ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/42

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στο Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα του Κοσόβου πάγια προκαταβολή, για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, των οποίων η πραγματοποίηση, από την φύση τους, δεν επιδέχεται αναβολή και δεν είναι δυνατή με την κανονική διαδικασία. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 145 του Ν. 2594/1998 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 62).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), το υπ’ αριθμ. 22209/27.12.2004 έγγραφο της Υπ. Δημ. Ελ. στο Υπ. Εξωτερικών.
 • Τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 519).
 • Την υπ αριθμ. 2/81221/7.11.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Πληρωμή δαπανών από τις Πάγιες Προκαταβολές που έχουν συσταθεί στις Πρεσβείες και Μόνιμες Αντιπροσωπείες εξωτερικού, κατά ειδικό φορέα, κωδικό αριθμό και με το αντίστοιχο ποσοστό» (ΦΕΚ Β΄ 2304), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/11053/Α0024/11.3.2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 437).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149), με το οποίο συνιστάται Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα του Κοσόβου.
 • Το υπ’ αριθμ. Φ.085/5/ΑΣ503/8.12.2004 έγγραφο του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα, με το οποίο αιτείται τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.
 • Το γεγονός, ότι από την σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί, επί του παρόντος, να προσδιορισθεί.
 • Την υπ’ αριθμ. 45/3.3.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-03-09 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/62
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/2/81221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2_81221 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/2/11053/Α0024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2_11053_Α0024 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία