση της νομοθεσίας σχετικά με το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών
  • Η παρακολούθηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας και εισήγηση για λήψη μέτρων προσαρμογής
  • Η εξέταση καταγγελιών χρηστών και η εισήγηση για λήψη μέτρων. στ.στ.
  • Η ενημέρωση των χρηστών για τη λήψη μέτρων προστασίας του απορρήτου του διακινουμένου υλικού.
 2. Τμήμα Ταχυμεταφορών
  • Η σύνταξη κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων διασφάλισης του απορρήτου των ταχυμεταφορών και εισήγηση στην Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., μέσω του Προέδρου της, για έγκριση.
  • Ο έλεγχος της τήρησης από πλευράς Γραφείων Ταχυμεταφορών του απορρήτου των ταχυμεταφορών
  • Η εξέταση καταγγελιών χρηστών και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων
Άρθρο 9 "Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την υποστήριξη όλων των διοικητικών, οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία της Α.Δ.Α.Ε. Ειδικότερα οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες: α. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου ηλεκτρονικού ή μη και Γενικού Αρχείου. β. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων. γ. Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης και διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας, με ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. δ. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως εξωτερικών εργασιών. ε. Η τήρηση αρχείου υλικών, υπηρεσιών και μητρώου προσωπικού. στ.Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Αρχής. Η διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στην Αρχή και ο προγραμματισμός της διαρκούς εκπαίδευσης αυτού. ζ. Η μελέτη αναγκών σε προσωπικό και η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των οργανικών μονάδων της Αρχής. η. Η παρακολούθηση του Τύπου και η ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Α.Δ.Α.Ε. θ. Η παραλαβή αιτημάτων, παραπόνων, καταγγελιών του κοινού ή επιχειρήσεων και η μέριμνα απαντήσεων σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσιακές μονάδες της Α.Δ.Α.Ε. ι. Η μέριμνα ενημέρωσης του κοινού για την αποστολή της Α.Δ.Α.Ε. ια. Η παροχή κάθε φύσεως γραμματειακής υποστήριξης προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., όπως: Η σύνταξη και τήρηση πρακτικών της Ολομέλειας. Η μέριμνα για τη διανομή των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των Αποφάσεων της Α.Δ.Α.Ε. Η μέριμνα για την έκδοση των Αποφάσεων και η τήρηση ειδικού βιβλίου Αποφάσεων της Α.Δ.Α.Ε. ιβ. Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση θεμάτων πειθαρχικής διαδικασίας. ιγ. Η μέριμνα για την καθαριότητα, τη φύλαξη του κτιρίου και την απρόσκοπτη λειτουργία του κάθε είδους μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας. ιδ. Η οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση του Λογιστηρίου και η τήρηση των προβλεπομένων στοιχείων και βιβλίων. ιε. Η μέριμνα για τη σύνταξη, έγκριση, εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και η σύνταξη των απολογιστικών καταστάσεων. ιστ. Η εκκαθάριση των παντός είδους αποδοχών και αποζημιώσεων του προσωπικού της Αρχής και της καταβολής αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών. ιζ. Η οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση του Ταμείου. ιη. Η μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων της Α.Δ.Α.Ε. ως προς τα ασφαλιστικά ταμεία. ιθ. Η κατάρτιση και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών παντός είδους υλικού και η διαχείριση του υπηρεσιακού υλικού. κ. Η εισήγηση μέτρων αριστοποίησης της οικονομικής διαχείρισης. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικονομική διαχείριση της Α.Δ.Α.Ε.
Άρθρο 10
1.  
  Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και των μελών ως προς τις διεθνείς συνεργασίες και εκπροσωπήσεις. β. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα διασφάλισης απορρήτου των επικοινωνιών, ταχυδρομικών και ηλεκτρονικών. γ. Την παρακολούθηση των εργασιών κατάρτισης διεθνών συμβάσεων, σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν διεθνείς συνεργασίες επί ζητημάτων ασφάλειας και απορρήτου, καθώς και την εισήγηση και προώθηση των ανωτέρω σχεδίων, σύμφωνα με τις θέσεις της Αρχής. δ. Τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που αφορούν θέματα διασφάλισης απορρήτου των επικοινωνιών, ταχυδρομικών και ηλεκτρονικών, από Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. ε. Την ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί των σχετικών διαδικασιών και νομικών πράξεων που έχουν υιοθετηθεί και των υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα. στ. Τη διοργάνωση στην Ελλάδα συνεδρίων, σεμιναρίων με διεθνείς συνεργασίες με σκοπό τη βελτίωση και ανάπτυξη του τομέα προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. ζ. Την οργάνωση της επικοινωνίας του Προέδρου και μελών της Αρχής με αντίστοιχα γραφεία και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών. η. Τη διαχείριση και οργάνωση των δημοσίων σχέσεων σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο της Α.Δ.Α.Ε.
Άρθρο 11 "Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Άρσης Απορρήτου"
1.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Άρσης Απορρήτου προβαίνει στην κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου, που υποπίπτουν στην αντίληψη της Α.Δ.Α.Ε., κατά την ενάσκηση του έργου της και ορίζεται μεσεγγυούχος αυτών μέχρι να αποφανθούν τα αρμόδια δικαστήρια. α. Προβαίνει στην καταστροφή πληροφοριών ή στοιχείων ή δεδομένων τα οποία αποκτήθηκαν με παράνομη παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. β. Εξετάζει καταγγελίες σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων, όταν θίγονται από τον τρόπο και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου. γ. Εξετάζει τη νομιμότητα εντολών άρσεως του απορρήτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε.
Άρθρο 12 "Υπηρεσιακή κατάσταση Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Ν.3115/ 2003, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Α.Δ.Α.Ε. διέπεται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις:"
1.  
  Του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.2683/1999, ΦΕΚ Α΄ 19), όπως εκάστοτε ισχύει, ως προς το τακτικό προσωπικό τους, που εφαρμόζεται αναλόγως.
2.  
  Του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α (Π.Δ.410/1988, ΦΕΚ Α΄ 191), όπως εκάστοτε ισχύει, ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
3.  
  Του Κώδικα περί Δικηγόρων για τους δικηγόρους, που προσλαμβάνονται με σύμβαση έμμισθης εντολής
4.  
  Των ειδικών νόμων και των κανονιστικών πράξεων, που ισχύουν για την Α.Δ.Α.Ε.
Άρθρο 13 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Στις Διευθύνσεις: α) Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου και β) Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών καθώς και στα Τμήματα των Διευθύνσεων αυτών προΐστανται υπάλληλοι, πτυχιούχοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής ή Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών - Πληροφορικής ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
2.  
  Στη Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, στα Τμήματα της Διεύθυνσης αυτής, καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Άρσης Απορρήτου προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ειδικότητας: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής ή Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών Πληροφορικής ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και πτυχιούχοι της Νομικής, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 14, εδάφια πέμπτο και επόμενα.
3.  
  Στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
4.  
  Στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Δημοσίων Σχέσεων ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχος ενός τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε θέματα διεθνών συνεργασιών με αντικείμενο τις επικοινωνίες.
Άρθρο 14 "Επιλογή Προϊσταμένων Υπηρεσιών"
1.  
  Η επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων της Α.Δ.Α.Ε., που προβλέπονται από τα άρθρα 5, 6, 8 και 10 του παρόντος, γίνεται μετά από προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων με ευθύνη της Α.Δ.Α.Ε. Στη διαδικασία επιλογής μπορεί να συμμετέχει και προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε., με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σε περίπτωση που επιλεγεί προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε., του ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένου της υπηρεσίας για την οποία επελέγη. Η ανάθεση των καθηκόντων αυτών μπορεί να παύσει με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής. Για την επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων, οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν και τα εξής: δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ. Από την εν λόγω εμπειρία τα τρία έτη αυτής να είναι σε άσκηση διοικητικών καθηκόντων. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφή με της Α.Δ.Α.Ε. θέματα εκτιμάται ιδιαιτέρως. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων απαιτείται να έχουν και εξαετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο. Από την εν λόγω εμπειρία τα δύο έτη αυτής να είναι σε άσκηση διοικητικών καθηκόντων.
2.  
  Στην περίπτωση που οι θέσεις προϊσταμένων δεν καλυφθούν από υποψηφίους με την οριζόμενη εμπειρία είναι δυνατόν να καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία μικρότερου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι ετών για τους προϊσταμένους διεύθυνσης και των τριών ετών για τους προϊσταμένους τμήματος, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη
3.  
  Για την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, συγκροτείται με απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. τριμελής, τουλάχιστον, επιτροπή. Η επιτροπή αυτή, μετά από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και συνέντευξη με αυτούς, υποβάλλει στην Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. πίνακα με τους τρεις τουλάχιστον για κάθε θέση επικρατέστερους κατά την κρίση της υποψηφίους, εφόσον υπάρχουν, από τους οποίους η Ολομέλεια επιλέγει αυτόν που θα προσληφθεί.
4.  
  Η πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού ως Προϊσταμένων των παραπάνω οργανικών μονάδων γίνεται εντός του υφισταμένου αριθμού οργανικών θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να καταγγέλλεται και πριν από τη λήξη της διάρκειάς της τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 53 και 54 του Π.Δ.410/1988. Η διάταξη αυτή δεν αφορά το προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε., για το οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Η Α.Δ.Α.Ε. δύναται να ανανεώνει τη θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων για ίσα χρονικά διαστήματα.
6.  
  Η επιλογή των προϊσταμένων των Αυτοτελών Τμημάτων: α) Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών και β) Ελέγχου Άρσης Απορρήτου και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών γίνεται από υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για το προσωπικό που υπάγεται στον υπαλληλικό κώδικα. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι θέσεις προϊσταμένων των τμημάτων αυτών καλύπτονται με απόσπαση στην Α.Δ.Α.Ε. υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ίδιου κλάδου με βαθμό Α΄ με απόφαση της Αρχής. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα ασκούν τα καθήκοντα του προϊσταμένου τμήματος μέχρι να υπάρξει δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων τμημάτων, από τους τακτικούς υπαλλήλους της Αρχής.
7.  
  Για την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων επιπλέον των προβλεπομένων στις προηγούμενες παραγράφους προσόντων, συνεκτιμώνται η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, η γνώση ξένων γλωσσών, η γνώση Η/Υ και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, σε συναφή με το αντικείμενο της Α.Δ.Α.Ε. θέματα.
Άρθρο 15 "Πειθαρχικές διατάξεις - Συμβούλια"
1.  
  Το προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε. υπέχει πειθαρχική ευθύνη για παράβαση των υποχρεώσεών του.
2.  
  Ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε., που είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού της, ασκεί την επ αυτού πειθαρχική εξουσία.
3.  
  Ο Πρόεδρος μπορεί να επιβάλει ποινή το πολύ προστίμου ίσου προς το ήμισυ των αποδοχών του εγκαλουμένου
4.  
  Η συγκρότηση των Συμβουλίων, που επιλαμβάνονται της πειθαρχικής αγωγής και αποφαίνονται σε πρώτο αλλά και δεύτερο βαθμό, προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν.3115/2003.
5.  
  Ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση, τα πειθαρχικά παραπτώματα του προσωπικού της Α.Δ.Α.Ε., την πειθαρχική διαδικασία και την λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.2683/ 1999 ή του Π.Δ. 410/1988 εφόσον δεν αντιτίθενται στο Ν.3051/2002 και το Ν.3115/2003.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 16 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Η τοποθέτηση του υπηρετούντος προσωπικού της Α.Δ.Α.Ε. στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα θα γίνει με απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. μετά την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 17 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 20 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», β. Των άρθρων 6 και 8 παρ. 10 του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄), δ. Του Π.Δ/τος 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄) «Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ/τος 50/2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα». ε. Του Π.Δ/τος 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α΄) «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές».
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 2.500 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 15.000 ευρώ περίπου, για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Η δαπάνη του τρέχοντος έτους θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδ.Φ.17-620/ΚΑΕ 0227)και η δαπάνη των επόμενων ετών, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/2005 (Τμήμα Ε΄) γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, και Οικονομίας & Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
ΝΟΜΟΣ 2003/2225/1994Ν.3115 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2225_1994Ν_3115 2003
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 2003/3115 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 2001/150 2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία